Papers for methodologies in CALYPSO package:

Crystal structure prediction:

Cluster structure prediction:

Two-Dimensional layer structure prediction:

Superhard Materials Design:

Surface reconstruction searching method:

Structure Prediction of Atoms Adsorbed on Two-Dimensional Layer Materials:

X-ray diffraction data-assisted structure searches:

Construction of crystal structure prototype database:

Inverse design of inorganic electrides:

Protein structure prediction method:

Accelerating CALYPSO Structure Prediction by Machine Learning Potentials:

Interface structure prediction method:

A method for identifying transition states in solids:

CALYPSO Method Review:

Publications from the use of CALYPSO :

2024

 1. Hongya Wang, Yichen Song, Guangyi Huang, Feng Ding, Liyang Ma, Ning Tian, Lu Qiu, Xian Li, Ruimin Zhu, Shenyang Huang, Hugen Yan, Xian Hui Chen, Liping Ding, Changlin Zheng, Wei Ruan and Yuanbo Zhang 
  Seeded growth of single-crystal black phosphorus nanoribbons
  Nat. Mater. 23, 470 (2024)
 2. Feng Peng, Yanming Ma, Chris J. Pickard, Hanyu Liu, Maosheng Miao
  Universal insertion of molecules in ionic compounds under pressure
  Natl. Sci. Rev. 11, nwae016 (2024)
 3. Ying Sun , Xin Zhong , Hanyu Liu and Yanming Ma
  Clathrate metal superhydrides under high-pressure conditions: enroute to room-temperature superconductivity
  Natl. Sci. Rev. 11, nwad270 (2024)
 4. Xing Li, Aitor Bergara, Xiaohua Zhang, Shicong Ding, Yong Liu, and Guochun Yang
  Superconducting skutterudite-like CeP3
  Phys. Rev. B. 109, 054522 (2024)
 5. Chuan Wang , Meng Lv, Ronghao Hu , Junqing Wang and Yang Zhao
  Prediction of stability of tenfold-coordinated silica up to 200 TPa pressure based on ab initio calculations with all-electron pseudopotentials
  Phys. Rev. B. 109, 134112 (2024)
 6. Yan Gao, Tian Cui and Da Li
  Predicted pressure-induced s-d electron transition of hydrogen in electride (Na2He)4H
  Phys. Rev. B. 109, 184102 (2024)
 7. Si-Yuan Liu, Pei-Ying Huo, Wei-Zhou Jiang, Rong-Yao Yang, and Yan-Hui Liu
  Hydrogen bond conversion and near room temperature superconductivity in oxygen hydrides
  Phys. Rev. B. 109, 184102 (2024)
 8. Kejun Yu, Yichen Liu, Botao Fu, Run-Wu Zhang, Da-shuai Ma, Xiao-ping Li, Zhi-Ming Yu, Cheng-Cheng Liu, and Yugui Yao
  Design monolayer iodinenes based on halogen bond and tiling theory
  Phys. Rev. B. 109, 125423 (2024)
 9. Shoutao Zhang, Hong Yu, Jiahui Wei, Ting Zhong, Jiance Sun, Qianyi Wang, Lulu Liu, Haiyang Xu, Jiangang Ma, and Hanyu Liu
  High-Te superconductivity in squeezed cubic CSeH6 and C2TeH8 ternary polyhydrides
  Phys. Rev. B. 109, 174507
 10. Qingzhuo Duan, Lihui Zhan, Junyu Shen, Xin Zhong, and Cheng Lu
  Predicting superconductivity near 70 K in 1166-type boron-carbon clathrates at ambient pressure
  Phys. Rev. B. 109, 054505 (2024)
 11. Gui Wang, Pu Huang, Zhengfang Qian, Peng Zhang, and Su-Huai Wei
  High-temperature superconductivity in a two-dimensional electride
  Phys. Rev. B. 109, 014504 (2024)
 12. Zhenyu Wang, Xiaoyang Wang, Xiaoshan Luo, Pengyue Gao, Ying Sun, Jian Lv, Han Wang, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Concurrent learning scheme for crystal structure prediction
  Phys. Rev. B. 109, 094117 (2024)
 13. Kun Gao, Wenwen Cui, Jingming Shi, Artur P. Durajski, Jian Hao, Silvana Botti, Miguel A. L. Marques, and Yinwei Li
  Prediction of high-Tc superconductivity in ternary actinium beryllium hydrides at low pressure
  Phys. Rev. B. 109, 014501 (2024)
 14. Yiwei Liang, Xinyan Lin, Biao Wan, Zhaopeng Guo, Xuyan Cao, Dexi Shao, Jian Sun, and Huiyang Gou
  Topological electride of t-Ycl
  Phys. Rev.Research 6, 023249 (2024)
 15. Dan Han, Bonan Zhu, Zenghua Cai, Kieran B. Spooner,Stefan S. Rudel,Wolfgang Schnick, Thomas Bein, David O. Scanlon, and Huberr t Ebert
  Discovery of multi-anion antiperovskites X6NFSn2 (X= Ca, Sr) as promising thermoelectric materials by computational screening
  Matter 7, 158 (2024)
 16. Haojie Huang, Ting Zhang, Zebin Ren, Yandong Ma, Yunlong Guo, Jichen Dong, and Yunqi Liu
  Stability of 2D Crystals from Tessellation
  Adv. Funct. Mater. 2400380 (2024)
 17. Xin Yu, Wenyuan Jin, Jiafei Pang, Jingning Zuo, Xiaoyu Kuang and Cheng Lu
  A multifunctional Mg2Si monolayer with negative Poisson's ratio and ultrahigh thermoelectric performance at room temperature
  J. Mater. Chem. A, 12, 1488 (2024)
 18. Javed Rehman, Jiayu Gao, Tong Yu, Adel El-marghany and Guochun Yang
  A novel 2D VC4 as a promising Na-host material for Na-ion batteries: computational insights
  J. Mater. Chem. A, 12, 6703 (2024)
 19. Guanghui Zhang, Wencai Yi, Yiqing Cao, Shengli Zhang and Xiaobing Liu
  Achieving ultrahigh energy density and excellent stability in carbon pentazole
  J. Mater. Chem. A, Advance Article
 20. Dexing Wang, Fusheng Zhang, Jianglong Wang, Xingqiang Shi, Penglai Gong, Huanjuan Liu, Mengqi Wu, Yingjin Wei and Ruqian Lian
  High-throughput screening of stable layered anode materials A2TMO3Cl for chloride-ion batteries
  J. Mater. Chem. A, 12, 8302 (2024)
 21. Feilong Wang, Meiling Xu, Xiaodong Zhou, Chengxi Huang, Jian Hao and Yinwei Li
  Stoner Ferromagnetism in Intrinsic BeC5 Monolayer
  ACS Materials Lett. 6, 36 (2024)
 22. Xue Li, Hefei Li and Hanyu Liu
  Pressure-induced superconductivity in tantalum superhydrides
  Mater. Today. Phys. 40 , 101297 (2024)
 23. Xu Han, Shoujun Huang, Xusheng Li , Dan Li, Yu Liu, Yiwen Fu and Haiyan Wang
  Theoretical research on the geometric structure and electronic properties of medium-sized LaHnq (n=2-20, q=0, 1) clusters
  Int. J. Hydrogen. Energ. 50, 717 (2024)
 24. Wencheng Lu, Siyu Liu, Mi Zhou, Hongbo Wang, Guangtao Liu, Hanyu Liu, Yanming Ma
  Observation of Iron with Eight Coordination in Iron Trifluoride under High Pressure
  Angew. Chem.Int. Ed. 63, e2023193 (2024)
 25. Yue-Wen Fang , Đorđe Dangić and Ion Errea
  Assessing the feasibility of near-ambient conditions superconductivity in the Lu-N-H system
  Commun Mater 5, 61 (2024)
 26. Shuai Han , Yunxian Liu, , Xinrui Zhang , Xin Chen , Yongsheng Zhang , Runze Yu , Xiaobing Liu
  Metallic superhard CaB12 with novel waffle-like boron backbone
  Acta. Mater. 272, 119950 (2024)
 27. Kai Zhang, Haifeng Lv, Xiaojun Wu and Jinlong Yang
  Two-dimensional alkali auride bimetallene semiconductors
  Sci China Mater 67, 1209 (2024)
 28. Siyuan Zhou, Hao Tian, Xiaoyu Kuang, Siyu Jin, Miao Yu, Jichao Chen and Aijie Mao
  Piezochromic effects and low-pressure superconductivity discovered in inorganic halide perovskite RbPbI3
  J. Mater. Chem. C, 12, 245 (2024)
 29. Siyu Jin, Xiaoyu Kuang, Xilong Dou , Andreas Hermann and Cheng Lu
  Sodalite-like carbon based superconductors with Tc about 77 K at ambient pressure
  J. Mater. Chem. C, 12, 1516 (2024)
 30. Xing Li , Aitor Bergara , Xiaohua Zhang , Fei Li , Yong Liu and Guochun Yang
  Superconducting Ce2P3 and CeP2 with an interesting planar P layer
  J. Mater. Chem. C, 12, 2526 (2024)
 31. Xiaojun Wang, Xiao Tang, Limin Shi, Xin Chen and Xiaobing Liu
  Orientated hydrogen chains favor superconductivity in germanium sulfur hydrides
  J. Mater. Chem. C, Advance Article (2024)
 32. Fanjunjie Han and Guochun Yang
  Ferromagnetism above room temperature in Janus Fe2X (X = S, Se) monolayers
  J. Mater. Chem. C, 12, 6663 (2024)
 33. Qiuping Yang, Ying Zhao, Xue Jiang, Baotian Wang and Jijun Zhao
  Unconventional stoichiometric two-dimensional potassium nitrides with anion-driven metallicity and superconductivity
  J. Mater. Chem. C Advance Article (2024)
 34. Man Yao, Jiao Chen*, Xinyong Cai, Yongliang Tang, Yuxiang Ni, Chunsheng Guo, Hongyan Wang, Bai Sun, and Yuanzheng Chen
  Two-Dimensional Janus Nanostructures M2AB (M = Si, Ge, Sn, A/B = N, P, As) for Piezoelectric Power Generation
  ACS Appl. Nano Mater. 7, 7773 (2024)
 35. Zheng Shu, Huifang Xu, Hejin Yan, Yongqing Cai
  Strong anisotropy of thermal transport in the monolayer of a new puckered phase of PdSe
  Front. Phys. 19, 33202 (2024)
 36. Xiaoyu Yang, Kun Zhou, Xin He and Lijun Zhang
  Methods and applications of machine learning in computational design of optoelectronic semiconductors
  Sci China Mater 67, 1042 (2024)
 37. Yaqi Wang, Huasheng Sun, Shihai Wu, Ang Li, Yi Wan, Erjun Kan, and Chengxi Huang
  Prediction of high-temperature ferromagnetic semiconductors in tetrahedral superlattices
  Sci China Mater 67, 1225 (2024)
 38. Xiaowei Liang, Xudong Wei, Eva Zurek, Aitor Bergara, Peifang Li, Guoying Gao, and Yongjun Tian
  Design of high-temperature superconductors at moderate pressures by alloying AlH3 or GaH3
  Matter Radiat. Extremes 9, 018401 (2024)
 39. Jurong Zhang , Hanyu Liu, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Sequestration of helium and xenon via iron-halide compounds in early Earth
  Matter Radiat. Extremes 9, 037403 (2024)
 40. Xinru Peng, Jiayao Li, Jingshuang Dang, Shiwei Yin, Hengyan Zheng, Changwei Wang, and Yirong Mo
  Conformational Preference of Lithium Polysulfide Clusters Li2Sx(x=4-8) in Lithium-Sulfur Batteries
  Inorg. Chem. 63, 4716 (2024)
 41. Xing Li, Zixuan Guo, Xiaohua Zhang, and Guochun Yang
  Layered Hydride LiH4 with a Pressure-Insensitive Superconductivity
  Inorg. Chem. 63, 8257 (2024)
 42. Hongyun Lang , Xuepeng Shao, Xuying Wang , Weihua Wang, Xin Bao, Shiyu Xing, Yong Sun, and Peifang Li
  Crystal structure and electronic properties of BrF under high-pressure
  Chin. J. Phys 89, 250 (2024)
 43. Zhaolong Sun, Pingping Liang , Qimeng Liu, Bo Cui and Nan Gao
  Hydrogen and oxygen mixed-termination for nitrogen-vacancy quantum sensors in hexagonal diamond
  Vacuum 219, 112719 (2024)
 44. Jinyan Zhao, Zihao Yao, Rhys J. Bunting , Yaqiu Wang , Jianguo Wang
  Identifying Pd9Ox as the optimum catalyst for the direct synthesis of H2O2 through microkinetic modeling with coverage effects
  Chem. Eng. Sci 295, 120199 (2024)
 45. Haiyan Yan, Lei Chen, Long Feng, Yuxuan Chen, Meiguang Zhang, Qun Wei
  Two dense semiconducting phases of LiInTe2 under high pressure
  Vacuum 225, 113256 (2024)
 46. Hui Du, Shuailing Ma, Hui Wang, Shifeng Niu and Shijie Liu
  Novel cage-like all-nitrogen molecular crystal stable under ambient conditions
  Vacuum 221, 112909 (2024)
 47. Bohan Cao, Mengxin Yang, Jiajin Chen , Min Liang , Tian Cui ,and Fubo Tian
  Impact of varying Nb content on conventional superconductivities in Nb-Si systems
  Mater. Today. Commun. 38, 107666 (2024)
 48. P.Arjun,V.Nagarajan, and R.Chandiramouli
  First-principles calculations on mechanical and electronic properties of C72 nanocage under high pressure
  Mater. Today. Commun. 38, 108010 (2024)
 49. Hailiang Chen, Wei Zhang, Xuyan Xue and Wen-Cai Lu
  Theoretical study on superconductivity of Ce-Ca-H ternary hydrides under high pressure
  Physica B. 674, 415545 (2024)
 50. Yong Liu, Jianfu Li, Yanlei Geng, Zhenzhen Xu, Yang Lv, Zhaobin Zhang, Jianan Yuan, Xiaoli Wang
  Pressure-induced phase transitions and decompositions of Sr-S compounds
  Physica B. 681, 415846 (2024)
 51. Ming Li, Menglei Li, and Fawei Zheng
  New three-dimensional orthorhombic graphene structures and their elastic properties
  Physica B. 678, 415753 (2024)
 52. Li-Ping Ding, Zi Ao Guo, Fei-Yue Qiao, Yi-Jin Guo, Peng Shao, and Feng Ding
  Role of Edge Reconstruction in the Synthesis of Few-Layer Black Phosphorene
  J. Phys. Chem. Lett. 15, 1999 (2024)
 53. Ying Han, Lianli Wang, Bin Zheng, Jinlei Wang, Li Zhang and Beibei Xiao
  Exploring the potential of MB2 MBene family as promising anodes for Li-ion batteries
  RSC Adv. 14, 11112 (2024)
 54. Jianyan Lin, Xin Liu, Yuan Yuan, Yusen Zhao, Weihan She, Guangmin Yang
  Theoretical Study on the Structures and Electronic Properties of Tungsten Fluorides at High Pressure
  Chem. Phys. Chem. 25, e202300615 (2024)
 55. Xue Dong, Lin-Hong Miao, Yu-Qian Liu, Li-Juan Cui, Wei Feng, and Zhong-Hua Cui
  MB16- (M=Sc, Y, La): Perfect Bowl-Like Boron Clusters
  Chem. Phys. Chem. 24, e202300816 (2024)
 56. Shuyi Lin, Jingyan Chen, Bi Zhang, Jian Hao, Meiling Xu and Yinwei Li
  Lanthanium nitride LaN9 featuring azide units: the first metal nine-nitride as a high-energy-density material
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 3605 (2024)
 57. Chengyu Wang, Guoliang Yu, Shoutao Zhang, Yu Zhao, Hui Chen, Taimin Cheng and Xinxin Zhang
  A pressure-induced superhard SiCN4 compound uncovered by first-principles calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 8938 (2024)
 58. Xiangru Tao, Aiqin Yang, Yundi Quan, Biao Wan, Shuxiang Yang and Peng Zhang
  Discovery of superconductivity in technetium borides at moderate pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. Advance Article (2024)
 59. H. H. Zhao, S. J. Huang, X. S. Li, W. W. Yu, Y. W. Fu, Y. Liu and H. Y. Wang
  Exploring the structure and hydrogen storage capacity of CeHn0/+ clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 14930 (2024)
 60. Zaifu Jiang, Peixin Fu, Meicheng Chen, Chen Chen, Bole Chen, Wei Dai, Kewei Ding and Cheng Lu
  Geometries and stabilities of chromium doped nitrogen clusters: mass spectrometry and density functional theory studies
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 14538 (2024)
 61. Wenjing Li, Fei Li, Xiaohua Zhang, Jinhui Wu and Guochun Yang
  Metallic Re3O2 with mixed-valence states
  Phys. Chem. Chem. Phys. Advance Article (2024)
 62. Yuan-Yuan Wang, Shuang Liu, Shuang-Chen Lu, Yi Lic and Zhen Yao
  Nitrogen-rich Ce-N compounds under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 9601 (2024)
 63. Chunhong Xu, Kuo Bao, sheng wang, Gang Wu, Shuailing Ma, Liangliang Li, Paul K. Chu, and Chao Liu
  First-principles study of multifunctional Mn2B3 materials with high hardness and ferromagnetism
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 12009 (2024)
 64. Yang Lv, Jianfu Li,Zhaobin Zhang, Yanlei Geng, Zhenzhen Xu, Yong Liu, Jianan Yuan, Qinglin Wang and Xiaoli Wang
  Reverse charge transfer and decomposition in Ca-Te compounds under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 10399 (2024)
 65. Ziyuan An, Linhui Lv, Ya Su, Yanyan Jiang and Zhaoyong Guan 
  Carrier doping modulates the magnetoelectronic and magnetic anisotropic properties of two-dimensional MSi2N4 (M = Cr, Mn, Fe, and Co) monolayers
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 4208 (2024)
 66. Jie Li , Xiao-Tian Wang , Ya-Qing Chen , Yu-Hao Wei , Hong-Kuan Yuan and Chun-Ling Tian 
  Prediction of a two-dimensional high Curie temperature Weyl nodal line kagome semimetal
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 3092 (2024)
 67. Xiu-dong Jia and Zhi-wei Du 
  Breaking the Hoff/Le Bel rule by an electron-compensation strategy: the global energy minimum of NGa4S4+
  Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 3907 (2024)
 68. Yujia Wang, Xingyu Wang, Jinyu Liu, Xinxin Zhang, Miao Zhang and Hanyu Liu
  En route to superhard and 1D conductive carbon allotropes via unusual sp 2-sp 3 bonding configuration
  New J. Phys. 26, 033051 (2024)
 69. Yulong Wang, Baoxing Duan and Yintang Yang
  A new superior electronic properties Si allotrope for power electronic device applications
  Phys. Scr. 99 045002 (2024)
 70. Yan Du, Yizhi Wang, Xu Ji, Xiuhua Cui, Haiming Duan, Haibin Cao and Qun Jing
  The geometry, electronic and magnetic properties of ZrnNi (n=2-14) clusters: A first-principles jointed particle-swarm-optimization investigation
  Phys. Scr. 99 035956 (2024)
 71. Li-Ping Ding,Yi Jin Guo, Jia Hao Zeng, Zi Ao Guo, Ya-Ru Zhao, Peng Shao
  Nucleation Mechanism of h-BN on the Au(111) Surface
  J. Phys. Chem. C 128, 234 (2024)
 72. Izabela A. Wrona, Radoslaw Szczesniak, and Artur P. Durajski
  Ternary ScC2H8 Superconductor at Moderate Pressure
  J. Phys. Chem. C 128, 9247 (2024)
 73. Zhaolong Sun, Bo Cui, You Lv, Qimeng Liu, Nan Gao, and Hongdong Li
  First-Principles Study of a Zirconium-Terminated Diamond (100) Surface with Promising Negative Electron Affinity and Surface Stability
  J. Phys. Chem. C 128, 8048 (2024)
 74. Huiyao Kuang, Yuanming Pan, and John S. Tse
  First-Principles Studies on the Structure and B-O Coordination of B2O3 Glass at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 128, 3543 (2024)
 75. Xingxing Zhao, Zhenfang Xing, Liang Ma, Di Peng, Jinqun Cai, Yonghao Han, and Lin Zhao
  Coordination environment-induced ionic-electronic transport transition in LiVO3
  Appl. Phys. Lett. 124, 012102 (2024)
 76. Zhicui Wang, Xu Yan, Yong Liu, and Guochun Yang
  Piezoelectric response and ferromagnetic order in 2D Janus FeGeN3
  Appl. Phys. Lett. 124, 122409 (2024)
 77. High-pressure and high-temperature modulation of one-dimensional infinite chain in SeO2
  Wencheng Lu, Siyu Liu, Jinqun Cai, Ping Ning, Chuanheng Ma, Guangtao Liu, Hongbo Wang, Qing Guo, Mi Zhou, Yanchao Wang, Yanming Ma
  Appl. Phys. Lett. 124, 142105 (2024)
 78. Teerachote Pakornchote, Natthaphon Choomphon-anomakhun, Sorrjit Arrerut, Chayanon Atthapak, Sakarn Khamkaeo, Thiparat Chotibut and Thiti Bovornratanaraks
  Diffusion probabilistic models enhance variational autoencoder for crystal structure generative modeling
  Sci. Rep. 14, 1275 (2024)
 79. Binhua Chu, Wenjin Xue , Yingsheng Sun , Dehua Wang, and Yuan Zhao
  The stability, elasticity and hardness of Ru2B and RuB: A first-principles study
  Solid State Commun. 381, 115450 (2024)
 80. Xiao-Wei Su, Shuai-Jun Liu, Zhen-Shuai Lei, Ting Song, Zi-Jiang Liu
  First-principles study of structural phase transition and electronic properties of CaO3 under high pressure
  Mater. Today Commun 38, 107611 (2024)
 81. Li Gaoxian , Cheng Wei , Gao Nan , Cheng Shaoheng, Li Hongdong
  Nitrogen-terminated diamond (111) surface for nitrogen-vacancy based quantum sensors
  Diamond & Related Materials 142, 110813 (2024)
 82. Xinyue Zhang, Yuhuan Li, Hongfu Wang, Miao Zhang, Yonghui Du
  Superconductivity in (Sr, Ba)B3Si3 clathrate compounds
  Comp. Mater. Sci. 233, 112755 (2024)
 83. Ling Zhu Xiong, Hui Li Li, and Ya Ru Zhao
  Structural and electronic properties of medium-sized magnesium cluster anions doped with two beryllium atoms
  Comp. Mater. Sci. 240, 113015 (2024)
 84. Xinlei Gao , Shuli Wei , Yanhui Guo , Guowei Yin , Qiang Chang, and Yuping Sun
  Stable pressure-stabilized polymeric nitrogen in nitrogen-rich YNx (x=6, 7) compounds
  Comp. Mater. Sci. 236, 112849 (2024)
 85. Jia Hui Gao, Yan Fei Hu, Yuan Yuan Li, Ting Liu, Guo Li Chen, Qian Wang, and De Hui Zhou
  Structural stability, electronic properties and graphical interatomic interactions of anionic boron clusters doped with one sodium atom
  Comp. Mater. Sci. 237, 112866 (2024)
 86. Yanwei Feng, Feizhou Li, and Meiguang Zhang
  Pressure-induced phase transitions of intermetallic TMBe2 (TM = Zr and Hf) from first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 237, 112913 (2024)
 87. Shiyu Xing , Xuying Wang, Liqin Feng, Yan Yan, Jiayi Lin, Tao Wang, Peifang Li
  High-pressure crystal structure and properties of chlorine monofluoride
  Comp. Mater. Sci. 235, 112823 (2024)
 88. Yutong Yao, Qihang Liang, Fawei Zheng and Menglei Li
  First-principles calculation of structural, electronic, and superconducting properties of PuHx, 6 ≤ x ≤ 10
  Chem. Phys. 576, 112108 (2024)
 89. Yi X. Wang ;H. Wu  ;Wu N. Xie; Xiao F. Wang ;Shao W. Sun; Jian B. Gu
  Pressure-induced evolution of structures and phase transition of technetium diboride
  J. Appl. Phys. 135, 205901 (2024)
 90. Qian Wang ,YanFei Hu , QingYang Li , Ting Liu , YuQuan Yuan ,Hang Yang and Hongming Jiang
  Probing the Structural Evolution and Stabilities of LiBn- (n=2-12) Clusters
  Journal of Cluster Science 35, 585 (2024)
 91. Xiao F. Wang, Yi X. Wang , Hao Wu, Wu N. Xie, Yu X. Zhang, Zhuo Wang
  Theoretical prediction of phase transition, mechanical and electronic properties of manganese diboride under pressure
  Appl. Phys. A 130, 414 (2024)
 92. Kai Hu, Yixing Geng, Jinqing Yu, and Yuqiu Gu
  Crystal structure prediction and non-superconductivity of N-doped LuH3 at near ambient pressure
  J. Phys.:Condens. Matter 36, 085401 (2024)
 93. Jingning Zuo, Jie Bi, Shi He, Wenyuan Jin, Xin Yu, Kaihua He, Wei Dai and Cheng Lu
  Unexpected thermal transport properties of MgSiO3 monolayer at extreme conditions
  J. Phys.:Condens. Matter 36, 335702 (2024)
 94. Yang Xiao, Bin Tang, Zhen-hai Wu, Meng Ju and Jin-ni Yang
  Concentration effects on the local structures and electronic properties of ErxBaY2-xF8: a first-principles study
  J. Phys.:Condens. Matter 36, 325603 (2024)
 95. DeHui Zhou , YanFei Hu , QingYang Li , XinCheng Zhang , Qian Wang , YuQuan Yuan , MiaoDan Wei
  Probing the structural evolution and charge properties of boron clusters doped with two alkaline earth metal atoms Be, Mg, Ca, and Sr
  Phys. Lett. A 509 ,129503 (2024)
 96. Yizhi Wang,Xiuhua Cui,Jing Liu,Qun Jing.Haiming Duan and Haibin Cao
  Geometries and electronic structures of ZrnCu (n=2-12) clusters: A joint machine-learning potential density functional theory investigation
  Chin. Phys. B 33, 016109 (2024)
 97. Huimin Hu and Choi Jin-Ho
  Theoretical prediction of a novel hexagonal narrow-gap silicon allotrope under high pressures
  Semicond. Sci. Technol. 39, 045002 (2024)
 98. Xusheng Xie, Qun Wei, Xiaofei Jia, Meiguang Zhang, Zhenhua Wu, and Xuanmin Zhu
  Pressure-induced phase transformation and mechanical stability of HfAl2
  Comput. Theor. Chem 1234 , 114537 (2024)
 99. Mengxue Ren , Junjie Duan , Yujing Dong
  Structural evolution and hydrogen storage properties of ScHn-(n=10-20) clusters
  Comput. Theor. Chem 1237 , 114647 (2024)
 100. Zhen-Long Lv, Shi-Jie Lv, Kai-Tong Wang, and Hong-Ling Cui
  Electronic, Elastic, Piezoelectric, and Infrared Properties of 2D Phosphorus Oxynitride by First Principles
  Phys. Status Solidi B 2400074 (2024)
 101. Shu-ying Kang, Xi-long Guo, Yuan-yuan Jin, Fang-guang Kuang, Chuan-zhao Zhang
  First-Principles Investigation on the Structural, Mechanical, and Bonding Properties of ZrB2 Under Different Pressures
  Phys. Status Solidi B 2400189 (2024)
 102. Sunila Bakhsh, Muhammad Khalid, Sameen Aslam, Muhammad Sohail, Muhammad Aamir Iqbal, Mujtaba Ikram and Kareem Morsy
  Investigating structural and electronic properties of neutral zinc clusters: a G0W0 and G0W0Г0(1) benchmark
  Beilstein J. Nanotechnol. 15, 310 (2024)
 103. Prashant Govindarajan, Santiago Miret, Jarrid Rector-Brooks, Mariano Phielipp, Janarthanan Rajendranc and Sarath Chandar
  Learning conditional policies for crystal design using offline reinforcement learning
  Digital Discovery, 3, 769 (2024)
 104. Shouxin Cui, Biao Ma Wenxia Feng, and Jun Li
  Theoretical prediction of hexagonal ternary phase Mo2Ga2C and its evolution to layered carbide Mo2C
  Can. J. Phys. 00, 1 (2024)

2023

 1. Xiaoyang Wang, Zhenyu Wang, Pengyue Gao, Chengqian Zhang, Jian Lv, Han Wang, Haifeng Liu, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Data-driven prediction of complex crystal structures of dense lithium
  Nature Commun. 14, 2924 (2023)
 2. Cheng Tang, Lei Zhang, Stefano Sanvito and Aijun Du
  Enabling Room-Temperature Triferroic Coupling in Dual Transition- Metal Dichalcogenide Monolayers Via Electronic Asymmetry
  J. Am. Chem. Soc. 145, 2485 (2023)
 3. Da Chen, YiXu Wang and Richard Dronskowski
  Computational Design and Theoretical Properties of WC3N6, an H‐Free Melaminate and Potential Multifunctional Material
  J. Am. Chem. Soc. 145, 6986 (2023)
 4. Daxian Cao, Xiao Sun, Fei Li, Seong-Min Bak, Tongtai Ji, Michael Geiwitz, Kenneth S.Burch, Yonghua Du, Guochun Yang and Hongli Zhu
  Understanding Electrochemical Reaction Mechanisms of Sulfur in All-Solid-State Batteries through Operando and Theoretical Studies
  Angew. Chem. Int. Ed. 62, e202302363 (2023)
 5. Junjie Wang, Tianping Ying, Jun Deng, Cuiying Pei, Tongxu Yu, Xu Chen, Yimin Wan, Mingzhang Yang, Weiyi Dai, Dongliang Yang, Yanchun Li, Shiyan Li, Soshi Iimura, Shixuan Du, Hideo Hosono, Yanpeng Qi and Jian-gang Guo
  Superconductivity in an Orbital-Reoriented SnAs Square Lattice: A Case Study of Li0.6Sn2As2 and NaSnAs
  Angew. Chem. Int. Ed. 62, e202216086 (2023)
 6. Xuegao Hu, Run-Wu Zhang, Da-Shuai Ma, Zhihao Cai, Daiyu Geng, Zhenyu Sun, Qiaoxiao Zhao, Jisong Gao, Peng Cheng, Lan Chen, Kehui Wu, Yugui Yao and Baojie Feng
  Realization of a Two-Dimensional Checkerboard Lattice in Monolayer Cu2N
  Nano Lett. 23, 5610 (2023)
 7. Sen Shao, Jia-Xin Yin, Ilya Belopolski, Jing-Yang You, Tao Hou, Hongyu Chen, Yuxiao Jiang, Md Shafayat Hossain, Mohammad Yahyavi, Chia-Hsiu Hsu, Yuan Ping Feng, Arun Bansil, M. Zahid Hasan and Guoqing Chang
  Intertwining of Magnetism and Charge Ordering in Kagome FeGe
  ACS Nano 17, 10164 (2023)
 8. Qianyi Wang, Shoutao Zhang, Honggang Li, Hongbo Wang, Guangtao Liu, Jiangang Ma, Haiyang Xu, Hanyu Liu, Yanming Ma
  Coexistence of superconductivity and electride states in Ca2H with an antifluorite-type motif under compression
  J. Mater. Chem. A, 11, 21345 (2023)
 9. Ting Han, ShuaiYu Wang, Bing Han, Yu Liu, Fengyu Li, and Lei Wang
  Two-dimensional potassium borides with hidden kagome-like lattice: Topological semimetals, van Hove singularities, and superconductivity
  Phys. Rev. B 107, 235154 (2023)
 10. Sen Shao, Jian Lv, Hanyu Liu, Wencheng Lu, Peng Liu, Andreas Hermann, Yanchao Wang, Changfeng Chen and Yanming Ma
  FeSiO4H2 stabilized at subducting slab conditions: A geologically viable water carrier into the Earth's lower mantle
  Phys. Rev. B 108, 214107 (2023)
 11. Congying Wei, Zhenzhen Feng, Yuli Yan, Gaofeng Zhao, Yuhao Fu, and David J. Singh
  Rattling vibrations and occupied antibonding states yield intrinsically low thermal conductivity of the Zintl-phase compound KSrBi
  Phys. Rev. B 108, 235203 (2023)
 12. Cheng Lu, Chuyan Cui, Jingning Zuo, Hongxia Zhong, Shi He, Wei Dai and Xin Zhong
  Monolayer ThSi2N4: An indirect-gap semiconductor with ultra-high carrier mobility
  Phys. Rev. B 108, 205427 (2023)
 13. Zhili Zhu, Jinhua Gu, Jiaqing Gao, Weiguang Chen, Chunyao Niu, Ping Cui, Yu Jia, and Zhenyu Zhang
  Structural diversity and topological property of I-based two-dimensional inorganic molecular crystals
  Phys. Rev. B 108, 115409 (2023)
 14. Kaixuan Zhao, Qianyi Wang, Honggang Li, Bo Gao, Shubo Wei, Li Zhu, Haiyang Xu, Hanyu Liu, and Shoutao Zhang
  Superconductivity in dense scandium-based phosphides
  Phys. Rev. B 108, 174513 (2023)
 15. Yaping Zhao, Aitor Bergara, Xiaohua Zhang, Fei Li, Yong Liu, and Guochun Yang
  Interstitial anionic electrons favoring superconductivity in Li-As electrides
  Phys. Rev. B 108, 104505 (2023)
 16. Liangliang Liu, Feng Peng, Peng Song, Xiaohan Liu, Liying Zhang, Xiaowei Huang, Chunyao Niu, Chengyan Liu, Weifeng Zhang, Yu Jia and Zhenyu Zhang
  Generic rules for achieving room-temperature superconductivity in ternary hydrides with clathrate structures
  Phys. Rev. B 107, L020504 (2023)
 17. Xiaohua Zhang, Yansun Yao, Shicong Ding, Aitor Bergara, Fei Li, Yong Liu, Xiang-Feng Zhou and Guochun Yang
  Superconductivity in Li8Au electride
  Phys. Rev. B 107, L100501 (2023)
 18. Xin-Ling He, Peiyu Zhang, Yuan Ma, Hefei Li, Xin Zhong, Yanchao Wang, Hanyu Liu and Yanming Ma
  Potential high-temperature superconductivity in the substitutional alloy of (Y,Sr)H11 under high pressure
  Phys. Rev. B 107, 134509 (2023)
 19. Chao Jia, Xingxing Li, Qunxiang Li and Jinlong Yang
  Hydrogen anion as a strong magnetic mediator for obtaining high-temperature ferromagnetic semiconductors: The case of hydride double perovskites
  Phys. Rev. B 107, L140404 (2023)
 20. Fanjunjie Han, Xu Yan, Fei Li, Hong Yu, Wenjing, Xin Zhong, Aitor Bergara and Guochun Yan
  Prediction of monolayer FeP4 with intrinsic half-metal ferrimagnetism above room temperature
  Phys. Rev. B 107, 024414 (2023)
 21. Panlong Kong, Xiaotao Zhang, Jingjing Wang, Wenhui Tian, Yuxiang Ni, Bai Sun, Hongyan Wang, Hui Wang, Yuan Ping Feng and Yuanzheng Chen
  Electron-phonon coupling superconductivity and tunable topological state in carbon-rich selenide monolayers
  Phys. Rev. B 107, 184115 (2023)
 22. Yalong Jiao, Xu-Tao Zeng, Cong Chen, Zhen Gao, Keyi Song, Xian-Lei Sheng and Shengyuan A. Yang
  Monolayer and bilayer PtCl3: Energetics, magnetism, and band topology
  Phys. Rev. B 107, 075436 (2023)
 23. Kang Yang, Wenwen Cui, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  Superconductivity of graphenelike hydrogen in H2He at high pressure
  Phys. Rev. B 107, 024501 (2023)
 24. Juraj Ovčar, Luca Grisanti, Bruno Mladineo, Aleksandra B. Djurišić, Jasminka Popović, and Ivor Lončarić
  Crystal structure prediction of quasi-two-dimensional lead halide perovskites
  Phys. Rev. B 107, 174109 (2023)
 25. Zhili Zhu, Jinhua Gu, Jiaqing Gao, Weiguang Chen, Chunyao Niu, Ping Cui, Yu Jia and Zhenyu Zhang
  Structural diversity and topological property of I-based two-dimensional inorganic molecular crystals
  Phys. Rev. B 108, 115409 (2023)
 26. Zheng-Wei Liao, Xin-Wei Yi, Jing-Yang You, Bo Gu and Gang Su
  Family of binary transition metal pnictide superconductors
  Phys. Rev. B 108, 014501 (2023)
 27. Weiguo Sun, Bole Chen, Xiaofeng Li, Feng Peng, Andreas Hermann and Cheng Lu
  Ternary Na-P-H superconductor under high pressure
  Phys. Rev. B 107, 214511 (2023)
 28. Yaping Zhao, Aitor Bergara, Xiaohua Zhang, Fei Li, Yong Liu and Guochun Yang
  Interstitial anionic electrons favoring superconductivity in Li-As electrides
  Phys. Rev. B 108, 104505 (2023)
 29. Zhao Liu, Defang Duan, Quan Zhuang and Tian Cui
  High-temperature superconductivity in electrides dominated by hybridized p-orbital-like electride states
  Phys. Rev. B 108, L100507 (2023)
 30. Birui Wu, Menghao Jin, Ziji Shao, Haodong Fan, Jiahong Wen, Hai Li, Changqiu Yu, Bo Liu and Tiejun Zhou
  Shape anisotropy induced field-free switching and enhancement of dampinglike field in Pt/Co/PtMn heterostructures with a wedged ultrathin antiferromagnetic PtMn layer
  Phys. Rev. B 108, 054417 (2023)
 31. Peiyu Zhang, Yifan Tian, Yilin Yang, Hanyu Liu and Guangtao Liu
  Stable Rb-B compounds under high pressure
  Phys. Rev. Research 5, 013130 (2023)
 32. Ze Ruan, Xiu-Cai Jiang, Ze-Yi Song, and Yu-Zhong Zhang
  Improved particle swarm optimization algorithm and its application to search for new magnetic ground states in the Hubbard model
  Phys. Rev. Research 5, 043275 (2023)
 33. Min Zou, Kang Yang, Pan Zhang, Wenwen Cui, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  Existence of solid Na-Xe compounds at the extreme conditions of Earth's interior
  Phys. Rev. Research 5, 043107 (2023)
 34. Xuanhao Yuan, Yiming Zhang, Jian Hao, Meiling Xu, and Yinwei Li
  Pressure-induced ternary Li-Mn-B compounds: A first-principles study
  Phys. Rev. Research 5, 043114 (2023)
 35. Li Zhu, Hanyu Liu, Maddury Somayazulu, Yue Meng, Piotr A. Gunka, Thomas B. Shiell, Curtis Kenney-Benson, Stella Chariton, Vitali B. Prakapenka, Hyeok Yoon, Jarryd A. Horn, Johnpierre Paglione, Roald Hoffmann, R. E. Cohen and Timothy A. Strobel
  Superconductivity in SrB3C3 clathrate
  Phys. Rev. Research 5, 013012 (2023)
 36. Seoung-Hun Kang, Wei Luo, Sinchul Yeom, Yaling Zheng, and Mina Yoon
  Two-dimensional Dirac semimetal based on the alkaline earth metal CaP3
  Phys. Rev. Materials 7, 124202 (2023)
 37. Yuan Chang, Jiaxu Liu, Hongsheng Liu, Yong-Wei Zhang, Junfeng Gao and Jijun Zhao
  Robust Sandwiched B/TM/B Structures by Metal Intercalating into Bilayer Borophene Leading to Excellent Hydrogen Evolution Reaction
  Adv. Energy Mater. 13, 2301331 (2023)
 38. Chaohong Guan, Yu Yang, Runxin Ouyang, Huirong Jing, Jieqiong Yan, Guoyao Li, Huanan Duan and Hong Zhu
  Unlocking the chemical space in anti-perovskite conductors by incorporating anion rotation dynamics
  Energy Storage Materials 62, 102936 (2023)
 39. Zichun Zhang, Ge Zhang , Huangkai Wang , Chuang Wang , Qianmei Li, Xianyou Wang, Yong Pei, Haibo Wang, and Zhenhua Yang
  Atomistic insights into the enhanced Na storage performance of CuP2 anchored on single vacancy graphene
  Chem. Eng. J. 475, 146180 (2023)
 40. Yuhui Li, Jun Deng, Yan-Fang Zhang, Xin Jin, Wen-Han Dong, Jia-Tao Sun, Jinbo Pan and Shixuan Du
  Nonvolatile electrical control of spin polarization in the 2D bipolar magnetic semiconductor VSeF
  npj Comput. Mater. 9, 50 (2023)
 41. Rui Xu, Hang Zhai, Di Wang, Xiangi Song, Dan Zhou, and Quan Li
  A Bilayered Carbon with High Sunlight-Absorption Coefficient Designed by Flat-Band-Guided Strategy
  ACS Materials Lett. 5, 2747 (2023)
 42. S. Rahman, Linyan Wang, H. Saqib, D. Errandonea, Li Yang, Yongsheng Zhao, Yukai Zhuang, Guoying Gao, Lin Wang and Yongjun Tian
  Metallization and superconductivity with Tc > 12 K in transition metal dichalcogenide HfS2 under pressure
  Mater. Today Phys. 34, 101091 (2023)
 43. Peng-Hu Du, Dongyuan Ni, Yiheng Shen, Jiewei Cheng, Changsheng Hou, and Qiang Sun
  Penta-MN8 family: First realization of type-5 pentagonal tessellation in 2D hexagonal crystals with intriguing properties
  Mater. Today Phys. 38, 101259 (2023)
 44. P.F. Shan, X. Han, X. Li, Z.Y. Liu, P.T. Yang, B.S. Wang, J.F. Wang, H.Y. Liu, Y.G. Shi, J.P. Sun and , J.-G. Cheng
  Pressure-induced metallic state in a van der Waals cluster Mott insulator Nb3Cl8
  Mater. Today Phys. 38, 101267 (2023)
 45. Han-Bin Ding, Li-Yun Wu, Yu-Jie Feng, Rui Niu, Ying-Ming Liu, Guo-Hua Zhong, Chun-Lei Yang, Xiao-Jia Chen and Hai-Qing Lin
  Superconductivity at 117 K in H-doped diamond
  Mater. Today Phys. 35, 101115 (2023)
 46. Xudong Wei, Xiaokuan Hao, Aitor Bergara, Eva Zurek, Xiaowei Liang, Linyan Wang, Xiaoxu Song, Peifang Li, Lin Wang, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Designing ternary superconducting hydrides with A15-type structure at moderate pressures
  Mater. Today Phys. 34, 101086 (2023)
 47. Yuanhui Sun and Maosheng Miao
  Chemical templates that assemble the metal superhydrides
  Chem 9, 443 (2023)
 48. Da Wang, Jia Yu, Xiaobin Yin, Sen Shao, Qianqian Li, Yanchao Wang, Maxim Avdeev, Liquan Chen and Siqi Shi
  A customized strategy to design intercalation-type Li-free cathodes for all- solid-state batteries
  Natl. Sci. Rev. 10, nwad010 (2023)
 49. Cuiying Pei, Jianfeng Zhang, Qi Wang, Yi Zhao, Lingling Gao, Chunsheng Gong, Shangjie Tian, Ruitao Luo, Mingtao Li, Wenge Yang, Zhong-Yi Lu, Hechang Lei, Kai Liu and Yanpeng Qi
  Pressure-induced superconductivity at 32 K in MoB2
  Natl. Sci. Rev. 10, nwad034 (2023)
 50. Shuai Han, Linchao Yu, Yunxian Liu, Bo Zhao, Chao Wang, Xin Chen, Yongsheng Zhang, Runze Yu and Xiaobing Liu
  Clathrate-Like Alkali and Alkaline-Earth Metal Borides: A New Family of Superconductors with Superior Hardness
  Adv. Funct. Mater. 33, 2213377 (2023)
 51. Yu Liu, Wenlong Li, Fengyu Li and Zhongfang Chen
  Computational discovery of diverse functionalities in two-dimensional square disulfide monolayers: auxetic behavior, high curie temperature ferromagnets, electrocatalysts, and photocatalysts
  J. Mater. Chem. A, 11, 20254 (2023)
 52. Ben-Chao Zhu, Guang-Hui Liu, Ping-Ji Deng, Chun-Jing Liu, Yan-Hua Liao, Lu Zeng and Jun Zhao
  Study of the hydrogen absorption behaviour of a "number-sensitive" Mg atom: ultra-high hydrogen storage in MgHn (n=1-20) clusters
  J. Mater. Chem. A, 11,13774 (2023)
 53. Huan Lou and Guochun Yang
  A metallic La3C2 monolayer with remarkable activity for the hydrogen evolution reaction: a first-principles study
  J. Mater. Chem. A, 11, 6394 (2023)
 54. Ben-Chao Zhu, Guang-Hui Liu, Ping-Ji Deng, Chun-Jing Liu, Yan-Hua Liao, Lu Zeng and Jun Zhao
  Study of the hydrogen absorption behaviour of a number-sensitive Mg atom: ultra-high hydrogen storage in MgHn (n=1-20) clusters
  J. Mater. Chem. A, 11, 13774 (2023)
 55. Cheng He, Jianglong Ma, Yibo Wu and Wenxue Zhang
  Design of novel transition-metal-doped C4N4 as highly effective electrocatalysts for nitrogen fixation with a new intrinsic descriptor
  J. Energy. Chem. 84, 131 (2023)
 56. Feilong Wang, Meiling Xu, Shuyi Lin, Jian Hao, Yanchao Wang, Hong Jian Zhao and Yinwei Li
  Be2C5 Monolayer with Quasiplanar Pentacoordinate Carbon Atoms and Ultrahigh Energy Density as a Dirac Anode for Potassium-Ion Batteries
  PRX energy 2, 033012 (2023)
 57. Ahmad Sohib, Muhammad Alief Irham, Jotti Karunawan, Sigit Puji Santosa, Octia Floweri and Ferry Iskandar
  Interface Analysis of LiCl as a Protective Layer of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 for Electrochemically Stabilized All-Solid-State Li-Metal Batteries
  ACS Appl. Mater. Interfaces 15, 16562 (2023)
 58. Yuchen Xiang, Yuting Sun, Yu Liu, Yuejie Liu and Jingxiang Zhao
  Computational Design of a Two-Dimensional Copper Carbide Monolayer as a Highly Efficient Catalyst for Carbon Monoxide Electroreduction to Ethanol
  ACS Appl. Mater.Interfaces 15, 13033 (2023)
 59. Jing Xu, Yuqi Wang, Siyuan Wu, Qifan Yang, Xiao Fu, Ruijuan Xiao and Hong Li
  New Halide-Based Sodium-Ion Conductors Na3Y2Cl9 Inversely Designed by Building Block Construction
  ACS Appl. Mater. Interfaces 15, 21086 (2023)
 60. Zizhao Liu, Ye Tao, Zhiqiang Cui, Yi Ji, Xuhan Zhou, Peigen Li, Yunwei Zhang and Dingyong Zhong
  A two-dimensional tetragonal structure of vanadium telluride
  Nano Res. 16, 7749 (2023)
 61. Qiang Lu, Lian-Lian Zhang and Wei-Jiang Gong
  Monolayer and bilayer AsC5 as promising anode materials for Na-ion batteries
  J. Power Sources 580, 233439 (2023)
 62. Guangyang Dai, Yating Jia, Bo Gao, Yi Peng, Jianfa Zhao, Yanming Ma, Changfeng Chen, Jinlong Zhu, Quan Li, Runze Yu and Changqing Jin
  Pressure-induced superconductivity in the nonsymmorphic topological insulator KHgAs
  NPG Asia Mater. 15, 52 (2023)
 63. Ao Zhang, Yangfan Cui, Jincheng Yue, Junda Li, Yilong Pan, Xin Chen, Yanhui Liu and Tian Cui
  Pressure-induced enhancement of thermoelectric performance of CoP3by the structural phase transition
  Acta Mater. 248, 118773 (2023)
 64. Xiao L. Pan, Hong X. Song, H. Wang, F.C. Wu, Y.C. Gan, Xiang R. Chen, Ying Chen, and Hua Y. Geng
  Prediction of novel ordered phases in U-X (X= Zr, Sc, Ti, V, Cr, Y, Nb, Mo, Hf, Ta, W) binary alloys under high pressure
  Acta Mater. 263, 119489 (2023)
 65. Xianqi Song, Chang Liu, Quan Li, Yanming Ma and Changfeng Chen
  Intrinsic dense twinning via release of native strain
  Acta Mater. 257, 119151 (2023)
 66. Sitong Liu, Lina Bai, Jiahui Wang, Mingyi Zhang and Li Niu
  A first-principles study of functionalization effects on mechanical stability and electronic structure of Mo2B2 monolayers
  Mater. Lett. 351, 135068 (2023)
 67. Yaxin Gao, Sha Li, Xiao Cheng Zeng and Menghao Wu
  Exploitation of mixed-valency chemistry for designing a monolayer with double ferroelectricity and triferroic couplings
  Nanoscale, 15, 13567 (2023)
 68. Jiafei Pang, Wenyuan Jin, Xiaoyu Kuang and Cheng Lu
  Interlayer electronic coupling regulates the performance of FeN MXenes and Fe2B2 MBenes as high-performance Li- and Al-ion batteries
  Nanoscale (2023)
 69. Tingting Gu, Wenwen Cui, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  Superconducting Be2SH3 with kagome hydrogen at high pressure
  J. Mater. Chem. C, 11, 6386 (2023)
 70. Xu Yan, Fanjunjie Han, Yong Liu and Guochun Yang
  Antiferromagnetic Fe3As nanostructure with a unique planar Fe arrangement
  J. Mater. Chem. C 11, 16766 (2023)
 71. Yaping Zhao, Jiayu Gao, Xiaohua Zhang, Shicong Ding, Yong Liu and Guochun Yang
  Superconducting Li11Sb2 electride at ambient pressure
  J. Mater. Chem. C, Advance Article (2023)
 72. Jianyun Wang, Ying Sun, Yulong Li, Shoutao Zhang, Bo Gao and Hanyu Liu
  High-Tc superconductivity of polyhydride Rb2MgH18 with a layered hydrogen structure at high pressure
  J. Mater. Chem. C, 14755 (2023)
 73. Jianfu Li, Yanlei Geng, Zhenzhen Xu, Pinhua Zhang, Gaston Garbarino, Maosheng Miao, Qingyang Hu and Xiaoli Wang
  Mechanochemistryand the Evolutionof Ionic Bondsin DenseSilverIodide
  JACS Au 3, 402 (2023)
 74. Jie Feng, Zhihao Dong, Yujin Ji and Youyong Li
  Accelerating the Discovery of Metastable IrO2 for the Oxygen Evolution Reaction by the Self-Learning-Input Graph Neural Network
  JACS Au 3, 1131 (2023)
 75. Huan Lou, Udo Schwingenschlogl and Guochun Yang
  FeC6N monolayer with ideal properties for water splitting
  Appl.Surf. Sci. 626, 157203 (2023)
 76. C.K. Chen, D.F. Guo, D. Fan, S.H. Lu, M.Y. Jiang, X. Li and X.J. Hu
  Semiconductive vertical graphene nanoribbons self-assembled on diamond (1 0 0) surface by oxidation: A DFT study
  Appl. Surf. Sci. 604, 154646 (2023)
 77. Linyan Wang, Xudong Wei, Xiaokuan Hao, Xiaoxu Song, Guochun Yang, Cheng Lu, Yuanzheng Chen, Lin Wang, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Novel Boron-rich Phosphides with High Hardness, Large Strain, and Magnetism
  J. Phys. Chem. Lett. 24, 1310 (2023)
 78. Wenyuan Zhang, Huan Lou, Guochun Yang
  2D Metal-Free BSi5 with an Intrinsic Metallicity and Remarkable HER Activity
  J. Phys. Chem. Lett. 29, 11036 (2023)
 79. Xu Yan, Sheng Wang, Yuanhui Sun*, Yong Liu, Yanchao Wang, and Guochun Yang
  Semiconducting Bilayer Borophene with High Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 14, 9698 (2023)
 80. Yue Liu, Tian Cui and Da Li
  Unconventional Self-Reconstructed Trimer-like Metal Zigzag Edge of 1T-Phase Transition Metal Dichalcogenides
  J. Phys. Chem. Lett. 14, 3651 (2023)
 81. Zhilong Song, Qionghua Zhou, Shuaihua Lu, Sae Dieb, Chongyi Ling and Jinlan Wang
  Adaptive Design of Alloys for CO2 Activation and Methanation via Reinforcement Learning Monte Carlo Tree Search Algorithm
  J. Phys. Chem. Lett. 14, 3594 (2023)
 82. Rui Xu, Hang Zhai, Bo Gao and Quan Li
  Two-Dimensional Tri-Hex Carbon: A Promising, Efficient, and Acid-Resistant Photocatalyst for Water Splitting
  J. Phys. Chem. Lett. 14, 4711(2023)
 83. Hualei Sun, Liang Qiu, Yifeng Han, Yunwei Zhang, Weiliang Wang, Chaoxin Huang, Naitian Liu, Mengwu Huo, Lisi Li, Hui Liu, Zengjia Liu, Peng Cheng, Hongxia Zhang, Hongliang Wang, Lijie Hao, Man-Rong Li, Dao-Xin Yao, Yusheng Hou, Pengcheng Dai and Meng Wang
  Exchange field enhanced upper critical field of the superconductivity in compressed antiferromagnetic EuTe2
  Commun. Phys. 6, 40 (2023)
 84. Mengqi Li, Meiyu Zhang, Peiyu Zhang, Shuang Zhang, Danhua Liu, Yuefeng Zhao and Jurong Zhang
  Theoretical exploration of high-pressure crystal structures and valence states in the Li–Cl system
  J. Alloy Compd. 933, 167818 (2023)
 85. Yuanyuan Jin, Wenjie Huang, Jinquan Zhang, Song Li, Shubo Cheng, Weiguo Sun, Meng Ju and Chuanzhao Zhang
  An unexpectedly stable Y2B5 compound with the fractional stoichiometry under ambient pressure
  Arab. J. Chem. 16, 104546 (2023)
 86. Qitang Ma, Houyu Zhu, Dongyuan Liu, Rui Li, Tuya Li, Hao Ren, Wen Zhao, Yuan Pan, Yunqi Liub and Wenyue Guo
  Identifying magic-number structures of supported sub-nano Ni clusters and the influence of hydrogen coverage: a density functional theory based particle swarm optimization investigation
  Catal. Sci. Technol. 13, 2080 (2023)
 87. Shaohua Lu, Enhao Lu, Kai Zhu and Xiaojun Hu
  C4S Nanosheet: A Potential Anode Material for Potassium-Ion Batteries
  Batteries 9, 288 (2023)
 88. Yi Jiang, Maidina Aireti, Xudong Leng, Xu Ji, Jing Liu, Xiuhua Cui, Haiming Duan, Qun Jing and Haibin Cao
  Structures, Electronic, and Magnetic Properties of CoKn (n = 2–12) Clusters: A Particle Swarm Optimization Prediction Jointed with First-Principles Investigation
  Batteries 13, 215 (2023)
 89. Yunlei Wang, Haifeng Lv, Xiaojun Wu and Jinlong Yang
  First-Principles Particle-Swarm Structure Calculations on Metal Substrate Modulated Monolayer to Bilayer Borophene Crystalline Structures toward Nanoelectronics
  ACS Appl. Nano Mater. 6, 15871 (2023)
 90. Yan Liu, Tian Cui and Da Li
  Emerging d-d orbital coupling between non-d-block main-group elements Mg and I at high pressure
  iScience 26, 106113 (2023)
 91. Qiang Lu, Binyuan Zhang, Lianlian Zhang, Yulian Zhu and Weijiang Gong
  Monolayer AsC5 as the Promising Hydrogen Storage Material for Clean Energy Applications
  Nanomaterials 13, 1553 (2023)
 92. Seoung-Hun Kang , Myeongjun Kang , Sang Woon Hwang , Sinchul Yeom , Mina Yoon , Jong Mok Ok and Sangmoon Yoon
  Theoretical Investigation of Delafossite-Cu2ZnSnO4 as a Promising Photovoltaic Absorber
  Nanomaterials 13, 3111 (2023)
 93. Yi Jiang, Maidina Aireti, Xudong Leng, Xu Ji, Jing Liu, Xiuhua Cui, Haiming Duan, Qun Jing and Haibin Cao
  Structures, Electronic, and Magnetic Properties of CoKn (n=2-12) Clusters: A Particle Swarm Optimization Prediction Jointed with First-Principles Investigation
  Nanomaterials 13, 2155 (2023)
 94. Li Zhu, Mengdong Ma, Mei Xiong, Qi Gao, Yingju Wu, Pan Ying, Xudong Wei,Zhisheng Zhao, Shengwei Xin, Julong He and Yongjun Tian
  First-principles study of novel icosahedral-based B12CN and B13CN structures
  Sci. China Mater. 66, 4480 (2023)
 95. Guang Zhang, Kai Wang, Qiaoyu Liu, Mingyuan Pan, Ding Shen, Yansun Yao, Lailei Wu and Huiyang Gou
  Stability and Semiconducting Behavior of Magnesium Polysulfides by Nonequivalent sp3 Hybridizations
  Inorg. Chem. 62, 15226 (2023)
 96. Li-Juan Zhang, Bin Yang, Da-Zhi Li, Ling Pei, Umar Farooq, Xi-Ling Xu, Wei-Jun Zheng, Hong-Guang Xu
  Structural Evolution and Electronic Properties of V2Sin -/0 (n=7-14) Clusters: Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  Inorg. Chem. 62, 14727 (2023)
 97. Yu-Long Hai, He-Jin Yan and Yong-Qing Cai
  Structural screening of phosphorus sulfur ternary hydride PSH6 with a high-temperature superconductivity at 130 GPa
  Front. Phys. 18, 23303 (2023)
 98. Hang Zang, Zhiming Shi, Mingrui Liu, Yuping Jia, Ke Jiang, Jianwei Ben, Yang Chen, Shunpeng Lv, Xiaojuan Sun and Dabing Li
  Tunable piezoelectric and ferroelectric responses of Al1-xScxN: The role of atomic arrangement
  Sci. China-Phys. Mech. Astron 66, 277711 (2023)
 99. Yan Li, Chunying Pu and Dawei Zhou
  Structure, Stability, and Superconductivity of Two-Dimensional Janus NbSH Monolayers: A First-Principle Investigation
  Molecules 28, 5522 (2023)
 100. Gui Wang, Zhuang Ma, Jing-Wen Jiang, Jing-kai Yang, Yi-Ling Sun, Zheng-Fang Qian, Pu Huang, Peng Zhang and Su-Huai Wei
  Crystal Structures and Physicochemical Properties of Be2N and Mg2N as Electride Materials
  Phys. Rev. Applied 19, 034014 (2023)
 101. Juncai Chen, Yongliang Guo, Xiaozheng Fan, Yilian Li, Yi Wu, Chunlan Ma, Shijing Gong, Xiao Dong, Tianxing Wang, Guoliang Xu, and Yipeng An
  Nanodevices from and electronic transport properties of ZrI2 monolayers
  Phys. Rev. Applied 20, 064048 (2023)
 102. Jin-ni Yang, Yang Xiao and Xiao-yu Kuang
  The local structure and electronic properties of Ho3+-doped BaY2F8: A first-principles method
  Mater. Chem. Phys. 298, 127459 (2023)
 103. Jiajun Linghu, Tingting Song, Tong Yang, Jun Zhou, Kimyong Lim, Chornghaur Sow, Ming Yang, Yuanping Feng and Xuezhi Wang
  Computational prediction of stable semiconducting Zn-C binary compounds
  Mat. Sci. Semicon. Proc. 155, 107237 (2023)
 104. Yan Li, Chunying Pu and Dawei Zhou
  Structure, Stability, and Superconductivity of Two-Dimensional Janus NbSH Monolayers: A First-Principle Investigation
  Molecules 28, 5522 (2023)
 105. Yuanyuan Wang, Zhihui Li, Ruixin Li, Yi Li, Shuang Liu, Zhen Yao and Bingbing Liu
  Two Ultrahigh-Energy-Density Layered Cerium Polynitrides with Molecular Sieve Channel
  Inorg. Chem. 62, 11674 (2023)
 106. QingYang Li, YanFei Hu, YuanYuan Li, XiaoFeng Tian, Yu Quan Yuan, Hang Yang and Ming He
  Structural evolution and electronic properties of doped boron clusters Ta2Bn (n = 10 ∼ 20): Ta2B16 and Ta2B18 with strong aromaticity
  Results Phys 45, 106223 (2023)
 107. Pan Ying, Hefei Li, Xiaogang Guo, Shuai Chen, Lingyu Liu, Yufei Gao and Chao Liu
  Prediction of a three-dimensional carbon allotrope moC12 with one-dimensional metallicity, superconductivity and mechanical anisotropy
  J. Mater. Sci. 58, 12664 (2023)
 108. Lamei Zhao, Xinran Zhang, Biao Wan, Zhuangfei Zhang, Weixia Shen, Yuewen Zhang, Chao Fang, Liangchao Chen, Qianqian Wang, Julong He and Xiaopeng Jia
  A pressure-induced high-pressure metallic GeTe phase
  J. Chem. Phys. 158, 134711 (2023)
 109. Li Wang, Jia Wang, Chao Fang, Yuancun Qiao, and Yuwei Li
  The identification of high-pressure phase transition sequence in selected tungstates and molybdates
  J. Chem. Phys. 159, 244307 (2023)
 110. Zhixiu Wang; Wencai Yi ; Yiqing Cao; Maosheng Miao; and Jingyao Liu
  New oxide structures clearing up the origin of two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructures
  J. Chem. Phys. 159, 194703 (2023)
 111. Xin-Lin Niu, Dong Die and Ji-Xian Yang
  Structural, electronic, and spectral properties of AlnCuk (n = 1–16; k= 0, ±1) alloy clusters
  J. Phys. Chem. Solids 180, 111453 (2023)
 112. Busheng Wang, Katerina P. Hilleke, Samad Hajinazar, Gilles Frapper, and Eva Zurek
  Structurally Constrained Evolutionary Algorithm for the Discovery and Design of Metastable Phases
  J. Chem. Theory Comput. 19, 7960 (2023)
 113. Shunwei Yao, Wenjing Hu, Ben Wang, Lin Peng, Tingting Shi, Xiaolin Liu, Jing Chen, Jia Lin, Dao-Xin Yao, Xianfeng Chen
  Superconductivity determined by the S-H framework in CH4- inserted S-H framework hydrides under high pressures
  J. Chem. Phys. 159, 044714 (2023)
 114. Tsuji, Yuta; Yoshioka, Yuta; Okazawa, Kazuki and Yoshizawa, Kazunari
  Exploring Metal Nanocluster Catalysts for Ammonia Synthesis Using Informatics Methods: A Concerted Effort of Bayesian Optimization, Swarm Intelligence, and First-Principles Computation
  ACS Omega 8,30335 (2023)
 115. Hiren S. Patel, Vishnu A. Dabhi, and Aditya M. Vora
  Investigating Electronic, Optical, Thermodynamic, and Thermoelectric Properties of SrO and SrO2 Phases: A Density Functional Theory Approach
  ACS Omega 8, 43008 (2023)
 116. Xiao-Feng Gao, Guang-Hui Liu, Xian-Kai Hu, Lan-Li Chen, Ben-Chao Zhu, Ding-Shan Zheng, and Yan-Hua Liao
  DFT-Based Study of the Structure, Stability, and Spectral and Optical Properties of Gas-Phase NbMgn(n=2-12) Clusters
  ACS Omega 8, 41391 (2023)
 117. Yingying Chen , Enci Zuo , Gang Jiang, Li Chen, Aijie Mao and Xilong Dou
  Insights into the structures and elastic properties of Mg-Sn compounds with superconductivity
  Vacuum 215, 112265 (2023)
 118. Jiahui Yu, Chaozheng He, Jinrong Huo, Chenxu Zhao and Lingmin Yu
  CO2 capture, separation, and storage on MgSiP2 monolayer: A first-principles study
  Vacuum 207, 111693 (2023)
 119. Yuanqi Jiang, Jian Lv, Weixian He and Ping Peng
  Shed light on new growth pattern in rapid solidified Ta metal: MD simulation, DFT calculation and CALYPSO search
  Vacuum 216, 112423(2023)
 120. Jie Zhuang, Zhihui Li, Tian Cui and Da Li
  C358x: A 2D Hexagon-Free Carbon-Based Anode Material for Li-Ion Batteries
  Adv. Theory Simul. 6, 2300253 (2023)
 121. Lei Chen, Quanmin Xie, Yongsheng Jia and Yingkang Yao
  Theoretical study on structural and mechanical properties of Si-containing ternary transition metal nitrides M0.5Si0.5N (M = Ti, Zr, Hf)
  RSC Adv. 13, 9109 (2023)
 122. Qiang Yin, Hanqing Wang, Jinping Zhao, Chengjun Li and Yu Mao
  A DFT study towards dynamic structures of iron and iron carbide and their effects on the activity of the Fischer-Tropsch process
  RSC Adv. 13, 34262 (2023)
 123. Chunlai Huang, Junping and Chuying Ouyang
  Theoretical prediction on net boroxene as a promising Li/Na-ion batteries anode
  RSC Adv. 13, 16758 (2023)
 124. Huasheng Sun, Ziyang Qu, Ang Li, Yi Wan, Fang Wu, Chengxi Huang and Erjun Kan
  Prediction of tunable room-temperature ferromagnetism, ferroelectricity, and ferroelasticity in a CrNCl monolayer
  Appl. Phys. Lett. 123, 042901 (2023)
 125. Zhaoyong Guan, Linhui Lv, Ziyuan An, Ya Su, Yanyan Jiang, Xuming Wu and Shuang Ni
  Van der Waals Stacked 2D-Layered Co2Ge2Te6 with High Curie Temperature and Large Magnetic Crystal Anisotropy
  J. Phys. Chem. C 127, 5991 (2023)
 126. Javed Rehman, Tong Yu, Adel El-marghany, Mohamed F. Shibl, and Guochun Yang
  Highly Conductive and Stable Two-Dimensional WC44 Acting as an Efficient Anode Material for Alkali-Metal Ion Batteries: Insight from DFT
  J. Phys. Chem. C 127, 23592 (2023)
 127. Jichao Chen, Xiaoyu Kuang, Xilong Dou, Siyu Jin, Miao Yu, Siyuan Zhou, Jiancheng Ma, Yangbo Li and Aijie Mao
  Prediction of Stability and Superconductivity in Ternary Hydride Li2BeH6: Two Metastable Superconductors
  J. Phys. Chem. C 127, 22287 (2023)
 128. Siyuan Zhou, Xiaoyu Kuang, Fangguang Kuang, Jiasi Qiu, Miao Yu, Jichao Chen, Jiancheng Ma, Yangbo Li, Fengzhang Tang and Aijie Mao
  Insight into the Structural, Optical and Mechanical Properties of RbSnX3 (X = Cl, Br, I) under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 127, 13346 (2023)
 129. Rui Niu, Ying-Ming Liu, Han-Bin Ding, Yu-Jie Feng, Chun-Lei Yang, Guo-Hua Zhong
  Structures and Low-Pressure High-Temperature Superconductivity of a SB-Based Hydride SBH7
  J. Phys. Chem. C 127, 20169 (2023)
 130. Tong Yang, Ke Yang, Tao Zhu, Ting Ting Song, Tian Bao, Jun Zhou, Shi Jie Wang, Yunjiang Jin, Martin Callsen and Ming Yang
  Structural Reconstruction Modulated Physical Properties of Titanium Oxide at the Monolayer Limit
  J. Phys. Chem. C 127, 5631 (2023)
 131. Shifeng Niu, Shuang Liu, Zhen Yao, Shijie Liu, Zhenxing Yang and Peng Wang
  New Transformation Pathway of cg-N from HeN4 under Moderate Pressure
  J. Phys. Chem. C 127, 6655 (2023)
 132. Rishi Rao and Li Zhu
  Unleashing the Potential of Strain-Engineered Ferroelectric Oxynitrides for Optimal Photovoltaic Performance
  J. Phys. Chem. C 127, 15107 (2023)
 133. Zheng Wang, Haifei Qin, Jiao Chen, Xinyong Cai, Panlong Kong, Zhen Liu, Bai Sun, Hongyan Wang, Yuxiang Ni and Yuanzheng Chen
  A semiconductor Sc2S3 monolayer with ultrahigh carrier mobility and UV blocking filter application
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 5550 (2023)
 134. Yin L. Xu, Yang M. Chen, Xiao Z. Yan, Yi B. Huang, Xing Z. Zhou, Quan X. Wu, Xiao W. Sheng and Fang G. Kuang
  First-principles study of the structures and superconductivity of H-S-La systems under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 29283 (2023)
 135. Zhicui Wang, Huan Lou, Xu Yan, Yong Liu and Guochun Yang
  2D antiferromagnetic semiconducting FeCN with interesting properties
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 32416 (2023)
 136. Fanjunjie Han , Xu Yan , Aitor Bergara , Wenjing Li , Hong Yu and Guochun Yang
  A Janus CrSSe monolayer with interesting ferromagnetism
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 29672 (2023)
 137. Fang Liu,b Xianfei Chen, Yi Huang, Chaozhu Shu, Na Li, Beibei Xiao and Lianli Wang
  Prediction of a planar BxP monolayer with inherent metallicity and its potential as an anode material for Na and K-ion batteries: a first-principles study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 27994 (2023)
 138. Yu-qian Liu, Gai-ru Yan, Li-juan Cui, Bing Yan, Sudip Pan and Zhong-hua Cui
  Mimicking the C2 molecule: M2B2 and M3B2+ clusters (M = Li, Na) and the reactivity of the N-heterocyclic carbene bound Li2B2 complex
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 24853 (2023)
 139. Danhong Wang, Zhifang Yang, Wenliang Li and Jingping Zhang
  B3S2 monolayer as an anode material for Na/K-ion batteries: a first-principles study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 24468 (2023)
 140. Wenjing Li , Xing Li , Xiaohua Zhang , Hong Yu , Fanjunjie Han , Aitor Bergara , Jianyan Lin, Jinhui Wu and Guochun Yang
  Emergent superconductivity in TaO3 at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 23502 (2023)
 141. Yuan Su, Haiyan Wang, Simin Li, Weiguo Sun, Dan Li and Feng Peng
  Stable multifunctional aluminum phosphides at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 6392 (2023)
 142. Shiyin Ma, Liang Zhao, Shichang Li, Tao Gao and Feng Peng
  Potential rules for stable transition metal hexafluorides with high oxidation states under high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 6726 (2023)
 143. Yaxuan Wu , Qingquan Liu , Puyuan Shi , Jingjuan Su , Yungeng Zhang and Bing Wang
  High Temperature Ferromagnetic metal: Janus CrSSe monolayer
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 9958 (2023)
 144. Pinaki Saha , Fernando Buendia Zamudio , Long Van Duong and Minh T. Nguyen
  A topological path to the formation of the quasi-planar B70 boron cluster and its dianion
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2023)
 145. Hong-Yao Zhu, Xiao-Juan Ye, Lan Meng, Xiao-Hong Zheng, Ran Jia and Chun-Sheng Liu
  Two-dimensional TiCl2: a high-performance anode material for Na-ion batteries with high capacity and fast diffusion
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 11513 (2023)
 146. Meixu Liu, Wenwen Cui, Jingming Shi, Jian Hao and Yinwei Li
  Superconducting H7 chain in gallium hydrides at high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 7223 (2023)
 147. Zheng Wang, Haifei Qin, Jiao Chen, Xinyong Cai, Panlong Kong, Zhen Liu, Bai Sun, Hongyan Wang, Yuxiang Ni and Yuanzheng Chen
  A semiconductor Sc2S3 monolayer with ultrahigh carrier mobility for UV blocking filter application
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 5550 (2023)
 148. Junyi Du, Weiguo Sun, Xiaofeng Li and Feng Peng
  Pressure-induced stability and superconductivity in LuH12 polyhydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 13320 (2023)
 149. Gui Wang, Yongle Zhong, Yiguo Xu, Zhengfang Qian, Jingwen Jiang and Zhuang Ma
  Transition from semiconductor to conductor of Mg2N electride induced by strain
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 17300 (2023)
 150. Kang Yang, Jingming Shi, Wenwen Cui, Jian Hao and Yinwei Li
  Prediction of a reservoir of N-rich high-energy density material at the Earth's mantle
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 20281 (2023)
 151. Zhicui Wang, Huan Lou, Fanjunjie Han, Xu Yan, Yong Liu and Guochun Yang
  An antiferromagnetic semiconducting FeCN2 monolayer with a large magnetic anisotropy and strong magnetic coupling
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 21521 (2023)
 152. Diego Inostroza, Alejandro Vasquez-Espinal, Luis Leyva-Parra, Williams Garcıa-Argote, Marıa Luisa Ceron, Osvaldo Yanez and William Tiznado
  Revisiting the potential-energy surface of CnBe3n+2H2n+22+ (n = 2–4) clusters: are planar pentacoordinate carbon structures the global minima?
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 20235 (2023)
 153. Wen-Hua Li, Wen-Hua Yang and Wen-Cai Lu
  Pressure-induced superconductivity of Ac–B–H hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 22032 (2023)
 154. Shifeng Niu, Yuanyuan Liu, Zhenxing Yang, Shijie Liu and Zhen Yao
  Prediction of metastable phase of the Sc–N system in the N-rich region under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 20009 (2023)
 155. Xiaofeng Zhang, Luo Yan,Qiaoqiao Li,Yongqi Zhang and Liujiang Zhou
  A novel phase of superionic conductor β′-Na3PS4 with a large band gap and a low migration barrier
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 22920 (2023)
 156. Zhicui Wang, Huan Lou, Fanjunjie Han, Xu Yan, Yong Liu and Guochun Yang
  An antiferromagnetic semiconducting FeCN2 monolayer with a large magnetic anisotropy and strong magnetic coupling
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 21521 (2023)
 157. Yanlei Geng,Jianfu Li,Zhaobin Zhang,Yang Lv,Zhenzhen Xu,Yong Liu,Jianan Yuan,Qinglin Wang and Xiaoli Wang
  Pressure induced weakness of electrostatic interaction and solid decomposition in Cs-I compounds
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 23448 (2023)
 158. Shengshi Li, Xinyang Li, Weixiao Ji, Ping Li, Shishen Yana and Changwen Zhang
  Quantum anomalous Hall effect with a high and tunable Chern number in monolayer NdN2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 18275 (2023)
 159. Xiangyue Cui, Miao Zhang and Lili Gao
  Exploration of AB3Si3 (A = Na/K/Rb/Cs) compounds under moderate pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 23847 (2023)
 160. Meng Ju, Hongkuan Yuan, Wenhao Ji, Lei Zhao, Yang Xiao and Yauyuen Yeung
  Photoluminescence and energy transfer mechanisms of Tm3+ doped Y2O3 laser crystals: experimental and theoretical insights
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 25273 (2023)
 161. Meixu Liu, Wenwen Cui,Jingming Shi,Jian Hao and Yinwei Li
  Superconducting H-7 chain in gallium hydrides at high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 7223 (2023)
 162. Shaorong Duan, Mingyi Liu, Chuanzhao Cao, Haitao Liu, Meng Ye and Wenhui Duan
  A computational study on bifunctional 1T-MnS2 with an adsorption-catalysis effect for lithium-sulfur batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 20546 (2023)
 163. Jia Hui Gao, Yan Fei Hu, Qing Yang Li, Qian Wang, Ying Ying Wang, Ting Liu and Teng Xing Huang
  Structural evolution, charge transfer and bonding properties of medium-sized atomic rubidium-doped boron clusters
  New. J. Chem. 47, 16564 (2023)
 164. Cheng-Gang Li, Ying-Qi Cui, Hao Tian, Zi-Gang Shen, Qin-Qin Shao,Yan-Li Dinga and Bao-Zeng Ren
  Theoretical investigations on the structures and electronic and optical properties of neutral and anionicM2-doped B24 clusters (M = Li, Na, and K)
  New. J. Chem. 47, 6612 (2023)
 165. Ting Liu, Yu Quan Yuan, Hang Yang, Hong Ming Jiang, Teng Xin Huang, Jia Hui Gao and Yan Fei Hu
  Investigating the structural and electronic properties of anionic calcium-doped magnesium clusters
  J. Mol. Struct. 1282, 135195 (2023)
 166. Mingwei Chen, Pan Ying and Chao Liu
  Research progress of high hardness B-C-O compounds
  Int. J. Refract. Met. H. 111, 106086 (2023)
 167. Hongchao Wang, Zhiping Li, Huiyang Gou and Faming Gao
  Superhard orthorhombic BCN allotropes: oIm12-BCN and oPm12-BCN
  Diam. Relat. Mater. 13, 109689 (2023)
 168. Zhaolong Sun, Bo Cui, Wencui Xiu, Pingping Liang, Qimeng Liu, Nan Gao and Hongdong Li
  Fluorine and oxygen terminated hexagonal diamond (100) surfaces for nitrogen-vacancy based quantum sensors
  Diamond & Related Materials 137, 110064 (2023)
 169. Hongbo Wu, Da-Shuai Ma and Botao Fu
  Hybrid nodal-chain semimetal with emergent flat band in MgCaN2
  New J. Phys. 25, 033005 (2023)
 170. Chaolun Sun, Shoujun Huang, Dan Li and Haiyan Wang
  Theoretical study on geometric structures and hydrogen storage in anionic CeH𝑛 (𝑛=2–20)nanoclusters
  Mater. Today Commun. 36, 106415 (2023)
 171. Tai-min Cheng, Guo-liang Yu, and Xin-xin Zhang
  The mechanical, lattice dynamics, thermal and intrinsic magnetic properties of novel orthorhombic L10-like type FePt alloy
  Mater. Today Commun. 37, 107320 (2023)
 172. Quanmin Xie, Yingkang Yao, Xuwen Liu, Jinshan Sun, Zheng Zhang and Lei Chen
  Theoretical study on mechanical and electronic properties of ternary diborides Sc0.5V0.5B2, Sc0.5Nb0.5B2 and Sc0.5Ta0.5B2
  Mater. Today Commun. 35, 105760 (2023)
 173. Chun Gao, Guina Guo, Shuxian Hu, Haitao Liu, Wenli Zou, Ping Zhang and Jun Yan
  Structures and stabilities of UPb𝑛(n & LE; 18) clusters: A first-principles global optimization calculation
  Mater. Today Commun. 36, 106585 (2023)
 174. Yu-Sheng X, Dong Die and Ben-Xia Zheng
  Growth pattern and electronic and magnetic properties of Cr-doped silver clusters
  J Comput Chem. 44, 2284 (2023)
 175. Prutthipong Tsuppayakorn‑aek, Wei Luo, Rajeev Ahuja, and Thiti Bovornratanaraks
  Phonon-mediated superconductivity in Mg1-xMoxB2 compounds: a crystal prediction via cluster expansion and particle-swarm optimization
  Sci. Rep. 13, 20295 (2023)
 176. KeXu, Haifei Qin, Jiao Chen, Xinyong Cai, Panlong Kong, Li Liu, Bai Sun and Yuanzheng Chen
  Metal halide HgI2 monolayer with auxetic property and photocatalysis application
  Comp. Mater. Sci. 219, 112007 (2023)
 177. Yang Xiao, Meng Ju and Na Zhao
  Deciphering the structural evolutions and electronic features of Nd3+: K2YF5 nanocrystals
  Comp. Mater. Sci. 231 , 112574 (2023)
 178. Zhaobin Zhang, Jianfu Li, Yang Lv, Yanlei Geng, Zhenzhen Xu, Yong Liu, Jianan Yuan, and Xiaoli Wang
  Weakness of ionic bonds and solid decomposition in calcium phosphides under high pressure
  Comp. Mater. Sci. 231 , 112594 (2023)
 179. Yangwu Tong, Huimin Tang and Yong Yang
  Structural and electronic properties of Ta2O5 with one formula unit application
  Comp. Mater. Sci. 230, 112482 (2023)
 180. Gangtai Zhang, Yunmei Song, Tingting Bai, Meng Zhang and Ting Liu
  Crystal structure and physical properties of Ti2B5 predicted by first principles calculations Author links open overlay panel
  Comp. Mater. Sci. 228, 112379 (2023)
 181. Hong Xing Li, Kai Ge Cheng, Jin Chan Wang, Zhi Ping Liu, Hang He and Ya Ru Zhao
  Probing the structural evolution, electronic and vibrational properties of anionic sodium-doped magnesium clusters
  Comp. Mater. Sci. 226, 112212 (2023)
 182. Jiani Lin and Pengfei Guan
  Polymeric nitrogen in alkaline earth metal N-rich nitrides (MN2, M = Be, Mg, Ca, Sr, and Ba): A first-principles study
  Comp. Mater. Sci 229, 112427 (2023)
 183. Xiao L. Pan, Hao Wang, Lei L. Zhang, Yu F. Wang, Xiang R. Chen, Hua Y. Geng and Ying Chen
  Prediction of novel final phases in aged uranium-niobium alloys
  J. Nucl. Mater. 579, 154394 (2023)
 184. Liang Ma, Lingrui Wang, Yifang Yuan, Haizhong Guo and Hongbo Wang
  High-Temperature Superconductivity in Doped Boron Clathrates
  Chinese Phys. Lett. 40, 086201 (2023)
 185. Zhenzhen Xu , Jianfu Li , Yanlei Geng , Zhaobin Zhang , Yang Lv , Chao Zhang , Qinglin Wang and Xiaoli Wang
  Regulation of Ionic Bond in Group IIB Transition Metal Iodides
  Chinese Phys. Lett. 40, 076201 (2023)
 186. Teng Xin Huang, Yu Quan Yuan, Jun Jie Ding, Yuan Yuan Li, Qing Yang Li, Guo Li Chen and Wei Lin
  Probing the Structural Evolution, Stabilities and Properties of LiBn(n = 2–12) Clusters
  J. Clust. Sci. (2023)
 187. Artur P. Durajski and Radoslaw Szczesniak
  First-Principles Estimation of Low-Pressure Superconductivity in KC2H8 Ternary Hydride
  Phys. Status Solidi RRL 2300043 (2023)
 188. Kewei Ding, Peng Wang, Wenli Zhou, Hongguang Xu, Zhongxue Ge, Weijun Zheng and Cheng Lu
  Polynitrogen clusters interaction with water: experimental and theoretical perspectives
  J. Phys. D: Appl. Phys. 56, 455301 (2023)
 189. Hang Yang, Yan-Fei Hu, Yu-Quan Yuan and Jun-Jie Ding
  Probing the structural evolution and stabilities of CsBn0/- (n=2-12) clusters
  Physica B: Condensed Matter 652, 414628 (2023)
 190. Hongyu Liu, Shiyin Ma, Huan Li, Runyu Zhou and, Tao Gao
  Structural and electronic phase transitions of thorium monoxide from first-principles calculations
  Physica B 671, 415451 (2023)
 191. H. Wu, Yi X. Wang, Zheng X. Yan, W. Liu, Zhao Q. Wang and Jian B. Gu
  Phase stability, mechanical properties and thermal conductivity of technetium diborides in different crystal structures
  Appl. Phys. A 129, 175 (2023)
 192. Bole Chen, Kaihua He, Wei Dai, Gennady Gutsev and Cheng Lu
  Geometric and electronic diversity of metal doped boron clusters
  J. Phys.: Condens. Mat. 35, 183002 (2023)
 193. Yuanyuan Wang, Zhihui Li, Shifeng Niu, Wencai Yi, Shuang Liu, Zhen Yao and Bingbing Liu
  Cerium-promoted conversion of dinitrogen into high-energy-density material CeN6 under moderate pressure
  Matter Radiat. Extremes 8, 038401 (2023)
 194. Zixuan Guo ; Xing Li ; Aitor Bergara ; Shicong Ding ; Xiaohua Zhang and Guochun Yang
  Pressure-induced evolution of stoichiometries and electronic structures of host-guest Na-B compounds
  Matter Radiat. Extremes 8, 068401 (2023)
 195. Bo Jin, Yuanyuan Liu, Zhen Yao, Shuang Liu and Peng Wang
  Novel nitrogen-rich lanthanum nitrides induced by the ligand effect under pressure
  Dalton Trans. 52, 14142 (2023)
 196. Peixin Fu, Siyu Jin, Lili Zhang, Yuanyuan Jin, Bole Chen and Ruizhi Qiu
  Structural evolution and stability of plutonium oxide clusters
  Molecular Physics e2257814 (2023)
 197. Guokun Xie, Yinxing Li, Zheng Zhao and Ningning Wang
  Structural evolution, stability, electronic and bonding properties of sodium-doped magnesium cluster cations
  Molecular Physics e2267687 (2023)
 198. Jia Hui Gao, Yu Quan Yuan, Yuan Yuan Li, Xin Cheng Zhang, Ying Ying Wang, Ting Liu and Jing Yang
  Geometry and electronic properties of alkali metal (rubidium) doped boron clusters
  Int J Quantum Chem. e27250 (2023)
 199. Jing-Ru Liu, Dong Die and Xiao-Yu Kuang
  Insights into the growth law, electronic properties and spectra of Feλn (n=3-18;λ=0, ±1) clusters
  Int J Quantum Chem. 123, e27206 (2023)
 200. Nanyun Bao, Qunchao Tong, Fangyu Guo, Shen Zhang, Dongdong Kang, Akinwumi Akinpelu, Jian Lv, Yansun Yao and Jiayu Dai
  Structures and properties of uranium–niobium intermetallic compounds under high pressure: A first principles study
  J. Appl. Phys. 133, 095901 (2023)
 201. Nanyun Bao, Qunchao Tong, Fangyu Guo, Shen Zhang, Dongdong Kang, Akinwumi Akinpelu, Jian Lv, Yansun Yao and Jiayu Dai
  Structures and properties of uranium–niobium intermetallic compounds under high pressure: A first principles study
  J. Appl. Phys. 133, 095901 (2023)
 202. Weihua Ji, Xin Chen, Qiang Li, Kun Lin, Jinxia Deng and Xianran Xing
  Insights into CO Oxidation in Cu/CeO2 Catalysts: O2 Activation at the Dual-Interfacial Sites
  Eur. J. Inorg. Chem. 26, e202200656 (2023)
 203. Wen-Xia Yu, Bin Liu, Wei-Qing Huang, Hong Zhou and Sheng-Yi Xie
  Phase evolution for oxidizing bismuth selenide
  J. Phys.:Condens. Matter 35, 075401 (2023)
 204. Xinlei Gao, Shuli Wei, Yanhui Guo, Guowei Yin, Yue Meng, Xiaoshi Ju, Qiang Chang and Yuping Sun
  A newly predicted stable calcium argon compound by ab initio calculations under high pressure
  J. Phys.:Condens. Matter 36, 095402 (2023)
 205. Jingning Zuo, Lili Zhang, Bole Chen, Kaihua He, W. Dai, Kewei Ding, Cheng Lu
  Geometric and electronic structures of medium-sized boron clusters doped with plutonium
  J. Phys.:Condens. Matter 36 015302 (2023)
 206. Qun Wei, Yaqiong Yan, Xiaofei Jia, Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Zhenhua Wu and Yingjiao Zhou
  Stability and electronic structures of Cmmm-Pt3M alloys
  Phys. Lett. A 457, 128540 (2023)
 207. Xiao Z. Yan, Zhao L. Zhang, Yang M. Chen and Fang G. Kuang
  Prediction of Superconductivity in Clathrate Er Hydrides under High Pressure
  Crtstal 13, 792 (2023)
 208. Jing Zhao, Zhongtang Huo , Shuailei Xu , Mei Xiong , Dezheng Liu , YiKun Wang and Xin Jia
  Novel Functional Materials of Hydrogen Storage B20N24: A First-Principles Calculation
  Crystals 13, 1029 (2023)
 209. Ran Liu, Dongxue Wang, Dan Xu, Bo Jin, Miao Liu, Ran Liu, Yuanyuan Wang, Yi Li, Shuang Liu, Zhen Yao, Shifeng Niu and Peng Wang
  High nitrogen polymer in silver polynitrides
  J. Phys.: Condens. Matter 35, 355701 (2023)
 210. Jing-Ru Liu, Dong Die and Xiao-Yu Kuang
  Insights into the growth law, electronic properties and spectra of Fenlambda (n=3-18;lambda=0, +/- 1) clusters
  Int J Quantum Chem. 123, e27206. (2023)
 211. Chen Li, Yangtong Luo, Zhangyan Wang, Chengyong Zhong and Shuo Li
  An Ideal Two-Dimensional Porous B4O2 as Anode Material for Enhancing Ion Storage Performance
  Electron. Mater. Lett (2023)
 212. Yanqiu Zheng, Yu Liang, Zhe Wang, Yun Wang, Xiang Li, Jiale Yu, Cheng Zhan and Fang Wu
  A theoretical investigation on the two-dimensional Fe/Mn tricarbides (XC3) as promising electrode materials for lithium-ion batteries
  J Phys. Chem. Solids 182, 111572 (2023)
 213. Qian Zhang, Zhibo Pang, Yi Li, Yifan Cheng, Mingsheng Liu, Mei Xiong, Shaopei Jia, Qisong Li, Yufei Gao, Yunchao Mu and Quan Huang
  A new tetragonal superhard carbon allotrope with unusual stress-strain behavior
  Solid State Commun. 366, 115153 (2023)
 214. Guoliang Yu , Taimin Cheng, and Xinxin Zhang
  Exploration of novel structures and related physical properties of Fe2Pt ordered alloys
  Solid State Sciences 146, 107380 (2023)
 215. Shouxin Cui, Wenxia Feng, Zhenbao Feng, Guozhao Zhang, Feng Guo, Guiqing Zhang, Jun Li and Cailong Liu
  First-principles predictions of stable structure of AuAl2 under high pressure
  Solid State Commun. 359, 115009(2023)
 216. Binhua Chu, Yu Huang, Xin Bing, Dehua Wang and Yuan Zhao
  Structural, mechanical, and electronic properties of Ta2B by First-principle calculations
  Solid State Commun. 371, 115271 (2023)
 217. Rojalina Priyadarshini, Hillol Joardar, Sukant Kishoro Bisoy and Tanmaya Badapanda
  Crystal structural prediction of perovskite materials using machine learning: A comparative study
  Solid State Commun. 361, 115062 (2023)
 218. Ying Ying Wang, Yu Quan Yuan, Yuan Yuan Li, Hang Yang, Jia Hui Gao, Guo Li Chen, Yan Fei Hu and Jing Yang
  Theoretical study of geometry and electronic properties of medium-sized doped clusters Li2Bn0/- (n=1-12)
  Eur. Phys. J. D 77, 114 (2023)
 219. Lingjuan Hao, Zhongtang Huo, Qi Gao, Yungao Gu, Yanjie Zhao, Feifei Ling, Zhikang Yuan, Yang Zhang and Dongli Yu
  Prediction of a novel orthorhombic LiBH phase and hydrogen adsorption at ambient pressure
  Physica B 666, 415126 (2023)
 220. Quanmin Xie, Xuwen Liu, Zheng Zhang, Xinzhe Nian, and Lei Chen
  Investigation of mechanical and electronic properties of a novel quaternary transition-metal nitride Ti0.25W0.25V0.25Ta0.25N
  Mater. Chem. Phys. 310, 128467 (2023)
 221. Yuan Yuan Li, Yan Fei Hu, Qi Lai, Yu Quan Yuan, Teng Xin Huang, Qing Yang Li and Hong Bin Huang
  Inquiring into geometric structures and electronic properties of sodium doped boron clusters: DFT study of NaBn (n = 1–12) clusters
  Mol. Phys. 121 (2023)
 222. Yu-Huan Li
  Crystal Structure, Electronic Structure, the Density of States, Optical Properties, and Superconducting Transition Temperature of ZrBeSi Crystal under Pressure
  Phys. Status Solidi B 260, 2300196 (2023)
 223. Qiaohe Wu, Zhongtang Huo, Chong Chen, Xiuqing Li, Zhou Wang, Changji Wang, Lianjie Zhang, Yufei Gao, Mei Xiong and Kunming Pan
  Prediction of four Si3N4 compounds by first-principles calculations
  AIP Advances 13, 045310 (2023)
 224. Xiaoyun Wang, Tao Jing and Dongmei Liang
  Two-Dimensional CrP2 with high specific capacity and fast charge rate for lithium-ion battery
  Chin. Phys. B 32, 067102 (2023)
 225. Yan-Qi Wang, Chuan-Zhao Zhang, Jin-Quan Zhang, Song Li,Meng Ju,Wei-Guo Sun, Xi-Long Dou and Yuan-Yuan Jin
  A ten-fold coordinated high-pressure structure in hafnium dihydrogen with increasing superconducting transition temperature induced by enhancive pressure
  Chin. Phys. B 32, 097402 (2023)
 226. Yuanqi Jiang and Ping Peng
  Predicting novel atomic structure of the lowest-energy FenP13−n (n = 0–13) clusters: A new parameter for characterizing chemical stability
  Chin. Phys. B 32, 047102 (2023)
 227. Shi-Tai Guo, Zhen-Zhen Xu, Yan-Lei Geng , Qi Rui, Dian-Chen Du, Jian-Fu Li and Xiao-Li Wang
  Chair-like N66- in AlN3 with high-energy density
  Chin. Phys. B 32, 126202 (2023)
 228. Junyu Shen, Qingzhuo Duan, Junyi Miao, Shi He, Kaihua He, Wei Dai and Cheng Lu
  New CNO Compounds as High Energy Density Materials
  Chin. Phys. B 32, 096302 (2023)
 229. Mei-Guang Zhang, Lei Chen, Long Feng, Huan-Huan Tuo, Yun Zhang, Qun Wei and Pei-Fang Li
  Pressure-induced phase transition and electronic structure evolution in layered semimetal HfTe2
  Chin. Phys. B 32, 086101 (2023)
 230. Junyu Shen, Qingzhuo Duan, Junyi Miao, Shi He, Kaihua He, Wei Dai and Cheng Lu
  New carbon-nitrogen-oxygen compounds as high energy density materials
  Chin. Phys. B 32, 096302 (2023)
 231. Guo, Lanci and Zhang, Jurong
  New MgO-H2O compounds at extreme conditions
  Chin. Phys. B 32, 076201 (2023)
 232. Yuanqi Jiang and Ping Peng
  Predicting novel atomic structure of the lowest-energy FenP13-n (n=0-13) clusters: A new parameter for characterizing chemical stability
  Chin. Phys. B 32, 047102 (2023)
 233. Xu-Han Shi, Zhi-Hui Li, Yuanyuan Liu, Yuanyuan Wang, Ran Liu, Kuo Hu and Zhen Yao
  High-pressure new phases of V-N compounds
  Chin. Phys. B 32, 056103 (2023)
 234. Xiao-Yi Zhang , Ya-Ru Zhao, Hong-Xing Li , Kai-Ge Cheng , Zi-Rui Liu, Zhi-Ping Liu and Hang He
  Probing the effects of lithium doping on structures, properties, and stabilities of magnesium cluster anions
  Chin. Phys. B 32, 066102 (2023)
 235. Shenshen Yan, Yan Liu, Zi Wang, Xiaohua Lan, Yi Wang and Jie Ren
  Designing radiative cooling metamaterials for passive thermal management by particle swarm optimization
  Chin. Phys. B 32, 057802 (2023)
 236. Yizhi Wang, Xiuhua Cui, Jing Liu, Qun Jing, Haiming Duan and Haibin Cao
  The geometries and electronic structures of ZrnCu(n=2~12) clusters: A joint machine learning potential-density functional theory investigation
  Chin. Phys. B (2023)
 237. Lanci Guo and Jurong Zhang
  New MgO-H2O compounds at extreme conditions
  Chin. Phys. B 32, 076201 (2023)
 238. Quan Yuan, Cui-Yan Xu, Yuan-Yuan Wang, Yi Li , Jing Fu, and Zhen Yao
  Interception of chain shape Ce nitrides at ambient conditions
  Chinese J. Phys. 86, 66 (2023)
 239. Haidi Wang, Tao Li, Yufan Yao, Xiaofeng Liu, Weiduo Zhu, Zhao Chen, Zhongjun Li and Wei Hu
  Atomistic modeling of lithium materials from deep learning potential with ab initio accuracy
  Chin. J. Chem. phys. 36, 573 (2023)
 240. Yan Gao, Tian Cui and Da Li
  Unexpected d−p Orbital Covalent Interaction Between the Non-d-block Main-group Metal Tellurium and Fluorine at High Pressure
  Fundamental Research (2023)
 241. Ying Ying Wang, Yu Quan Yuan, Yuan Yuan Li, Hang Yang, Jia Hui Gao, Guo Li Chen, Yan Fei Hu and Jing Yang
  Theoretical study of geometry and electronic properties of medium-sized doped clusters Li2Bn0/− (n = 1–12)
  Eur. Phys. J. D 77, 114 (2023)
 242. Qiaohe Wu, Zhongtang Huo, Chong Chen, Xiuqing Li, Zhou Wang, Changji Wang, Lianjie Zhang, Yufei Gao, Mei Xiong and Kunming Pan
  Prediction of four Si3N4 compounds by first-principles calculations
  AIP Advances 13, 045310 (2023)
 243. Junhui Peng and Evgenii Tikhonov
  Predicted bismuth–tellurium under high pressures
  Phase Transit. 96, 328 (2023)
 244. Hong-Yun Wu, Hui Tang, Guo-Yong Shi, Kun Cao, Tian-Tian Liu, Yue-Hua Su, Chao Zhang and Hong Jiang
  Two new barium phosphides predicted by first-principles evolutionary algorithm
  Int. J. Mod. Phys. C 34, 2350129 (2023)
 245. Jiang Li, Deqiang Yin and Yi Qin
  Carbon materials: structures, properties, synthesis and applications
  Manufacturing Rev. 10, 13 (2023)
 246. Xiao Xue, Jiahui Yu, Dawei Zhou  Chunying Pu
  Theoretical Predition of Two-dimensional SiGeP2 by the Global Optimization Method
  J. Wuhan Univ. Technol.-Mat. Sci. Edit. 38, 1010 (2023)
 247. Guo Li Chen, Yu Quan Yuan, Chun Ping Wang, Ying Ying Wang, Ting Liu, Teng Xin Huang, Wei Lin and Jing Yang
  Structural and electronic properties of neutral boron clusters doped with two potassium atoms
  J. Korean Phys. Soc. 82, 1171 (2023)

2022

 1. Yan Liu, Rui Wang, Zhigang Wang, Da Li and Tian Cui
  Formation of twelve-fold iodine coordination at high pressure
  Nature Commun. 13, 412 (2022)
 2. Hong Fang and Puru Jena
  Argyrodite-type advanced lithium conductors and transport mechanisms beyond peddle-wheel effect
  Nature Commun. 13, 2078 (2022)
 3. Feng Ke, Jiejuan Yan, Shanyuan Niu, Jiajia Wen, Ketao Yin, Hong Yang, NathanR.Wolf, Yan-Kai Tzeng, Hemamala I. Karunadasa, Young S. Lee, Wendy L.Mao and Yu Lin
  Cesium-mediated electron redistribution and electron-electron interaction in high-pressure metallic CsPbI3
  Nature Commun. 13, 7067 (2022)
 4. Wencheng Lu, Siyu Liu, Guangtao Liu, Kun Hao, Mi Zhou, Pengyue Gao, Hongbo Wang, Jian Lv, Huiyang Gou, Guochun Yang, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Disproportionation of SO2 at High Pressure and Temperature
  Phys. Rev. Lett. 128, 106001 (2022)
 5. Pin-Wen Guan, Ying Sun, Russell J. Hemley, Hanyu Liu, Yanming Ma, and Venkatasubramanian Viswanathan
  Low-Pressure Electrochemical Synthesis of Complex High-Pressure Superconducting Superhydrides
  Phys. Rev. Lett. 128, 186001 (2022)
 6. Bijuan Chen, Mingfeng Tian, Jurong Zhang, Bing Li, Yuming Xiao, Paul Chow, Curtis Kenney-Benson, Hongshan Deng, Jianbo Zhang, Raimundas Sereika, Xia Yin, Dong Wang, Xinguo Hong, Changqing Jin, Yan Bi, Hanyu Liu, Haifeng Liu, Jun Li, Ke Jin, Qiang Wu, Jun Chang, Yang Ding and Ho-kwang Mao
  Novel Valence Transition in Elemental Metal Europium around 80 GPa
  Phys. Rev. Lett. 129, 016401 (2022)
 7. Dongbao Luo, Ketao Yin and Richard Dronskowski
  Existence of BeCN2 and Its First-Principles Phase Diagram: Be and C Introducing Structural Diversity
  J. Am. Chem. Soc. 114, 5155 (2022)
 8. Xin Qu, Lihua Yang, Jian Lv, Yu Xie, Jinghai Yang, Yukai Zhang, Yanchao Wang, Jijun Zhao, Zhongfang Chen and Yanming Ma
  Particle Swarm Predictions of a SrB8 Monolayer with 12-Fold Metal Coordination
  J. Am. Chem. Soc. 144, 11120 (2022)
 9. Xin Zhong, Ying Sun, Toshiaki Iitaka, Meiling Xu, Hanyu Liu, Russell J. Hemley, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Prediction of Above-Room-Temperature Superconductivity in Lanthanide/Actinide Extreme Superhydrides
  J. Am. Chem. Soc. 144, 13394 (2022)
 10. Hang Zhai, Rui Xu, Jianhong Dai, Xiaoli Ma, Xiaohui Yu, Quan Li and Yanming Ma
  Stabilized Nitrogen Framework Anions in the Ga−N System
  J. Am. Chem. Soc. (2022)
 11. Xue Dong, Yu-qian Liu, Xin-bo Liu, Sudip Pan, Zhong-hua Cui and Gabriel Merino
  Be4B12+: A Covalently Bonded Archimedean Beryllo-Borospherene
  Angew. Chem. Int. Edit. e202208152 (2022)
 12. Junjie Wang, Tianping Ying, Jun Deng, Cuiying Pei, Tongxu Yu, Xu Chen, Yimin Wan, Mingzhang Yang, Weiyi Dai, Dongliang Yang, Yanchun Li, Shiyan Li, Soshi Iimura, Shixuan Du, Hideo Hosono, Yanpeng Qi and Jian-gang Guo
  Superconductivity in an Orbital-reoriented SnAs Square Lattice: a Case Study of Li0.6Sn2As2 and NaSnAs
  Angew. Chem. Int. Edit. e202216086 (2022)
 13. Jingwen Zhou, Tianshuai Wang, Lin Chen, Lingwen Liao, Yunhao Wang, Shibo Xi, Bo Chen, Ting Lin, Qinghua Zhang, Chenliang Ye, Xichen Zhou, Zhiqiang Guan, Li Zhai, Zhen He, Gang Wang, Juan Wang, Jinli Yu, Yangbo Ma, Pengyi Lu, Yuecheng Xiong, Shiyao Lu, Ye Chen, Bin Wang, Chun-Sing Lee, Jianli Cheng, Lin Gu, Tianshou Zhao and Zhanxi Fan
  Boosting the reaction kinetics in aprotic lithium-carbon dioxide batteries with unconventional phase metal nanomaterials
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 119, e2204666119 (2022)
 14. Chengxi Huang, Jian Zhou, Huasheng Sun, Fang Wu, Yusheng Hou and Erjun Kan
  Toward Room-Temperature Electrical Control of Magnetic Order in Multiferroic van der Waals Materials
  Nano Lett. 22, 5191 (2022)
 15. Sol Lee, Yangjin Lee, Li Ping Ding, Kihyun Lee, Feng Ding and Kwanpyo Kim
  Atomically Sharp, Closed Bilayer Phosphorene Edges by Self-Passivation
  ACS Nano (2022)
 16. Jingjing Jia, Zhongxu Wang, Yu Liu, Fengyu Li, Yongchen Shang, Yuejie Liu, Qinghai Cai and Jingxiang Zhao
  A metallic Cu2N monolayer with planar tetracoordinated nitrogen as a promising catalyst for CO2 electroreduction
  J. Mater. Chem. A, 10, 1560 (2022)
 17. Xing Li, Xiaohua Zhang, Aitor Bergara, Guoying Gao, Yong Liu and Guochun Yang
  Superconducting LaP2H2 with graphenelike phosphorus layers
  Phys. Rev. B 105, 024504 (2022)
 18. Kaixuan Zhao, Qianyi Wang, Wenjing Li, Qiuping Yang, Hong Yu, Fanjunjie Han, Hanyu Liu and Shoutao Zhang
  Orthorhombic ScB3 and hexagonal ScB6 with high hardness
  Phys. Rev. B 105, 094104 (2022)
 19. Ying Sun, Xue Li, Toshiaki Iitaka, Hanyu Liu and Yu Xie
  Crystal structures and superconductivity of carbonaceous sulfur hydrides at pressures up to 300 GPa
  Phys. Rev. B 105, 134501 (2022)
 20. Ziji Shao, Jinghua Liang, Qirui Cui, Mairbek Chshiev, Albert Fert, Tiejun Zhou and Hongxin Yang
  Multiferroic materials based on transition-metal dichalcogenides: Potential platform for reversible control of Dzyaloshinskii-Moriya interaction and skyrmion via electric field
  Phys. Rev. B 105, 174404 (2022)
 21. Peiyu Zhang, Xue Li, Xin Yang, Hui Wang, Yansun Yao and Hanyu Liu
  Path to high-Tc superconductivity via Rb substitution of guest metal atoms in the SrB3C3 clathrate
  Phys. Rev. B 105, 094503 (2022)
 22. Zheng-Wei Liao, Zhen Zhang, Jing-Yang You, Bo Gu and Gang Su
  Enhanced superconductivity in C-S-H compounds at high pressure
  Phys. Rev. B 105, L020510 (2022)
 23. Kai Hu, Qingjun Tong, Li-Min Guan, Dahui Wang and Jinqing Yu
  Crystal structure evolution and superconductivity of the ternary hydride CSH3 under pressure
  Phys. Rev. B 105, 094108 (2022)
 24. Yu-Long Hai, Hui-Li Tian, Meng-Jing Jiang, Han-Bin Ding, Yu-Jie Feng, Guo-Hua Zhong, Chun-Lei Yang, Xiao-Jia Chen and Hai-Qing Lin
  Prediction of high-Tc superconductivity in H6SX (X = Cl, Br) at pressures below one megabar
  Phys. Rev. B 105, L180508 (2022)
 25. Meng Wang, Yu Wang, Zhiyong Yang, Jing Fan, Baobing Zheng, Rui Wang and Xiaozhi Wu
  Symmetry-enforced nodal cage phonons in Th2BC2
  Phys. Rev. B 105, 174309 (2022)
 26. Qingzhuo Duan, Junyu Shen, Xin Zhong, Haiyan Lu and Cheng Lu
  Structural phase transition and superconductivity of ytterbium under high pressure
  Phys. Rev. B 105, 214503 (2022)
 27. Zhiyuan Tang, Yancong Chen, Yue Zheng, and Xin Luo
  Strain engineering magnetocrystalline anisotropy in strongly correlated VTe2 with room-temperature ferromagnetism
  Phys. Rev. B 105, 214403 (2022)
 28. Simin Li, Haiyan Wang, Weiguo Sun, Cheng Lu and Feng Peng
  Superconductivity in compressed ternary alkaline boron hydrides
  Phys. Rev. B 105, 224107 (2022)
 29. Pan Zhang, Jingming Shi, Wenwen Cui, Cailong Liu, Shicong Ding, Kang Yang, Jian Hao and Yinwei Li
  Formation of NH3-Xe compound at the extreme condition of planetary interiors
  Phys. Rev. B 105, 214109 (2022)
 30. Shicong Ding, Pan Zhang, Kang Yang, Cailong Liu, Jian Hao, Wenwen Cui, Jingming Shi and Yinwei Li
  Formation of solid SiO2He compound at high pressure and high temperature
  Phys. Rev. B 106, 024102 (2022)
 31. Xu Yan, Shicong Ding, Xiaohua Zhang, Aitor Bergara, Yong Liu, Yanchao Wang, Xiang-Feng Zhou and Guochun Yang
  Enhanced superconductivity in CuH2 monolayers
  Phys. Rev. B 106, 014514 (2022)
 32. Ying Sun, Yanchao Wang, Xin Zhong, Yu Xie and Hanyu Liu
  High-temperature superconducting ternary Li-R-H superhydrides at high pressures (R = Sc, Y, La)
  Phys. Rev. B 106, 024519 (2022)
 33. Yaorong Luo, Hao Tian, Xu Li, Lan Chen, Yurong Yang and Di Wu
  Diversity of structural phases in AGeX3 halides
  Phys. Rev. B 106, 024112 (2022)
 34. Jurong Zhang, Sen Shao and Hanyu Liu
  Pressure-stabilized structures of water-neon system under high pressure
  Phys. Rev. B 106, 054101 (2022)
 35. Qinfang Wang, Wenwen Cui, Kun Gao, Ju Chen, Tingting Gu, Meixu Liu, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  Pressure-stabilized superconducting electride Li5C
  Phys. Rev. B 106, 054519 (2022)
 36. Xing Li, Xiaohua Zhang, Aitor Bergara, Yong Liu, and Guochun Yang
  Structural and electronic properties of Na-B-H compounds at high pressure
  Phys. Rev. B 106, 174104 (2022)
 37. Shunwei Yao, Qilin Song, Wenjing Hu, Dan Wang, Lin Peng, Tingting Shi, Jing Chen, Xiaolin Liu, Jia Lin and Xianfeng Chen
  Fermi surface topology and anisotropic superconducting gap in electron-doped hydride compounds at high pressure
  Phys. Rev. Materials 6, 034801 (2022)
 38. Cong Li, Wenge Yang, and H. W. Sheng
  Bridge-bond formation in aluminum and its alloys under high pressure
  Phys. Rev. Materials 6, 033601 (2022)
 39. Kun Gao, Wenwen Cui, Qinfang Wang, Jian Hao, Jingming Shi, Silvana Botti, Miguel A. L. Marques and Yinwei Li
  Superconductivity in S-rich phases of lanthanum sulfide under high pressure
  Phys. Rev. Materials 6, 064801 (2022)
 40. Sheng Wang, Siyu Liu, Pengyue Gao, Jian Lv, Yanchao Wang and Guochun Yang
  Semiconducting BaS3 phase featuring v-shape S3 unit at high pressure
  Phys. Rev. Research 4, 023046 (2022)
 41. Bingtan Li, Hanyu Liu, Xin Zhong and Guangtao Liu
  Doping-stabilized Au-N compounds via lithium atoms at high pressure
  Phys. Rev. Research 4, 033082 (2022)
 42. Bo Gao, Randy Jalem, Hong-Kang Tian and Yoshitaka Tateyama
  Revealing Atomic-Scale Ionic Stability and Transport around Grain Boundaries of Garnet Li7La3Zr2O12 Solid Electrolyte
  Adv. Energy Mater. 12, 2102151 (2022)
 43. Mengqi Wu, Mingxiao Ma, Jianglong Wang, Ruining Wang, Xingqiang Shi, Hu Zhang, Chendong Jin, Yingjin Wei and Ruqian Lian
  Inverse design and high-throughput screening of TM-A (TM: Transition metal; A: O, S, Se) cathodes for chloride-ion batteries
  Energy Storage Mater. 51, 80 (2022)
 44. Yaguang Guo, Jian Zhou, Huanhuan Xie, Yanyan Chen and Qian Wang
  Screening transition metal-based polar pentagonal monolayers with large piezoelectricity and shift current
  NPJ Comput. Mater. 8, 400 (2022)
 45. SiyuLiu, Pengyue Gao, Andreas Hermann, Guochun Yang, Jian Lv, Yanming Ma, Ho-Kwang Mao and Yanchao Wang
  Stabilization of S3O4 at high pressure: implications for the sulfur-excess paradox
  Sci. Bull. 67, 971 (2022)
 46. Jingyan Chen, Shuyi Lin, Meiling Xu, Feilong Wang, Yejue Shao, Jian Hao and Yinwei Li
  Metal-Decoration-Free Li3C2 Monolayer with Heptacoordinate Carbons as a Promising Hydrogen Storage Medium
  ACS Materials Lett. 4, 1402 (2022)
 47. S. Rahman, H. Saqib, Xiaowei Liang, D. Errandonea, A.S. Resta, Alejandro Molina- Sanchez, Guoying Gao, Lin Wang, Yongjun Tian and Ho-kwang Mao
  Pressure-induced metallization and robust superconductivity in pristine 1T-HfSe2
  Mater. Today Phys. (2022)
 48. Qianyi Wang, Kaixuan Zhao, Shubo Wei, Hanyu Liu and Shoutao Zhang
  Crystalline aluminum silicides with electride state and superconductivity under high pressure
  Mater. Today Phys. (2022)
 49. Yiwei Liang, X. Zhang, M. Xu, G.Xu and Y.Li
  Superconductivity in clathrate LiLaB8 with nontrivial band topology
  Mater. Today Phys. 27, 100817 (2022)
 50. Yonghui Du, Jia Li, Chunlei Kou, Xiaoming Zhou, Yuhuan Li, Yuanye Tian, Songbo Zhang, Miao Zhang and Lili Gao
  Direct band gap AlPSi3 and GaPSi3 for tandem solar cells
  J. Power Sources 525, 231104 (2022)
 51. Huan Lou, Guangtao Yu, Meng Tang, Wei Chen and Guochun Yang
  Janus MoPC Monolayer with Superior Electrocatalytic Performance for the Hydrogen Evolution Reaction
  ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 7836 (2022)
 52. Shicong Ding, Xu Yan, Aitor Bergara, Xiaohua Zhang, Yong Liu and Guochun Yang
  Intrinsic Ferromagnetism in 2D Fe2H with a High Curie Temperature
  ACS Appl. Mater. Interfaces (2022)
 53. Wei Dai, Shi He, Kewei Ding and Cheng Lu
  Polymeric Hydronitrogen N4H: A Promising High-Energy-Density Material and High-Temperature Superconductor
  ACS Appl. Mater. Interfaces (2022)
 54. Ziyang Qu, Meiling Xu, Shuyi Lin, Yiwei Liang, Xuanhao Yuan, Feilong Wang, Jian Hao and Yinwei Li
  Two-Dimensional Si2S with Negative Poisson’s Ratio and Promising Optoelectronic Properties
  Nanoscale (2022)
 55. Shuyi Lin, Yu Guo, Meiling Xu, Jijun Zhao, Yiwei Liang, Xuanhao Yuan, Yiming Zhang, Feilong Wang, Jian Hao and Yinwei Li
  A B2N monolayer: a direct band gap semiconductor with high and highly anisotropic carrier mobility
  Nanoscale (2022)
 56. Qian Xia, Na Li, Wei-Xiao Ji, Chang-Wen Zhang, Meng Ding, Miao-Juan Ren and Sheng-Shi Li
  Two -dimensional semimetal AlSb monolayer with multiple nodal-loops and extraordinary transport properties under uniaxial strain
  Nanoscale (2022)
 57. Xuanhao Yuan, Meiling Xu, Chengxi Huang, Yiwei Liang, Shuyi Lin, Jian Hao and Yinwei Li
  Pressure-stabilized MnB6 that exhibits high-temperature ferromagnetism and high ductility at ambient pressure
  J. Mater. Chem. (2022)
 58. Yaping Zhao, Xiaohua Zhang, Xing Li, Shicong Ding, Yong Liu and Guochun Yang
  Emergent superconductivity in K2ReH9 under pressure
  J. Mater. Chem. C (2022)
 59. Jordi Ballesteros-Soberanas, Juan Carlos Hernández-Garrido, José Pedro Cerón-Carrasco and Antonio Leyva-Pérez
  Selective semi-hydrogenation of internal alkynes catalyzed by Pd–CaCO3 clusters
  J. Catal. 408, 43 (2022)
 60. M. Tang, U. Schwingenschlogl and G. Yang
  The metallic C6S monolayer with high specific capacity for K-ion batteries
  Mater. Today Chem. 25, 100951 (2022)
 61. Xiangchao Ma, Yi Tian, Pei Zhao, Xin Wu, Tao Jing and Jianqi Zhang
  Janus MoCrSSe monolayer: A strong two dimensional polar antiferromagnet
  Appl. Surf. Sci. 581, 152420 (2022)
 62. Li Shao, Haibo Huo, Shuo Tian, Xin Zhao, Dongxia Chen, Yan Li, Chao Ma, Honggang Ye, Chuanxun Su and Yinxiao Du
  A new 2D metallic K3Cl2 nanosheet as a promising candidate of NO2 gas sensor and capturer
  Appl. Surf. Sci. 604,154554 (2022)
 63. Biao Wan, Zhibin Gao, Xiaochen Huang, Yuqian Yang, Liangchao Chen, Qianqian Wang, Chao Fang, Weixia Shen, Yuewen Zhang, Hongan Ma, Huiyang Gou, Xiaopeng Jia and Zhuangfei Zhang
  Bonding Heterogeneity Inducing Low Lattice Thermal Conductivity and High Thermoelectric Performance in 2D CdTe2
  ACS Appl. Energy Mater. 5, 9549 (2022)
 64. Shubo Wei and Hanyu Liu
  High-Pressure Structures and Superconductivity of Barium Iodide
  Materials 15, 522 (2022)
 65. Yaxin Gao, Huta Banjade, Menghao Wu, and Puru Jena
  SbCl4: An Exceptional Superhalogen as the Building Block of a Mixed Valence Supercrystal with Unconventional Ferroelectricity
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 1049 (2022)
 66. Xiaohua Zhang, Xin Du, Yadong Wei, Zeng Yang, Xing Li and Guochun Yang
  Au with sp3 Hybridization in Li5AuP2
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 236 (2022)
 67. Yuhan Jia, Jun Li, Miaofei Huang, Lijun Geng, Hanyu Zhang, Shi-Bo Cheng, Yuanping Yi and Zhixun Luo
  Ladder Oxygenation of Group VIII Metal Clusters and the Formation of Metalloxocubes M13O8+
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 733 (2022)
 68. Yuanzheng Chen, Haifei Qin, Jun Zhou, Tong Yang, Bai Sun, Yuxiang Ni, Hongyan Wang, Simon A. T. Redfern, Maosheng Miao, Hai-Qing Lin and Yuan Ping Feng
  Unveiling Interstitial Anionic Electron-Driven Ultrahigh K-Ion Storage Capacity in a Novel Two-Dimensional Electride Exemplified by Sc3Si2
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 7439 (2022)
 69. Pengfei Li, Yuehua Xu, Changhao Liang and Xiao Cheng Zeng
  MgXN2 (X = Hf/Zr) Monolayers: Auxetic Semiconductor with Highly Anisotropic Optical/Mechanical Properties and Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 10534 (2022)
 70. Wenyuan Jin, Jiafei Pang, Ling Yue, Menghua Xie, Xiaoyu Kuang and Cheng Lu
  Multifunctional PbS2 Monolayer with an In-Plane Negative Poisson Ratio and Photocatalytic Water Splitting Properties
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 10494 (2022)
 71. Jiayu Gao, Meng Tang, Xiaohua Zhang and Guochun Yang
  Conductive C3NS Monolayer with Superior Properties for K Ion Batteries
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 12055 (2022)
 72. Yangfan Cui, Xiaojun Wang, Shuai Duan, Xin Chen and Xiaobing Liu
  Screening for new thermoelectric material: a semiconducting TaS3 with nanoporous structure
  J. Materiomics (2022)
 73. Yang Fu, Fei Li, Xiaohua Zhang, Chao Wang, Xiaobing Liu and Guochun Yang
  Pressure-induced YSe3 and Y3Se with Charming Structures and Properties
  J. Alloy. Compd. (2022)
 74. Ben-Chao Zhu, Ping-Ji Deng, Jia Guo, Wen-Bin Kang and Lei Bao
  Rapid 3D roll-up of gas-phase planar gold clusters and relative affinity and alienation for Mg and Ge: a DFT study of MgGeAun (n=1-12) clusters
  Iscience (2022)
 75. Ben-Chao Zhu, Ping-Ji Deng, Jia Guo and Wen-Bin Kang
  Computational Exploration on the Structural and Optical Properties of Gold-Doped Alkaline-Earth Magnesium AuMgn (n = 2–12) Nanoclusters: DFT Study
  Front. Chem. 10, 870985 (2022)
 76. Bole Chen, Gennady L. Gutsev, Dengfeng Li, and Kewei Ding
  Structure and Chemical Bonding in Medium-Size Boron Clusters Doped with Praseodymium
  Inorg. Chem. (2022)
 77. Lijuan Yan
  Large B7 Triangles in Hollow Spherical Trihedral Metallo- borospherenes and Their Endohedral Complexes of B20TMn (TM = Sc, Y; n = 3, 4): a Theoretical Characterization
  Inorg. Chem. (2022)
 78. Shuyi Lin, Meiling Xu, Yiwei Liang, Xuanhao Yuan, Yiming Zhang, Feilong Wang, Jian Hao and Yinwei Li
  Ambient-Pressure Recoverable Polynitrogen Solids Assembled by Pentazolate Rings with High Energy Density
  Inorg. Chem. (2022)
 79. Yan Tang, Li-Ping Ding, Xi-Long Dou, Peng Shao, Guo-Dong Wei, Yi-Jin Guo and Jia-Hao Zeng
  Structures and Electronic and Hydrogen Storage Properties of Magnesium Scandium Hydrides
  Inorg. Chem. (2022)
 80. Xue Dong, Yu-qian Liu, William Tiznado, Jose Luis Cabellos-Quiroz, Jijun Zhao, Sudip Pan and Zhong-hua Cui
  Designing a Four-Ring Tubular Boron Motif through Metal Doping
  Inorg. Chem. 61, 14553 (2022)
 81. Chenggang Li, Yingqi Cui, Hao Tian, Baozeng Ren, Qingyang Li, Yuanyuan Li and Hang Yang
  Quantum Chemistry Study on the Structures and Electronic Properties of Bimetallic Ca2-Doped Magnesium Ca2Mgn (n = 1–15) Clusters
  Nanomaterials 12, 1654 (2022)
 82. Chunying Pu, Zhuo Wang, Xin Tang, Dawei Zhou and Jinbing Cheng
  A Novel Two-Dimensional ZnSiP2 Monolayer as an Anode Material for K-Ion Batteries and NO2 Gas Sensing
  Molecules 27, 6726 (2022)
 83. Su Hong Liu, Ya Jie Qi, Yu Zhu Jin, Yu Ying Wang, Cong Liu, Pei Sun, Kai Ge Cheng, Ming Xing Zhao and Xiang Nan Li
  Probing the structural evolution, electronic and vibrational properties of neutral and anionic calcium-doped magnesium clusters
  Results Phys 38, 1056355 (2022)
 84. Lijuan Yan
  Expanded spherical trihedral metallo-borospherenes of transition-metal doped boron clusters: TM3B15q (TM = Zr, Hf; q = −1, 0, +1)
  Results Phys 33, 105214 (2022)
 85. Lijuan Yan, Jun Liu, Jianmei Shao, Yuanzheng Luo and Wenqing Shi
  Theoretical prediction of superatomic orbitals in spherical trihedral metallo-borospherenes Be3B12+1/+2
  Results Phys 44,106162 (2022)
 86. Chao Liu, Lingyu Liu, and Pan Ying
  Stability, deformation, physical properties of novel hard B2CO phases
  J. Mater. Sci. (2022)
 87. Ben-Chao Zhu, Lei Bao, Ping-Ji Deng, Lu Zeng, Wen-Bin Kang and Jia Guo
  Systematic research on gallium atom-doped neutral small- and medium-sized gas-phase magnesium clusters: A DFT study of GaMgn (n=2–12) clusters
  J. Chem. Phys. 157, 114303 (2022)
 88. Xiaoning Wang, Haidi Wang, Qiquan Luo and Jinlong Yang
  Structural and electrocatalytic properties of copper clusters: A study via deep learning and first principles
  J. Chem. Phys. 157, 074304 (2022)
 89. Lili Zhang, Siyu Jin, Mengxue Ren, Cheng Lu, Feng Peng and Gennady L. Gutsev
  Structural evolution and hydrogen storage performance of Mg3LaHn (n= 9-20)
  Int. J. Hydrogen Energ. 47, 7884 (2022)
 90. Haimin Zhang, Yongchun Luo, Fuling Tang, Chen Wu and Boyang Lin
  First-principle prediction of one-dimensional silicon allotropes: Promising new candidate for chemical and electrochemical hydrogen storage
  Int. J. Hydrogen Energ. (2022)
 91. Haimin Zhang, Yongchun Luo, Fuling Tang, Chen Wu and Boyang Lin
  First-principle prediction of one-dimensional silicon allotropes: Promising new candidate for chemical and electrochemical hydrogen storage
  Int. J. Hydrogen Energ. (2022)
 92. Shou Jun Huang, Hai Yan Wang*, Si Min Li, Guang Zhou Zhang and Yuan Su
  Anionic LaH8- : A nanocluster-based hydrogen storage material
  Int. J. Hydrogen Energ. 47, 420 (2022)
 93. Roy Arrieta and Jakoah Brgoch
  Forming Platinide Phases under Pressure in the Cs−Pt System
  J. Phys. Chem. C (2022)
 94. Dandan Zhang, Lili Gao, Yuanye Tian, Songbo Zhang, Yonghui Du, Chunlei Kou, Miao Zhang and Feng Peng
  Structural Design and Physical Properties of Gallium Nitrides under High Pressures
  J. Phys. Chem. C (2022)
 95. Miao Yu, Xiaoyu Kuang, Hao Tian, Zhangyao Xing, Jiasi Qiu, Yingqi Cui and Aijie Mao
  Structural Phase Transitions and Quantum Dots Regulation of Perovskite Stannates
  J. Phys. Chem. C 8, 4132 (2022)
 96. Tao Jin, Longfei Guo, Quan Tang, Junpeng Wang, Bowei Pan, Chongyang Wang, Zhen Li and Fuyi Chen
  Spontaneous Formate Oxidation on the 2D Surface Metal Fluoride Interface Reconstructed from the AgPdF Surface
  J. Phys. Chem. C (2022)
 97. Yue Liu, Tian Cui, and Da Li
  Revealing the Role of d‐Orbital Occupation in Edge Reconstruction of 1T-Transition-Metal Dichalcogenides
  J. Phys. Chem. C (2022)
 98. Huasheng Sun, Shanbao Chen, Junfei Ding, Kaiming Deng, Ang Li, Fang Wu, Chengxi Huang and Erjun Kan
  High-Temperature Ferromagnetism in a Two-Dimensional Semiconductor with a Rectangular Spin Lattice
  J. Phys. Chem. C (2022)
 99. Xin Li, Yunzhou Lv and Da Li
  Pressure-Induced Electride States in Intermetallic BaMg2 Compounds
  J. Phys. Chem. C (2022)
 100. Xiaochen Huang, Li Duan, Zhuangfei Zhang, Chao Fang, Liangchao Chen, Qianqian Wang, Yuewen Zhang, Weixia Shen, Xiaopeng Jia, Lailei Wu and Biao Wan
  Uncovering 0D and 1D Electrides with Low Work Function in a Sc−P System
  J. Phys. Chem. C (2022)
 101. Yi-Wei Fan, Wei Zhang, Ni-Na Ge and Zhe Li
  Design of Lanthanide Single-Chain Magnets Based on Tubular Segment Clusters
  J. Phys. Chem. C (2022)
 102. Cheng Lu, Chuyan Cui, and Feng Peng
  Stress–Strain Relations and Deformation Mechanisms of ZrN and HfN Superconductors
  Cryst. Growth Des. 22, 1104 (2022)
 103. Yuanchun Han, Shuai Zhang, Zhipeng Wang, Xiaoxu Ji and Jinbing Cheng
  Searching new structures of ruthenium-doped in small-sized silicon clusters: RuSin(n=3–13) clusters
  Eur. Phys. J. Plus 137, 186 (2022)
 104. Yingying Chen, Enci Zuo, Xilong, Dou Li Chen, Gang Jiang and Aijie Mao
  First-principles investigation of mechanical properties, elastic anisotropy, and ultralow lattice thermal conductivities of ductile Mg–Bi alloys
  Vacuum (2022)
 105. Chuyan Cui, Jie Bi and Cheng Lu
  Tantalum Diboride: The Superhard and Metallic Boride
  Cryst. Growth Des. (2022)
 106. Hongyun Lang, Xuepeng Shao, Xuying Wang, Weihua Wang, Xin Bao, Shiyu Xing, Yong Sun, Peifang Li
  Crystal structure and electronic properties of BrF under high-pressure
  Chin. J. Phys. (2022)
 107. Sun Zhaolonga and Gao Nan
  Tunable electronic properties of diamond (100) surface via boron-nitrogen co-termination: A first-principles study
  Diam. Relat. Mater. 192 109387 (2022)
 108. Qinghe Zheng, Chao Liu, Heng Gao, Fanhao Jia, Jisang Hong, Tao Hua, Zhongming Ren and Wei Ren
  Ordered and Disordered Two-Dimensional Tellurium-Selenium Binary Compounds from Swarm Intelligence and First Principles
  Mater. Today Commun. (2022)
 109. Lihua Yang, Yukai Zhang, Yanli Chen, Xin Zhong, Dandan Wang, Lin Fan, Jihui Lang, Xin Qu and Jinghai Yang
  Phase Transitions and Electric Properties of PbBr2 under High Pressure: A First-Principles Study
  Materials 15,8222 (2022)
 110. Yanhui Guo, Shuli Wei, Zhipeng Liu, Haiyang Sun, Guowei Yin, Shiju Chen, Ziyue Yu, Qiang Chang and Yuping Sun
  Polymerization of nitrogen in two theoretically predicted high-energy compounds ScN6 and ScN7 under modest pressure
  New J. Phys. 24, 083015 (2022)
 111. Zhongyu Wan, Chao Zhang, Tianyi Yang, Wenjun Xu and Ruiqin Zhang
  Predicted superconductivity and superionic state in the electride Li5N under high pressure
  New J. Phys. 24, 113012 (2022)
 112. Guo-liang Yu, Tai-min Cheng and Xin-xin Zhang
  Prediction of new stable phases of FePd2 crystal alloy
  J. Solid State Chem. 313, 123328 (2022)
 113. Han Liu, Yaqian Dan, Ao Zhang, Siyuan Liu, Jincheng Yue, Junda Li, Xuejiao Ma, Yanping Huang, Yanhui Liu and Tian Cui
  First-Principles Study of High-Pressure Phase Stability and Electron Properties of Be-P Compounds
  Materials 15, 1255 (2022)
 114. Jing Zhao, Hanxing Zhang, Caoping Niu and Xianlong Wang
  Investigations of Structural, Electronic and Magnetic Properties of MnSe under High Pressure
  Materials 15, 1109 (2022)
 115. Lihua Yang, Yukai Zhang, Yanli Chen, Xin Zhong, Dandan Wang, Jihui Lang, Xin Qu, and Jinghai Yang
  Unconventional Stoichiometries of Na–O Compounds at High Pressures
  Materials 14, 7650 (2022)
 116. Insha Anisa, Mohd. Saleem Darb, G. M. Rather and Manzoor Ahmad Dar
  Exploring the structure and electronic properties of germanium doped boron clusters using density functional theory based global optimization method
  New J. Chem. (2022)
 117. Xiaoqiu Ye, Huan Li, and Shichang Li
  New Insights into Phase Separation of Cerium Hydrides under Pressure
  ACS Omega 7, 15681 (2022)
 118. Xiaohua Zhang, Yaping Zhao, Aitor Bergara, and Guochun Yang
  Superconducting Li10Se electride under pressure
  J. Chem. Phys. (2022)
 119. Xiaoning Wang, Haidi Wang, Qiquan Luo and Jinlong Yang
  Structural and electro-catalytic properties of copper clusters: a study via deep learning and first principles
  J. Chem. Phys. (2022)
 120. Zhijun Shi, Wei Shao, Lixang Rao, Xiaolei Xing, Yefei Zhou, Xuejun Ren and Qingxiang Yang
  Pressure-induced structure, elasticity, intrinsic hardness and ideal strength of tetragonal C4N
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 121. Shi-Chang Li, Xiaoqiu Ye, Chunbao Feng, yilin wang, Tao Gao, Bingyun Ao, Dengfeng Li and Gang Zhang
  Pressure-Induced Evolution of Crystal and Electronic Structure of Neptunium Hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 122. Naixin Zhang, Congzhi Wang, Qunyan Wu, Jianhui Lan, Zhifang Chai and Weiqun Shi
  Highly stable actinide(III) complexes supported by doubly aromatic ligands
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 123. Xinhai Tu, Tao Bo, Peng-Fei Liu, Wen Yin, Ning Hao and Baotian Wang
  Superconductivity in Mo-P Compounds Under Pressure and in Double-Weyl Semimetal Hex-MoP2
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 124. Huan Li, Tao Gao, Shiyin Ma and Xiaoqiu Ye
  Predicted structures and superconductivity of LiYHn (n = 5–10) under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 8432 (2022)
 125. Hui Xie, Tianxiao Liang, Tian Cui, Xiaolei Feng, Hao Song, Da Li, Fubo Tian, SimonA. T. Redfern, Chris J. Pickard and Defang Duan
  Structural diversity and hydrogen storage properties in the system K-Si-H
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 126. Yao Wu and Jianhua Hou
  Prediction of the Be2B2 monolayer: an ultrahigh capacity anode material for Li-ion and Na-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 127. Yifan Tian, John S. Tse, Guangtao Liu and Hanyu Liu
  Predicted crystal structures of xenon and alkali metals under high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 128. Shaohua Lu, Kai Zhu, Dong Fan and Xiaojun Hu
  A novel PdC monolayer with fully dispersed Pd atoms and a rigid carbon backbone: an intrinsic versatile electrocatalyst for overall water splitting and the corresponding reverse reaction
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 6811 (2022)
 129. Zhi Cui, Xiaohua Zhang, Yuanhui Sun, Yong Liu and Guochun Yang
  Prediction of novel boron–carbon based clathrates
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 16884 (2022)
 130. Hong Shen, Riyi Yang, Jian Zhou, Zhiyuan Yu, Ming Lu, Yuxiang Zheng, Rongjun Zhang, Liangyao Chen, Wan-Sheng Su and Songyou Wang
  A new direct band gap Si–Ge allotrope with advanced electronic and optical properties
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 16310 (2022)
 131. Shijie Liu, Hui Wang, Fengxian Ma, Hui Du and Bingbing Liu
  Two-dimensional carbon materials with an anisotropic Dirac cone: high stability and tunable Fermi velocity
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 132. Chunxiang Zhao, Jiaqi Wang, Xiaolin Cai, Panpan Wang, Zhili Zhu, Chunyao Niu and Yu Jia
  Structural, Electronic and Optical Properties of four α-Se-based Heterostructures with Hyperbolic Characteristics
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 133. Zhen-Long Lv, Hong-Ling Cui and Cai Cheng
  A predicted orthogonal semimetallic carbon with negative thermal expansion and compressibility
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2022)
 134. Yue Kuai, Changcheng Chen, Elyas Abduryim, Shuli Gao, Wen Chen, Ge Wu, Liyuan Wu, Chao Dong, Weixia Zou and Pengfei Lu
  A two-dimensional metallic SnB monolayer as an anode material for non-lithium-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 23737 (2022)
 135. Nai-Xin Zhang, Cong-Zhi Wang,* Jian-Hui Lan, Qun-Yan Wu, Zhi-Fang Chai and Wei-Qun Shi
  Actinide-doped boron clusters: from borophenes to borospherenes
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 29705 (2022)
 136. Hai-xia Li, Meng-hui Wang, Quan Li and Zhong-hua Cui
  Two-dimensional Be2Al and Be2Ga monolayer: anti-van’t Hoff/Le Bel planar hexacoordinate bonding and superconductivity
  Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 1105 (2022)
 137. Cheng-Gang Li, Ying-Qi Cui, Hao Tian, Jie Zhang, Zi-Gang Shen, Bao-Zeng Ren and Yu-Quan Yuan
  Study on structures, electronic, spectral and thermodynamic properties of Lanthanide-doped boron-based MBn (M=La, Ce, Pr; n=8, 9) clusters
  J. Mol. Struct. 1256, 132566 (2022)
 138. Rui Yu, Gai-ru Yan, Yu-qian Liu and Zhong-hua Cui
  Two-layer molecular rotors: A zinc dimer rotating over planarhypercoordinate motifs
  J. Comput. Chem. 44, 240 (2022)
 139. Hong Ming Jiang, Yan Fei Hu, Yu Quan Yuan, Qing Yang Li,Xin Cheng Zhang, Jing Yang, Wei Lin and Hong Bing Huang
  Structure and Electronic Properties of Neutral and Anionic X‐Doped Medium‐Sized Mg16 (X = Co, Fe, Ni) Clusters
  J. Clust. Sci. (2022)
 140. Shi-Xiong Li, Yue-Ju Yang, De-Liang Chen and Zheng-Wen Long
  Structures, and electronic and spectral properties of single-atom transition metal-doped boron clusters MB24- (M = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, and Ni)
  RSC Adv. 12, 16706 (2022)
 141. Jiahui Wang, Lina Bai, Xiangru Zhao, Hong Gao and Li Niu
  A DFT prediction of two-dimensional MB3 (M = V, Nb, and Ta) monolayers as excellent anode materials for lithium-ion batteries
  RSC Adv. 12, 28525 (2022)
 142. Dawei Zhou, Zhuo Wang, Jinbing Cheng and Chunying Pu
  Metallic B2C3P Monolayer as Li-Ion Battery Materials: A First-Principles Study
  Processes 10, 1809 (2022)
 143. Guo-liang Yua, Tai-min Cheng, Xin-xin Zhang and Wei-jiang Gong
  The new stable phases of Fe2Pd crystal alloy and their properties
  Comp. Mater. Sci. 204, 111183 (2022)
 144. Peifang Li, Hongyun Lang, Xin Bao, Chunsheng Feng, Shiyu Xing, Jiayi Lin and Xinjun Ma
  Unusual structure and properties of germanium under pressure
  Comp. Mater. Sci. 207, 111310 (2022)
 145. Su Hong Liu, Ya Jie Qi, Yu Zhu Jin, Yu Ying Wang, Cong Liu, Hua Yang and Zi Xuan Zhang
  Probing the structural evolution, electronic and vibrational properties of magnesium clusters doped with two lithium atoms
  Comp. Mater. Sci. 210, 111440 (2022)
 146. Yu-Jin Li, Yu-Jie Hao, Ke Jiang, Lu Zeng and Feng-Yue Sun
  Understanding the geometric structure, electronic and stability properties of anionic germanium-doped magnesium clusters: Gas-phase GeMgn (n = 2–12) DFT study
  Comp. Mater. Sci. 210, 111444 (2022)
 147. Jiahui Wang, Lina Bai, Lili Wu and Li Niu
  Ordered double transition metal MBene: the hexagonal ScTiB2 monolayer as a superior anode material for lithium-ion batteries
  Comp. Mater. Sci. 214, 111736 (2022)
 148. Yaqiong Yan, Qun Wei, Haiyan Yan, Zhenhua Wu and Meiguang Zhang
  Stability and electronic properties of five new ternary tantalum carbonitrides
  Comp. Mater. Sci. 214, 111728 (2022)
 149. Haimin Zhang, Yongchun Luo, Fuling Tang, Yujie Xiang, Chen Wu and Boyang Lin
  Roles of hydrogen in structural stability and electronic property of bulk hydrogenated amorphous silicon
  Comp. Mater. Sci. (2021)
 150. Hongming Jiang, Yanfei Hu, Hang Yang, Yuquan Yuan, Hong Jia, Feng Peng and Hongbin Huang
  Systematic investigation of structure and electronic properties of Cs doped anionic Bn clusters
  Comp. Mater. Sci. (2022)
 151. Natalia V. Solomatova, Razvan Caracas, Luca Bindi and Paul D. Asimow
  Ab initio study of the structure and relative stability of MgSiO4H2 polymorphs at high pressures and temperatures
  Am. Mineral. 107, 781 (2022)
 152. Li Zhu, Mengdong Ma, Qi Gao, Baozhong Li, Xudong Wei, Mei Xiong, Zhisheng Zhao and Julong He
  Prediction of a series of superhard BC4N structures
  Diam. Relat. Mater,127, 109192(2022)
 153. Zhongwei Liu, Yangxiao Ma, Yutao Niu, Yan Zhao, Yannan Zhang, Hongying Hou, Kun Menga and Xiaohua Yu
  ZW-21: A novel two-dimensional graphene-based anode material for the lithium-ion battery
  Diam. Relat. Mater, 128, 109298 (2022)
 154. Slađana Đorđević and Slavko Radenković
  Spatial and Electronic Structures of BeB8 and MgB8: How far Does the Analogy Go?
  ChemPhysChem 23, e202200070 (2022)
 155. Yuta Tsuji, Yuta Yoshioka, Mikiya Hori and Kazunari Yoshizawa
  Exploring Metal Cluster Catalysts Using Swarm Intelligence: Start with Hydrogen Adsorption
  Top. Catal. 65, 215 (2022)
 156. Yong Li, Hengtao Li, Yuxian Wu, Xiang Kan, yong zhao and Yongliang Chen
  First principles study of the superconductivity in Os-S system
  Appl. Phys. Express (2022)
 157. Yan-Hua Liao, Guang-Hui Liu, Jia Guo, Wei Dai, Shun-Sheng Chen and Ben-Chao Zhu
  Insights into the structural, electronic and spectral properties of gas-phase GaMgn+ (n=2-12) clusters
  Optik (2022)
 158. Jiani Lin, Fangxu Wang, Qi Rui, Jianfu Li, Qinglin Wang, and Xiaoli Wang
  A novel square planar N2-4 ring with aromaticity in BeN4
  Matter Radiat. Extremes 7, 038401 (2022)
 159. Juan Wang, Cong-Zhi Wang, Qun-Yan Wu, Jian-Hui Lan, Zhi-Fang Chai, Chang-Ming Nie and Wei-Qun Shi
  Construction of the Largest Metal-Centered Double-Ring Tubular Boron Clusters Based on Actinide Metal Doping
  J. Phys. Chem. A (2022)
 160. Bin Yang, Xi-Ling Xu, Wei-Jun Zheng, and Hong-Guang Xu
  Structural Evolution and Bonding Properties of Cr2Sin (n = 1−12) Clusters: Mass-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  J. Phys. Chem. A 126, 1182 (2022)
 161. Jie Liu, Xue Zhang, Jiahong Wang, Liang Gu, Paul K. Chu and Xue-Feng Yu
  Global Structure Search for New 2D PtSSe Allotropes and Their Potential for Thermoelectirc and Piezoelectric applications
  Chem. Phys. Letts. (2022)
 162. XiFu, Xiaoli Cheng, Wenhu Liao, Jiyuan Guo and Liming Li
  A metallic CP3 monolayer with very high absorption coefficients for visible light and as the CO2 absorbent
  Chem. Phys. Letts. 806, 140041 (2022)
 163. Wencheng Lu, Kun Hao, Siyu Liu, Jian Lv , Mi Zhou and Pengyue Gao
  Pressure-stabilized high-energy-density material YN10
  J. Phys. Condens. Mat. 34, 135403 (2022)
 164. Chuang Zhang, Xigui Yang, Ruoyun Lv, Chaofan Lv, Jinxu Qin, Hang Liu, Jinhao Zang, Lin Dong and Chongxin Shan
  Pentaheptite diamond: a new carbon allotrope
  J. Phys. Condens. Mat. (2022)
 165. Shubo Wei, Peiyu Zhang and Hanyu Liu
  High Pressure Nanoarchitectonics and Metallization of Barium Chloride and Barium Bromide
  J. Phys. Condens. Mat. (2022)
 166. Shuo Tao and Li Zhu
  Route to a direct-gap silicon allotrope Si32
  J. Phys. Condens. Mat. 34, 154006 (2022)
 167. Jiacheng Sun, Zhiguang Liao, Yue Zhang, Yongliang Guo and Xuezhi Ke
  First-principles study of pressure-induced phase transitions, mechanical and thermodynamic properties of ThBC
  J. Phys. Condens. Mat. 34, 044001 (2022)
 168. Ling Chen, Tianxiao Liang, Zihan Zhang, Hao Song, Zhengtao Liu, Qiwen Jiang, Yue Chen and Defang Duan
  Phase transitions and properties of lanthanum under high pressures
  J. Phys. Condens. Mat. 34, 204005 (2022)
 169. Zhiyang Xiang, Zhongjie Luo, Jie Bi, Siyu Jin, Ziqiang Zhang and Cheng Lu
  Structural evolution and relative stability of vanadium-doped boron clusters
  J. Phys. Condens. Mat. 34, 445302 (2022)
 170. Bingtan Li, Hanyu Liu, Guangtao Liu and Kaiguo Chen
  First-principles study on high-pressure phases and compression properties of gold-bearing intermetallic compounds
  J. Phys. Condens. Mat. (2022)
 171. Huapeng Cai, Xin Wang, Yueshao Zheng, Xingxing Jiang, Jiang Zeng, Yexin Feng and Ke-Qiu Chen
  Prediction of erbium-nitrogen compounds as high-performance high-energy-density materials
  J. Phys. Condens. Mat. (2022)
 172. Kai Hu, Yanying Zhao, Yixing Geng, Jinqing Yu and Yuqiu Gu
  Pressure induced phase transition in heavy fermion metal UTe2: A first-principles study
  Phys. Lett. A (2022)
 173. Li Zhu, Yangzheng Lin, R. E. Cohen and Timothy A. Strobel
  Stability of mixed carbon–silicon clathrates
  Appl. Phys. A (2022)
 174. Yang Fu, Fei Li, Xiaohua Zhang, Shiliang Zhang, Yong Liu and Guochun Yang
  Superconducting ScP4 with a novel phosphorus framework
  Appl. Phys. A 128, 318 (2022)
 175. Yao Wei, Elena Chachkarova, Evgeny Plekhanov, Nicola Bonini and Cedric Weber
  Exploring the Effect of the Number of Hydrogen Atoms on the Properties of Lanthanide Hydrides by DMFT
  Appl. Sci. 12, 3498 (2022)
 176. Weihua Ji, Xin Chen, Qiang Li, Kun Lin, Jinxia Deng and Xianran Xing
  Insights into the CO Oxidation in Cu/CeO2 Catalysts: O2 Activation at the Dual-Interfacial Sites
  Eur. J. Inorg. Chem. (2022)
 177. Kai-Wen Yin, Dong Die and Ji-Xian Yang
  Structural evolution, electronic properties and spectra of titanium clusters
  Physica B (2022)
 178. Xinxin Zhang, Dengchao Liu, Guoliang Yu, Linlin Liu, Qing Wang, Xiaodan Cong, Meilin Li, Chunhui Wang, Hui Chen, Miao Zhang, Yu Zhao, Peifan gLi and Taimin Cheng
  Monoclinic mC28 carbon: A sp2-sp3 hybridized carbon allotrope with superhard and metallic properties
  Chem. Phys. (2022)
 179. Sheng-Jie Lu
  B8C10: A C2v planar polycyclic structure bridged by the central strong C–C bond and strengthened by the aromaticity
  Chem. Phys. Lett. 801, 139715 (2022)
 180. H.S. Patel, V.A. Dabhi and A.M. Vora
  First principles investigation of thermoelectric properties of TiBeO3
  Mater. Today: Proc. (2022)
 181. V.Jayalakshmi, G.Jaiganesh and S.Rameshkumar
  An ab-initio probe to predict the stability of SrLa, Sr2La and Sr3La intermetallic alloys with the aid of high pressures
  Comput. Theor. Chem. (2022)
 182. Xincheng Zhang, Yanfei Hu, Yuquan Yuan, Qingyang Li, Hongming Jiang and Jing Yang
  Structure and electronic properties of neutral and anionic boron clusters doped with two tantalum atoms
  Mol. Phys. (2022)
 183. Hang Yang, Yan-Fei Hu, Jun-Jie Ding, Yu-Quan Yuan and Yu Zhao
  Structural evolution and bonding characteristics of neutral Cs2Bn clusters
  Mol. Phys. (2022)
 184. Guokun Xie, Sen Hao and Ningning Wang
  Probing the structural evolution, electronic and vibrational properties of magnesium clusters doped with sodium atom
  Mol. Phys. (2022)
 185. Zhenzhen Xu, Qi Rui, Yanlei Geng, Jianfu Li, Qinglin Wang and Xiaoli Wang
  Pressure-induced decomposition of cadmium iodide
  EPL (2022)
 186. Song Guo Xi, Yan Fei Hu, Qing Yang Li, Yu Quan Yuan, Xin Cheng Zhang, Hong Ming Jiang, Mengchun Li and Wei Lin
  Studies on the structural and electronic characteristics of alkaline‐earth metal Mgn+1 and BaMgn (n = 2–10) clusters and their anions
  Theor. Chem. Acc. 141,73 (2021)
 187. Chun Ying, Erjun Zhao, Lin Lin, Hongshuai Tao and Xiaokai Meng
  Prediction of a superhard high-pressure phase for CN: First-principles
  Mod. Phys. Lett. B 343, (2022)
 188. Xin Bao, Liqin Feng, Xin Zhang, Hongyun Lang,Lijuan Zhang, Shuang Feng and Peifang Li
  Study on New High‐Pressure Phases and Electronic Properties of Iodine Chloride Employing Ab Initio Calculations
  J. Electron. Mater. 343, (2022)
 189. Dongmei Zhang, Lei Feng, Ruzheng Wang and Yanxia Shang
  A New Superconductor of BeB2C Under Atmospheric Pressure
  J. Supercon. nov. magn. (2022)
 190. M. A. Rastkhadiv
  High‐Temperature Structural Stability of Intercalated Cerium Superhydride into Graphene Sheets at Low Pressure
  J. Supercon. nov. magn. (2022)
 191. Xi Fu, Xiaoli Cheng, Wenhu Liao, Jiyuan Guo, Haixia Gao and Liming Li
  Photogalvanic effect in graphenelike BC2P monolayer from first principles
  Phys. Status Solidi R. (2022)
 192. Haimin Zhang, Yongchun Luo, Fuling Tang, Boyang Lin and Chen Wu
  Structure, Stability, and Electronic Properties of Hydrogenated Monolayer 2D Silicon Allotropes by First-Principles Calculation
  Phys. Status Solidi B. 2200426 (2022)
 193. Binhua Chu, Dehua Wang and Yuan Zhao
  Structure, stability, and mechanical properties of Nb2B under high pressure
  Solid State Commun. 343, 114650 (2022)
 194. Kang Wang, Sheng‐Jie Lu and Chuan‐Biao Zhang
  B6C8 and its anion: a planar dodecagon reinforced by the central strong B−B single bond and aromaticity
  Theor. Chem. Acc. 27, 141 (2022)
 195. Yafan Xi, Dandan Zhang, Xiangyue Cui, Xinyue Zhang, Yang Liu, Lili Gao and Miao Zhang
  Predicted crystal structures of AlN4 at high pressure
  Solid State Commun. 348, 114745 (2022)
 196. Lulu Liu, Shoutao Zhang, and Haijun Zhang
  Pressure-Driven Ne-Bearing Polynitrides with Ultrahigh Energy Density
  Chin. Phys. Lett. (2022)
 197. Chaozheng He, Houyong Yang, Xi Fu, Xiaoli Cheng, Jiyuan Guo and Ling Fu
  A DFT study of two-dimensional P2Si monolayer modified by single transition metal (Sc-Cu) atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction
  Chin. Chem. Lett. (2022)
 198. Chuli Sun, Wei Guo, and Yugui Yao
  Predicted Pressure-Induced High-Energy-Density Iron Pentazolate Salts
  Chin. Phys. Lett. (2022)
 199. Peng Liu, Meiling Xu, Jian Lv, Pengyue Gao, Chengxi Huang, Yinwei Li, Jianyun Wang, Yanchao Wang and Mi Zhou
  Pressure-induced Phase Transition in Transition Metal Trifluorides
  Chin. Phys. B (2022)
 200. Zhizheng Gu, Shuang Yu, Zhirong Xu, Qi Wang, Tianxiang Duan, Xinxin Wang, Shijie Liu, Hui Wang and Hui Du
  First-principles Study of a New BP2 Two-dimensional Material
  Chin. Phys. B (2022)
 201. Tonghe Ying, Jianbao Zhu and Wenguang Zhu
  Machine learning potential aided structure search for low-lying candidates of Au clusters
  Chin. Phys. B (2022)
 202. Yuanqi Jiang and Ping Peng
  Predicting Novel Atomic structure of Lowest-energy FenP13-n (n=0-13) clusters: A New parameter for characterizing Chemical stability
  Chin. Phys. B (2022)
 203. H.H. Zhao, C. Zhang, X.S. Li, D. Li, Q. L. Wang, C. X. Zhang, P. Yan and H. Y. Wang
  New stable structures of OsN4 predicted using first-principles calculations
  Phase Transit. (2022)
 204. Rui-Qing Wu, Meng-Qiu Long, Xiao-Jiao Zhang, Yun-Peng Wang, Meng-Li Yao, Ming-Ming Li, Chun-Hua Zhu, Guo-Liang Lü, Zhao-Jun Wang, Ju-Jia Zhang, Zhao Wang and Wu-Jin Chen
  Optical Properties of C-rich (12C, SiC and FeC) Dust Layered Structure of Massive Stars
  Res. Astron. Astrophys. 22, 035014(2022)
 205. Tuo Hu, Congsheng Xu, Ao Zhang and Peiyuan Yu
  Prediction of new phase 2D C2h group III monochalcogenides with direct bandgaps and highly anisotropic carrier mobilities
  Mater. Adv. (2022)
 206. Bingcheng Luo, Longwen Wu, Zili Zhang, Guowu Li and Enke Tian
  A triatomic carbon and derived pentacarbides with superstrong mechanical properties
  iScience (2022)

2021

 1. Yaxin Gao, Menghao Wu and Puru Jena
  A family of ionic supersalts with covalent-like directionality and unconventional multiferroicity
  Nature Commun. 12, 1331 (2021)
 2. Zhao Liu, Quan Zhuang, Fubo Tian, Defang Duan, Hao Song, Zihan Zhang, Fangfei Li, Hongdong Li, Da Li, and Tian Cui
  Proposed Superconducting Electride Li6C by sp-Hybridized Cage States at Moderate Pressures
  Phys. Rev. Lett. 127 157002 (2021)
 3. Lewis J. Conway, Chris J. Pickard, and Andreas Hermann
  Rules of formation of H–C–N–O compounds at high pressure and the fates of planetary ices
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 118, e2026360118 (2021)
 4. Dongbao Luo, Xianji Qiao and Richard Dronskowski
  Predicting Nitrogen-Based Families of Compounds: Transition-Metal Guanidinates TCN3 (T=V, Nb, Ta) and Ortho-Nitrido Carbonates T′2CN4 (T′=Ti, Zr, Hf)
  Angew. Chem. Int. Edit. 60, 486 (2021)
 5. Fengxian Ma, Yalong Jiao, Weikang Wu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang and Thomas Heine
  Half-Auxeticity and Anisotropic Transport in Pd Decorated Two-Dimensional Boron Sheets
  Nano Lett. 21, 2356 (2021)
 6. Yanxue Zhang, Yanyan Zhao, Yizhen Bai, Junfeng Gao, Jijun Zhao, and Yong-Wei Zhang
  Universal Zigzag Edge Reconstruction of an α‐Phase Puckered Monolayer and Its Resulting Robust Spatial Charge Separation
  Nano Lett. 21, 8095 (2021)
 7. Wujie Qiu, Tiantian Wang, Youwei Wang, Xuejun Zhou, Chilin Li and Jianjun Liu
  Predicting Li-Rich Layered Oxide Compounds as High-Conductivity and Stable Solid Electrolytes
  ACS Energy Lett. 6, 3793 (2021)
 8. Jurong Zhang, Hanyu Liu, Yanming Ma and Changfeng Chen
  Direct H-He Chemical Association in Superionic FeO2H2He at Deep-Earth Conditions
  Natl. Sci. Rev. (2021)
 9. Wei Luo, Yuma Nakamura, Jinseon Park and Mina Yoon
  Cobalt-based magnetic Weyl semimetals with high-thermodynamic stabilities
  NPJ Comput. Mater. 7, 2 (2021)
 10. Shicong Ding, Jingming Shi, Jiahao Xie, Wenwen Cui, Pan Zhang, Kang Yang, Jian Hao, Lijun Zhang and Yinwei Li
  Helium incorporation induced direct-gap silicides
  NPJ Comput. Mater. 7, 89 (2021)
 11. Zhuang Sun, Xiaohui Zhao, Wujie Qiu, Chushu Yang, Osamu Yamamoto, Nobuyuki Imanishi, Jianjun Liu and Tao Zhang
  Partial Disproportionation Gallium-Oxygen Reaction Boosts Lithium-Oxygen Batteries
  Energy Storage Mater. 41, 475 (2021)
 12. Lulu Liu, Dinghui Wang, Shoutao Zhang and Haijun Zhang
  Pressure-stabilized GdN6 with an armchair–antiarmchair structure as a high energy density material
  J. Mater. Chem. A 9, 16751 (2021)
 13. Changyan Zhu, Chaoxia Wen, Cong Wang, Min Zhang, Yun Geng and Zhongmin Su
  Elongated heterometal double-sites promote nitrogen reduction on two-dimensional MM'B7 monolayers
  J. Mater. Chem. A 9, 10855 (2021)
 14. Li Wang, Hui Li, Jieyu Liu, Xiuyao Lang and Weichao Wang
  Labile oxygen participant adsorbate evolving mechanism to enhance oxygen reduction in SmMn2O5 with double-coordinated crystal fields
  J. Mater. Chem. A 9, 380 (2021)
 15. Li Ping Ding and Feng Ding
  Self-passivation leads to semiconducting edges of black phosphorene
  Nanoscale Horiz. 6, 148 (2021)
 16. Pengfei Fu, Sanlue Hu, Jiang Tang and Zewen Xiao
  Material exploration via designing spatial arrangement of octahedral units: a case study of lead halide perovskites
  Front. Optelectron. 14, 252 (2021)
 17. Meng-hui Wang, Chen Chen, Sudip Pan and Zhong-hua Cui
  Planar hexacoordinate gallium
  Chem. Sci. 12, 15067 (2021)
 18. S. Shahab Naghavi, Jiangang He and Chris Wolverton
  Crystal and Electronic Structures of Palladium Sesquichalcogenides
  Chem. Mater. 33, 2298 (2021)
 19. Meng Tang, Cong Wang, Udo Schwingenschlögl and Guochun Yang
  BC6P Monolayer: Isostructural and Isoelectronic Analogues of Graphene with Desirable Properties for K‐Ion Batteries
  Chem. Mater. (2021)
 20. Zihe Li, Kun Luo, Bing Liu, Lei Sun, Pan Ying, Chao Liu, Wentao Hu and Julong He
  Superhard carbon-rich CeN compounds hidden in compression of the mixture of carbon black and tetracyanoethylene
  Carbon 184, 846 (2021)
 21. Jie Chen, Tao Hu, Zhuo Zou, Qingxin Zeng, Yali Jiang, Chuyue Tang, Chun Tang, Wei Li, Changxiang Fang, Wei Sun, Lingzhi Zeng and Chang Ming Li
  Pre-doping iodine to restrain formation of low-active graphitic-N in hard carbon for significantly boosting sodium storage performance
  Carbon 186, 193 (2021)
 22. Changyan Zhu, Cong Wang, Min Zhang, Huimin Chen, Yun Geng and Zhongmin Su
  Effective CO Migration among Multiabsorbed Sites Achieves the Low-Barrier and High-Selective Conversion to C2 Products on the Ni2B5 Monolayer
  ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 3845 (2021)
 23. Bo Gao, Randy Jalem, and Yoshitaka Tateyama
  First-Principles Study of Microscopic Electrochemistry at the LiCoO2 Cathode/LiNbO3 Coating/β-Li3PS4 Solid Electrolyte Interfaces in an All-Solid-State Battery
  ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 11765 (2021)
 24. Li Shao, Xiangyang Duan, Yan Li, Fanguang Zeng, Honggang Ye, Chuanxun Su, and Pei Ding
  Two-Dimensional Planar BGe Monolayer as an Anode Material for Sodium-Ion Batteries
  ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 29764 (2021)
 25. Xingyi Zhou, Xianfei Chen, Chaozhu Shu, Yi Huang, Beibei Xiao, Wentao Zhang and Lianli Wang
  Two-Dimensional Boron-Rich Monolayer BxN as High Capacity for Lithium-Ion Batteries: A First-Principles Study
  ACS Appl. Mater. Interfaces (2021)
 26. Huan Lou, Kaiwen Qiu, and Guochun Yang
  Janus Mo2P3 Monolayer as an Electrocatalyst for Hydrogen Evolution
  ACS Appl. Mater. Interfaces (2021)
 27. Jingjing Jia, Shuquan Wei, Qinghai Cai and Jingxiang Zhao
  Two-dimensional IrN2 monolayer: An efficient bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and oxygen evolution reactions
  J. Colloid Interf. Sci. 600, 711 (2021)
 28. Dachang Chen, Sankha Mukherjee, Cong Zhang, Yi Li, Beibei Xiao and Chandra Veer Singh
  Two-dimensional square metal organic framework as promising cathode material for lithium-sulfur battery with high theoretical energy density
  J. Colloid Interf. Sci. (2021)
 29. Shaohua Lu, Weidong Hu and Xiaojun Hu
  CuS2 sheets: a hidden anode material with a high capacity for sodium-ion batteries
  J. Mater. Chem. C 9, 1387 (2021)
 30. Yiwei Liang, Meiling Xu, Ziyang Qu, Shuyi Lin, Jian Hao and Yinwei Li
  A cage boron allotrope with high superconductivity at ambient pressure
  J. Mater. Chem. C 9, 8258 (2021)
 31. Feng Xiao, Wen Lei, Wei Wang, Lili Xu, Shengli Zhang and Xing Ming
  Pentagonal two-dimensional noble-metal dichalcogenide PdSSe for photocatalytic water splitting with pronounced optical absorption and ultrahigh anisotropic carrier mobility
  J. Mater. Chem. C 9, 7753 (2021)
 32. Lei Zhang, Cheng Tang, Chunmei Zhang, Yuantong Gu and Aijun Du
  First-principles prediction of ferroelasticity tuned anisotropic auxeticity and carrier mobility in two-dimensional AgO
  J. Mater. Chem. C 9, 3155 (2021)
 33. Lan-Ting Shi, Yong-Kai Wei, A-Kun Liang, Robin Turnbull, Cai Cheng, Xiang-Rong Chen and Guang-Fu Ji
  Prediction of pressure-induced superconductivity in the novel ternary system ScCaH2n (n = 1–6)
  J. Mater. Chem. C 9, 7284 (2021)
 34. Qing Dong, Quanjun Li, Shujia Li, Xuhan Shi, Shifeng Niu, Shijie Liu, Ran Liu, Bo Liu, Xuan Luo, Jianguo Si, Wenjian Lu, Ning Hao, Yuping Sun and Bingbing Liu
  Structural phase transition and superconductivity hierarchy in 1T-TaS2 under pressure up to 100 GPa
  npj Quantum Inform. 6, 20 (2021)
 35. Cuiying Pei, Suhua Jin, Peihao Huang, Anna Vymazalova, Lingling Gao, Yi Zhao, Weizheng Cao, Changhua Li, Peter Nemes-Incze, Yulin Chen, Hanyu Liu, Gang Li and Yanpeng Qi
  Pressure-induced superconductivity and structure phase transition in Pt2HgSe3
  npj Quantum Inform. 6, 98 (2021)
 36. Liang Ma, Mi Zhou, Yingying Wang, Saori Kawaguchi, Yasuo Ohishi, Feng Peng, Hanyu Liu, Guangtao Liu, Hongbo Wang and Yanming Ma
  Experimental clathrate superhydrides EuH6 and EuH9 at extreme pressure conditions
  Phys. Rev. Research 3, 043107 (2021)
 37. Logan K. Magad-Weiss, Adebayo A. Adeleke, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Yansun Yao and Elissaios Stavrou
  High-pressure structural study of α-Mn: Experiments and calculations
  Phys. Rev. B 103, 014101 (2021)
 38. Qiuping Yang, Jian Lv, Qunchao Tong, Xin Du, Yanchao Wang, Shoutao Zhang, Guochun Yang, Aitor Bergara and Yanming Ma
  Hard and superconducting cubic boron phase via swarm-intelligence structural prediction driven by a machine-learning potential
  Phys. Rev. B 103, 024505 (2021)
 39. Bole Chen, Lewis J. Conway, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu and Andreas Hermann
  Phase stability and superconductivity of lead hydrides at high pressure
  Phys. Rev. B 103, 035131 (2021)
 40. Chao Liu, Guodong Zhao, Tao Hu, L. Bellaiche, and Wei Ren
  Structural and magnetic properties of two-dimensional layered BiFeO3 from first principles
  Phys. Rev. B 103, L081403 (2021)
 41. Qunchao Tong, Xiaoshan Luo, Adebayo A. Adeleke, Pengyue Gao, Yu Xie, Hanyu Liu, Quan Li, Yanchao Wang, Jian Lv, Yansun Yao, and Yanming Ma
  Machine learning metadynamics simulation of reconstructive phase transition
  Phys. Rev. B 103, 054107 (2021)
 42. Xinyu Zhang, Xiaoshan Luo, Maxim Bykov, Elena Bykova, Irina Chuvashova, Denys Butenko, Stella Chariton, Vitali Prakapenka, Dean Smith, Hongbo Wang, Yanchao Wang, Jian Lv and Alexander F. Goncharov
  Stability of the peroxide group in BaO2 under high pressure
  Phys. Rev. B 103, 094104 (2021)
 43. Qiuping Yang, Jianyan Lin, Fei Li, Jing Zhang, Eva Zurek and Guochun Yang
  Pressure-induced yttrium oxides with unconventional stoichiometries and novel properties
  Phys. Rev. B 5, 044802 (2021)
 44. Meng Tian, Chaohui Wei, Jinlei Zhang, Jing Wang, and Ruizhi Yang
  Electronic, optical, and water solubility properties of two-dimensional layered SnSi2N4 from first principles
  Phys. Rev. B 103, 195305 (2021)
 45. Wei Li, Huimin Hu and Jin-Ho Choi
  Theoretical prediction of room-temperature two-dimensional ferromagnetism in an yttrium iodide electride
  Phys. Rev. B 103, 195421 (2021)
 46. Zhenzhen Feng, Yuhao Fu, Yuli Yan, Yongsheng Zhang and David J. Singh
  Zintl chemistry leading to ultralow thermal conductivity, semiconducting behavior, and high thermoelectric performance of hexagonal KBaBi
  Phys. Rev. B 103, 224101 (2021)
 47. Sen Shao, Jingkai Bi, Pengyue Gao, Guangtao Liu, Mi Zhou, Jian Lv, Yu Xie and Yanchao Wang
  Stability of Ca(OH)2 at Earth’s deep lower mantle conditions
  Phys. Rev. B 104, 014107 (2021)
 48. Sheng Wang, Wencheng Lu, Siyu Liu, Mi Zhou, Pengyue Gao, Hongbo Wang, Jian Lv, Huiyang Gou, Guangtao Liu, Hanyu Liu, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Synthesis of calcium polysulfides at high pressures
  Phys. Rev. B 104, 054117 (2021)
 49. Adebayo O. Adeniyi, Adebayo A. Adeleke, Xue Li, Hanyu Liu and Yansun Yao
  Prediction of a stable helium-hydrogen compound: First-principles simulations
  Phys. Rev. B 104, 024101 (2021)
 50. Jian-Feng Zhang, Yawen Zhao, Kai Liu, Yi Liu and Zhong-Yi Lu
  First-principles study of the crystal structure, electronic structure, and transport properties of NiTe2 under pressure
  Phys. Rev. B 104, 035111 (2021)
 51. Xiaohua Zhang, Fei Li, Aitor Bergara and Guochun Yang
  Pressure-induced superconductivity in Li-Te electrides
  Phys. Rev. B 104, 134505 (2021)
 52. Xilong Dou, Xiaoyu Kuang, Weiguo Sun, Gang Jiang, Cheng Lu and Andreas Hermann
  Ternary Mg-Nb-H polyhydrides under high pressure
  Phys. Rev. B 104, 224510 (2021)
 53. Tom Ichibha, Yunwei Zhang, Kenta Hongo, Ryo Maezono and Fernando A. Reboredo
  Candidate structure for the H2-PRE phase of solid hydrogen
  Phys. Rev. B 104, 21411 (2021)
 54. Kun Gao, Wenwen Cui, Ju Chen, Qinfang Wang, Jian Hao, Jingming Shi, Cailong Liu, Silvana Botti, Miguel A. L. Marques and Yinwei Li
  Superconducting hydrogen tubes in hafnium hydrides at high pressure
  Phys. Rev. B 104, 214511 (2021)
 55. Xiaowei Liang, Aitor Bergara, Xudong Wei, Xiaoxu Song, Linyan Wang, Rongxin Sun, Hanyu Liu, Russell J. Hemley, Lin Wang, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Prediction of high-Tc superconductivity in ternary lanthanum borohydrides
  Phys. Rev. B 104, 134501 (2021)
 56. Li Zhu, Hiroyuki Takenaka and R. E. Cohen
  Stable polar oxynitrides through epitaxial strain
  Phys. Rev. Materials 5, 114404 (2021)
 57. Weiguang Gong, Rui Xu, Xuecheng Shao, Quan Li and Changfeng Chen
  Stability and mechanical properties of W1−xMoxB4.2 (x = 0.0–1.0) from first principles
  Phys. Rev. Materials 5, 123606 (2021)
 58. Jintong Guan, Xirui Zhang, Qiongyu Li, Kaiming Deng, Puru Jena and Erjun Kan
  Two-dimensional metal-free boron chalcogenides B2X3 (X = Se and Te) as photocatalysts for water splitting under visible light
  Nanoscale (2021)
 59. Yue Liu, Da Li and Tian Cui
  Edge reconstructions of black phosphorene: a global search
  Nanoscale (2021)
 60. Tong Yang, Yong Zheng Luo, Zishen Wang, Tao Zhu, Hui Pan, Shijie Wang, Shu Ping Lau, Yuan Ping Feng and Ming Yang
  Ag2S monolayer: an ultrasoft inorganic Lieb lattice
  Nanoscale 13, 14008 (2021)
 61. Shanbao Chen, Huasheng Sun, Junfei Ding, Fang Wu, Chengxi Huang and Erjun Kan
  Unconventional distortion induced two- dimensional multiferroicity in a CrO3 monolayer
  Nanoscale 13, 13048 (2021)
 62. Xin Zhong, Xue Li, Lihua Yang, Dandan Wang, Xin Qu, and Hanyu Liu
  Predicted Stable Structures of the Li−Ag System at High Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 1671 (2021)
 63. Han Liu, Chang Liu, Quan Li, Yanming Ma and Changfeng Chen
  Pressure-Induced Evolution of Crystal and Electronic Structure of Ammonia Borane
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 2036 (2021)
 64. Tong Yu, Cong Wang, Xu Yan, Guochun Yang and Udo Schwingenschlögl
  Anisotropic Janus SiP2 Monolayer as a Photocatalyst for Water Splitting
  J. Phys. Chem. Lett. (2021)
 65. Fei Li, Xiaohua Zhang, Yang Fu, Yanchao Wang, Aitor Bergara and Cuochun Yang
  Ba with Unusual Oxidation States in Ba Chalcogenides under Pressure
  J. Phys. Chem. Lett. (2021)
 66. Qiuping Yang, Kaixuan Zhao, Hanyu Liu, and Shoutao Zhang
  Superconductive Sodium Carbides with Pentagon Carbon at High Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 5850 (2021)
 67. Meng Tang, Bo Wang, Huan Lou, Fei Li, Aitor Bergara and Guochun Yang
  Anisotropic and High-Mobility C3S Monolayer as a Photocatalyst for Water Splitting
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 8320 (2021)
 68. Jiafei Pang, Wenyuan Jin, Xiaoyu Kuang and Cheng Lu
  Two-Dimensional Fe8N Nanosheets: Ferromagnets and Nitrogen Diffusion
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 8453 (2021)
 69. Bo Wang, Meng Tang, Huan Lou, Fei Li, Aitor Bergara and Guochun Yang
  Wide Band Gap P3S Monolayer with Anisotropic and Ultrahigh Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 8481 (2021)
 70. Xuecheng Shao, Wenhui Mi, and Michele Pavanello
  Efficient DFT Solver for Nanoscale Simulations and Beyond
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 4134 (2021)
 71. Jurong Zhang, Gang Chen and Hanyu Liu
  Stable Structures and Superconductivity in a Y−Si System under High Pressure
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 10388 (2021)
 72. Xiaohua Zhang, Xin Du, Yadong Wei, Zeng Yang, Xing Li and Guochun Yang
  Au with sp3 Hybridization in Li5AuP2
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 236 (2022)
 73. Bo Wang, Yuanhui Sun and Guochun Yang
  SiCP4 Monolayer with a Direct Band Gap and High Carrier Mobility for Photocatalytic Water Splitting
  J. Phys. Chem. Lett. 13, 190 (2022)
 74. Hafiz Ghulam Abbas and Majeed Ur Rehman
  Arsenic carbide allotropes prediction: An efficient platform for hole-conductions, optical and photocatalysis applications
  Appl. Surf. Sci. 562, 150109 (2021)
 75. Shufei Lei, Xianfei Chen, Jiwei Wen, Xingyi Zhou and Beibei Xiao
  Passivated 2D Janus borophene as unique Dirac anodes for Na- and K-ion batteries: A first-principle investigation
  Appl. Surf. Sci. 578, 151994 (2021)
 76. Chenggang Li, Huiji Li, Yingqi Cui, Hao Tian, Qinqin Shao, Jie Zhang, Gao Zhao, Baozeng Ren and Yanfei Hu
  A density functional investigation on the structures, electronic, spectral and fluxional properties of VB-20 cluster
  J. Mol. Liq. 339, 116764 (2021)
 77. Yuanqi Jiang, Jian Lv, Weixian He and PingPeng
  Lowest-energy structural and electronic properties of CunZr13−n (n = 3–10) clusters in metallic glasses via CALYPSO search and density functional theory calculations
  J. Mol. Liq. 343, 117603 (2021)
 78. Qing Yang Li, Yan Fei Hu, Song Guo Xi, Yuan Yuan Li, Hang Yang, Yu Quan Yuan, Jie Yang and Meng Chun Li
  Structural and electronic properties of neutral and anionic magnesium clusters doped with two barium atoms
  J. Mol. Liq. (2021)
 79. Hyemin Park, Eun Gyu Lee, So-Yeon Kim, Si Jin Seong, Jae Yong Suh, Mihye Wu, Yongku Kang, Si-Young Choi, Yongseon Kim and Sungho Choi
  Free-Standing, Robust, and Stable Li+ Conductive Li(Sr,Zr)2(PO4)3/PEO Composite Electrolytes for Solid-State Batteries
  ACS Appl. Energy Mater. (2021)
 80. Gang Wang, Yunwei Zhang, Hae Sung Cho, Xiaowen Zhao, Franklin Kim and Jianli Zou
  Revisiting the Structural Evolution of MoS2 During Alkali Metal (Li, Na, and K) Intercalation
  ACS Appl. Energy Mater. (2021)
 81. Hyemin Park, Eun Gyu Lee, So-Yeon Kim, Si Jin Seong, Jae Yong Suh, Mihye Wu, Yongku Kang, Si-Young Choi, Yongseon Kim, and Sungho Choi
  Free-Standing, Robust, and Stable Li+ Conductive Li(Sr,Zr)2(PO4)3/PEO Composite Electrolytes for Solid-State Batteries
  ACS Appl. Energy Mater. (2021)
 82. Wenli Zhou, Siyu Jin, Wei Dai, Jonathan T. Lyon and Cheng Lu
  Theoretical study on the structural evolution and hydrogen storage in NbHn (n=2-15) clusters
  Int. J. Hydrogen Energy (2021)
 83. Meng Ju, Hao Liang, Yongsheng Zhu, Yau-yuen Yeung, Hongkuan Yuan, Mingmin Zhong, Wei Dai and Cheng Lu
  Insights into the Microstructures and Energy Levels of Pr3+-Doped YAlO3 Scintillating Crystals
  Inorg. Chem. (2021)
 84. Shifeng Niu, Zhihui Li, Haiyan Li, Xuhan Shi, Zhen Yao, and Bingbing Liu
  New Cadmium−Nitrogen Compounds at High Pressures
  Inorg. Chem. (2021)
 85. Tao Lin, Xiaojun Wang, Xin Chen, Xiaobing Liu, Xuan Luo, Xue Li, Xiaoling Jing, Qing Dong, Bo Liu, Hanyu Liu, Quanjun Li, Xuebin Zhu and Bingbing Liu
  Retainable Superconductivity and Structural Transition in 1T-TaSe2 Under High Pressure
  Inorg. Chem. (2021)
 86. Enlai Dong, Ran Liu, Shifeng Niu, Xuan Luo, Kuo Hu, Hui Tian, Bo Liu, Xiaodong Li, Yanchun Li, Xuebin Zhu, Quanjun Li and Bingbing Liu
  Pressure-Induced Electronic and Structural Transition in Nodal-Line Semimetal ZrSiSe
  Inorg. Chem. 60, 1140 (2021)
 87. Shuang Liu, Ran Liu, Haiyan Li, Zhen Yao, Xuhan Shi, Peng Wang and Bingbing Liu
  Cobalt−Nitrogen Compounds at High Pressure
  Inorg. Chem. (2021)
 88. Xueting Zhang, Bo Liu, Shuang Liu, Juanying Li, Ran Liu, Peng Wang, Qing Dong, Shujia Li, Hui Tian, Quanjun Li and Bingbing Liu
  Semiconductor-to-metal transition in HfSe2 under high pressure
  J. Alloy. Compd. (2021)
 89. Zelin Cao, Kaige Hu, Min Pan, Zheng Huang, Wenqiang Hu, Hao Wu, Liu Pan, Lei Han, Jiaming Wang, Yong Zhao and Huiqiu Deng
  Phase Transformation and Mechanical Stability of Niobium Aluminide (Nb3Al) Induced by High Pressures
  J. Alloy. Compd. 869, 15928 (2021)
 90. Jiahui Yu, Chaozheng He, Chunying Pu, Ling Fu, Dawei Zhou, Kun Xie, Jinrong Huo, Chenxu Zhao and Lingmin Yu
  Prediction of stable BC3N2 monolayer from first-principles calculations: Stoichiometry, crystal structure, electronic and adsorption properties
  Chinese Chem. Lett. (2021)
 91. Chunying Pu, Jiahui Yu, Ling Fu, Jia Wang, Houyong Yang, Dawei Zhou and Chaozheng He
  Two-dimensional MgSiP2 with anisotropic electronic properties and good performances for Na-ion batteries
  Chinese Chem. Lett. (2021)
 92. Yuting Sun, Shuang Wang, Dongxu Jiao, Fengyu Li, Siyao Qiu, Zhongxu Wang, Qinghai Cai, Jingxiang Zhao and Chenghua Sun
  Two-dimensional Pt2P3 monolayer: a promising bifunctional electrocatalyst with different active sites for hydrogen evolution and CO2 reduction
  Chinese Chem. Lett. (2021)
 93. Kewei Ding, Hujie Chen, Hongguang Xu, Bin Yang, Zhongxue Ge, Cheng Lu and Weijun Zheng
  Identification of octahedral coordinated ZrN12+ cationic clusters by mass spectrometry and structure searches
  Dalton Trans. 50, 10187 (2021)
 94. Xiaofeng Li, Angus Lowe, Lewis Conway, Maosheng Miao and Andreas Hermann
  First principles study of dense and metallic nitric sulfur hydrides
  Commun. Chem. 4, 83 (2021)
 95. Junyun Chen, Pan Ying, Yufei Gao, Xudong Wei, Baozhong Li, Quan Huan and Kun Luo
  Orthorhombic C36: a sp2–sp3 carbon with pressure-induced metallization and superconductivity
  J. Mater. Sci. (2021)
 96. Qing Guo, Kah Chun Lau, and Ravindra Pandey
  Implication of Mechanical Properties of Li-S Binary Compounds Obtained from the First-Principles Study
  J. Phys. Chem. C 125, 290 (2021)
 97. Jiang Zheng, Weiguo Sun, Xilong Dou, Ai-Jie Mao and Cheng Lu
  Pressure-Driven Structural Phase Transitions and Superconductivity of Ternary Hydride MgVH6
  J. Phys. Chem. C (2021)
 98. Yu-Long Hai, Ning Lu, Hui-Li Tian, Meng-Jing Jiang, Wei Yang, Wen-Jie Li, Xun-Wang Yan, Chao Zhang, Xiao-Jia Chen, and Guo-Hua Zhong
  Cage Structure and Near Room-Temperature Superconductivity in TbHn (n = 1−12)
  J. Phys. Chem. C (2021)
 99. Zenner S. Pereira, Giovani M. Faccin and Edison Z. da Silva
  Predicted Superconductivity in the Electride Li5C
  J. Phys. Chem. C (2021)
 100. Zhaoyong Guan and Shuang Ni
  Prediction of High Curie Temperature, Large Magnetic Crystal Anisotropy, and Carrier Doping-Induced Half-Metallicity in Two- Dimensional Ferromagnetic FeX3 (X = F, Cl, Br, and I) Monolayers
  J. Phys. Chem. C (2021)
 101. Yang Xiao, Meng Ju, Hongkuan Yuan and Yauyuen Yeung
  Unveiling the Local Structure and Luminescence Mechanism of Er3+- Doped LiYF4: A Promising Near-Infrared Laser Crystal
  J. Phys. Chem. C (2021)
 102. Cheng Tang, Lei Zhang, Yalong Jiao, Chunmei Zhang, Stefano Sanvitod and Aijun Du
  First-principles prediction of polar half-metallicity and out-of-plane piezoelectricity in two-dimensional quintuple layered cobalt selenide
  J. Phys. Chem. C (2021)
 103. Tao Jin, Fuyi Chen, Longfei Guo, Quan Tang, Junpeng Wang, Bowei Pan, Ying Wu and Shangjia Yu
  Pd4O3 Subsurface Oxide on Pd(111) Formed during Oxygen Adsorption-Induced Surface Reconstruction and Its Activity toward Formate Oxidation Reactions
  J. Phys. Chem. C (2021)
 104. Jing Zhao, Hanxing Zhang, Caoping Niu, Jie Zhang, Zhi Zeng and Xianlong Wang
  Investigations of High-Pressure Properties of MnF2 Based on the First-Principles Method
  J. Phys. Chem. C (2021)
 105. Xu-Ying shen, Dong Die, Jian-Ping Yang and Jian-Jun Guo
  The ground state structures and spectra of Ag20 clusters and the adsorption to carbon monoxide
  Mater. Chem. Phys. 273, 125134 (2021)
 106. Duohui Huang, Lei Chen, Jia Zhang, Peifang Li, Qun Wei and Meiguang Zhang
  A tetragonal high-pressure phase of PtAs2
  Results Phys. (2021)
 107. Yaru Zhao, Yuqing Xu, Peng Chen, Yuquan Yuan, Yu Qian and Qiao Li
  Structural and electronic properties of medium-sized beryllium doped magnesium BeMgn clusters and their anions
  Results Phys. (2021)
 108. Haiyan Yan, Lei Chen, Jiahui Peng, Xin Chang, Peifang Li, Meiguang Zhang and Qun Wei
  High-pressure monoclinic phase of MoAlB
  Results Phys. 31, 104980 (2021)
 109. A. Habanyama, J.K. Pondo and E. Mvula
  High pressure phase stability, elastic anisotropy and electronic properties of GePd
  Mat. Sci. Semicon. Proc. 138, 106223 (2022)
 110. Yungeng Zhang, Yaxuan Wu, Chao Jin, Fengzhu Ren and Bing Wang
  B2S3 monolayer: a two-dimensional direct-gap semiconductor with tunable band-gap and high carrier mobility
  Nanotechnology (2021)
 111. Ben-Chao Zhu, Ping-Ji Deng, Jia Guo, Zeng Lu and Jun Zhao
  A single palladium atom immerses in magnesium clusters: PdMgn (n = 2–20) clusters DFT study
  New J. Phys. 23, 103002 (2021)
 112. Bushra Anam and Nicola Gaston
  Structural, thermal, and electronic properties of two-dimensional gallium oxide(ß-Ga2O3) from first-principles design
  Chem. Phys. Chem. (2021)
 113. Zhong-hua Cui, Yu-qian Liu and Meng-hui Wang
  Linear Group 13 E≡E Triple Bonds in E2Li62+
  Chem. Phys. Chem. 22, 1 (2021)
 114. Shuaiqi Li, Jiawei Zhang, Junpu Wang, Shixue Guan and Yuanyuan Li
  Dense as diamond: Pn-C10, a superhard sp3 carbon allotrope
  Appl. Phys. Lett. 118, 012107 (2021)
 115. Cuan-Cuan Zhu, Zhong-Li Liu, Si-Min Li, Shou-Jun Huang and Hai-Yan Wang
  Novel ReSe semiconductor designed by structure prediction and phase diagram calculation
  J. Mater. Sci. (2021)
 116. Dongmei Liang, Tao Jing, Mingsen Deng and Shaohong Cai
  Two-dimensional ScN with high carrier mobility and unexpected mechanical properties
  Nanotechnology (2021)
 117. Ting Zhang
  Ab initio investigation of hydrogen-based high Tc superconductor that is stable under ambient environment
  New J. Phys. 22, 123017 (2021)
 118. Xinxin Zhang, Guoliang Yu, Hui Chen, Yu Zhao, Tai-Min Cheng and Quan Li
  Electron Deficiency but Semiconductive Diamond-like B2CN Originated from Three-Center Bonds
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 119. Xinyu Wang, Hao Tian, Xu Li, Hai Sang, Chonggui Zhong, Junming Liu and Yu-Rong Yang
  Pressure effects on the structures and electronic properties of halide perovskite CsPbX3 (X=I, Br, Cl)
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 120. Bole Chen, Gennady L. Gutsev, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Lavrenty G. Gutsev, Sergey M. Aldoshin and Bala R. Ramachandran
  Dissociation of dinitrogen on iron clusters: a detailed study of the Fe16 + N2 case
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 2166 (2021)
 121. Hengtao Li, Hongyan Wang, Luo Yan, Xiumei Li, Yuanzheng Chen and Hui Wang
  A novel two-dimensional beryllium diphosphide (BeP2) with superconductivity: the first-principles exploration
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 122. Xin Du, Huan Lou, Jing Wang and Guochun Yang
  Pressure-induced Na-Au compounds with novel structural units and unique charge transfer
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 123. Huifang Du, Yanfeng Ge, Jinlong Zhu, Wei Guo and Yugui Yao
  Pressure-induced Novel Nitrogen-Rich Aluminum Nitrides: AlN6, Al2N7 and AlN7 with Polymeric Nitrogen Chain and Ring
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 124. Fei Zhang, Tao Jing, Shaohong Cai, Mingsen Deng, Dongmei Liang and Xiaosi Qi
  Two-dimensional ZrC2 as a novel anode material with high capacity for Sodium ion battery
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 125. Chao-Jiang Zhang, Peng Wang, Xi-Ling Xu, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Photoelectron spectroscopy and theoretical study of AlnC5-/0 (n = 1–5) clusters: structural evolution, relative stability of star-like clusters, and planar tetracoordinate carbon structures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 169 (2021)
 126. Shaohua Lu, Yiyuan Cai and Xiaojun Hu
  Tunable electronic and optical properties in buckling non-lamellar B3S monolayer
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 127. Yingqi Cui, Hao Cheng, Hao Tian, Chenggang Li, Yanan Tang, Ai-Jie Mao and Xiao-Yu Kuang
  Pressure-induced Reconstructive Phase Transitions, Polarization with Metallicity, and Enhanced Hardness in Antiperovskite MgCNi3
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 128. Shoutao Zhang, Qiuping Yang, Xiaohua Zhang, Kaixuan Zhao, Hong Yua, Li Zhu and Hanyu Liu
  Crystal structures and superconductivity of lithium and fluorine implanted gold hydrides under high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 129. Jiashu Yang, Linke Yu and Fengyu Li
  Computational investigation of two-dimensional borides with planar octacoordinated main group elements
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 25904 (2021)
 130. Jiani Lin, Dong Peng, Qinglin Wang, Jianfu Li, Hongyang Zhu and Xiaoli Wang
  Stable nitrogen-rich scandium nitrides and their bonding features under ambient conditions
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 6863 (2021)
 131. Yanxia Wang, Xue Jiang, Yi Wang and Jijun Zhao
  Ferromagnetic Dirac half-metallicity in transition metal embedded honeycomb borophene
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 17150 (2021)
 132. Panlong Kong, Jingjing Wang, Hongyan Wang, Yuxiang Ni, Hui Wang, Yongliang Tang, Hanyu Liu and Yuanzheng Chen
  Exploring the structures and properties of nickel silicides at the pressures of the Earth’s core
  Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 14671 (2021)
 133. Haifei Qin, Jiao Chen, Bai Sun, Yongliang Tang, Yuxiang Ni, Zhongfang Chen, Hongyan Wang and Yuanzheng Chen
  2D Auxetic Material with Intrinsic Ferromagnetism: Copper Halide (CuCl2) Monolayer
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 134. Xinle Lu, Liaoxin Sun, Bing Fu, Shoutian Sun and Xiang Ye
  Exploring the Emerging of Electronic and Magnetic Properties with Adatom Adsorption on Novel Semiconductor Monolayer: N2P6
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 135. Artur P. Durajski and Radosław Szczęśniak
  New superconducting superhydride LaC2H8 at relatively low stabilization pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 136. Fangbao Jiao, Xin Huang, Chaoyang Zhang and Weiyu Xie
  High-pressure phases of Mn-N system
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2021)
 137. Yi X. Wang, Ying Y. Liu, Zheng X. Yan, Wei Liu, Gao L. Zhou and Ke Z. Xiong
  Crystal structures and mechanical properties of osmium diboride at high pressure
  Sci. Rep. 11, 5754 (2021)
 138. Yifeng Xiao, Shi He, Mo Li, Weiguo Sun, Zhichao Wu, Wei Dai and Cheng Lu
  Structural evolution and phase transition mechanism of MoSe2 under high pressure
  Sci. Rep. 11, 22090 (2021)
 139. Jing Huang, Shihao Hu, Meng Ju and Shichang Li
  Exploration of the novel structures and electronic properties for Nd3+ doped CaTiO3
  Mater. Chem. Phys. 266, 124525 (2021)
 140. Mohanad M. E. Ali, Panlong Kong, Yuxiang Ni, Hongyan Wang and Yuanzheng Chen
  High pressure induced decomposition of antimony trisulfide
  Mater. Today Commun. (2021)
 141. Ben-Chao Zhu, Ping-Ji Deng, Lu Zeng and Jia Guo
  Computational exploration of gallium-doped neutral and anionic magnesium nanocluster materials: Ga2Mgnq (n = 1–11; q=0, − 1) nanocluster’s properties based on DFT
  Mater. Today Commun. 29, 103004 (2021)
 142. Zhen Gao, Fengxian Ma, Xiaolei Zhang, Zhixue Tian, Ying Liu, Yalong Jiao and Aijun Du
  Predicting MnB6 monolayer with room temperature ferromagnetism and high magnetic anisotropy
  Physica E 134, 114930 (2021)
 143. Haibo Xiao, Shiheng Liang, Lingfang Xu, Ruilong Wang and Changping Yang
  2D high temperature ferromagnetic Co2Ti2Sn2 monolayer with tunable magnetic anisotropy and superior mechanical flexibility: A first-principles and Monte Carlo study
  Physica E 135, 114939 (2022)
 144. Julia Barabas, Piero Ferrari, Vladimir Kaydashev, Jan Vanbuel, Ewald Janssens and Tibor Holtzl
  The effect of size, charge state and composition on the binding of propene to yttrium-doped gold clusters
  RSC Adv., 2021, 11, 29186 (2021)
 145. Mengmeng Gong, Qiliang Wang, Nan Gao and Hongdong Li
  Structural and electronic properties of nitrogen-terminated diamond (100) surfaces
  Diam. Relat. Mater. (2021)
 146. Meng-Jing Jiang, Hui-Li Tian, Yu-Long Hai, Ning Lu, Pei-Fei Tong, Shuang-Yuan Wu, Wen-Jie Li, Chun-Lei Yang and Guo-Hua Zhong
  Phonon-Mediated Low-Pressure Superconductivity in Ternary Hydride Ba−CH4
  ACS Appl. Electron. Mater. (2021)
 147. Yan Gao, Da Li and Tian Cui
  Hd‐Graphene: A Hexagon-Deficient Carbon-Based Anode for Metal- Ion Batteries with High Charge/Discharge Rates
  ACS Appl. Electron. Mater. (2021)
 148. Ben-Chao Zhu, Ping-Ji Deng, Shuang-Yan Xiong, Wei Dai, Lu Zeng and Jia Guo
  Au5Br: A new member of highly stable 2D-type doped gold nanomaterial
  Comput. Mater. Sci. 194, 110446 (2021)
 149. Feng Li, Weibo Han, Zhi Cao, Shilei Ji, Haiyun Wang, Lixia Wang, Hong Wu, Yuping Zhu and Yong Pu
  Two novel semiconducting B2CO monolayers with high carrier mobilities
  J. Comput. Chem. 1 (2021)
 150. Sheng-Jie Lu
  Anion photoelectron spectroscopy and quantum chemistry calculations of TaSi16−/0 clusters: global minimum fullerene-like cage structure, bonding and superatom properties
  New J. Chem. (2021)
 151. Yu-qian Liu, Meng-hui Wang, Runfeng Huang, Lili Zhao and Zhong-hua Cui
  The EΞE Triple Bonds (E = Group 13) Promoted by Charge Transfer From Alkali Metals
  New J. Chem. (2021)
 152. Hang Yang, YanFei Hu, YuQuan Yuan, QingYang Li, SongGuo Xi, YuanYuan Li, Jing Yang and Wei Lin
  Structural and electronic configuration of medium-sized strontium doped magnesium SrmMgn clusters and their anions
  New J. Chem. (2021)
 153. Xin Liu
  Hydrogenation of CO2 Promoted by Silicon-Activated H2S: Origin and Implications
  Molecules 26, 50 (2021)
 154. Yuta Tsuji and Kazunari Yoshizawa
  From Infection Clusters to Metal Clusters: Significance of the Lowest Occupied Molecular Orbital (LOMO)
  ACS Omega (2021)
 155. Xiao-hui Wang, Fa-wei Zheng, Zhuo-wei Gu, Fu-li Tan, Jian-heng Zhao, Cang-li Liu, Cheng-wei Sun, Jian Liu and Ping Zhang
  Hydrogen Clathrate Structures in Uranium Hydrides at High Pressures
  ACS Omega (2021)
 156. Yu Zhou, Lan-Ting Shi, A-Kun Liang, Zhao-Yi Zeng, Xiang-Rong Chen and Hua-Yun Geng
  Novel structural phases and the properties of LaX (X = P, As) under high pressure: first-principles study
  RSC Adv. 11, 3058 (2021)
 157. Zhipeng Liu, Shuli Wei, Yanhui Guo, Haiyang Sun, Hao Sun, Qiang Chang and Yuping Sun
  Pressure-induced stability and polymeric nitrogen in alkaline earth metal N-rich nitrides (XN6, X=Ca, Sr and Ba): a first-principles study
  RSC Adv. 11, 17222 (2021)
 158. Julia Barabas, Piero Ferrari, Vladimir Kaydashev, Jan Vanbuel, Ewald Janssens and Tibor Holtzl
  The effect of size, charge state and composition on the binding of propene to yttrium-doped gold clusters
  RSC Adv. 11, 29186 (2021)
 159. Xin Du, Yansun Yao, Jing Wang, Qiuping Yang, and Guochun Yang
  IrN4 and IrN7 as potential high-energy-density materials
  J. Chem. Phys. 154, 054706 (2021)
 160. Xuyan Cao, Biao Wan, Hanyu Liu, Lailei Wu, Yansun Yao and Huiyang Gou
  Potassium-activated anionic copper and covalent Cu–Cu bonding in compressed K– Cu compounds
  J. Chem. Phys. 154, 134708 (2021)
 161. L. J. Conway, K. Brown, J. S. Loveday, and A. Hermann
  Ammonium fluoride’s analogy to ice: Possibilities and limitations
  J. Chem. Phys. 154, 204501 (2021)
 162. Chunxiang Zhao, Xiaolin Cai, Liangliang Liu, Chengyan Liu, Zaiping Zeng, Chunyao Niu, Congxin Xia and Yu Jia
  Structural, Topological, and Superconducting Properties of Two‐Dimensional Tellurium Allotropes from Ab Initio Predictions
  Adv. Theor. Simul. (2021)
 163. Xueting Wang, Xingang Zhao, Xinjiang Wang, Hongdong Li, Xin He and Lijun Zhang
  Discovery of New Phases of Bismuth Oxyselenide Semiconductor Bi2OSe2 by Global Structure Search Approach
  Adv. Theor. Simul. 4, 2000316 (2021)
 164. Qian Qiu, Zhiguang Liao, Yongliang Guo, Qingfeng Zhan and Xuezhi Ke
  Crystal stabilities and electronic properties of thorium silicide under ambient conditions and high pressures from a first-principles study
  Comp. Mater. Sci.197, 110561 (2021)
 165. Sunila Bakhsh, Xiaohui Liu, Yanyong Wang, Lixin He and Xinguo Ren
  Beryllium and Magnesium Metal Clusters: New Globally Stable Structures and G0W0 Calculations
  J. Phys. Chem. A (2021)
 166. Siyu Jin, Weiguo Sun, Bole Chen, Xiaoyu Kuang, Haiyan Lu and Cheng Lu
  Insights into the Structures and Bonding of Medium-Sized Cerium- Doped Boron Clusters
  J. Phys. Chem. A (2021)
 167. Meng-hui Wang, Mesías Orozco-I, Luis Leyva-Parra, William Tiznado, Jorge Barroso, Yi-hong Ding, Zhong-hua Cui and Gabriel Merino
  Planar Tetracoordinate Carbons in Allene-Type Structures
  J. Phys. Chem. A 125, 3009 (2021)
 168. Chao-Jiang Zhang, Hong-Guang Xu, Xi-Ling Xu, and Wei-Jun Zheng
  Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Studies of Al4C6−/0: Global Minimum Triangle-Shaped Structures and Hexacoordinated Aluminum
  J. Phys. Chem. A 125, 302 (2021)
 169. Lu Zeng, Mei-Kun Liang, Xiao-Fan Wei, Jia Guo, Wei Dai and Ben-Chao Zhu
  New potential stable structures of XMgn (X = Ge, C, Sn; n = 2–12) clusters: XMg8 with high stability
  J. Phys.: Condens. Matter 33, 065302 (2021)
 170. Fanjunjie Han, Tong Yu, Xin Qu, Aitor Bergara and Guochun Yang
  Semiconducting MnB5 monolayer as a potential photovoltaic material
  J. Phys.: Condens. Matter (2021)
 171. Shuli Wei, Zhipeng Liu, Yanhui Guo, Haiyang Sun, Qiang Chang and Yuping Sun
  Higher Stability Predicted from First-Principles Calculations
  J. Phys.: Condens. Matter (2021)
 172. Hanxing Zhang, Jing Zhao, Caoping Niu, Liangjian Zou, Zhi Zeng and Xianlong Wang
  Structural, electronic and magnetic properties of TlFeSe2 under high pressure
  J. Phys.: Condens. Matter 33, 415702 (2021)
 173. Shuli Wei, Zhipeng Liu, Yanhui Guo, Haiyang Sun, Qiang Chang and Yuping Sun
  A Novel High-Pressure Phase of ScN5 with Higher Stability Predicted from First-Principles Calculations
  J. Phys.: Condens. Matter (2021)
 174. Bushra Anam Khalil and Nicola Gaston
  Two-dimensional aluminium, gallium, and indium metallic crystals by first-principles design
  J. Phys.: Condens. Matter 33, 125901 (2021)
 175. Chunying Pu, Pei Jiang, Rongmei Yu, Ying Xu, Changbo Chen and Dawei Zhou
  Novel structural phase and superconductivity of W-Te compounds under high pressures
  Comp. Mater. Sci. 188, 110222 (2021)
 176. YangChun, ZouShiKai Xiang and ChengDa Dai
  Spontaneous formation of filled-shell CsI-Xenon solid solutions under high temperature and high pressure
  Comp. Mater. Sci. 192, 110355 (2021)
 177. Xiangyue Cui, Xinyue Zhang,Yang Liu, Yafan Xi, Yonghui Du, Dandan Zhang, Xingyu Wang,Miao Zhang and Lili Gao
  Prediction of the Rb-Si compounds under high pressure
  Comp. Mater. Sci. (2021)
 178. Jiao Chen, Bai Sun, Xinyong Cai, Hongyan Wang and Yuanzheng Chen
  Design and modulation of two-dimensional Dirac materials in beryllium/ boron-based binary monolayers
  Comp. Mater. Sci. (2021)
 179. Shihao Hu, Meng Ju, Peng Wang, Mingmin Zhong, Chuanzhao Zhang and Yuanyuan Jin
  Investigation of the microstructure and electronic features for Ce3+-doped YAG crystal: A first-principle study
  Comp. Mater. Sci. 200, 110762 (2021)
 180. Chenggang Li, Yingqi Cui, Hao Tian, Qinqin Shao, Jie Zhang, Baozeng Ren and Yuquan Yuan
  Systematic investigation of geometric structures and electronic properties of lithium doped magnesium clusters
  Comp. Mater. Sci. 200, 110800 (2021)
 181. Tao Hua, Mengting Wang, Xiaohui Wang, Yanchun Zhou and Changming Li
  Unraveling surface functionalization of Cr2B2T2 (T = OH, O, Cl, H) MBene by first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 199, 110810 (2021)
 182. Qing Yang Li, Song Guo Xi, Yan Fei Hu, Yu Quan Yuan, Ya Ru Zhao, Meng Chun Li, Jun Jie Yuan and Yu Jie Yang
  Probing the structural and electronic properties of neutral and anionic strontium-doped magnesium clusters
  Comp. Mater. Sci. 197, 110605 (2021)
 183. LiHua Yang, Xin Qu, Xin Zhong, Dandan Wang, YanLi Chen, JiHui Lang, Chang Liu, BaiYang Sun and JingHai Yang
  The unconventionally stoichiometric compounds in the Na–K system at high pressures
  Comp. Mater. Sci. 200, 110818 (2021)
 184. Ou Chen, Jingjing Wang, Wenyuan Jin, Xi-long Dou and Weiguo Sun
  Theoretical insights into the crystal and fundamental properties of MgAl9Zn compound: First-Principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 202, 110951 (2022)
 185. Qing Guo, Kah Chun Lau and Ravindra Pandey
  XANES Study on Lithium Polysulfide Solids: A First-Principles Study
  Mater. Adv. (2021)
 186. Ping Lou and Jin Yong Lee
  New Crystal Family of GaNGeC Quaternary Compound Including Direct Band Gap Semiconductors and metals
  Mater. Adv. 2, 3420 (2021)
 187. Hongfei Li, Shu-Lan Liu, Zun Xie and Chunyuan Bai
  Copper-carbon clusters CunCm (n, m = 1–6): Segregation, bonding and Raman spectra
  Mater. Today Commun. (2021)
 188. Zhen-Long Lv, Qing Lu, Duo-Hui Huang and Fu-Ti Liu
  R10-graphene: A predicted two-dimensional metallic carbon
  Diam. Relat. Mater. 114, 108315 (2021)
 189. Lianli Wang, Bin Zheng, Li Zhang, Jinlei Wang, Huiling Du and Xianfei Chen
  Designing highly incompressible transition metal nitrides: A new class of W0.5Al0.5N phases
  J. Appl. Phys. 130, 065105 (2021)
 190. Yaping Zhao, Xiaohua Zhang, Yong Liu and Guochun Yang
  Theoretical considerations of superconducting HfBH2 and HfB2H under high pressure
  J. Appl. Phys. 130, 153904 (2021)
 191. Huai-Yong Zhang, Yun-Dong Guo, Shuo Min, Chang-You Ma and Jian Li
  Crystal structures and mechanical properties of tungsten monocarbide predicted by first-principles investigations
  J. Appl. Phys. 130, 195902 (2021)
 192. Songbo Zhang, Miao Zhang and Hanyu Liu
  Superconductive hydrogen‐rich compounds under high pressure
  Appl. Phys. A 127, 684 (2021)
 193. Songbo Zhang, Lulu Chen, Miao Zhang, Lili Gao, Xiangyue Cui, Dandan Zhang, Wenjing Li, Yuanye Tian, Yonghui Du and Jia Li
  Predicted open-framework crystal structures of sodium-silicon at high pressures
  Phys. Lett. A (2021)
 194. Mengke Gao, Zhikang Yuan, Baozhong Li, Qian Zhang, Xiaodong Wang, Mao Feng, Quan Huang and Mei Xiong
  Four superhard sp3 hybrid cubic boron nitride polymorphs: A first principles calculations
  Phys. Lett. A (2021)
 195. Yan Qian and Haiping Wu
  D-C4N3: A superhard ferromagnetic half-metal predicted by first-principles study
  Phys. Lett. A 423, 127814 (2021)
 196. Yan Qian, Erjun Kan, Kaiming Deng and Haiping Wu
  PC-silicene: A two-dimensional silicene allotrope with strong anisotropic conductance
  EPL 134, 57004 (2021)
 197. Yuefeng Wang, Aitor Bergara, Cancan Shao, Lin Wang, Xiaowei Liang, Linyan Wang, Rongxin Sun, Xudong Wei, Tiansheng Wang, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Phase transitions of alkaline-earth metal sulfides under pressure
  Mater. Res. Express (2021)
 198. Jian-Bing Wu, Jia Guo, Lu Zeng, Shuai Zhang and Ben-Chao Zhu
  Computational probe for the geometrical structure and spectroscopic properties of Ga2Mgn+ (n = 1–11) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1206, 113500 (2021)
 199. Guo-Jin Cao
  Electronic structures and bonding properties of MSi12 anions (M = V, Nb, and Ta)
  Comput. Theor. Chem. 1206, 113480 (2021)
 200. Sheng-Jie Lu
  Structural and electronic properties of PtnSi12 (n = 1–4) clusters: Quantum chemical calculations
  Comput. Theor. Chem. 1195, 113091 (2021)
 201. Chenggang Li, Yingqi Cui, Jiaxiu Li, Jiangshui Guo, Lin Cheng, Baozeng Ren and Yuquan Yuan
  Probing the structural, electronic and spectral properties of a NbB20− cluster
  Mol. Phys. (2021)
 202. sheng-Jie Lu
  Evolution of the structural and electronic properties, and dynamical fluxionality of B2Gen−/0 (n = 3–12) clusters: emergence of B2 unit endohedral pentagonal structure and aromaticity at n = 10
  Mol. Phys. (2021)
 203. Maidina Aireti, Yi Jiang, Haibin Cao, Haiming Duan, Xiuhua Cui, Qun Jing and Xun Xue
  The cage-like structure enhanced magnetic moment in ScKn(n=2–12) clusters: A first-principles jointed particle swarmoptimization investigation
  Int. J. Quantum Chem. e26654 (2021)
 204. Lijuan Yan, Jun Liu, Wenqing Shia and Jianmei Shao
  Magnetic superatoms in cage doped 13-atom trimetallic MgnLi12-nSc (n=1-8) clusters and their assembled discrete supermolecules: a theoretical prediction
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. (2021)
 205. Yan-Hua Liao, Jia Guo, Ping-Ji Deng, Wei Dai, Lu Zeng and Ben-Chao Zhu
  Decrypting the Structural, Electronic and Spectroscopic Properties of GeMgn+(n = 2–12) Clusters: A DFT Study
  J. Clust. Sci. (2021)
 206. Shihui Guo, Yu Zhang, Ping Wang, Huang Tang, Wei Dai, Genquan Li, Jie Bi and Benchao Zhu
  Insights into the structural evolution and electronic properties of deficient-electron sodium chloride clusters
  Mater. Express(2021)
 207. Shi-Jie Lv, Geng-Xin Yin, Hong-Ling Cui and Hai-Yan Wang
  A predicted non-layered phase of In2Se3 by first principles
  Solid State Commun. 325, 114159 (2021)
 208. Yu Liu, Ying Sun and Pengyue Gao
  The superconductivity of N–Si–H compounds at high pressure
  Solid State Commun. (2021)
 209. Chunlei Kou, XinxinZhang, Yuanye Tian, Songbo Zhang, Yonghui Du, Xiangyue Cui, Dandan Zhang, Miao Zhang and Lili Gao
  Adsorption of alkali metal atoms on predicted C3N2 sheet
  Solid State Commun. (2021)
 210. Shiquan Feng, Feng Guo, Yingyu Zhang, Feng Miao, Zheng Wang, Chaosheng Yuan and Kun Yang
  Structural evolution, lattice dynamics, electronic and thermal properties of VH2 under high pressure
  Solid State Commun. (2021)
 211. Yixuan Li, Fubo Tian, Qingyan Zhou, Mengxin Yang, Youchun Wang, Changmin Shi and Xiaoli Wang
  The new valence state [Ga]−5 in Li-Ga-Te system under high pressure
  Solid State Commun. 336, 114402 (2021)
 212. Binhua Chu and Yuan Zhao
  Structural, mechanical and electronic properties of binary Ni–B compounds under pressure Author links open overlay panel
  Solid State Commun. (2021)
 213. Xin Bao, Hongyun Lang, Xinjun Ma, Tianji Ou, Meiguang Zhang, Xinxin Zhang and Peifang Li
  New high-pressure monoclinic phase of Sn
  Solid State Commun. (2022)
 214. Shishan Xin, Dianchen Du, Fangxu Wang, Qi Rui, Qinglin Wang, Xiaoliang Zhao, Jianfu Li, Dongjiang Yang, Hongyang Zhu and Xiaoli Wang
  An energetic phase of ZnN6 at ambient conditions
  Physica B 617, 413139 (2021)
 215. Bo Zhang, Hongli Liu, Wei Zhao, Zhengang Guo and Hanyu Liu
  Prediction of stable Cu structure and phase transition mechanism at ultra-high pressure: A comprehensive properties characterization by DFT calculation
  Physica B 625, 413538 (2022)
 216. Ying‐Qin Zhao, Yan Cheng, Cui‐E Hu, Bai‐Ru Yu and Guang‐Fu Ji
  Structural exploration and properties of (BN)6 cluster via ab initio in combination with particle swarm optimization method
  Theor. Chem. Acc. 140, 51 (2021)
 217. Shifeng Niu, Ran Liu, Xuhan Shi, Zhen Yao, Bingbing Liu and Shuangchen Lu
  High-pressure new phase of AgN3
  Mod. Phys. Lett. B (2021)
 218. Binhua Chu and Yuan Zhao
  Prediction of scandium tetraboride from first-principles calculations: crystal structures, phase stability, mechanical properties, and hardness
  Chin. Phys. B (2021)
 219. Shijie Liu and Hui Du
  A Novel Two-dimensional SiO Sheet with High-stability, Strain Tunable Electronic Structure and Excellent Mechanical Properties
  Chin. Phys. B (2021)
 220. Chao Liu and Pan Ying
  Theoretical study of novel B-C-O compounds with non-diamond isoelectronic
  Chin. Phys. B (2021)
 221. Chun-Ying Pu(濮春英), Rong-Mei Yu(于荣梅), Ting Wang(王婷), Zhen-Yan Xue(薛振彦), Yong-Sheng Zhu(朱永胜) and Da-Wei Zhou(周大伟)
  Structure prediction, electronic, and mechanical properties of alkali metal MB12 (𝑀 = Be, Mg, Ca, Sr) from first principles
  Chin. Phys. B 30, 017102 (2021)
 222. Hong-Jie Bai, Long-Qing Chen, Hao Deng, Xian-Bo Liu, Xiao-Rong Qin, Ding-Guo Zhang, Tong Liu and Xu-Dong Cui
  First principles calculations on the novel high pressure phase of HfC
  Int. J. Mod. Phys. B (2021)
 223. Yiming Zhang, Shuyi Lin, Min Zou, Meixu Liu, Meiling Xu, Pengfei Shen, Jian Hao, and Yinwei Li
  Prediction of Superhard BN2 with High Energy Density
  Chin. Phys. Lett. 38, 018101 (2021)
 224. Yun-Xian Liu, Chao Wang, Shuai Han, Xin Chen, Hai-Rui Sun and Xiao-Bing Liu
  Novel Superconducting Electrides in Ca–S System under High Pressures
  Chin. Phys. Lett. 38, 036201 (2021)
 225. Jun-Yi Miao, Zhan-Sheng Lu, Feng Peng and Cheng Lu
  New Members of High-Energy-Density Compounds: YN5 and YN8
  Chin. Phys. Lett. 38, 066201 (2021)
 226. Ruoyun Lv(吕若云), Xigui Yang(杨西贵), Dongwen Yang(杨东问), Chunyao Niu(牛春要), Chunxiang Zhao(赵春祥), Jinxu Qin(秦金旭), Jinhao Zang(臧金浩), Fuying Dong(董孚颖), Lin Dong(董林) and Chongxin Shan(单崇新)
  Computational Prediction of a Novel Superhard sp3 Trigonal Carbon Allotrope with Bandgap Larger than Diamond
  Chin. Phys. Lett. 38, 076101 (2021)
 227. Anxu Wang, Meng Ju and Mingmin Zhong
  A theoretical investigation of the crystal structure and electronic characters of trivalent Er3+ doped yttrium aluminum garnet
  Chin. Phys. Lett. 77, 138537 (2021)
 228. Bin Yang , Kewei Ding , Taoqi Li , Chenxi Qu , Luyao Zhu and Zhongxue Ge
  Experimental Observation and Energy Performance Calculations of Potential Oxidants O4−/0 and O6−/0 Clusters
  FirePhysChem (2021)
 229. Habanyama A., Samukonga G. and Mumba N. K.
  High pressure phase stability, elastic anisotropy and electronic properties of BC2N
  Int. J. Phys. Sci. (2021)
 230. Chao-jiang Zhang, Shuai-ting Yan, Hong-guang Xu, Xi-ling Xu, and Wei-jun Zheng
  Structural and bonding properties of AlnC4−/0 (n = 2–4) clusters: Anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  Chinese J. Chem. Phys. 34, 769 (2021)
 231. A. Habanyama and G. Samukonga
  Electronic Properties, High Pressure Phase Stability and Elastic Anisotropy of BC5
  Sci. Afr. (2021)

2020

 1. Li Zhu, Gustav M. Borstad, Hanyu Liu, Piotr A. Gunka, Michael Guerette, Juli-Anna Dolyniuk, Yue Meng, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Brian L. Chaloux, Albert Epshteyn, Ronald E. Cohen and Timothy A. Strobel
  Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials
  Sci. Adv. 6, 8631 (2020)
 2. Yanchao Wang, Meiling Xu, Liuxiang Yang, Bingmin Yan, Qin Qin, Xuecheng Shao, Yunwei Zhang, Dajian Huang, Xiaohuan Lin, Jian Lv, Dongzhou Zhang, Huiyang Gou, Ho-kwang Mao, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Pressure-stabilized divalent ozonide CaO3 and its impact on Earth’s oxygen cycles
  Nature Commun. 11, 4702 (2020)
 3. Feng Peng, Xianqi Song, Chang Liu, Quan Li, Maosheng Miao, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Xenon iron oxides predicted as potential Xe hosts in Earth’s lower mantle
  Nature Commun. 11,5227 (2020)
 4. Jingming Shi, Wenwen Cui, Jian Hao, Meiling Xu, Xianlong Wang and Yinwei Li
  Formation of ammonia–helium compounds at high pressure
  Nature Commun. 11, 3164 (2020)
 5. Meiling Xu, Chengxi Huang, Yinwei Li, Siyu Liu, Xin Zhong, Puru Jena, Erjun Kan and Yanchao Wang
  Electrical Control of Magnetic Phase Transition in a Type-I Multiferroic Double-Metal Trihalide Monolayer
  Phys. Rev. Lett. 124, 067602 (2020)
 6. Hui Xie, Yansun Yao, Xiaolei Feng, Defang Duan, Hao Song, Zihan Zhang, Shuqing Jiang, Simon A. T. Redfern, Vladimir Z. Kresin, Chris J. Pickard and Tian Cui
  Hydrogen Pentagraphenelike Structure Stabilized by Hafnium:A High-Temperature Conventional Superconductor
  Phys. Rev. Lett. 125, 217001 (2020)
 7. Jun Deng, Jiangang Guo and Xiaolong Chen
  Molecule Oxygen Induced Ferromagnetism and Half-metallicity in α-BaNaO4: A First Principles Study
  J. Am. Chem. Soc. 142, 5234 (2020)
 8. Peihao Huang, Hanyu Liu, Jian Lv, Quan Li, Chunhong Long, Yanchao Wang, Changfeng Chen, Russell J. Hemley and Yanming Ma
  Stability of H3O at extreme conditions and implications for the magnetic fields of Uranus and Neptune
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 5638 (2020)
 9. Jianyan Lin, Xin Du, Martin Rahm, Hong Yu, Haiyang Xu and Guochun Yang
  Exploring the Limits of Transition Metal Fluorination at High Pressures
  Angew. Chem. Int. Edit. 59, 9155 (2020)
 10. Timothy Strobel, Li Zhu, Piotr Gunka, Michael Guerette and Gustav Borstad
  A lanthanum‐filled carbon–boron clathrate
  Angew. Chem. Int. Edit. (2020)
 11. Zhiqiang Wang, Da Wang, Zheyi Zou, Tao Song, Dixing Ni, Zhenzhu Li, Xuecheng Shao, Wanjian Yin, Yanchao Wang, Wenwei Luo, Musheng Wu, Maxim Avdeev, Bo Xu, Siqi Shi, Chuying Ouyang and Liquan Chen
  Efficient potential-tuning strategy through p-type doping for designing cathodes with ultrahigh energy density
  Natl. Sci. Rev. 7, 1768 (2020)
 12. Da Li
  Two-dimensional C5678: a promising carbon-based high-performance lithium-ion battery anode
  Materials Advances (2020)
 13. Lijun Geng, Mouyi Weng, Cong-Qiao Xu, Hanyu Zhang, Chaonan Cui, Haiming Wu, Xin Chen, Mingyu Hu, Hai Lin, Zhen-Dong Sun, Xi Wang, Han-Shi Hu, Jun Li, Jiaxin Zheng, Zhixun Luo, Feng Pan and Jiannian Yao
  Co13O8—Metalloxocubes: A new class of perovskite-like neutral clusters with cubic aromaticity
  Natl. Sci. Rev. (2020)
 14. Lei Zhang, Guosheng Shi, Bingquan Peng, Pengfei Gao, Liang Chen, Ni Zhong, Liuhua Mu, Lijuan Zhang, Peng Zhang, Lu Gou, Yimin Zhao, Shanshan Liang, Jie Jiang, Zejun Zhang, Hongtao Ren, Xiaoling Lei, Ruobing Yi, Yinwei Qiu, Yufeng Zhang, Xing Liu, Minghong Wu, Long Yan, Chungang Duan, Shengli Zhang and Haiping Fang
  Novel 2D CaCl crystals with metallicity, room-temperature ferromagnetism, heterojunction, piezoelectricity-like property, and monovalent calcium ions
  Natl. Sci. Rev. (2020)
 15. Xing Hong Cai, Qiang Yang, Shaohui Zheng and Min Wang
  Net‐C18: a predicted two‐dimensional planar carbon allotrope and potential for an anode in Lithium ion battery
  Energy Environ. Sci. 0, 1 (2020)
 16. Venkatesh Krishnamurthy and Venkatasubramanian Viswanathan*
  Beyond Transition Metal Oxide Cathodes for Electric Aviation: The Case of Rechargeable CFx
  ACS Energy Lett. 5,3330-3335 (2020)
 17. Shijie Liu, Lei Zhao, Mingguang Yao, Maosheng Miao and Bingbing Liu
  Novel All‐Nitrogen Molecular Crystals of Aromatic N10
  Adv. Sci. 7,1902320 (2020)
 18. Zisheng Zhang, Zhi-Hao Cui, Elisa Jimenez-Izal, Philippe Sautet and Anastassia N. Alexandrova
  Hydrogen Evolution on Restructured B-Rich WB: Metastable Surface States and Isolated Active Sites
  ACS Catal. 10,13867 (2020)
 19. Cai Liu, Miaoxin Zhang, Xin Zhang, Biao Wan, Xiaona Li, Huiyang Gou, Yexin Wang, Fuxing Yin and Gongkai Wang
  2D Sandwiched Nano Heterostructures Endow MoSe2/TiO2−x/Graphene with High Rate and Durability for Sodium Ion Capacitor and Its Solid Electrolyte Interphase Dependent Sodiation/Desodiation Mechanism
  Small 16, 2004457 (2020)
 20. Sen Shao, Wenji Zhu, Jian Lv, Yanchao Wang, Yue Chen and Yanming Ma
  The exotically stoichiometric compounds in Al–S system under high pressure
  NPJ Comput. Mater. 6, 11 (2020)
 21. Luo Yan, Peng-Fei Liu, Hengtao Li, Yong Tang, Junjie He, Xingyong Huang, Bao-Tian Wang and Liujiang Zhou
  Theoretical dissection of superconductivity in two-dimensional honeycomb borophene oxide B2O crystal with a high stability
  NPJ Comput. Mater. 6, 94 (2020)
 22. Saiyu Bu, Nan Yao, Michelle A. Hunter, Debra J. Searles and Qinghong Yuan
  Design of two-dimensional carbon-nitride structures by tuning the nitrogen concentration
  NPJ. Comput. Mater. 6, 1 (2020)
 23. Yadong Yu, Jian Zhou and Zhimei Sun
  Novel 2D Transition‐Metal Carbides: Ultrahigh Performance Electrocatalysts for Overall Water Splitting and Oxygen Reduction
  Adv. Funct. Mater. 2000570 (2020)
 24. Yuanhui Sun, Yawen Li, Tianshu Li, Koushik Biswas, Amalia Patanè and Lijun Zhang
  New Polymorphs of 2D Indium Selenide with Enhanced Electronic Properties
  Adv. Funct. Mater. 2001920 (2020)
 25. Jingyan Song, Ge Fei, Xiaobing Liu, Shuai Duan, Bingchao Yang, Xin Chen, David J. Singh, Yunxian Liu, Liuxiang Yang, Jiangang Guo and Ping Zhang
  Pressure-driven significant phonon mode softening and robust superconductivity in layered germanium phosphide
  J. Mater. Chem. A (2020)
 26. Changyan Zhu, Shiru Lin, Min Zhang, Quan Li, Zhongmin Su and Zhongfang Chen
  Ultrahigh capacity 2D anode materials for lithium/sodium-ion batteries: an entirely planar B7P2 monolayer with suitable pore size and distribution
  J. Mater. Chem. A 8, 10301 (2020)
 27. Cheng Tang, Kostya (Ken) Ostrikov, Stefano Sanvitoc and Aijun Du
  Prediction of room-temperature ferromagnetism and large perpendicular magnetic anisotropy in a planar hypercoordinate FeB3 monolayer
  Nanoscale Horiz (2020)
 28. Jiangang He, Zhenpeng Yao, Vinay I. Hegde, S. Shahab Naghavi, Jiahong Shen, Kyle M. Bushick and Chris Wolverton
  Computational Discovery of Stable Heteroanionic Oxychalcogenides ABXO (A, B = Metals; X = S, Se, and Te) and Their Potential Applications
  Chem. Mater. 32,8229 (2020)
 29. Bo Gao, Randy Jalem and Yoshitaka Tateyama
  Surface-Dependent Stability of the Interface between Garnet Li7La3Zr2O12 and the Li Metal in the All-Solid-State Battery from First-Principles Calculations
  Acs Appl. Mater. Inter. 12, 16350 (2020)
 30. Xue Zhao, Ziqiong Yang, Artem V. Kuklin, Glib V. Baryshnikov, Hans Ågren, Wenjing Liu, Haibo Zhang and Xiaohai Zhou
  BCN-Encapsulated Nano-nickel Synergistically Promotes Ambient Electrochemical Dinitrogen Reduction
  Acs Appl. Mater. Inter. 12, 31419 (2020)
 31. Dong Fan, Chengke Chen, Shaohua Lu, Xiao Li, Meiyan Jiang and Xiaojun Hu
  Highly Stable Two-dimensional Iron Monocarbide with Planar Hypercoordinate Moiety and Superior Li-ion Storage Performance
  ACS Appl. Mater. Inter. 12, 30297 (2020)
 32. Zhaoyong Guan and Shuang Ni
  Strain-Controllable High Curie Temperature, Large Valley Polarization, and Magnetic Crystal Anisotropy in a 2D Ferromagnetic Janus VSeTe Monolayer
  ACS Appl. Mater. Inter. (2020)
 33. Wenbo Cheng, Biao Wan, Shishuai Xu, Miaoxin Zhang, Rongguang Zeng, Zexin Liu, Chengwei Zhang, Fuxing Yin, Gongkai Wang and Huiyang Gou
  Three-Dimensional Topotactic Host Structure Secured Ultra-Stable VP-CNOs Composite Anode for Long Lifespan Lithium and Sodium Ion Capacitors
  ACS Appl. Mater. Inter. 12, 29218 (2020)
 34. Jingjing Jia, Zhe Chen, Yuejie Liu, Yafei Li, and Jingxiang Zhao
  RuN2 Monolayer: A Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction
  ACS Appl. Mater. Inter. (2020)
 35. Hong-Kang Tian, Randy Jalem, Bo Gao, Yuta Yamamoto, Shunsuke Muto, Miyuki Sakakura, Yasutoshi Iriyama, and Yoshitaka Tateyama
  Electron and Ion Transfer across Interfaces of the NASICON-Type LATP Solid Electrolyte with Electrodes in All-Solid-State Batteries: A Density Functional Theory Study via an Explicit Interface Model
  ACS Appl. Mater. Inter. (2020)
 36. Chunlei Kou, Yuanye Tian, Miao Zhang, Eva Zurek, Xin Qu, Xiaoyu Wang, Ketao Yin, Yan Yan, Lili Gao, Mingchun Lu and Wensheng Yang
  M-graphene: A metastable two-dimensional carbon allotrope
  2D Materials 7, 025047 (2020)
 37. Yongseon Kim
  Minimum Co content limit in layer-structured cathode materials for Li-ion batteries
  J. Power Sources 467, 228351 (2020)
 38. Luo Yan, Tao Bo, Peng-Fei Liu, Liujiang Zhou, Junrong Zhang, Ming-Hua Tang, Yong-Guang Xiao and Bao-Tian Wang
  Superconductivity in predicted two dimensional XB6 (X = Ga, In)
  J. Mater. Chem. C 8, 1704 (2020)
 39. Jiajun Zhu, Chao He, Yong-Hong Zhao and Botao Fu
  Kagome-like group-VA monolayers with indirect–direct band gap transition and anisotropic mobility
  J. Mater. Chem. C 8, 2732 (2020)
 40. Yalong Jiao, Fengxian Ma, Zhongfang Chen and Aijun Du
  Polymorphism of low dimensional boron nanomaterials driven by electrostatic gating: a computational discovery
  Nanoscale 12, 10543 (2020)
 41. Zhaoyong Guan and Shuang Ni
  Predicted 2D ferromagnetic Janus VSeTe monolayer with high Curie temperature, large valley polarization and magnetic crystal anisotropy
  Nanoscale 12, 22735 (2020)
 42. Hui Xie, Wenting Zhang, Defang Duan. Xiaoli Huang, Yanping Huang, Hao Song, Xiaolei Feng, Yansun Yao, Chris J. Pickard and Tian Cui
  Superconducting Zirconium Polyhydrides at Moderate Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 646 (2020)
 43. Kai Jiang, Anyang Cui, Sen Shao, Jiajia Feng, Hongliang Dong, Bin Chen, Yanchao Wang, Zhigao Hu and Junhao Chu
  New Pressure Stabilization Structure in Two-Dimensional PtSe2
  J. Phys. Chem. Lett. 11,7342 (2020)
 44. Xue Li, Yu Xie, Ying Sun, Peihao Huang, Hanyu Liu, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Chemically Tuning Stability and Superconductivity of P–H Compounds
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 935 (2020)
 45. Shiyin Ma, Shichang Li, Tao Gao and Bingyun Ao
  Pressure-Stabilized Zinc Trifluoride
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 2854 (2020)
 46. Da Li, Yanchao Wang, Tian Cui, Yanming Ma and Feng Ding
  Local Carbon Concentration Determines the Graphene Edge Structure
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 3451 (2020)
 47. Xin Chen, Duo Wang, Xiaobiao Liu, Linyang Li and Biplab Sanyal
  Two-Dimensional Square-A2B (A = Cu, Ag, Au, and B = S, Se): Auxetic Semiconductors with High Carrier Mobilities and Unusually Low Lattice Thermal Conductivities
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 2925 (2020)
 48. Miriam Peña-Alvarez, Bin Li, Liam C. Kelsall, Jack Binns, Philip DalladaySimpson, Andreas Hermann, Ross T. Howie, and Eugene Gregoryanz
  Synthesis of Superconducting Cobalt Trihydride
  J. Phys. Chem. Lett. 11,6420 (2020)
 49. Wenyuan Jin, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu and Liangzhi Kou
  Computational Discovery of Stable Heteroanionic Oxychalcogenides ABXO (A, B = Metals; X = S, Se, and Te) and Their Potential Applications
  J. Phys. Chem. Lett. 11,9643 (2020)
 50. Qunchao Tong, Pengyue Gao, Hanyu Liu, Yu Xie, Jian Lv, Yanchao Wang and Jijun Zhao
  Combining Machine Learning Potential and Structure Prediction for Accelerated Materials Design and Discovery
  J. Phys. Chem. Lett. 11,8710 (2020)
 51. Xue Wang, Muhammad Faizan, Guangren Na, Xin He, YuHao Fu and Lijun Zhang
  Discovery of New Polymorphs of Gallium Oxides with Particle Swarm Optimization‐Based Structure Searches
  Adv. Electron. Mater. (2020)
 52. Wencai Yi, Lei Zhao, Xiaobing Liu, Xin Chen, Yonghao Zheng and Maosheng Miao
  Packing high-energy together: Binding the power of pentazolate and high-valence metals with strong bonds
  Mater. Design 193,108820 (2020)
 53. Linyan Wang, Rongxin Sun, Wenhui Liu, Zhikang Yuan, Aitor Bergara, Xiaowei Liang, Shuai Chen, Xiang-Feng Zhou, Bo Xu, Julong He, Dongli Yu, Guoying Gao And Yongjun Tian
  Novel superhard boron-rich nitrides under pressure
  Sci. China Mater. (2020)
 54. Zhun Liu, Guangren Na, Fuyu Tian, Liping Yu, Jingbo Li and Lijun Zhang
  Computational functionality‐driven design of semiconductors for optoelectronic applications
  InfoMat (2020)
 55. H.Abdelsalam, N.H.Teleb, Baolin Wang, S.Yunoki and Qinfang Zhang
  The electronic, adsorption, and catalytic properties of Bi-, Sb-, and As-nanoclusters
  Catal Today. (2020)
 56. Gencai Guo, Ruzhi Wang, Siwei Luo, Bangming Ming, Changhao Wang, Ming Zhang, Yuefei Zhang and Hui Yan
  Metallic two-dimensional C3N allotropes with electron and ion channels for high-performance Li-ion battery anode materials
  Appl. Surf. Sci. 518, 146254 (2020)
 57. Yanyan Chen, Yupeng Shen, Yiheng Shen, Xiaoyin Li, Yaguang Guo and Qian Wang
  Ground state structure and physical properties of silicon monoxide sheet
  Appl. Surf. Sci. 527,146759 (2020)
 58. Jiguang Du and Gang Jiang
  Theoretical characterization of the endohedral metalloborospherenes M@B36 (M = Ti, Zr, Hf, Ce, Th, Pa+, U2+, Np3+, and Pu4+)
  J Mol. Liq. 114088 (2020)
 59. Hujie Chen, Hao Liang, Wei Dai, Cheng Lu, Kewei Ding, Jie Bi and Benchao Zhu
  MgScH15: A highly stable cluster for hydrogen storage
  Int. J Hydrogen Energy (2020)
 60. Lan-Ting Shi, Cui-E Hu, Alfonso Muñoz, Lin-Xiang Ji, Yao-Yao Huang, Yong-Kai Wei, Guang-Fu Ji and Yan Cheng
  The structural phase transition of ammonia borane under high pressure
  Int. J. Hydrogen Energ. 11,5227 (2020)
 61. Zhao Liu, Da Li, Fubo Tian, Defang Duan, Hongdong Li and Tian Cui
  Moderate Pressure Stabilized Pentazolate Cyclo-N5 Anion in Zn(N5)2 Salt
  Inorg. Chem. 59, 8002(2020)
 62. Li-Ping Ding, Lin Tai Yang, Peng Shao, Yun Hao, Tiandong Fang, Hui Zhang and Cheng Lu
  Structures, Mobilities, and Electronic Properties of Functionalized Silicene: Superhalogen BO2 Adsorption
  Inorg. Chem. 59, 5041 (2020)
 63. Shiquan Feng, Yang Yang, Feng Guo, Lei Su, Xuerui Cheng, Chaosheng Yuan and KunYang
  Structural, elastic, electronic and hardness properties of osmium diboride predicted from first principles calculations
  J Alloy Compd. 844, 156098 (2020)
 64. S.Rameshkumar and V.Jayalakshmi
  Probing into the global structural prediction, physical and electronic properties of A-X (A = Ca, Sr, Ba; X = La, Nd, Sm) binary intermetallic alloys
  J Alloy Compd. 848,156364 (2020)
 65. Xinxin Zhang, Guoliang Yu, Taimin Cheng, Yu Zhao and Quan Li
  New Icosahedra-based B4N phases by particle swarm optimization
  J Alloy Compd. 157255 (2020)
 66. LinTai Yang, Li-Ping Ding, Peng Shao, YunHao Tiandong, ZiLi Zhao, Fang-Hui Zhang and Cheng Lu
  Influence of pressure on phase transition, electronic and thermoelectric properties of SnSe
  J Alloy Compd. 853,157362 (2020)
 67. LeiChen, Junlian Xu, Meiguang Zhang, Zengrun Wen and Zhenyi Jiang
  Structural, mechanical and electronic properties study on group 5 transition metals ternary mononitrides from first-principles calculations
  J. Alloy. Compd. 813, 152246 (2020)
 68. Yue-Wen Fang and Hanghui Chen
  Design of a multifunctional polar metal via first-principles high-throughput structure screening
  Commun. Mater. 1, 1 (2020)
 69. Zhao Liu, Da Li, Quan Zhuang, Fubo Tian, Defang Duan, Fangfei Li and Tian Cui
  Formation mechanism of insensitive tellurium hexanitride with armchair-like cyclo-N6 anions
  Commun. Chem. 3, 1 (2020)
 70. Haiyan Yan, Lei Chen, Zhiting Wei, Meiguang Zhang and Qun Wei
  Superhard high-pressure structures of beryllium diborocarbides
  Vacuum 180,109617 (2020)
 71. Fangbao Jiao, Chaoyang Zhang, and Weiyu Xie
  High-Pressure FeNx: Stability, Phase Transition, and Energetic Characteristic
  J Phys. Chem. C 124,19953 (2020)
 72. Meng Ju, Yang Xiao, Weiguo Sun, Cheng Lu and Yauyuen Yeung
  In-Depth Determination of the Microstructure and Energy Transition Mechanism for Nd3+-Doped Yttrium Oxide Laser Crystal
  J. Phys. Chem. C 124, 2113 (2020)
 73. Changyan Zhu, Huimin Chen, Cong Wang, Min Zhang, Yun Geng, Quan Li and Zhong-Min Su
  All Boron atoms in ScB12 Monolayer contribution to Hydrogen Evolution Reaction
  J. Phys. Chem. C (2020)
 74. Zhipeng Yan, Nana Li, Linyan Wang, Zhenhai Yu, Mingtao Li, Jinbo Zhang, Xiaodong Li, Ke Yang, Guoying Gao and Lin Wang
  Pressure-induced Two-color Photoluminescence and Phase Transition of Two-Dimensional Layered MnCl2
  J. Phys. Chem. C (2020)
 75. Xuhan Shi, Zhen Yao and Bingbing Liu
  New High Pressure Phases of the Zn–N System
  J. Phys. Chem. C 124, 4044 (2020)
 76. Cong Wang, Tong Yu, Aitor BergaraXin, DuFei Li and Guochun Yang
  Anisotropic PC6N Monolayer with Wide Band Gap and Ultrahigh Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. C 124, 4330 (2020)
 77. Chengxi Huang, Hong Fang, Robert Whetten and Puru Jena
  Robustness of Superatoms and Their Potential as Building Blocks of Materials – Al13- vs B(CN)4-
  J. Phys. Chem. C 124, 6435 (2020)
 78. Qin Qin, Biao Wan, Bingmin Yan, Bo Gao, Qingyang Hu, Dongzhou Zhang, Hideo Hosono and Huiyang Gou
  Potential Interaction of Noble Gas Atoms and Anionic Electrons in Ca2N
  J. Phys. Chem. C 124, 12213 (2020)
 79. Bole Chen, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Gennady L. Gutsev and Cheng Lu
  Modification of Geometric and Electronic Structures of Iron Clusters by Nitrogen: Fe8 vs Fe8N
  J. Phys. Chem. C 124, 3867 (2020)
 80. Si-Min Yang, Ai-Jie Mao, Hao Cheng, Hao Tian, Miao Yu, Zhang-Yao Xing, Ying-Qi Cui and Xiao-Yu Kuang
  Pressure-Induced High‐κ Dielectric Properties and Multiple Phase Transitions between Novel Nonperovskite and Perovskite Phases in LiSbO3: A First-Principles Study
  J. Phys. Chem. C (2020)
 81. Meiye Jia, Jan Vanbuel, Piero Ferrari, Wieland Schöllkopf, André Fielicke, Minh Tho Nguyen and Ewald Janssens
  Hydrogen Adsorption and Dissociation on AlnRh2+ (n = 1 to 9) Clusters: Steric and Coordination Effects
  J. Phys. Chem. C 124, 7624 (2022)
 82. Haiyan Yan, Zhiting Wei, Lei Chen,Meiguang Zhang, Qun Wei
  A novel high-pressure polymorph of TaSi2
  Results Phys. 18, 103310 (2020)
 83. Xuanmin Zhu, Haiyan Yan, Meiguang Zhang and Qun Wei
  A new cubic superhard large-cell carbon allotrope: c-C200
  Results Phys. 103457 (2020)
 84. Hongxiao Shi, Xiaoyu Kuang and Cheng Lu
  LiB13: A New Member of Tetrahedral-Typed B13 Ligand Half-Surround Cluster
  Sci. Rep. 10, 1642 (2020)
 85. Jinni Shen, Tianzhu Xie, Longkun Zhang, Ping Wang and Zhenxing Fang
  Si2Ge: A New VII-Type Clathrate with Ultralow Thermal Conductivity and High Thermoelectric Property
  Sci. Rep. 10, 3068 (2020)
 86. Feige Zhang, Hairong Zhang, Wang Xin, Peng Chen, Yanfei Hu, Xiaoyi Zhang and Yaru Zhao
  Probing the structural evolution and electronic properties of divalent metal Be2Mgn clusters from small to medium-size
  Sci. Rep. 10, 6052 (2020)
 87. Wenjie Wang, Chuanzhao Zhang, Yuanyuan Jin, Song Li, Weibin Zhang, Panlong Kong, Chengwu Xie, Chengzhuo Du, Qian Liu and Caihong Zhang
  Structural, mechanical and electronic properties and hardness of ionic vanadium dihydrides under pressure from first-principles computations
  Sci. Rep. 10, 8868 (2020)
 88. Rui Yu , Jorge Barroso , Meng-hui Wang , Wei-yan Liang , Chen Chen , Ximena Zarate , Mesias Orozco-Ic , Zhong-hua Cui and Gabriel Merino
  Structure and Bonding of Molecular Stirrers with formula B7M2- and B8M2 (M=Zn, Cd, Hg)
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 12312 (2020)
 89. Shuyi Lin, Meiling Xu, Ziyang Qu, Yiwei Liang, Yan Li, Wenwen Cui, Jingming Shi, Qingxin Zeng, Jian Hao and Yinwei Li
  Hidden Porous Boron Nitride as High-Efficiency Membrane for Hydrogen Purification
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 90. Yang Xiao, Xiao-Yu Kuang, Yau Yuen Yeung and Meng Ju
  Unraveling the local structure and luminescence evolution in Nd3+-doped LiYF4 laser crystals: a new theoretical approach
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 91. Shuli Wei, Lili Lian, Yan Liu, Da Li, Zhao Liu and Tian Cui
  Pressure-Stabilized Polymerization of Nitrogen in Alkaline-Earth-Metal strontium Nitrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 5242 (2020)
 92. Chuangchuang Wang, yongpeng Yang, Xiaojing Liu, Yuanjie Li, Dandan Song, Yun Tian, Zhaojun Zhang and Xiangjian Shen
  Dissociative Chemisorption of O2 on Agn and Agn-1Ir (n=3-26) Clusters: A First-principle Study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 10941 (2020)
 93. Jiaxiang Sun, Xin Zhong, Wenwen Cui, Jingming Shi, Jian Hao, Meiling Xu and Yinwei Li
  The intrinsic magnetism, quantum anomalous Hall effect and Curie temperature in 2D transition metal trihalides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 2429 (2020)
 94. Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Hao Liang, Xinxin Xia, Zhengang Zhang, Cheng Lu and Andreas Hermann
  Mechanical properties of tantalum carbide from high-pressure/high-temperature synthesis and first-principles calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 5018 (2020)
 95. Zhaolong Sun, Mingchao Yang, Xueting Wang, Peng Wang, Chunling Zhang, Nan Gao and Hongdong Li
  Boron-terminated diamond (100) surfaces with promising structural and electronic properties
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 8060 (2020)
 96. Ge Fei, huai Duan, Mingxin Zhang, Zebin Ren, Yangfan Cui, Xin Chen, Yunxian Liu, Wencai Yi and Xiaobing Liu
  Predicted stable Li5P2 and Li4P at ambient pressure: novel high performance anodes for lithium-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys.(2020)
 97. ChunHong Ma, Jianyan Lin and Guochun Yang
  Prediction of new thermodynamically stable ZnN2O3 at high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 10941 (2020)
 98. Donghe Wei, Mengxue Ren, Cheng Lu, Jie Bi and George Maroulis
  A quasi-plane IrB18 cluster with high stability
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 5942 (2020)
 99. Yonghui Du, Wenjing Li, Eva Zurek, Lili Gao, Xiangyue Cui, Miao Zhang, Hanyu Liu, Yuanye Tian, Songbo Zhang and Dandan Zhang
  Predicted CsSi Compound: A Promising Material for Photovoltaic Applications
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 11578 (2020)
 100. Ehsan Shakerzadeh, Long Van Duong, My Phuong Pham-Ho, Elham Tahmasebi and Minh Tho Nguyen
  The teetotum cluster Li2FeB14 and its possible use for constructing boron nanowires
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 15013 (2020)
 101. Hui Du, Guoling Li, Jiao Chen, Zhenlong Lv, Yuanzheng Chen, Shijie Liu
  A Novel SiO Monolayer with Negative Poisson's Ratio and Dirac Semimetal properties
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 102. T. Gorkan, S. Demirci, S. Jahangirov, G. Gökoğlu and E. Aktürk
  Two dimensional ruthenium carbide: structural and electronic features
  Phys. Chem Chem. Phys. 22, 15488 (2020)
 103. Xiaojun Wang, Yunxian Liu, Xin Chen, Ping Zhang and Xiaobing Liu
  Prediction of a novel robust superconducting state in TaS2 under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 8827 (2020)
 104. Lijuan Zhang, Bin Yang, Dazhi Li, Umar Farooq, Xi-Ling Xu, Weijun Zheng and Hong-Guang Xu
  Appearance of V-encapsulated tetragonal prism motifs in VSi10¯ and VSi11¯ clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 105. Zhenwei Niu, Mei Tang and Nina Ge
  Structure, stability, infrared spectra, and bonding of OHm(H2O)7 (m = 0, ±1) clusters. Ab initio study combining the particle swarm optimization algorithm
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 106. Sheng-Jie Lu
  Structural evolution from exohedral to endohedral geometries, dynamical fluxionality, and structural forms of medium-sized anionic and neutral Au2Sin (n = 8–20) clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 107. Li Shao, Xiangyang Duan, Yan Li, Fanguang Zeng, Honggang Ye and Pei Din
  Two-dimensional Ga2O2 monolayer with tunable band gap and high hole mobility
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020)
 108. Xi Fu, Houyong Yang, Ling Fu, Chaozheng He, Jinrong Huo, Jiyuan Guo and Li Liming
  Prediction of semiconducting SiP2 monolayer with negative Possion’s ratio, ultrahigh carrier mobility and CO2 capture ability
  Chinese Chem. Lett. (2020)
 109. Lei Chen, Junlian Xu, Meiguang Zhang, Gangtai Zhang, Yaru Zhao, Yun Zhang and Congcong Ren
  Theoretical study on novel orthorhombic ternary monocarbides M0.5Re0.5C (M=V, Nb, Ta) from first-principles calculations
  CERAM INT. (2020)
 110. Lei Chen, Junlian Xu, Meiguang Zhang, Taotao Rong, Zhenyi Jiang and Peifang Li
  Systematic study on mechanical and electronic properties of ternary VAlN, TiAlN and WAlN systems by first-principles calculations
  CERAM INT. (2020)
 111. Xiaowei Liang, Aitor Bergara, Yu Xie, Linyan Wang, Rongxin Sun, Yufei Gao, Xiang-Feng Zhou, Bo Xu, Julong He, Dongli Yu, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Prediction of superconductivity in pressure-induced new silicon boride phases
  Phys. Rev. B 101, 014112 (2020)
 112. Qiang Xu, Jian Lv, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Nonlocal kinetic energy density functionals for isolated systems obtained via local density approximation kernels
  Phys. Rev. B. 101, 045110 (2020)
 113. Shiyu Deng, Xianqi Song, Xuecheng Shao, Quan Li, Yu Xie, Changfeng Chen and Yanming Ma
  First-principles study of high-pressure phase stability and superconductivity of Bi4I4
  Phys. Rev. B 100, 224108 (2020)
 114. Feipeng Zheng, Xi-Bo Li, Peng Tan, Yiping Lin, Lingxiao Xiong, Xiaobo Chen and Ji Feng
  Emergent superconductivity in two-dimensional NiTe2 crystals
  Phys. Rev. B 101, 100505 (2020)
 115. Ziyang Qu, Fanjunjie Han, Tong Yu, Meiling Xu, Yinwei Li and Guochun Yang
  Boron kagome-layer induced intrinsic superconductivity in a MnB3 monolayer with a high critical temperature
  Phys. Rev. B 102, 075431 (2020)
 116. Wenwen Cui, Tiange Bi, Jingming Shi, Yinwei Li, Hanyu Liu, Eva Zurek and Russell J. Hemley
  Route to high-Tc superconductivity via CH4-intercalated H3S hydride perovskites
  Phys. Rev. B 101, 134504 (2020)
 117. Kai Hu, Jichun Lian, Li Zhu, Qinjun Chen and Sheng-Yi Xie
  Prediction of Fe2P-type TiTe2 under pressure
  Phys. Rev. B 101, 134109 (2020)
 118. Xinyu Zhang, Wenbo Zhao, Siyu Liu, Lihua Yang, Qing Guo, Jian Lv and Yanchao Wang
  Prediction of a novel high-pressure phase of hydrogen peroxide
  Phys. Rev. B 101, 134112 (2020)
 119. Xin Yang, Hefei Li, Hanyu Liu, Hui Wang, Yansun Yao and Yu Xie
  Pressure-induced decomposition of binary lanthanum intermetallic compounds
  Phys. Rev. B 101, 184103 (2020)
 120. Ying Sun, Yifan Tian, Bowen Jiang, Xue Li, Hefei Li, Toshiaki Iitaka, Xin Zhong and Yu Xie
  Computational discovery of a dynamically stable cubic SH3-like high-temperature superconductor at 100 GPa via CH4 intercalation
  Phys. Rev. B 101, 174102 (2020)
 121. Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Harry D. J. Keen, Cheng Lu and Andreas Hermann
  Second group of high-pressure high-temperature lanthanide polyhydride superconductors
  Phys. Rev. B 102, 144524 (2020)
 122. Adebayo A. Adeleke, Elissaios Stavrou, Adebayo O. Adeniyi, Biao Wan, Huiyang Gou and and Yansun Yao
  Two good metals make a semiconductor: A potassium-nickel compound under pressure
  Phys. Rev. B 102, 134120 (2020)
 123. Peiyu Zhang, Ying Sun, Xue Li, Jian Lv and Hanyu Liu
  Structure and superconductivity in compressed Li-Si-H compounds: Density functional theory calculations
  Phys. Rev. B 102, 184103 (2020)
 124. Ju Chen, Wenwen Cui, Kun Gao, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  Pressure-stabilized unconventional stoichiometric yttrium sulfides
  Phys. Rev. Res. (2020)
 125. Dong Fan, Shaohua Lu, Chengke Chen, Meiyan Jiang, Xiao Li and Xiaojun Hua
  Versatile two-dimensional boron monosulfide polymorphs with tunable bandgaps and superconducting properties
  Appl. Phys. Lett. 117,013103 (2020)
 126. Yan-Mei Dou, Chang-Wen Zhang, Ping Li and Pei-Ji Wang
  SnxPy Monolayers: a New Type of Two-Dimensional Materials with High Stability, Carrier Mobility, and Magnetic Properties
  Nanoscale Res. Lett. 15, 155 (2020)
 127. Yi-min Ding, Xiaomin Nie, Huilong Dong, Nopporn Rujisamphan and Youyong Li
  Predicting a new Graphene derivative C3H as potential photocatalyst for water splitting and CO2 reduction
  Physica E 127, 114562 (2020)
 128. Wenyu Guo, Jiangming Cao, Shoutian Sun and Xiang Ye
  Strain effect on the mechanical and electronic properties of graphene-like B4P4C4 and B2P2C8: first-principles calculation
  Physica E (2020)
 129. Lailei Wu, Pengyuan Zhou, Yanguo Li, Biao Wan, Shanhu Sun, Jinjiang Xu, Jie Sun, Bo Liao and Huiyang Gou
  Ultra-incompressibility and high energy density of ReN8 with infinite nitrogen chains
  J. Mater. Sci. 15, 155 (2020)
 130. Chunlei Kou, Yuanye Tian, Lili Gao, Mingchun Lu, Miao Zhang, Hanyu Liu, Dandan Zhang, Xiangyue Cui and Wensheng Yang
  Theoretical design of Two-Dimensional Carbon Nitrides
  Nanotechnology (2020)
 131. Haiyan Yan, Zhiting Wei, Meiguang Zhang and Qun Wei
  Exploration of stable stoichiometries, ground-state structures, and mechanical properties of the W–Si system
  Ceram. Int 46, 17034 (2020)
 132. Li Lai, Dong Die, Ben-Xia Zheng and Quan Du
  Growth mechanism and electronic and magnetic properties of AgnTi alloy clusters
  J. Phys. Chem. Solids 148, 109757 (2020)
 133. MinghuaDeng, JingjingWang, XingbenYang, YunhongChen, BinMei, ChuanzhaoZhang, YuanyuanJin and MengJuc
  Exploration of novel High-Pressure Structures of Hf2O3
  Mater. Chem. Phys. 254, 123532 (2020)
 134. Lu Pan, Yang Xiao, Xiao-yu Kuang and Meng Ju
  A theoretical insight into the microstructure and electronic properties of Ho3+-doped potassium gadolinium tungstate
  Mater. Chem. Phys. 257,123824 (2020)
 135. Lei Chen and Zhenyi Jiang
  First-principles study on a new type of quaternary carbonitride VWCN with outstanding mechanical properties
  Int. J. Refract Met H. 92, 105319 (2020)
 136. Yuwei Li, Li Wang, Yuancun Qiao, Yanbiao Gan, and David J. Singh
  Prediction of ternary alkaline-earth metal Sn(II) and Pb(II) chalcogenide semiconductors
  Phys. Rev. Materials 4, 055004 (2020)
 137. Feng Peng, Yanming Ma, Andreas Hermann and Maosheng Miao
  Recoverable high-energy compounds by reacting methane and nitrogen under high pressure
  Phys. Rev. Materials 4, 103610 (2020)
 138. Tao Bo, Peng-Fei Liu, Luo Yan and Bao-Tian Wang
  Electron-phonon coupling superconductivity in two-dimensional orthorhombic MB6(M=Mg,Ca,Ti,Y) and hexagonal MB6(M=Mg,Ca,Sc,Ti)
  Phys. Rev. Materials 4, 114802 (2020)
 139. Han Liu, Jianyun Wang, Quan Li, and Changfeng Chen
  Prediction of LinCd compounds with unusual stoichiometry and valence states
  Phys. Rev. Materials 4, 123604 (2020)
 140. Ting Zhang
  Ab-initio investigation of hydrogen-based high Tc superconductor that is stable in ambient environment
  New J. Phys. (2020)
 141. Lu Zeng, Mei-Kun Liang, Xiao-Fan Wei, Jia Guo, Shuai Zhang, Jie Bi, Wei Dai and Ben-Chao Zhu
  Probing the structural evolution, electronic and spectral properties of beryllium doped magnesium and their ions clusters
  New J. Chem. (2020)
 142. Zhong-hua Cui, Chen Chen, Qing Wang, Lili Zhao, Meng-hui Wang and Yi-hong Ding
  Inverse sandwich complexes of B7M2, B8M2, and B9M2+ (M = Zr, Hf): the nonclassical M–M bonds embedded in monocyclic boron rings
  New J. Chem. (2020)
 143. Lili Lian, Yan Liu, Da Li and Shuli Wei
  High-pressure formation of antimony nitrides: a first-principles study
  RSC Adv. 10, 2448 (2020)
 144. Siyuan Liu, Dan Zhou, Manai Cui, Jing Xu, Xuejiao Ma, Yuheng Cheng, Zhexue Jin and Yanhui Liu
  Modifying structural polymorphs and tuning electronic properties in pressure-stabilized binary Ir–Sb phases
  RSC Adv. 10, 19185 (2020)
 145. Xiao-Qin Lu, Mei-Zhen Ao, Xin-Xin Tian, Wen-Yan Zan, Yue-Wen Mu and Si-Dian Li
  Perfect cubic La-doped boron clusters La6&[La@B24]+/0 as the embryos of low-dimensional lanthanide boride nanomaterials
  RSC Adv. 10, 12469 (2020)
 146. Meng Ju, Lu Pana, Chuanzhao Zhang, Yuanyuan Jin, Mingmin Zhong, Song Li, Shichang Li, Tie Yang and Xiaotian Wang
  The geometrical structure and electronic properties of trivalent Ho3+ doped Y2O3 crystals: a first-principles study
  RSC Adv. 10, 28674 (2020)
 147. Zhixiu Wang, Tao Yang, Bingchao Yang and Wencai Yi
  Prediction of stable energetic beryllium pentazolate salt under ambient conditions
  CrystEngComm 22,6057 (2020)
 148. Chenggang Li, Zi Gang Shen, Jie Zhang, Cui Ying-Qi, Li Jing-Jie, Xue Hui-Yang, Li Hong-Fei, Bao-Zeng Ren and Yan Fei Hu
  Analysis of the structures, stabilities and electronic properties of MB16- (M=V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) clusters and assembly
  New J Chem. 44, 5109 (2020)
 149. Xingman Liu, Min Zhang. Shuixing Wu, Ronglin Zhong, Yingying Liu, Ali Muhammad Arif, Yun Geng and Zhongmin Su
  All‐Metallic Zn=Zn Double‐π Bonded Octahedral Zn2M4 (M=Li, Na) Clusters with Negative Oxidation State of Zinc
  ChemPhysChem. 21, 459 (2020)
 150. Yanhui Guo, Tao Bo, Yiyuan Wu, Junrong Zhang, Zhansheng Lu, Weidong Li, Xiuping Li, Ping Zhang and Baotian Wang
  YS2 monolayer as a high-efficient anode material for rechargeable Li-ion and Na-ion batteries
  Solid State Ionics. 345, 115187 (2020)
 151. D.Li and F.Ding
  Environment-dependent edge reconstruction of transition metal dichalcogenides: a global search
  MATERIALS. 8, 100079 (2020)
 152. Xingxing Jiang, Yueshao Zheng, Xiong-Xiong Xue, Jiayu Dai and Yexin Feng
  Ab initio study of the miscibility for solid hydrogen–helium mixtures at high pressure
  J Chem. Phys. 152, 074701 (2020)
 153. Xin Tian, Shuai Wang, Zhou-jun Wang, Hongqing Wang, Yonghua Zhou, Hong Zhong and Yu Mao
  Sustainable utilization of chlorine via converting HCl to Cl2 over a robust copper catalyst
  Molecular Catalysis 492, 110977 (2020)
 154. Lu Zeng, Ping‐Ji Deng, Jie Bi and Ben‐Chao Zhu
  Searching new structures of beryllium‐doped in small‐sized magnesium clusters: Be2MgnQ (Q = 0, −1; n = 1–11) clusters DFT study
  J. Comput. Chem. 41, 1885 (2020)
 155. Shi-Xiong Li*, Zheng-Ping Zhang, Zheng-Wen Long and De-Liang Chen
  Structures, Electronic, and Spectral Properties of Doped Boron Clusters MB120/– (M = Li, Na, and K)
  Acs Omega 5, 20525 (2020)
 156. Feifei Ling, Kun Luo, Lingjuan Hao, Yufei Gao, Zhikang Yuan, Qi Gao, Yang Zhang, Zhisheng Zhao, Julong He and Dongli Yu
  Universal Phase Transitions of AlB2-Type Transition-Metal Diborides
  Acs Omega 5, 4620 (2020)
 157. Wencai Yi, Xingang Jiang, Tao Yang, Bingchao Yang, Zhen Liu and Xiaobing Liu
  Crystalline Structures and Energetic Properties of Lithium Pentazolate under Ambient Conditions
  Acs Omega 5, 24946(2020)
 158. Wencai Yi, Kefan Zhao, Zhixiu Wang, Bingchao Yang, Zhen Liu and Xiaobing Liu
  Stabilization of the High-Energy-Density CuN5 Salts under Ambient Conditions by a Ligand Effect
  ASC Omega 5, 6221 (2020)
 159. Adebayo A. Adeleke, Ericmoore E. Jossou, Nnanna U. Ukoji, Adebayo O. Adeniyi and Peter O. Egbele
  Properties of Alkaline-Earth-Metal Polynitrogen Ternary Materials at High Pressure
  ACS Omega 5, 26786 (2020)
 160. Shicong Ding, Ruiming Su, Wenwen Cui, Jian Hao, Jingming Shi and Yinwei Li
  High-Pressure Phases and Properties of the Mg3Sb2 Compound
  ACS Omega 5, 31902 (2020)
 161. Hongchao Wang, Nianrui Qu, Qing Li, Yiding Li, Zhiping Li, Huiyang Gou and Faming Gao
  First-priciples calculations on two superhard BCN allotropes: P 3 ¯ m1-BCN and I41md-BCN
  Comp Mater Sci. 184, 109869 (2020)
 162. Liang Ma, Jinqun Cai, Yingying Wang, MiZhou, Guangtao Liu and Hongbo Wang
  High-pressure study of the structural phase transition in Cu1.875Te
  Comp Mater Sci. 186, 110020 (2020)
 163. Guo-liang Yu, Tai-min Cheng, Zhi-rui Cheng and Xin-xin Zhang
  Exploration of new phase structure of FePd crystalline alloy with a stoichiometric of 1:1
  Comp Mater Sci. 186, 110168 (2020)
 164. Yiheng Shen, Yaguang Guo and Qian Wang
  Large Out‐of‐Plane Second Harmonic Generation Susceptibility in Penta‐ZnS2 Sheet
  Adv. Thery Simul. 3,2000027 (2020)
 165. Feifei Ling, Lingjuan Hao, Kun Luo, Zhikang Yuan, Yufei Gao, Qi Gao, Yingmei Li, Zhisheng Zhao, Yang Zhang and Dongli Yu
  Potential high-Tc superconductivity in ZrB2 polymorph under pressure
  Comp. Mater. Sci. 176, 109517 (2020)
 166. Qian Li and Ligang Chen
  Superconducting atmospheric structure and pressure-induced novel phases of cobalt mononitride
  Comp. Mater. Sci. 174, 109464 (2020)
 167. Wenjie Zhu, Yingying Chen, Aijie Mao, Jiguang Du and Gang Jiang
  First principles study of the elastic and thermodynamic properties of Mg-Al alloys
  Comp. Mater. Sci. 177, 109587 (2020)
 168. Lu Zeng, Xiao-Fan Wei, Mei-Kun Liang, Ping-Ji Deng,Jie Bi and Ben-Chao Zhu
  BeMg9: A tower-like type doped magnesium clusters with high stability
  Comp. Mater. Sci. 182, 109795 (2020)
 169. Jing Huang and Meng Ju
  First-principle study of the microstructure and electronic properties for Cr3+ doped yttrium orthoaluminate
  Comp. Mater. Sci. 174, 109467 (2020)
 170. Junru Kou, Yalan Zhou, Kai-Lei Li and Li-Hua Gan
  The stability, electronic, mechanical and thermal properties of three novel superhard carbon crystals
  Comp. Mater. Sci. 182, 109758 (2020)
 171. Quan Chen and Yong Yang
  Ab initio thermodynamics studies on the phase stability of PtO2 under ambient and high-pressure conditions
  Comp. Mater. Sci. 180, 109708 (2020)
 172. Chunying Pu, Benyuan Ma, Haiyan Wang,Xin Tang and Dawei Zhou
  Exploring the real ground-state structures of W3Si silicides from first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 180, 109719 (2020)
 173. Dandan Zhang, Xuedi Xu, Mingchun Lu, Tiange Bi, Yuanye Tian, Songbo Zhang, Yan Yan, Yonghui Due, Miao Zhang and Lili Gao
  Predicted crystal structures of titanium nitrides at high pressures
  Comp. Mater. Sci. 180, 109720 (2020)
 174. Cuan-Cuan Zhu, Hai-Yan Wang, Xiu-Lu Zhang and Zhong-Li Liu
  Ab initio phase diagram of WSe based on crystal structure prediction
  Comp. Mater. Sci. 180, 109720 (2020)
 175. Mei Xiong, Zhikang Yuan, Feng Mao, XiaoDong Wang, Dongliang Jin, Qian Zhang, Dongli Yu, Changji Wang and Shizhong Wei
  Superhard B28N32 with three-dimensional metallicity: First-principles prediction
  Comp. Mater. Sci. (2020)
 176. Lijuan Zhang, Xindi Du, Ying Sun, Xin Bao, Meiguang Zhang and Peifang Li
  Crystal Structure and Properties of Iodine Monofluoride Compounds at High Pressure
  J. Phys. Condens. Mat. 32,38 (2020)
 177. Lijuan Zhang, Xin Bao, Ying Sun, Xinjun Ma, Tianji Ou and Peifang Li
  High-pressure Crystal Structure and Properties of BrCl
  J. Phys. Condens. Mat. (2020)
 178. Lu Zeng, Xiao-Fan Wei, Mei-Kun Liang, Jun Zhao and Ben-Chao Zhu
  Probing on the Stable Structure of Silicon-Doped Charged Magnesium Nanomaterial Sensor: SiMgn±1 (N = 2−12) Clusters DFT Study
  Front Mater 7,221 (2020)
 179. Qun Wei, Rui Zhang, Bing Wei, Ruike Yang, Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Mingwei Hu and Xuanmin Zhu
  A new carbon allotrope with C28 cage: T-C64
  Chinese J Phys. (2020)
 180. Peng Zhang, Haitao Liu, Wenli Zou, Ping Zhang and Shuxian Hu
  Relativistic Effects Stabilize the Planar Wheel-like Structure of Actinides Doped Gold Clusters: An@Au7 (An = Th to Cm)
  J Phys. Chem. A (2020)
 181. Hai-Sheng Li, Donghui Wei, Xingju Zhao, Xiaoyan Ren, Dawei Zhang and Weiwei Ju
  Thermal Stability of Ag13 Clusters Studied by Ab Initio Molecular Dynamics Simulations
  J Phys. Chem. A 124,4325 (2020)
 182. Weiguo Sun, Dongliang Kang, Bole Chen, Xiaoyu Kuang, Kewei Ding and Cheng Lu
  Tuning of Structure Evolution and Electronic Properties through Palladium-Doped Boron Clusters: PdB16 as a Motif for Boron-Based Nanotubes
  J Phys. Chem. A (2020)
 183. Sheng-Jie Lu, Hong-Guang Xu, Xi-Ling Xu, and Wei-Jun Zheng
  Structural Evolution and Electronic Properties of TaSin–/0 (n = 2–15) Clusters: Size-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  J Phys. Chem. A 124, 9818 (2020)
 184. Yanhao Lin, Qingyang Hu, Li Zhu and Yue Meng
  Structure and Stability of Iron Fluoride at High Pressure–Temperature and Implication for a New Reservoir of Fluorine in the Deep Earth
  Minerals, 10,783 (2020)
 185. Benchao Zhu, Shuai Zhang and Lu Zeng
  The effect of silicon doping on the geometrical structures, stability, and electronic and spectral properties of magnesium clusters: DFT study of SiMgn (n = 1‐12) clusters
  J. Appl. Phys. 120,e26143 (2020)
 186. K. Aziz and C. E. Ekuma
  Electronic and vibrational spectroscopy of miscible MgO–ZnO ternary alloys
  J. Appl. Phys. 127, 075706 (2020)
 187. Jian-Li Ma, Yi-Long Wu, Dan-Li Song, Zhi-Fen Fu, Jian-Ping Zhou, Peng Liu, Xuan-Min Zhu and Qun Wei
  A first-principles prediction of an sp3 carbon allotrope comprising four-, five-, six-, and eight-member rings
  J. Appl. Phys. 127, 245112 (2020)
 188. Bin Li, Zilong Miao, Lei Ti, Shengli Liu, Jie Chen, Zhixiang Shi and Eugene Gregoryanz
  Predicted high-temperature superconductivity in cerium hydrides at high pressures
  J. Appl. Phys. 126, 235901 (2020)
 189. Zhiguang Liao, Changdong Liu, Yue Zhang, Yongliang Guo and Xuezhi Ke
  First-principles study on crystal structures and superconductivity of molybdenum hydrides under high pressure
  J. Appl. Phys. 128, 105901 (2020)
 190. Lingjuan Hao, Zhikang Yuan, Xiaogang Guo, Yang Zhang, Kun Luo, Yufei Gao, Feifei Ling, Xinghao Chen, Zhisheng Zhao and Dongli Yu
  Ab initio study of pressure–induced metallization and superconductivity in orthorhombic LiBH2 phase under ultra-high pressure
  Phys. Lett. A 384, 126525 (2020)
 191. Dan Jin, Xiaojing Yao, Pan Li, Zhixue Tian and Ying Liu
  Properties of RhP predicted by first-principles
  Phys. Lett. A 24, 126426 (2020)
 192. Jing Chen, Qiang Wei, Huan Yang and Shi-Bo Cheng
  On the structures, electronic properties, and superhalogen regulation of the MnB6 cluster: A density functional theory investigation
  Chem. Phys. Lett. 754, 137723 (2020)
 193. Mei Xiong, Qian Zhang, Mengke Gao, Yucheng Zhou, Dongliang Jin, Mengdong Ma, Feng Mao, Cheng Zhang, Zhikang Yuan and Shizhong Wei
  Prediction of three-dimensional B3N5 with one-dimensional metallicity
  Chem. Phys. Lett. 760, 138002 (2020)
 194. Ju-Wei Wang, Lin-Xia Lv, Hao Liang, Shuai Zhang, Wei Dai and Ben-Chao Zhu
  Structural and electronic properties of halogen (X)-doped aluminium clusters
  Chem. Phys. Lett. 757, 137870 (2020)
 195. Shi-Jie Lv, Geng-Xin Yin and Hai-Yan Wang
  Electronic, mechanical and vibrational properties of a tubular tetragonal carbon
  Chem. Phys. Lett. 751, 137565 (2020)
 196. XiFu, Jiyuan Guo and Liming Li
  Predicting two-dimensional diphosphorus silicide monolayer by the global optimization method
  Chem. Phys. Lett. 751, 137514 (2020)
 197. Yanyan Liu, Kang Sun, Jianchun Jiang, Wenshu Zhou, Yuan Shang, Chenxia Du and Baojun Li
  Metallurgical Pyrolysis toward Co@Nitrogen-Doped Carbon Composite for Lithium Storage
  Green Energy & Environment (2020)
 198. Xiang Lin, Weiwei Zhang, Zhuo Mao, Xiaodong Jian and Ping Wu
  Exploring the structural, mechanical, thermodynamic, and electronic properties of (Ni0.66, Zn0.33)3Sn4 ternary intermetallic compounds by the first-principles study
  J Mater. Res. 35, 263 (2020)
 199. Mouna Ben, Hadj Ayed and Houcine Ghalla
  Solvation of lithium ion in helium clusters: Structural properties and relative stabilities
  J. Mol. Graph Model 98, 107582 (2020)
 200. Sheng-Jie Lu, Meng-Yuan Wang, Li-Shun Wu and Yi-Fang Wu
  Modification of geometrical and electronic structures of anionic and neutral silicon clusters by double-doped tantalum atoms
  Mol. Phys. 1-19 (2020)
 201. Haitao Liu, Haibin Cao, Xiuhua Cui, Haiming Duan, Qun Jing and Qian Wang
  The geometry, electronic and magnetic properties of VLi n (n = 2–13) clusters using the first-principles and PSO method
  Mol. Phys. 1-8 (2020)
 202. Lijuan Yan
  The magnetic binary lithium clusters W2Lin (n = 15‐19): A theoretical prediction of “di‐superatomic molecules”
  Int. J Quantum Chem. e26434 (2020)
 203. Yong Kai Wei, Liang Quan Jia, Yan Yan Fang, Long Jun Wang, ZhiXiu Qian, JiaoNan Yuan, Gurudeeban Selvaraj, GuangFu Ji and DongQing Wei
  Formation and superconducting properties of predicted ternary hydride ScYH6 under pressures
  Int. J Quantum Chem. e26459 (2020)
 204. Xu-Han Shi (时旭含), Bo Liu (刘波), Zhen Yao (姚震) and Bing-Bing Liu (刘冰冰)
  Pressure-Stabilized New Phase of CaN4
  Chinese Phys. Lett. 37,047101 (2020)
 205. Lu Li, Xiuhua Cui, Haibin Cao, Yi Jiang, Haiming Duan, Qun Jing, Jing Liu and Qian Wang
  Structural evolution and magnetic properties of ScLin (n=2~13) clusters: A PSO and DFT investigation
  Chinese Phys. B. 29 (2020)
 206. Yuan Sun, Bin Xu and Lin Yi
  HfN2 monolayer: A new direct-gap semiconductor with high and anisotropic carrier mobility
  Chinese Phys. B. 29 (2020)
 207. Yue Zhang, Yongliang Gu, Zhiguang Liao, Changdong Liu, Ping Huai, Zhiyuan Zhu and Xuezhi Ke
  Ab initio investigation of pressure-induced structural transitions and electronic evolution of Th3N4
  High Pressure Res. 40,267 (2020)
 208. Qun Wei, Xinchao Yang, Bing Wei, Mingwei Hu, Wen Tong, Ruike Yang, Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Xuanmin Zhu and Ronghui Yao
  Orthorhombic carbon oC48: A new superhard carbon allotrope
  Solid State Commun. 319, 113994 (2020)
 209. Hefei Li, Ying Sun, Guangtao Liu, Hongbo Wang and Hanyu Liu
  Superconducting thorium hydrides under high pressure
  Solid State Commun. 309, 113820 (2020)
 210. Changbo Chen, Ying Xu, Dawei Zhou and Fubo Tian
  Pressure-induced the formation of Mg(CH3)2 and Ca(CH3)2 studied by the first principles
  Solid State Commun. 320,114027 (2020)
 211. Sheng-Jie Lu and Yi-Fang Wu
  The aromatic fullerene-like silicon cage with 12 Si5 pentagons stabilized by a V3 unit
  Thero Chem. Acc. 139, 1 (2020)
 212. Zhen-Wei Niu, Mei Tang and Ling-Cang Cai
  Structural stabilities of iron silicides at high pressures and temperatures
  Int. J. Mod. Phys. B 34,12(2020)
 213. Chenggang Li, Weiguang Chen, Yingqi Cui, Wenjing Li, Guolei Li, Yu Ma, Hongfei Li, Baozeng Ren and Yanfei Hu
  Structures, stabilities and electronic properties of the bimetal V2 -doped Sin (n = 1–10) clusters: a density functional investigation
  Eur Phys. J D. 74 111 (2020)
 214. Yong-Liang Guo, Jun-Hong Wei, Xiao Liu, Xue-Zhi Ke and Zhao-Yong Jiao
  Ab initio study on crystal structure and phase stability of ZrC2 under high pressure
  Chinese Phys. B (2020)
 215. Lijuan Yan, Jianmei Shao, Yongqiang Li
  Electronic Shell Study of Prolate Lin (n=15-17) Clusters: Magnetic Superatomic Molecules
  Chinese Phys. B (2020)
 216. Ming-Wei Chen, Zhao Liang, Mei-Ling Liu, Uppalapati Pramod Kumar, Chao Liu and Tong-Xiang Liang
  First principles study of post-boron carbide phases with icosahedra broken*
  Chinese Phys. B (2020)
 217. Bin-Hua Chu, Yuan Zhao and De-Hua Wang
  The ground-state structure and physical properties of YB3 predicted from First-Principles Calculations
  Chinese Phys. B (2020)
 218. Yingying Chen, Xilong Dou, Wenjie Zhu, Gang Jiang and Aijie Mao
  Structural, mechanical and thermodynamic properties study on Mg–Y alloys from first-principles calculations
  Int. J Mod. Phys. B (2020)
 219. Xiaofeng Li, Junyi Du, and Ziyu Hu
  Theoretical research on novel monoclinic Zr2B5 from first principles calculations
  Eur. Phys. J. Appl. Phys. 92, 30401 (2020)
 220. Shi Xu-Han, Li Hai-Yan, Yao Zhen and Liu Bing-Bing
  First-principles study of Ca5N4 at high pressure
  Acta Phys. Sin-Ch ED 69,067101 (2020)
 221. Hu Qian-Ku, Hou Yi-Ming, Wu Qing-Hua, Qin Shuang-Hong, Wang Li-Bo and Zhou Ai-Guo
  Theoretical calculations of stabilities and properties of transition metal borocarbides TM3B3C and TM4B3C2 compound
  Acta Phys. Sin-Ch ED 68,096201 (2020)
 222. Song Ting, Sun Xiao-Wei, Wei Xiao-Ping, Ouyang Yu-Hua, Zhang Chun-Lin, Guo Peng and Zhao Wei
  High-pressure structure prediction and high-temperature structural stability of periclase
  Acta Phys. Sin-Ch ED 68,126201 (2020)

2019

 1. Hangtian Zhu, Jun Mao, Yuwei Li, Jifeng Sun, Yumei Wang, Qing Zhu, Guannan Li, Qichen Song, Jiawei Zhou, Yuhao Fu, Ran He, Tian Tong, Zihang Liu, Wuyang Ren, Li You, Zhiming Wang, Jun Luo, Andrei Sotnikov, Jiming Bao, Kornelius Nielsch, Gang Chen, David J. Singh and Zhifeng Ren
  Discovery of TaFeSb-based half-Heuslers with high thermoelectric performance
  Nature Commun. 10, 270 (2019)
 2. Jiangang He, Yi Xia, S. Shahab Naghavi, Vidvuds Ozoliņš and Chris Wolverton
  Designing chemical analogs to PbTe with intrinsic high band degeneracy and low lattice thermal conductivity
  Nature Commun. 10, 719 (2019)
 3. Xin Li, Xiaoli Huang, Defang Duan, Chris J. Pickard, Di Zhou, Hui Xie, Quan Zhuang, Yanping Huang, Qiang Zhou, Bingbing Liu and Tian Cui
  Polyhydride CeH9 with an atomic-like hydrogen clathrate structure
  Nature Commun. 10, 3461 (2019)
 4. Ziyuan Zhao, Shoutao Zhang, Tong Yu, Haiyang Xu, Aitor Bergara and Guochun Yang
  Predicted Pressure-Induced Superconducting Transition in Electride Li6P
  Phys. Rev. Lett. 122, 097002 (2019)
 5. Ying Sun, Jian Lv, Yu Xie, Hanyu Liu and Yanming Ma
  Route to a Superconducting Phase above Room Temperature in Electron-Doped Hydride Compounds under High Pressure
  Phys. Rev. Lett. 123, 097001 (2019)
 6. Tong Yu, Ziyuan Zhao, Yuanhui Sun, Aitor Bergara, Jianyan Lin, Shoutao Zhang, Haiyang Xu, Lijun Zhang, Guochun Yang and Yichun Liu
  Two-Dimensional PC6 with Direct-Band Gap and Anisotropic Carrier Mobility
  J. Am. Chem. Soc. 141, 1599 (2019)
 7. Jianyan Lin, Ziyuan Zhao, Chunyu Liu, Jing Zhang, Xin Du, Guochun Yang and Yanming Ma
  IrF8 Molecular Crystal under High Pressure
  J. Am. Chem. Soc. 141, 5409 (2019)
 8. Chengxi Huamg, Junsheng Feng, Jian Zhou, Hongjun Xiang, Kaiming Deng, Erjun Kan
  Ultra-high-temperature Ferromagnetism in Intrinsic Tetrahedral Semiconductors
  J. Am. Chem. Soc. 141, 12413 (2019)
 9. Cui Ding, Guanming Gong, Yanzhao Liu, Fawei Zheng, Zhiyu Zhang, Haohao Yang, Zhe Li, Ying Xing, Jun Ge, Ke He, Wei Li, Ping Zhang, Jian Wang, Lili Wang and Qikun Xue
  Signature of Superconductivity in Orthorhombic CoSb Monolayer Films on SrTiO3(001)
  ACS Nano 13, 10434 (2019)
 10. Dashuai Wang, Fei Li, Ruqian Lian, Jing Xu, Dongxiao Kan, Yanhui Liu, Gang Chen, Yury Gogotsi and Yingjin Wei
  A General Atomic Surface Modification Strategy for Improving Anchoring and Electrocatalysis Behavior of Ti3C2T2 MXene in Lithium–Sulfur Batteries
  ACS Nano 13, 11078(2019)
 11. Minghao Sun, Jiapeng Ji, Mingyu Hu, Mouyi Weng, Yaping Zhang, Haisheng Yu, Jiajun Tang, Junchao Zheng, Zheng Jiang, Feng Pan, Chengdu Liang and Zhan Lin
  Overwhelming the Performance of Single Atoms with Atomic Clusters for Platinum-Catalyzed Hydrogen Evolution
  ACS Catal. 9, 8213 (2019)
 12. Bingcheng Luo, Yuan Yao, Enke Tian, Hongzhou Song, Xiaohui Wang, Guowu Li, Kai Xi, Baiwen Li, Haifeng Song and Longtu Li
  Graphene-like monolayer monoxides and monochlorides
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116, 17213 (2019)
 13. Chunmei Zhang, Yihan Nie, Stefano Sanvito and Aijun Du
  First-Principles Prediction of a Room-Temperature Ferromagnetic Janus VSSe Monolayer with Piezoelectricity, Ferroelasticity, and Large Valley Polarization
  Nano Lett. 19, 1366 (2019)
 14. Yan Xu, Yifan Ye, Shuyang Zhao, Jun Feng, Jia Li, Hao Chen, Ankun Yang, Feifei Shi, Lujie Jia, Yang Wu, Xiaoyun Yu, Per-Anders Glans-Suzuki, Yi Cui, Jinghua Guo and Yuegang Zhang
  In Situ X-ray Absorption Spectroscopic Investigation of the Capacity Degradation Mechanism in Mg/S Batteries
  Nano Lett. 19, 2928 (2019)
 15. Jiewen Xiao, Guangmin Zhou, Hetian Chen, Xiang Feng, Dominik Legut, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Yi Cui and Qianfan Zhang
  Elaboration of Aggregated Polysulfide Phases: From Molecules to Large Clusters and Solid Phases
  Nano Lett. 19, 7487 (2019)
 16. Yu Qie, Shou Wang, Qiang Sun
  Three dimensional metallic porous SiC4 allotropes: Stability and battery applications
  Nano Energy 63, 103862 (2019)
 17. Tongtong Li, Cheng He and Wenxue Zhang
  Two-dimensional porous transition metal organic framework materials with strongly anchoring ability as lithium-sulfur cathode
  Energy Storage Materials 25, 866 (2019)
 18. Yihong Bai, Zhen Liu, Jorge Botana, Dadong Yan, Hai-Qing Lin, Jian Sun, Chris J. Pickard, Richard J. Needs and Mao-Sheng Miao
  Electrostatic force driven helium insertion into ammonia and water crystals under pressure
  Commun. Chem. 2, 102 (2019)
 19. Hong Wu, Xingxing Li, Ruiqi Zhang and Jinlong Yang
  Proposal of a Stable B3S Nanosheet as an Efficient Hydrogen Evolution Catalyst
  J. Mater. Chem. A 7, 3752 (2019)
 20. Shuang Zheng, Tong Yu, Jianyan Lin, Huan Lou, Haiyang Xu and Guochun Yang
  FeP3 monolayer as a high-efficiency catalyst for hydrogen evolution reaction
  J. Mater. Chem. A 7, 25665 (2019)
 21. Ziyuan Zhao, Tong Yu, Shoutao Zhang, Haiyuan Xu, Guochun Yang and Yichun Liu
  Metallic P3C monolayer as anode for sodium-ion batteries
  J. Mater. Chem. A 7, 405 (2019)
 22. Yadong Yu, Zhonglu Guo, Qiong Peng, Jian Zhou and Zhimei Sun
  Novel two-dimensional molybdenum carbides as high capacity anodes for lithium/sodium-ion batteries
  J. Mater. Chem. A 7, 12145 (2019)
 23. Tongtong Li, Cheng He and Wenxue Zhang
  A novel porous C4N4 monolayer as a potential anchoring material for lithium–sulfur battery design
  J. Mater. Chem. A 7, 4134 (2019)
 24. He Huang, Honghui Wu, Cheng Chi, Baoling Huang and Tongyi Zhang
  Ab initio investigations of orthogonal ScC2 and ScN2 monolayers as promising anode materials for sodium-ion batteries
  J. Mater. Chem. A 7, 8897 (2019)
 25. Changyan Zhu, Xin Qu, Min Zhang, Jianyun Wang, Quan Li, Yun Geng, Yanming Ma and Zhongmin Su
  Planar NiC3 as a reversible anode material with high storage capacity for lithium-ion and sodium-ion batteries
  J. Mater. Chem. A 7, 13356 (2019)
 26. Biao Wan, Shishuai Xu, Xiaohong Yuan, Hu Tang, Dajian Huang, Wenju Zhou, Lailei Wu, Jingwu Zhang and Huiyang Gou
  Diversities of stoichiometry and electrical conductivity in sodium sulfides
  J. Mater. Chem. A 7, 16472 (2019)
 27. Saibal Jana, Siby Thomas, Chi Ho Lee, Byeongsun Jun and Sang Uck Lee
  B3S monolayer: prediction of a high-performance anode material for lithium-ion batteries
  J. Mater. Chem. A 7, 12706 (2019)
 28. Meiling Xu, Guohui Zhan, Siyu Liu, Dongqin Zhang, Xin Zhong, Ziyang Qu, Yinwei Li, Aijun Du, Haijun Zhang and Yanchao Wang
  PT-symmetry-protected Dirac states in strain-induced hidden MoS2 monolayer
  Phys. Rev. B 100, 235435 (2019)
 29. Xiao Tang, Weiguo Sun, Yuantong Gu, Cheng Lu, Liangzhi Kou and Changfeng Chen
  CoB6monolayer: A robust two-dimensional ferromagnet
  Phys. Rev. B 99, 045445 (2019)
 30. Xiaolei Feng, Pengyue Gao, Xue Li, Min Wu, Hui Wang, Jian Lv, Simon A.T.Redfern, Hanyu Liu and Yanming Ma
  High-pressure modulated structures in beryllium chalcogenides
  Phys. Rev. B 100, 014102 (2019)
 31. Yuanzheng Chen, Xiaolei Feng, Jiao Chen, Xinyong Cai, Bai Sun, Hongyan Wang, Huarong Du, Simon A. T. Redfern, Yu Xie and Hanyu Liu
  Ultrahigh-pressure induced decomposition of silicon disulfide into silicon-sulfur compounds with high coordination numbers
  Phys. Rev. B 99, 184106 (2019)
 32. Xiaowei Liang, Aitor Bergara, Linyan Wang, Bin Wen, Zhisheng Zhao, Xiang-Feng Zhou, Julong He, Guoying Gao and Yongjun Tian
  Potential high-Tc superconductivity in CaYH12 under pressure
  Phys. Rev. B 99, 100505 (2019)
 33. Linyan Wang, Fei Tian, Xiaowei Liang, Yuhao Fu, Xufeng Mu, Jingying Sun, Xiang-Feng Zhou, Kun Luo, Yang Zhang, Zhisheng Zhao, Bo Xu, Zhifeng Ren and Guoying Gao
  High-pressure phases of boron arsenide with potential high thermal conductivity
  Phys. Rev. B 99, 174104 (2019)
 34. Jianjun Ying, Xue Li, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Hanyu Liu and Viktor V. Struzhkin
  Synthesis and stability of tantalum hydride at high pressures
  Phys. Rev. B 99, 224504 (2019)
 35. Xiaowei Liang, Shutao Zhao, Cancan Shao, Aitor Bergara, Hanyu Liu, Linyan Wang, Rongxin Sun, Yang Zhang, Yufei Gao, Zhisheng Zhao, Xiang-Feng Zhou, Julong He, Dongli Yu, Guoying Gao and Yongjun Tian
  First-principles study of crystal structures and superconductivity of ternary YSH6 and LaSH6 at high pressures
  Phys. Rev. B 100, 184502 (2019)
 36. Xin Du, Shoutao Zhang, Jianyan Lin, Xiaohua Zhang, Aitor Bergara, and Guochun Yang
  Phase diagrams and electronic properties of B-S and H-B-S systems under high pressure
  Phys. Rev. B 100, 134110 (2019)
 37. Li Zhu, Gustav M. Borstad, R. E. Cohen, and Timothy A. Strobel
  Pressure-induced polymorphism in SrB6 and deformation mechanisms of covalent networks
  Phys. Rev. B 100, 214102 (2019)
 38. Weiguang Gong, Chang Liu, Xianqi Song, Quan Li, Yanming Ma and Changfeng Chen
  Unravelling the structure and strength of the highest boride of tungsten WB4.2
  Phys. Rev. B 100, 220102 (2019)
 39. Bohang Song, Gabriel M. Veith , Jinseon Park, Mina Yoon , Pamela S. Whitfield, Melanie J. Kirkham , Jue Liu and Ashfia Huq
  Metastable Li1+δMn2O4 (0 ≤ δ ≤ 1) Spinel Phases Revealed by in Operando Neutron Diffraction and First-Principles Calculations
  Chem. Mater. 31, 124 (2019)
 40. Bo Gao, Randy Jalem, Yanming Ma and Yoshitaka Tateyama
  Li+ Transport Mechanism at the Heterogeneous Cathode/Solid Electrolyte Interface in an All-Solid-State Battery via the First-Principles Structure Prediction Scheme
  Chem. Mater. 32, 85 (2019)
 41. Ye Yuan, Yinwei Li, Guoyong Fang, Guangtao Liu, Cuiying Pei, Xin Li, Haiyan Zheng, Ke Yang and Lin Wang
  Stoichiometric evolutions of PH3 under high pressure: implication for high Tc superconducting hydrides
  Natl. Sci. Rev. 6, 524 (2019)
 42. Yaxin Gao, Menghao Wu and Xiao Cheng Zeng
  Phase transitions and ferroelasticity–multiferroicity in bulk and two-dimensional silver and copper monohalides
  Nanoscale Horiz. 4, 1106 (2019)
 43. Dongbao Luo, Jian Lv, Feng Peng, Yanchao Wang, Guochun Yang, Martin Rahm and Yanming Ma
  A Hypervalent and Cubically Coordinated Molecular Phase of IF8 Predicted at High Pressure
  Chem. Sci. 10, 2543 (2019)
 44. Yang Hu, Shengshi Li, Weixiao Ji, Changwen Zhang, Meng Ding, Peiji Wang and Shishen Yan
  Glide Mirror Plane Protected Nodal-Loop in Anisotropic Half-Metallic MnNF Monolayer
  J. Phys. Chem. Lett. 11, 485 (2019)
 45. Yaru Zhao, Tingting Bai, Lina Jia, Wang Xin, Yanfei Hu, Xiaosong Zheng and Siting Hou
  Probing the Structural and Electronic Properties of Neutral and Anionic Lanthanum-Doped Silicon Clusters
  J. Phys. Chem. Lett. 123, 28561 (2019)
 46. Artem V. Kuklin, Glib V. Baryshnikov and Hans Agren
  Spontaneous Decomposition of Fluorinated Phosphorene and Its Stable Structure
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 7086 (2019)
 47. Chunmei Zhang, Tianwei He, Sri Kasi Matta, Ting Liao, Liangzhi Kou, Zhongfang Chen and Aijun Du
  Predicting Novel 2D MB2 (M = Ti, Hf, V, Nb, Ta) Monolayers with Ultrafast Dirac Transport Channel and Electron-Orbital Controlled Negative Poisson's Ratio
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 2567 (2019)
 48. Shuang Zheng, Chengxi Huang, Tong Yu, Meiling Xu, Shoutao Zhang, Haiyang Xu, Yichun Liu, Erjun Kan, Yanchao Wang and Guochun Yang
  High-Temperature Ferromagnetism in Fe3P Monolayer with a Large Magnetic Anisotropy
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 2733 (2019)
 49. Xianqi Song, Ketao Yin, Yanchao Wang, Andreas Hermann, Hanyu Liu, Jian Lv, Quan Li, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Exotic Hydrogen Bonding in Compressed Ammonia Hydrides
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 2761 (2019)
 50. Qisheng Wu, Wenwu Xu, Dongdong Lin, Jinlan Wang and Xiaocheng Zeng
  Two-Dimensional Gold Sulfide Monolayers with Direct Band Gap and Ultrahigh Electron Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 3773 (2019)
 51. Xue Li, Xue Yong, Min Wu, Siyu Lu, Hanyu Liu, Sheng Meng, John S. Tse and Yinwei Li
  Hard BN Clathrate Superconductors
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 2554 (2019)
 52. Lihua Yang, Xin Qu, Xin Zhong, Dandan Wang, Yanli Chen, Jinghai Yang, Jian Lv and Hanyu Liu
  Decomposition and Recombination of Binary Interalkali Na2K at High Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 10, 3006 (2019)
 53. Yuanzheng Chen, Zebin Lao, Bai Sun, Xiaolei Feng, Simon A. T. Redfern, Hanyu Liu, Jian Lv, Hongyan Wang and Zhongfang Chen
  Identifying the Ground-State NP Sheet through a Global Structure Search in Two-Dimensional Space and Its Promising High-Efficiency Photovoltaic Properties
  ACS Mater. Lett. 1, 375 (2019)
 54. Bing Wang, Qisheng Wu, Yehui Zhang, Liang Ma and Jinlan Wang
  Auxetic B4N Monolayer: A promising 2D material with In-Plane Negative Poisson’s Ratio and Large Anisotropic Mechanics
  ACS Appl. Mater. Inter. 11, 33231 (2019)
 55. Meng Ju, Yang Xiao, MingMin Zhong, Weiguo Sun, Xinxin Xia, Yau-yuen Yeung and Cheng Lu
  New Theoretical Insights into the Crystal-Field Splitting and Transition Mechanism for Nd3+ Doped Y3Al5O12
  ACS Appl. Mater. Inter. 11, 10745 (2019)
 56. Xueting Wang, Zhun Liu, Xingang Zhao, Jian Lv, Koushik Biswas and Lijun Zhang
  Computational Design of Mixed-Valence Tin Sulfides as Solar Absorbers
  ACS Appl. Mater. Inter. 11, 24867 (2019)
 57. Ping Jiang, Zhenyu Lei, Liang Chen, Xuecheng Shao, Xinmiao Liang, Jun Zhang, Yanchao Wang, Jiujun Zhang, Zhaoping Liu, and Jiwen Feng
  Polyethylene glycol (PEG)-Na+ Interface of Vanadium Hexacyanoferrate Cathode for Highly Stable Rechargeable Aqueous Sodium-Ion Battery
  ACS Appl. Mater. Inter. 11, 28762 (2019)
 58. Zhipeng Yan, Ketao Yin, Zhenhai Yu, Xin Li, Mingtao Li, Ye Yuan, Xiaodong Li, Ke Yang, Xiaoli Wang and Lin Wang
  Pressure-induced band-gap closure and metallization in two-dimensional transition metal halide CdI2
  Appl. Mater. Today 18, 100532 (2019)
 59. Xinyong Cai, Yuanzheng Chen, Bai Sun, Jiao Chen, Hongyan Wang, Yuxiang Ni, Li Tao, Hui Wang, Shouhui Zhu, Xiumei Li, Yanchao Wang, Jian Lv, Xiaolei Feng, Simon A.T.Redfern and Zhongfang Chen
  Two-dimensional Blue-AsP Monolayers with Tunable Direct Band Gap and Ultrahigh Carrier Mobility Show Promising High-performance Photovoltaic Properties
  Nanoscale 11, 8260 (2019)
 60. Yalong Jiao, Weikang Wu, Fengxian Ma, Zhiming Yu, Yunhao Lu, Xianlei Sheng, Yunwei Zhang and Shengyuan A. Yang
  Room temperature ferromagnetism and antiferromagnetism in two-dimensional iron arsenides
  Nanoscale 11, 16508 (2019)
 61. Bing Wang, Yehui Zhang, Liang Ma, Qisheng Wu, Yilv Guo, Xiwen Zhang and Jinlan Wang
  MnX (X = P, As) monolayers: a new type of two-dimensional intrinsic room temperature ferromagnetic half-metallic material with large magnetic anisotropy
  Nanoscale 11, 4204 (2019)
 62. Xinxin Tian, Xiaoyu Xuan, Meng Yu, Yuewen Mu, Haigang Lu, Zhuhua Zhang and Sidian Li
  Predicting two-dimensional semiconducting boron carbides
  Nanoscale 11, 11099 (2019)
 63. Fengyu Li, Xiaodong Lv, Jinxing Gu, Kaixiong Tu, Jian Gong, Peng Jin and Zhongfang Chen
  Semiconducting SN2 monolayer with three-dimensional auxetic properties: a global minimum with tetracoordinated sulfurs
  Nanoscale 12, 85 (2019)
 64. Xue Dong, Said Jalife, Alejandro Vásquez-Espinal, Jorge Barroso, Mesías Orozco-Ic, Estefanía Ravell, José Luis Cabellos, Wei-yan Liang, Zhong-hua Cui and Gabriel Merino
  Li2B24: the simplest combination for a three-ring boron tube
  Nanoscale 11, 2143 (2019)
 65. Shaohua Lu, Dong Fan, Chengke Chen, Yingshuang Mei, Yanming Ma and Xiaojun Hu
  Ground-state structure of oxidized diamond (100) surface: An electronically nearly surface-free reconstruction
  Carbon 150, 9 (2019)
 66. Lingyu Liu, Meng Hu, Zhisheng Zhao, Yilong Pan and Huafeng Dong
  Superhard conductive orthorhombic carbon polymorphs
  Carbon 158, 546 (2019)
 67. Xigui Yang, Chaofan Lv, Shijie Liu, Jinhao Zang, Jinxu Qin, Mingrun Du, Dongwen Yang, Xing Li, Bingbing Liu and Chongxin Shan
  Orthorhombic C14 carbon: A novel superhard sp3 carbon allotrope
  Carbon 156, 309 (2019)
 68. Weiyan Liang, Jorge Barroso, Said Jalife, Mesías Orozco-Ic, Ximena Zarate, Xue Dong, Zhonghua Cui and Gabriel Merino
  B10M2 (M=Rh, Ir): Finally a stable boron-based icosahedral cluster
  Chem. Commun. 55, 7490 (2019)
 69. Lei Chen, Junlian Xu, Meiguang Zhang, Zengrun Wen and Zhenya Jiang
  Structural, Mechanical and Electronic Properties Study on Group VB Transition Metal Ternary Mononitrides from First-Principles Calculations
  Acta Mater. (2019)
 70. Cheng Tang, Fengxian Ma, Chunmei Zhang, Yalong Jiao, Sri Kasi M, Kostya Ostrikov and Aijun Du
  2D Boron Dichalcogenides from the Substitution of Mo with Ionic B2 Pair in MoX2(X = S, Se and Te): High Stability, Large Excitonic Effect and High Charge Carrier Mobility
  J. Mater. Chem. C 7, 1651 (2019)
 71. Luo Yan, Tao Bo, Peng-Fei Liu, Bao-Tian Wang, Yong-Guang Xiao and Ming-Hua Tang
  Prediction of phonon-mediated superconductivity in two-dimensional Mo2B2
  J. Mater. Chem. C 7, 2589 (2019)
 72. Shuyi Lin, Meiling Xu, Jian Hao, Xiaoli Wang, Min Wu, Jingming Shi, Wenwen Cui, Dan Liu, Weiwei Lei and Yinwei Li
  Prediction of superhard B2N3 with two-dimensional metallicity
  J. Mater. Chem. C 7, 4527 (2019)
 73. Siyu Jin, Bole Chen, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Weiguo Sun, Xinxin Xia and Gennady Lavrenty Gutsev
  Structural and Electronic Properties of Medium-Sized Aluminum-Doped Boron Clusters AlBn and Their Anions
  J. Mater. Chem. C 123, 6276 (2019)
 74. Wencai Yi, Xin Chen, Zhixiu Wang, Bingchao Yang, Yingchun Ding and Xiaobing Liu
  A novel two-dimensional δ-InP3 monolayer with high stability, tunable bandgap, high carrier mobility and gas sensing of NO2
  J. Mater. Chem. C 7, 7352 (2019)
 75. Changyan Zhu, Haifeng Lv, Xin Qu, Min Zhang, Jianyun Wang, Shizheng Wen, Quan Li, Yun Geng, Zhongmin Su, Xiaojun Wu, Yafei Li and Yanming Ma
  TMC (TM = Co, Ni, and Cu) monolayers with planar pentacoordinate carbon and their potential applications
  J. Mater. Chem. C 7, 6406 (2019)
 76. Chunying Pu, Jiahui Yu, Rongmei Yu, Xin Tang and Dawei Zhou
  Hydrogenated PtP2 monolayer: theoretical predictions on the structure and charge carrier mobility
  J. Mater. Chem. C 7, 12231 (2019)
 77. Ziyang Qu, Shuyi Lin, Meiling Xu, Jian Hao, Jingming Shi, Wenwen Cui and Yinwei Li
  Prediction of strain-induced phonon-mediated superconductivity in monolayer YS
  J. Mater. Chem. C 7, 11184 (2019)
 78. Zhun Liu, Yuanhui Sun, David J. Singh and Lijun Zhang
  Switchable Out-of-Plane Polarization in 2D LiAlTe2
  Adv. Electron. Mater. 5, 1900089 (2019)
 79. Juan Manuel Bermudez-Garcia, Alberto Garcia-Fernandez, Adrian Andrada-Chacon, Javier Sanchez-Benitez, Wei Ren, Shunbo Hu, Teng Gu, Hongjun Xiang, Malorzata Biczysko, Socorro Castro-Garcia, Manuel Sanchez-Andujar, Alessandro Stroppa and Maria Antonia Senaris-Rodriguez
  Pressure-induced reversible framework rearrangement and increased polarization in the polar [NH4][Cd(HCOO)3] hybrid perovskite
  Inorg. Chem. Front. 6, 2379 (2019)
 80. Li Duan, Jing Su, Ning Gong, Biao Wan, Peng Chen, Pengyuan Zhou, Zhibin Wang, Zhiping Li and Lailei Wu
  Pressure induced semiconductor–semimetal–superconductor transition of magnesium hexaborides
  Dalton T. 48, 14299 (2019)
 81. Wenjie Wang, Han Wang, Yue Liu, Da Li , Fubo Tian, Defang Duan, Hongyu Yu and Tian Cui
  High-Pressure Bonding Mechanism of Selenium Nitrides
  Inorg. Chem. 58, 2397 (2019)
 82. Yang Xiao, Xiaoyu Kuang, Yauyuen Yeung and Meng Ju
  Investigation of the Structure and Luminescence Mechanism of Tm3+-Doped LiYF4: New Theoretical Perspectives
  Inorg. Chem. 59, 1211 (2019)
 83. Li Shao, Xiangyang Duan, Yan Li, Qingxin Yuan, Honggang Ye and Pei Ding
  A New Metallic In3O4 Sheet as An Anode Material for Sodium Ion Batteries
  J. Phys. Chem. C 123, 30213 (2019)
 84. Yatong Wang, Yu Hao, Li-Chun Xu, Zhi Yang, Mao-Yun Di, Ruiping Liu and Xiuyan Li
  Insight into the Discharge Products and Mechanism of Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries: A First-Principles Study
  J. Phys. Chem. C 123, 3988 (2019)
 85. Dawei Zhou, Dominik Szczesnisk, Jiahui Yu, Chunying Pu and Xin Tang
  Unexpected Xe Cations and Superconductivity in Y-Xe Intermediate Compounds under Pressure
  J. Phys. Chem. C 123, 9323 (2019)
 86. Matthew D. Ward, Haw-Tyng Huang, Li Zhu, Dmitry Popov and Timothy A. Strobel
  High-Pressure Behavior of C2I2 and Polymerization to a Conductive Polymer
  J. Phys. Chem. C 123, 11369 (2019)
 87. Siby Thomas, Chi Ho Lee, Saibal Jana, Byeongsun Jun and Sang Uck Lee
  Phographene as a High-Performance Anode Material With High Specific Capacity and Fast Li Diffusion: From Structural, Electronic and Mechanical Properties to LIB Applications
  J. Phys. Chem. C 123, 21345 (2019)
 88. Hao Chang, Kaixiong Tu, Xiao Zhang, Jingxiang Zhao, Xiaomeng Zhou and Haijun Zhang
  B4C3 Monolayer with Impressive Electronic, Optical and Mechanical Properties: A Potential Metal-Free Photocatalysts for CO2 Reduction under Visible Light
  J. Phys. Chem. C 123, 25091 (2019)
 89. Ruijun Xi, Yudan Jing, Jiawen Li, Yue Deng, Xueshan Cao and Guochun Yang
  Nickel Hydrides under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 123, 24243 (2019)
 90. Qing Guo, Kah Chun Lau and Ravindra Pandey
  A Novel Metallic Crystalline Phase of Li2S3
  J. Phys. Chem. C 123, 28027 (2019)
 91. Ziyun Wang, P.Hu
  Identifying the general trend of activity of non-stoichiometric metal oxide phases for CO oxidation on Pd(111)
  Sci. China. Chem. 62, 784 (2019)
 92. Guanghui Yuan, Tao Bo, Xiang Qi, Pengfei Liu, Zongyu Huang, Baotian Wang
  Monolayer Zr2B2: A promising two-dimensional anode material for Li-ion batteries
  Appl. Surf. Sci. 480, 448 (2019)
 93. Xueyu Zhao, Xiaobao Yang, Liuzhang Ouyang, Yujun Zhao
  Theoretical study of M–H (M=Ti, V, Zr or Nb) structure phase diagram at high pressures
  Int. J. Hydrogen Energ. 44, 13592 (2019)
 94. Shiqi Liu, Yujun Liang, Yingli Zhu, Haoran Li, Yingxiang Cai and Dong Tu
  Full visible spectra emission introduced by crystal-site engineering in β-Ca3(PO4)2-type solid solution phosphors for high quality white light emitting diodes application
  Chem. Eng. J. 375, 121976 (2019)
 95. Bo Gao, Pengyue Gao, Shaohua Lu, Jian Lv, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Interface structure prediction via CALYPSO method
  Sci. Bull. 64, 301(2019)
 96. Dongliang Kang, Weiguo Sun, Hongxiao Shi, Cheng Lu, Xiaoyu Kuang, Bole Chen, Xinxin Xia and George Maroulis
  Probing the structure and electronic properties of beryllium doped boron clusters: A planar BeB16− cluster motif for metallo-borophene
  Sci. Rep. 9, 14367 (2019)
 97. Zhenjun Song, Xiji Shao, Qiang Wang, Chunxin Ma, Kedong Wang and Deman Han
  Generation of molybdenum hydride species via addition of molecular hydrogen across metal-oxygen bond at monolayer oxide/metal composite interface
  Int. J. Hydrogen Energ. 45, 2975 (2019)
 98. Mei Xiong, Zhibin Gao, Kun Luo, Feifei Ling, Yufei Gao, Chong Chen, Dongli Yu, Zhisheng Zhao and Shizhong Wei
  Three metallic BN polymorphs: 1D multi-threaded conduction in 3D network
  Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 489 (2019)
 99. Haiyan Lv, Siyuan Zhang, Menghu Li, Yulong Hai, Ning Lu, Wenjie Li and Guohua Zhong
  Metallization and superconductivity in methane doped by beryllium at low pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2019)
 100. Xuejiao Ma, Dan Zhou, Yan Yan, Jing Xu, Siyuan Liu, Yulan Wang, Manai Cui, Yuheng Cheng, Yu Miao and Yanhui Liu
  Phase transition and electronic properties of Skutterudite-type IrP3 at high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 21262 (2019)
 101. Xiran Cheng , Ziyun Wang , Yu Mao and P. Hu
  Evidence of the O–Pd–O and Pd–O4 structure units as oxide seeds and their origin on Pd(211): revealing the mechanism of surface oxide formation
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 6499 (2019)
 102. Shaohua Lu, Chuncheng Yang, Dong Fan and X. J. Hu
  Perfect Planar Tetra-Coordinated MC6 Monolayer: Superior Anode Material for Li-ion Battery
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 15187 (2019)
 103. Xiaofeng Li and Feng Peng
  Predicted superhard phases of Zr-B compounds under pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 15609 (2019)
 104. Luo Yan, Tao Bo, Wenxue Zhang, Pengfei Liu, Zhansheng Lu, Yongguang Xiao, Minghua Tang and Baotian Wang
  Novel structures of two-dimensional tungsten boride and their superconductivity
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 15327 (2019)
 105. Tao Bo, Pengfei Liu, Junrong Zhang, Fangwei Wang and Baotian Wang
  Tetragonal and trigonal Mo2B2 monolayers: two new low-dimensional materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 5178 (2019)
 106. Jianyun Wang, Quan Li, Chris J. Pickard, Changfeng Chen and Yanming Ma
  Computational discovery and characterization of new B2O phases
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 2499 (2019)
 107. Zhao Liu, Da Li, Yan Liu, Tian Cui, Fubo Tian and Defang Duan
  Metallic and Anti-metallic Properties in Strongly Covalently Bonded Energetic AlN5 Nitride
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 12029 (2019)
 108. Bin Yang, Xi-Ling Xu, Hong-Guang Xu, Umar Farooq and Weijun Zheng
  Structural Evolution and Electronic Properties of CoSin−(n = 3-12) Clusters: Mass-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Quantum Chemistry Calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 6207 (2019)
 109. Xiran Cheng, Ziyun Wang, Yu Mao and Peijun Hu
  Evidence of the O-Pd-O and Pd-O4 Structure Units as Oxide Seeds and Their Origin on Pd(211): Revealing the Mechanism of Surface Oxide Formation
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 6499 (2019)
 110. Yonghong Tian, Donghe Wei, Yuanyuan Jin, Jorge Barroso, Cheng Lu and Gabriel Merino
  Exhaustive exploration of MgBn (n = 10–20) clusters and their anions
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 6935 (2019)
 111. Haibo Xiao, Xiaonan Wang, Ruilong Wang, Lingfang Xu, Shiheng Liang and Changping Yang
  Intrinsic magnetism and biaxial strain tuning in two-dimensional metal halide V3X8 (X= F, Cl, Br, I) from first principles and Monte Carlo simulation
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 11731 (2019)
 112. Shengjie Lu, Lishun Wu, Baohua Yin, Feng Lin and Mingyong Chao
  Dynamical fluxionality, multiplicity of structural forms, and electronic properties of B3Si11 cluster: anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 12241 (2019)
 113. Ehsan Shakerzadeh, Long Van Duong, Elham Tahmasebi and Minh Tho Nguyen
  The scandium doped boron cluster B27Sc2+: a fruit can-like structure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 8933 (2019)
 114. Jing Wang, Yang Zhao, Jun Li, Haicai Huang, Jing Chen and Shibo Cheng
  Unveiling the electronic structures and ligation effect of the superatom-polymeric zirconium oxide clusters: a computational study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 14865 (2019)
 115. Yiyuan Wu, Tao Bo, Junrong Zhang, Zhansheng Lu, Zhiguang Wang, Yuhong Li and Baotian Wang
  Novel two-dimensional tetragonal vanadium carbides and nitrides as promising materials for Li-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 19513 (2019)
 116. Yongseon Kim
  Effects and Distribution of Zr Introduced in Ni-based Cathode Material for Li-ion Batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 12505 (2019)
 117. Guangtao Liu, Xiaolei Feng, Linyan Wang, Simon A. T. Redfern, Xue Yong, Guoying Gao and Hanyu Liu
  Theoretical investigation of the valence states in Au via the Au-F compounds under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 17621 (2019)
 118. Sheng-Jie Lu
  Transition from exohedral to endohedral geometries of anionic and neutral B4Sin (n = 4–15) clusters: quantum chemical calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 26154 (2019)
 119. Mengxue Ren , Siyu Jin , Donghe Wei , Yuan Yuan Jin , Yonghong Tian , Cheng Lu and Gennady L. Gutsev
  NbB12-: A new member of half-sandwich type doped boron clusters with high stability
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 21746 (2019)
 120. Xiao Tang, Weiguo Sun, Cheng Lu, Liangzhi Kou and Changfeng Chen
  Atomically thin NiB6 monolayer: a robust Dirac material
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 617 (2019)
 121. Yongseon Kim
  Theoretical investigation of the cation antisite defect in layer-structured cathode materials for Li-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 24139 (2019)
 122. Hefei Li, Yinqiao Hao, Dan Sun, Dan Zhou, Guangtao Liu, Hui Wang and Quan Li
  Mechanical properties and superconductivity in two-dimensional B2O under extreme strain
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2019)
 123. Lei Chen, Meiguang Zhang, Jing Chang and Zhenyi Jiang
  Theoretical investigation on vanadium dinitrides from first-principles calculations
  Ceram. Int. 45, 2457 (2019)
 124. Benchao Zhu, Pingji Deng and Lu Zeng
  Systematic Theoretical Study on Structural, Stability, Electronic, and Spectral Properties of Si2MgnQ (Q = 0, ±1; n = 1–11) Clusters of Silicon-Magnesium Sensor Material
  Front. Chem. 7, 771 (2019)
 125. Chenglu Jiang, Zhen Jiao, Wei Zeng, Fusheng Liu, Bin Tang, Qijun Liu
  Effects of different phases, compositional change, and doping on ductility improvement of NbAl3 phases
  J. Alloy. Compd 788, 172 (2019)
 126. Weiwei Xu, Qiang Yu, Fangfang Xia, Guohui Yin, Yongfang Huang, Lijie Chen
  Exploration of crystal structure and the origin of unexpected intrinsic ductility of χCo7Ta2
  J. Alloy. Compd 797, 1198 (2019)
 127. Xuejiao Ma, Xin Li, Dan Zhou, Jing Xu, Wenquan Gao, Yanhui Liu
  Phase diagram and bonding states of Ir-P binary compounds at high pressures
  J. Alloy. Compd 791, 1257 (2019)
 128. Qun Wei, Chenyang Zhao, Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Bing Wei and Xihong Peng
  New stable structures of HeN3 predicted using first-principles calculations
  J. Alloy. Compd 800, 505 (2019)
 129. Junyi Du and Xiaofeng Li
  Theoretical investigation on two novel high-pressure orthorhombic phases of superhard C3N2
  J. Alloy. Compd. 815, 152324 (2019)
 130. Jurong Zhang, Xuelong Wang, Adebayo A.Adeleke, Bo Gao, Hui Wang, Min Wu, Hanyu Liu and Yansun Yao
  Oxysulfide Li2BeSO: A potential new material for solid electrolyte predicted from first principles
  J. Alloy. Compd. 31, 152844 (2019)
 131. Zhongfei Xu, Hui Li, Shuxian Hu, Jincheng Zhuang, Yi Du and Weichang Hao
  High Pressure Driven Isostructural Electronic Phase Separation in 2D BiOI
  Phys. Status. Solidi-R 1800650 (2019)
 132. Liping Ding, Peng Shao, Weiguo Sun, Fanghui Zhang and Cheng Lu
  Micromechanism study on electronic and magnetic properties of silicene regulated by oxygen
  J. Mater. Sci. Technol. 35, 1803 (2019)
 133. Wandong Xing, Zijie Wei, Rong Yu, Fanyan Meng
  Prediction of stable high-pressure structures of tantalum nitride TaN2
  J. Mater. Sci. Technol. 35, 2297 (2019)
 134. Hefei Li, Xue Li, Hui Wang, Guangtao Liu, Yinwei Li and Hanyu Liu
  Superconducting TaH5 at high pressure
  New J. Phys. 21, 123009 (2019)
 135. Wei Feng, Changyan Zhu, Xingman Liu, Min Zhang, Yun Geng, Liang Zhao and Zhongmin Su
  BPt4S4 cluster:arges all at their global energy minimaa planar tetracoordinate boron system with three charges all at their global energy minima
  New J. Chem. (2019)
 136. Shuai Zhang, Zhang Yu, Yang Xing-Qiang, Gen-Quan Li and Lu Zhiwen
  Probing the structure and electronic properties of anionic and neutral BiAun-1,0 (n=2-20) clusters: A pyramid-like BiAu13 cluster
  New J. Chem. 43, 10030 (2019)
 137. Chenggang Li, Zigang Shen, Jie Zhang, Jinhai Gao, Jingjie Li, Tong Sun, Rujie Zhang, Baozeng Ren and Yanfei Hu
  A comparative study of CunX (X=Sc, Y; n=1-10) clusters based on structures, electronic and aromatic properties
  New J. Chem. 43, 6597 (2019)
 138. Pengyue Gao, Chuanxun Su, Sen Shao, Sheng Wang, Peng Liu, Siyu Liu and Jian Lv
  Iron-magnesium compounds under high pressure
  New J. Chem. 43, 17403 (2019)
 139. Xuanmin Zhu, Haiyan Yan, Xinming Wang, Meiguang Zhang and Qun Wei
  h-C63: A new hexagonal superhard metallic carbon allotrope
  Result Phys. 15, 102738 (2019)
 140. Xuecheng Shao, Xin Qu, Siyu Liu, Lihua Yang, Jinghai Yang, Xiaohui Liu, Xin Zhong, Shuai Sun, G. Vaitheeswaran and Jian Lv
  Structure evolution of chromium-doped boron clusters: toward the formation of endohedral boron cages
  RCS Adv 9, 2870 (2019)
 141. Muhammad Imran, Muhammad Jawwad Saif, Aleksey E. Kuznetsov, Nazeran Idrees, Javed Iqbal and Asif Ali Tahir
  Computational investigations into the structural and electronic properties of CdnTen (n = 1–17) quantum dots
  RCS Adv. 9, 5091 (2019)
 142. Yan-Mei Dou, Chang-Wen Zhang, Ping Li and Pei-Ji Wang
  Novel graphene-like two-dimensional bilayer germanene dioxide: electronic structure and optical properties
  RCS Adv. 9, 9633 (2019)
 143. Kang Yang, Jingming Shi, Shicong Ding, Ruiming Su, Wenwen Cui, Meiling Xu, Jian Hao and Yinwei Li
  Prediction of pressure-induced phase transformations in Mg3As2
  RCS Adv. 9, 34401 (2019)
 144. Ai-Jie Mao, Xiao-Yu Kuang, Hao Cheng, Li-Huan Zhang and Xiao-Rong Cheng
  Study of the Geometric Structures, Electronic and Magnetic Properties of Aluminium-Antimony Alloy Clusters
  Z Naturforsch A 74, 2 (2019)
 145. Xingman Liu, Min Zhang, Shuixing Wu, Ronglin Zhong, Yingying Liu, Ali Muhammad Arif, Yun Geng and Zhongmin Su
  All‐metallic Zn=Zn double‐π bonded octahedral Zn2M4 (M=Li, Na) clusters with negative oxidation state of Zinc
  Chemphyschem (2019)
 146. Qiaoling Xu, Alessandro Stroppa, Jian Lv, Xingang Zhao, Dongwen Yang, Koushik Biswas and Lijun Zhang
  Impact of organic molecule rotation on the optoelectronic properties of hybrid halide perovskites
  Phys. Rev. Materials 3, 125401 (2019)
 147. A.Saikumaran, Jaiganesh, Chanchal Ghosh, R. Mythili, D. Sornaduraib, N. Subramanianbe, S. Mathi Jayabe and Saroja Saibaba
  Experimental and theoretical study of microstructural characteristics and phase stability in equiatomic CrFeMoV alloy
  Mater. Charact. 154, 449 (2019)
 148. Meiling Xu, Xin Zhong, Jian Lv, Wenwen Cui, Jingming Shi, V. Kanchana, G. Vaitheeswaran, Jian Hao, Yanchao Wang and Yinwei Li
  Ti-fraction-induced electronic and magnetic transformations in titanium oxide films
  J. Chem. Phys. 150, 154704 (2019)
 149. Shengjie Lu, Xiling Xu, Hongguang Xu and Weijun Zheng
  Structures and bonding properties of CPt2−/0 and CPt2H−/0: Anion photoelectron spectroscopy and quantum chemical calculations
  J. Chem. Phys. 151, 224303 (2019)
 150. Lijuan Yan
  Face-Sharing Homo- and Hetero-Bitetrahexahedral Superatomic Molecules M1M2@Li20 (M1/M2 = Ti and W)
  J. Phys. Chem. A 123, 5517 (2019)
 151. XueTing Wang, YuWei Li, Yu-Xuan Pang, YuanHui Sun, Xin-Gang Zhao, Jin-Rui Wang and LiJun Zhang
  Rational design of new phases of tin monosulfide by first-principles structure searches
  Sci. China Phys. Mech. 61, 107311 (2019)
 152. Haiyan Lv, Guohua Zhong, Ming Chen, Chunlei Yang, Xiaojia Chen and Haiqing lin
  Structure, charge transfer, and superconductivity of M-doped phenanthrene (M = Al, Ga, and In): A comparative study of K-doped cases
  Sci. China Phys. Mech. 62, 957412 (2019)
 153. Yanhui Guo, Tao Bo, Yiyuan Wu, Junrong Zhang, Zhansheng Lu, Weidong Li, Xiuping Li, Ping Zhang and Baotian Wang
  YS2 monolayer as a high-efficient anode material for rechargeable Li-ion and Na-ion batteries
  Solid State Ionics 345, 115187 (2019)
 154. Ju ChenWenwen, Cui Jingming Shi, Meiling Xu, Jian Hao, Artur P. Durajski and Yinwei Li
  Computational Design of Novel Hydrogen-Rich YS–H Compounds
  Acs Omega 4, 14317 (2019)
 155. Xiao Z. Yan, Yang M. Chen and Hua Y. Geng
  Prediction of the Reactivity of Argon with Xenon under High Pressures
  Acs Omega 4, 13640 (2019)
 156. Ismail Harran, Yuanzheng Chen, Hongyuan Wang, Yuxiang Ni and Mohanad M.E.Ali
  Exploring high-pressure iron boride compounds: Structural electronics and mechanical properties
  Comp. Mater. Sci. 162, 69 (2019)
 157. A. Bautista Hernandez, W. Ibarra Hernandez, A.A. Pelaez Cid, J.H Camacho Garcia, M. Salazar Villanueva
  Prediction, and physic-chemical properties of (TiO2)n n = 15–20 clusters and their possible catalytic application: A DFT study
  Comp. Mater. Sci. 162, 228 (2019)
 158. YingXu, Sihan Wang, ChangboChen, HaijunLi, Dan Zhou
  Superconductivity at 23 K in MgLi compound at ultrahigh pressure
  Comp. Mater. Sci. 164, 158 (2019)
 159. Yingqi Cui, Jinhai Gao, Jie Zhang, Chenggang Li, Yanan Tang and Hao Tian
  Pressure-induced novel metallic phase in non-stoichiometric cadmium selenides: A first-principles study
  Comp. Mater. Sci. 167, 191 (2019)
 160. Peifang Li, Xindi Du, Guoying Gao, Rongxin Sun, Lijuan Zhang, Weihua Wang
  New modulated structures of solid bromine at high pressure
  Comp. Mater. Sci. 171, 109205 (2019)
 161. Shitai Guo, Jiani Lin, Jianfu Li, Qinglin Wang, Hao Wu, Hongyang Zhu, Xiaoli Wang
  High-pressure stable phases in mercury azide
  Comp. Mater. Sci. 169, 109147 (2019)
 162. Jing Huang and Meng Ju
  First-principle study of the microstructure and electronic properties for Cr3+ doped yttrium orthoaluminate
  Comp. Mater. Sci. 174, 109467 (2019)
 163. Kai Hu, Qinjun Chen and Shengyi Xie
  Pressure induced superconductive 10-fold coordinated TaS2: a first-principles study
  J. Phys-Condens. Mat. 32, 085402 (2019)
 164. Zhiying Guo, Haiying Xing, Yan Wang, Quanjie Jia, Zhijian Zheng, Yu Gong, Dongliang Yang, Haijing Li, Xinyu Hao, Juncai Dong
  Pressure-induced phase transitions and structural evolution across the insulator-metal transition in bulk and nanoscale BiFeO3
  J. Phys-Condens. Mat. 31, 265404 (2019)
 165. Xuehui Xiao, Defang Duan, Hui Xie, Ziji Shao, Da Li, Fubo Tian, Hao Song, Hongyu Yu, Kuo Bao and Tian Cui
  Structure and superconductivity of protactinium hydrides under high pressure
  J. Phys-Condens. Mat. 31, 315403 (2019)
 166. Siyu Jin, Bole Chen, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu and Gennady Gutsev
  Structural evolution and electronic properties of medium-sized boron clusters doped with scandium
  J. Phys-Condens. Mat. 31, 485302 (2019)
 167. Shengjie Lu
  B3Si12: A hexagonal prism with three short B-B single bonds at the center coordinated by a Si12 cage and reinforced by aromaticity
  J. Phys-Condens. Mat. 1183, 5 (2019)
 168. Chao Liu, Tao Hu, Yabei Wu, Heng Gao, Yali Yang and Wei Ren
  Two-dimensional selenium allotropes from first principles and swarm intelligence
  J. Phys-Condens. Mat. 31, 23 (2019)
 169. Hao Cheng, Ai-Jie Mao, Xiao-Rong Cheng, Hao Tian, Xi-Long Dou, Si-Min Yang and Xiao-YuKuang
  Hydrostatic pressure induced structural phase transition and mechanical properties of fluoroperovskite
  J. Phys-Condens. Mat. (2019)
 170. Jurong Zhang, Xiaolei Feng, Guangtao Liu, Simon A T Redfern and Hanyu Liu
  Computational prediction of a +4 oxidation state in Au via compressed AuO2 compounds
  J. Phys-Condens. Mat. 32, 015402 (2019)
 171. Jing Zhang, Shoutao Zhang, Ziyuan Zhao, Jianyan Lin, Shuang Zheng, Yu Sun and Guochun Yang
  Structural and electronic properties of tungsten oxides under high pressures
  J. Phys-Condens. Mat. 32, 085403 (2019)
 172. Haijun Zhang, Xiutao Li, Xuefang Meng, Suting Zhou, Guang Yang and Xiaomeng Zhou
  Isoelectronic analogues of graphene: the BCN monolayers with visible-light absorption and high carrier mobility
  J. Phys-Condens. Mat. 31, 12 (2019)
 173. L B Meng, Y J Zhang and S Ni
  Prediction of staggered stacking 2D BeP semiconductor with unique anisotropic electronic properties
  J. Phys-Condens. Mat. 32, 085301 (2019)
 174. Chenling Li, Jing Wang, Ying Liu
  Structural prediction for zirconium boride monolayer
  Physica E 113, 43 (2019)
 175. Dong Die, Benxia Zheng, Junying Yue, Jianjun Guo and Quan Du
  The ground-state structure, optical-absorption and photoelectron spectrum of silver clusters
  Physica E 117, 113805 (2019)
 176. Chao Liu, Mingwei Chen, Jian Li, Lingyu Liu, Penghui Li, Mengdong Ma, Cancan Shao, Julong He and Tongxiang Liang
  A first-principles study of novel cubic AlN phases
  J. Phys. Chem. Solids. 130, 58 (2019)
 177. Lei Chen, Junlian Xu, Meiguang Zhang, Yun Zhang
  Theoretical study on structural, mechanical and electronic properties of ternary mononitride Ti0.5W0.5N from first-principles calculations
  Mater. Chem. Phys. 242, 122476 (2019)
 178. Bin Li, Zilong Miao, Lei Ti, Shengli Liu, Jie Chen, Zhixiang Shi and Eugene Gregoryanz
  Predicted high-temperature superconductivity in cerium hydrides at high pressures
  J. Appl. Phys. 126, 235901 (2019)
 179. Li Shao, Xiangyuang Duan, Yan Li, Qingxin Yuan, Yinxiao Du, Fanguang Zeng, Bo Gao, Honggang Ye and Pei Ding
  Rediscover δ5 boron sheet: Interaction with Ni substrate and MoS2 monolayer
  J. Appl. Phys. 125, 7 (2019)
 180. Yufei Gao, Pan Ying, Yingju Wu, Shuai Chen, Mengdong Ma, Linyan Wang, Zhishen Zhao and Dongli Yu
  First-principles studies of superhard BC8N structures
  J. Appl. Phys. 125, 175108 (2019)
 181. Lingjuan Hao, Xiaochuan Li, Yang Zhang, Kun Luo, Yufei Gao, Zhikang Yuan, Feifei Ling, Zhisheng Zhao and Dongli Yu
  Electronic structure and superconductivity in hexagonal Li3B2 and Li2B2H phases under pressure
  J. Appl. Phys. 125, 223902 (2019)
 182. Yi X. Wang, Zheng X. Yan, Wei Liu and Gao L. Zhou
  Novel high pressure structures and mechanical properties of rhenium diboride
  J. Appl. Phys. 126, 135901 (2019)
 183. Lijuan Yan
  The finding of transition-metal-doped binary superatoms: TM@Li15
  J. Phys. B-At Mol. Opt. (2019)
 184. Yan Qian, Haiping Wu, Erjun Kan and Kaiming Deng
  Graphene-like quaternary compound SiBCN: A new wide direct band gap semiconductor predicted by a first-principles study
  EPL-Europhys Lett. 118, 1 (2019)
 185. Jianfu Li, Shitai Guo, Zuoqin Zhu, Jiani Lin, Haiyan Lv, Hongzhe Pan, Hongyang Zhu and Xiaoli Wang
  Stable group-IIB elements —Zn, Cd and Hg at terapascal pressures
  EPL-Europhys Lett. 126, 36001 (2019)
 186. Qun Wei, Chenyang Zhao, Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Bing Wei
  High-pressure phases and pressure-induced phase transition of MoN6 and ReN6
  Phys. Lett. A 383, 2429 (2019)
 187. Zhao Liu, Da Li, Shuli Wei, Yan Liu, Fubo Tian, Defang Duan and Tian Cui
  Nitrogen-rich GaN5 and GaN6 as high energy density materials with modest synthesis condition
  Phys. Lett. A 383, 125859 (2019)
 188. Zuoliang Gan, Xueling Lei, Binpeng Hou, Min Luo, Shuying Zhong, Chuying Ouyang
  Structural and Electronic Properties of Small Stoichiometric (Li2O2)n Clusters and Relevance to Li–O2 Batteries
  J. Clust. Sci. (2019)
 189. Shengjie Lu, Lishun Wu, Baohua Yin, Feng Lin and Mingyong Chao
  Au2Si20: a honeycomb-shaped structure with short Au−Au single bond at the centre coordinated by twelve Si5 pentagons and reinforced by strong Au−Si interactions and aromaticity
  Mol. Phys. (2019)
 190. Lijuan Yan, Jun Liu and Jianmei Shao
  Superatomic properties of transition-metal-doped tetrahexahedral lithium clusters: TM@Li14
  Mol. Phys. 118, 2 (2019)
 191. Shengjie Lu
  Dynamical fluxionality, multiplicity of geometrical forms, and electronic properties of anionic, neutral, and cationic TanSi12 (n = 1–3) clusters: quantum chemical calculations
  Mol. Phys.(2019)
 192. Shengjie Lu
  Bi3Ge12: a aromatic molecular sandwich-shaped structure with short B−B single bonds coordinated by a Ge12 hexagonal prism and reinforced by σ + π double delocalised bonding patterns
  Mol. Phys. (2019)
 193. Tingting Bai, Gangtai Zhang, Yaru Zhao, Lei Chen, Baoxia Mu, Yuefeng Han
  First-principles prediction of crystal structure and physical properties of ScB3
  Mol. Phys. (2019)
 194. Shengjie Lu, Lishun Wu, Baohua Yin, Feng Lin and Mingyong Chao
  Quantum chemical calculation studies of PdnSi12 (n = 1–3) clusters: effects of doping Pd atoms on the structural and electronic properties
  Mol. Phys. (2019)
 195. Yao-Chun Fu, Dong Die, Lin Chen, Bing Zhu and Hua-Lin
  The structural, electronic and magnetic properties of Ag4M and Ag4MCO (M = Sc–Zn) clusters
  Mol. Phys. (2019)
 196. Jiani Lin, Zuoqin Zhu, Qiwen Jiang, Shitai Guo, Jianfu Li, Hongyang Zhu and Xiaoli Wang
  Stable zigzag and tripodal all-nitrogen anion N44− in BeN2
  AIP Advances 9, 055116 (2019)
 197. Xinchun Zhou and Baobing Zheng
  Crystal Structure and Mechanical Properties of ThBC2
  Crystals 9, 389 (2019)
 198. Sheng-Jie Lu
  Exploring the structural and electronic properties of double-Fe atom-doped Si20 cluster by quantum chemical calculations
  Theor. Chem. Acc. 138, 48 (2019)
 199. Shengjie Lu, Lishun Wu, Feng Lin
  Structural, bonding, and superhalogen properties of Au4X4−/0 (X = F, Cl, Br, and I) clusters
  Theor. Chem. Acc. 138, 51 (2019)
 200. Yiming Wen, Shuaikang Zhang, Cuie Hu and Yan Cheng
  Ab initio investigation of cationic water cluster (H2O)13 + via particle swarm optimization algorithm
  Theor. Chem. Acc. 138, 83 (2019)
 201. Lanting Shi, Zhaoqi Wang, Cuie Hu, Yan Cheng, Jun Zhu and Guangfu Ji
  Possible lower energy isomer of carbon clusters Cn (n = 11, 12) via particle swarm optimization algorithm: Ab initio investigation
  Chem. Phys. Lett. 721, 74 (2019)
 202. XiFu, JiyuanGuo, LimingLi, Tianao Dai
  Structural and electronic properties of predicting two-dimensional BC2P and BC3P3 monolayers by the global optimization method
  Chem. Phys. Lett. 726. 69 (2019)
 203. Lijuan Yan, Jianmei Shao, Liren Liu and Chunlei Chen
  Seventeen-coordinate binary metal superatoms: M@Li17
  Chem. Phys. Lett. 733, 136693 (2019)
 204. Aiqin Hao, Haibo Xue and Jianfeng Jia
  Geometries, stabilities, and magnetic properties of Co2Bn (n = 1–10) clusters
  J. Mol. Model. 25, 27 (2019)
 205. Zhuozhe Li, Mei Wen adn Anyong Li
  RgnBe3B3+: theoretical investigation of Be3B3+ and its rare gas capability
  J. Mol. Model. 25, 349 (2019)
 206. Jintong Guan, Lingyan Zhang, Kaiming Deng, Yongping Du and Erjun Kan
  Computational Dissection of 2D SiC7 Monolayer: A Direct Band Gap Semiconductor and High Power Conversion Efficiency
  Adv. Theory. Simul. 1900058 (2019)
 207. Pengyue Gao, Guangtao Liu, FengPeng, G.Vaitheeswaran, Xiaoli Wang, Zhijian Wu and Jian Lv
  Pressure-induced formation of bulk Ge-Sn compounds with high concentration of Sn
  Solid State Commu. 293, 48 (2019)
 208. Penglin Sun, Chaoyu He, Chunxiao Zhang, Huaping Xiao and Jianxin Zhong
  First-principles prediction of three new graphitic C3N4 allotropes with potentials for application in sun-light-driven water splitting
  Physica B 562, 131 (2019)
 209. Yiming Wen, Zhaoqi Wang, Cuie Hu, Xiangrong Chen, Qifeng Chen
  Possible low-energy isomers of OHn(H2O)4 (n = 0, ±1) clusters via the particle swarm optimization algorithm: An ab initio study
  Comput. Theor. Chem. 1155, 20 (2019)
 210. Jianfeng Wang, Wenshu Hao, Lijuan Ma and Haishun Wu
  The structures, stabilities and electronic properties of PdnB (n = 1-10) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1164, 112554 (2019)
 211. Yan Qian, Erjun Kan, Kaiming Deng and Haiping Wu
  Substrate-induced half-metallic property in epitaxial silicene
  EPL-Europhus. Lett. 126 (2019)
 212. Xilong Dou, Xiaoyu Kuang, Xinxin Xia and Meng Ju
  Exploration of the structural and optical properties of a red-emitting phosphor K2TiF6:Mn4+
  Chin. Phys. B 28, 017107 (2019)
 213. Nianrui Qu, Hongchao Wang, Qing Li, Yiding Li, Zhiping Li, Huiyang Gou and Faming Gao
  Surperhard Monoclinic BC6N Allotropes: First-principles Calculations
  Chin. Phys. B 28, 096201 (2019)
 214. Yonghong Tian, Weiguo Sun, Bole Chen, Yuanyuan Jin and Cheng Lu
  Cluster structure prediction via CALYPSO method
  Chin. Phys. B (2019)
 215. Wenwen Cui and Yinwei Li
  The role of CALYPSO in the discovery of high-Tc hydrogen-rich superconductors
  Chin. Phys. B (2019)
 216. Cheng Tang, Gurpreet Kour and Aijun Du
  Recent Progress on the Prediction of Two-Dimensional Materials using CALYPSO
  Chin. Phys. B (2019)
 217. Shuangshuang Zhang, Julong He, Zhisheng Zhao, Dongli Yu and Yongjun Tian
  Discovery of superhard materials via CALYPSO methodology
  Chin. Phys. B (2019)
 218. Jianyan Lin, Xin Du and Guochun Yang
  Pressure-induced New Chemistry
  Chin. Phys. B 28, 106106 (2019)
 219. Andreas Hermann
  Geoscience material structures prediction via CALYPSO methodology (SPECIAL TOPIC: CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery)
  Chin. Phys. B (2019)
 220. Biao Wan, Jingwu Zhang, Lailei Wu and Huiyang Gou
  High Pressure Electrides: from Design to Synthesis
  Chin. Phys. B 28, 106201 (2019)
 221. Lewis J. Conway and Andreas Hermann
  High Pressure Hydrocarbons Revisited: From van der Waals Compounds to Diamond
  Geosciences 2019, 9, 227 (2019)
 222. Qiang Li, Junling Hou
  First principles study on the structural, electronic and phonon properties of monolayer B2Si
  Chinese J. Phys. 59, 21 (2019)
 223. Nianrui Qu, Hongchao Wang, Qing Li, Zhiping Li, Faming Gao
  An Orthorhombic Phase of Superhard o-BC4N
  Chinese J. Phys. 36, 036201 (2019)
 224. H.Y.Wang, P.Yan, L.Xu and D.W.Zhou
  Crystal structure prediction of ReN at high pressure: a new incompressible phase
  Phase Transit. 92, 595 (2019)
 225. H. Y. Wang, P. Yan, L. Xu, D. W. Zhou and D. Li
  Crystal structure prediction of ReN2 under high pressure
  Indian J. Phys. (2019)
 226. Jia-Xing Han, Han Zhang and Guo-Hua Zhong
  Metallization and superconductivity in potassium-doped methane
  Int. J. Mod. Phys. C 30, 1750222 (2019)
 227. Xiaochong Liang, Xiaojiang Long, Lin Zhang and Jun Zhu
  Ab-initio calculations on the structural and electronic transport properties of five-atom GaN clusters
  Int. J. Mod. Phys. B 31, 1750222 (2019)
 228. John S.Tse
  First-Principles Methods in the Investigation of the Chemical and Transport Properties of Materials under Extreme Conditions
  Engineering 5, 421 (2019)
 229. Dongmei Zhang, Lijun Li, Bo Hou, Zhiming Li, Chaofan Sun, Lei Feng
  The First Principles Study on Two Alloys of Cr2ZnAl and Cr2AgAl
  Adv. Mat. 8, 56 (2019)
 230. Ruike Yang, Bao Chai, Qun Wei, Minhua Xue and Ye Zhou
  First-principles study on the structural, elastic and electronic properties of the four Si3Sb4 compounds
  Mod. Phys. Lett. B 33, 5 (2019)
 231. Junru Kou, Aihua Cao, Songli Liu, Lihua Gan
  o-C8 Carbon: a New Allotrope of Superhard Carbon
  Chinese J. Chem. Phys. 32, 3 (2019)
 232. Dong Die, Xu-Ying Shen, Chong-Yao Song and Quan Du
  The puzzling optical-absorption and photoelectron spectra of neutral and anionic Ag8 clusters
  Spectrochim Acta A 206, 535 (2019)

2018

 1. Yinwei Li, Xiaolei Feng, Hanyu Liu, Jian Hao, Simon A.T. Redfern, Weiwei Lei, Dan Liu and Yanming Ma
  Route to high-energy density polymeric nitrogen t-N via He−N compounds
  Nature Commun. 9, 722 (2018)
 2. Zhen Liu, Jorge Botana, Andreas Hermann, Steven Valdez, Eva Zurek, Dadong Yan, Haiqing Lin, and Maosheng Miao
  Reactivity of He with ionic compounds under high pressure
  Nature Commun. 9, 951 (2018)
 3. Jurong Zhang, Jian Lv, Hefei Li, Xiaolei Feng, Cheng Lu, Simon A. T. Redfern, Hanyu Liu, Changfeng Chen, and Yanming Ma
  Rare Helium-Bearing Compound FeO2 He Stabilized at Deep-Earth Conditions
  Phys. Rev. Lett. 121, 255703 (2018)
 4. Zhenhua Chi, Xuliang Chen, Fei Yen, Feng Peng, Yonghui Zhou, Jinlong Zhu, Yijin Zhang, Xiaodi Liu, Chuanlong Lin, Shengqi Chu, Yanchun Li, Jinggeng Zhao, Tomoko Kagayama, Yanming Ma, and Zhaorong Yang
  Superconductivity in Pristine 2Ha-MoS2 at Ultrahigh Pressure
  Phys. Rev. Lett. 120, 037002 (2018)
 5. Jian Gou, Bingyu Xia, Hang Li, Xuguang Wang, Longjuan Kong, Peng Cheng, Hui Li, Weifeng Zhang, Tian Qian, Hong Ding, Yong Xu, Wenhui Duan, Kehui Wu and Lan Chen
  Binary Two-Dimensional Honeycomb Lattice with Strong Spin-Orbit Coupling and Electron-Hole Asymmetry
  Phys. Rev. Lett. 121, 126801 (2018)
 6. Tong Yu, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Shoutao Zhang, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  TiC3 Monolayer with High Specific Capacity for Sodium-Ion Batteries
  J. Am. Chem. Soc. 140, 5962 (2018)
 7. Jianyan Lin, Shoutao Zhang, Wei Guan, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Gold with +4 and +6 Oxidation States in AuF4 and AuF6
  J. Am. Chem. Soc. 140, 9545 (2018)
 8. BingHua Lei, Zhihua Yang, Hongwei Yu, Chao Cao, Zhi Li, Cong Hu, Kenneth R. Poeppelmeier, and Shilie Pan
  Module-Guided Design Scheme for Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials
  J. Am. Chem. Soc. 140, 10726 (2018)
 9. Chengxi Huang, Junsheng Feng, Fang Wu, Dildar Ahmed, Bing Huang, Hongjun Xiang, Kaiming Deng, and Erjun Kan
  Towards Intrinsic Room-temperature Ferromagnetism in Two-dimensional Semiconductors
  J. Am. Chem. Soc. 140, 11519 (2018)
 10. Hu Tang, Biao Wan, Bo Gao, Yoshinori Muraba, Qin Qin, Bingmin Yan, Peng Chen, Qingyang Hu, Dongzhou Zhang, Lailei Wu, Mingzhi Wang, Hong Xiao, Huiyang Gou
  Metal‐to‐Semiconductor Transition and Electronic Dimensionality Reduction of Ca2N Electride under Pressure
  Adv. Sci. 1800666 (2018)
 11. Xue Dong, Said Jalife, Alejandro Vásquez‐Espinal, Estefanía Ravell, Sudip Pan, José Luis Cabellos Wei yan Liang, Zhong‐hua Cui and Gabriel Merino
  Li2B12 and Li3B12: Prediction of the Smallest Tubular and Cage‐like Boron Structures
  Angew. Chem. Int. Edit. 57, 4627 (2018)
 12. Jian Lv, Meiling Xu, Shiru Lin, Xuecheng Shao, Xinyu Zhang, Yanhui Liu, Yanchao Wang, Zhongfang Chen, Yanming Ma
  Direct-Gap Semiconducting Tri-layer Silicene With 29% Photovoltaic Efficiency
  Nano Energy 51, 489 (2018)
 13. Xiaolei Feng, Siyu Lu, Chris J.Pickard, Hanyu Liu, Simon A.T.Redfern, Yanming Ma
  Carbon network evolution from dimers to sheets in superconducting ytrrium dicarbide under pressure
  Commun. Chem. 1, 85 (2018)
 14. Shichang Li, Xiaoqiu Ye, Tao Liu, Tao Gao, Shenggui Ma and Bingyun Ao
  New insight into the structure of PuGaO3 from ab initio particle-swarm optimization methodology
  J. Mater. Chem. A. 6, 22798 (2018)
 15. Yichun Wang, Xin Zhang, Peixun Xiong, Fuxing Yin, Yunhua Xu, Biao Wan, Qingzhou Wang, Gongkai Wang, Puguang Ji and Huiyang Gou
  Insight into the intercalation mechanism of WSe2 onions toward metal ion capacitors: sodium rivals lithium
  J. Mater. Chem. A. 6, 21605 (2018)
 16. Yu Zhao, Xiaoyin Li, Junyi Liu, Cunzhi Zhang, and Qian Wang
  A New Anisotropic Dirac Cone Material: A B2S Honeycomb Monolayer
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 1815 (2018)
 17. Cheng Lu, and Changfeng Chen
  High-Pressure Evolution of Crystal Bonding Structures and Properties of FeOOH
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 2181 (2018)
 18. ShengYi Xie, Luhong Wang, Fuyang Liu, XianBin Li, Ligang Bai, Vitali B. Prakapenka, Zhonghou Cai, Ho-kwang Mao, Shengbai Zhang, and Haozhe Liu
  Correlated High-Pressure Phase Sequence of VO2 under Strong Compression
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 2388 (2018)
 19. Qisheng Wu, Yehui Zhang, Qionghua Zhou, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Transition-Metal Dihydride Monolayers: A New Family of Two-Dimensional Ferromagnetic Materials with Intrinsic Room-Temperature Half-Metallicity
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 4260 (2018)
 20. Guangtao Liu, Zhenhai Yu, Hanyu Liu, Simon A. T. Redfern, Xiaolei Feng, Xin Li, Ye Yuan, Ke Yang, Naohisa Hirao, Saori Imada Kawaguchi, Xiaodong Li○, Lin Wang, and Yanming Ma
  Unexpected Semimetallic BiS2 at High Pressure and High Temperature
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 5785 (2018)
 21. Lailei Wu, Ruifeng Tian, Biao Wan, Hanyu Liu, Ning Gong, Peng Chen, Tongde Shen, Yansun Yao, Huiyang Gou, and Faming Gao
  Prediction of Stable Iron Nitrides at Ambient and High Pressures with Progressive Formation of New Polynitrogen Species
  Chem. Mater. 30, 8476 (2018)
 22. Guoying Gao, Xiaowei Liang, N. W. Ashcroft, and Roald Hoffmann
  Potential Semiconducting and Superconducting Metastable Si3C Structures under Pressure
  Chem. Mater. 30, 421 (2018)
 23. Jiangang He, S. Shahab Naghavi, Vinay I. Hegde, Maximilian Amsler, and Chris Wolverton
  Designing and Discovering a New Family of Semiconducting Quaternary Heusler Compounds Based on the 18-Electron Rule
  Chem. Mater. 30, 4978 (2018)
 24. Shiru Lin, Jinxing Gu, Yu Wang, Yanchao Wang, Shengli Zhang, Xinghui Liu, Haibo Zeng and Zhongfang Chen
  Porous silaphosphorene, silaarsenene and silaantimonene: a sweet marriage of Si and P/As/Sb
  J. Mater Chem. A 6, 3738 (2018)
 25. Shuo Wang, Junyi Liu, Yu Qie, Sheng Gong and Qiang Sun, Puru Jena
  Discovery of a high-pressure phase of rutile-like CoO2 and its potential as a cathode material
  J. Mater Chem. A 6, 18449 (2018)
 26. Wencai Yi, Wei Liu, Jorge Botana, Jingyao Liu, and Maosheng Miao
  Microporosity as a new property control factor in graphene-like 2D allotropes
  J. Mater Chem. A 6, 10348 (2018)
 27. Meiling Xu, Yue Chen, Fen Xiong, Jianyun Wang, Yanhui Liu, Jian Lv, Yinwei Li, Yanchao Wang, Zhongfang Chen, and Yanming Ma
  A Hidden Symmetry-Broken Phase of MoS2 Revealed as A Superior Photovoltaic Material
  J. Mater Chem. A 6, 16087 (2018)
 28. Yu Wang, Man Qiao, Yafei Li, and Zhongfang Chen
  A two-dimensional CaSi monolayer with quasi-planar pentacoordinate silicon
  Nanoscale Horiz. 3, 327 (2018)
 29. Yu Guo, Liang Ma, Keke Mao, Minggang Ju, Yizhen Bai, Jijun Zhao and Xiaocheng Zeng
  Eighteen functional monolayer metal oxides: wide bandgap semiconductors with superior oxidation resistance and ultrahigh carrier mobility
  Nanoscale Horiz. (2018)
 30. Yu Guo, Qisheng Wu, Yunhai Li, Ning Lu, Keke Mao, Yizhen Bai, Jijun Zhao, Jinlan Wang, and Xiaocheng Zeng
  Copper(I) sulfide: a two-dimensional semiconductor with superior oxidation resistance and high carrier mobility
  Nanoscale Horiz. 4, 223 (2018)
 31. Xin Zhong, Meiling Xu, Lili Yang, Xin Qu, Lihua Yang, Miao Zhang, Hanyu Liu & Yanming Ma
  Predicting the structure and stability of titanium oxide electrides
  NPJ. Comput. Mater. 4, 70 (2018)
 32. Pengfei Li, Wei Zhang, Dongdong Li, Changhao Liang, and XiaoCheng Zeng
  Multifunctional binary monolayers GexPy: Tunable bandgap, ferromagnetism, and photocatalyst for water splitting
  ACS Appl. Mater. Inter. 10, 19897 (2018)
 33. Xiaoyin Li, Shunhong Zhang, Cunzhi Zhang, and Qian Wang
  Stabilizing benzene-like planar N6 rings to form a single atomic honeycomb BeN3 sheet with high carrier mobility
  Nanoscale 10, 949 (2018)
 34. Chang Liu, Wenhui Wan, Jie Ma, Wei Guo, and Yugui Yao
  Robust Ferroelectricity in Two-dimensional SbN and BiP
  Nanoscale 10, 7984 (2018)
 35. YoungRok Lim, Fazel Shojaei, Kidong Park, Chan Su Jung, Jeunghee Park, Won Il Cho, and HongSeok Kang
  Arsenic for high-capacity lithium- and sodium-ion batteries
  Nanoscale 10, 7047 (2018)
 36. Qisheng Wu, Wen Wu Xu, Liang Ma, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Two-Dimensional AuMX2 (M = Al, Ga, In; X = S, Se) Monolayers Featuring Intracrystalline Aurophilic Interactions with Novel Electronic and Optical Properties
  Acs Appl. Mater. Inter. 10, 16739 (2018)
 37. Junyi Liu, Shuo Wang, Yu Qie, Jiabing Yu and Qiang Sun
  A new porous metallic silicon dicarbide for highly efficient Li-ion battery anode identified by targeted structure search
  Carbon 140, 680 (2018)
 38. Xiao Wang, Zhihao Feng, Ju Rong, Yannan Zhang, Yi Zhong, Jing Feng, Xiaohua Yu, Zhaolin Zhan
  Planar net-τ: A new high-performance metallic carbon anode material for lithium-ion batteries
  Carbon 10, 075 (2018)
 39. Pan Zhou , Zengsheng Ma, and Lizhong Sun
  Coexistence of Open and Closed Type Nodal lines Topological Semimetals in Two Dimensional B2C
  J. Mater. Chem. C 6, 1206 (2018)
 40. Dong Fan, Shaohua Lu, Yundong Guo, and Xiaojun Hu
  Two-dimensional stoichiometric boron carbides with unexpected chemical bonding and promising electronic properties
  J. Mater. Chem. C 6, 1651 (2018)
 41. Lingbiao Meng, Shuang Ni, Yingjuan Zhang, Bo Li, Xiuwen Zhou, and Weidong Wu
  Two-Dimensional Zigzag-Shape Cd2C Monolayer with a Desirable Bandgap and High Carrier Mobility
  J. Mater. Chem. C 6, 9175 (2018)
 42. Tekalign Terfa Debela, and Hong Seok Kang
  Phase polymorphism and electronic structures of TeSe2
  J. Mater. Chem. C 6, 10218 (2018)
 43. Niloofar Zarifi, Hanyu Liu, John S. Tse, and Eva Zurek
  Crystal Structures and Electronic Properties of Xe–Cl Compounds at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 2941 (2018)
 44. Le Nhan Pham, Pieterjan Claes, Peter Lievens, Ling Jiang, Torsten Wende, Knut R. Asmis, Minh Tho Nguyen and Ewald Janssens
  Geometric Structures and Magnetic Interactions in Small Chromium Oxide Clusters
  J. Phys. Chem. C 122, 27647 (2018)
 45. Xiaoqiu Ye, Niloofar Zarifi, Eva Zurek, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  High Hydrides of Scandium under Pressure: Potential Superconductors
  J. Phys. Chem. C 122, 6298 (2018)
 46. Shifeng Qian, Xiaowei Sheng, Yong Zhou, Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Yucheng Huang, Xiaofen Huang, Eryin Feng, and Wuying Huang
  Two-Dimensional Be2C with Octacoordinate Carbons and Negative Poisson’s Ratio
  J. Phys. Chem. C 122, 7959 (2018)
 47. Lulu Liu, Ziyuan Zhao, Tong Yu, Shoutao Zhang , Jianyan Lin, and Guochun Yang
  Hexagonal BC2N with Remarkably High Hardness
  J. Phys. Chem. C 122, 6801 (2018)
 48. Shichang Li, Bingyun Ao, Xiaoqiu Ye, Ruizhi Qiu, and Tao Gao
  New Insights into the Crystal Structures of Plutonium Hydrides from First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 122, 10103 (2018)
 49. Shoutao Zhang, Jianyan Lin, Yanchao Wang, Guochun Yang, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Nonmetallic FeH6 under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 12022 (2018)
 50. Dongbao Luo, Yanchao Wang, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Barium in High Oxidation States in Pressure-Stabilized Barium Fluorides
  J. Phys. Chem. C 122, 12448 (2018)
 51. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Guo-Jin Cao, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural Evolution of B2Sin–/0 (n = 3–12) Clusters: Size-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  J. Phys. Chem. C 122, 2391 (2018)
 52. Meiye Jia, Jan Vanbuel, Piero Ferrari, Eva M. Fernández, Sandy Gewinner, Wieland Schöllkop
  Size Dependent H2 Adsorption on AlnRh+ (n = 1–12) Clusters
  J. Phys. Chem. C 122, 18247 (2018)
 53. Peifang Li, Xindi Du, Jingjing Wang, Cheng Lu, and haihua chen
  Probing the Structural Evolution and Stabilities of Medium-Sized MoBn0/- Clusters
  J. Phys. Chem. C 122, 20000 (2018)
 54. Ajay K. Mishra, Takaki Muramatsu, Hanyu Liu, Zachary M. Geballe, Maddury Somayazulu, Muhtar Ahart, Maria Baldini, Yue Meng, Eva Zurek, and Russell J. Hemley
  New Calcium Hydrides with Mixed Atomic and Molecular Hydrogen
  J. Phys. Chem. C 122, 19370 (2018)
 55. Tao Hu, Minmin Hu, Bo Gao, Wu Li, and Xiaohui Wang
  Screening Surface Structure of MXenes by High-Throughput Computation and Vibrational Spectroscopic Confirmation
  J. Phys. Chem. C 122, 18501 (2018)
 56. LiPing Ding, Peng Shao, FangHui Zhang, Cheng Lu, and XiaoFen Huang
  Prediction of Molybdenum Nitride from First-Principle Calculations: Crystal Structures, Electronic Properties, and Hardness
  J. Phys. Chem. C 122, 21039 (2018)
 57. Jianfu Li, Lei Sun, Xiao-li Wang, Hongyang Zhu, and Maosheng Miao
  Simple Route to Metal cyclo-N5¯ Salt: High-Pressure Synthesis of CuN5
  J. Phys. Chem. C 122, 22339 (2018)
 58. Shiyin Ma, Feng Peng, Shuangshuang Zhu, Shichang Li, and Tao Gao
  Novel Phase of AlN4 as a Possible Superhard Material
  J. Phys. Chem. C 122, 22660 (2018)
 59. Niloofar Zarifi, Tiange Bi, Hanyu Liu, and Eva Zurek
  Crystal Structures and Properties of Iron Hydrides at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 24262 (2018)
 60. Dong Fan , Shaohua Lu, Yundong Guo, and Xiaojun Hu
  Two-Dimensional Tetragonal Titanium Carbide: a High-Capacity and High-Rate Battery Material
  J. Phys. Chem. C 122, 15118, (2018)
 61. Jianyun Wang, Xianqi Song, Xuecheng Shao, Bo Gao, Quan Li, and Yanming Ma
  High-Pressure Evolution of Unexpected Chemical Bonding and Promising Superconducting Properties of YB6
  J. Phys. Chem. C 122, 27820, (2018)
 62. Xinxin Xia, Zeng-Guang Zhang, Hong-Guang Xu, Xi-ling Xu, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, and Wei-Jun Zheng
  Geometric Structures and Electronic Properties of AlnV0/- (n=5-14) Clusters: Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  J. Phys. Chem. C (2018)
 63. Anton O. Oliynyk , Michael W. Gaultois , Martin Hermus , Andrew J. Morris , Arthur Mar , and Jakoah Brgoch
  Searching for Missing Binary Equiatomic Phases: Complex Crystal Chemistry in the Hf−In System
  Inorg. Chem. 57, 7966 (2018)
 64. Xin Zhong, Lihua Yang, Xin Qu, Yanchao Wang, Jinghai Yang, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Electronic Properties of Oxygen-rich Titanium Oxides at High Pressure
  Inorg. Chem. 57, 3254 (2018)
 65. Feiyang Chen, Meng Ju, Xiaoyu Kuang, and Yauyuen Yeung
  Insights into the Microstructure and Transition Mechanism for Nd3+-Doped Bi4Si3O12: A Promising Near-Infrared Laser Material
  Inorg. Chem. 57, 4563 (2018)
 66. Qiang Bian, Zhihua Yang, Yanchao Wang, Miriding Mutailipu, Yanming Ma, and Shilie Pan
  Computer-Assisted Design of a Superior Be2BO3F Deep-Ultraviolet Nonlinear-Optical Material
  Inorg. Chem. 57, 5716 (2018)
 67. Dianwei Hou, Arun S Nissimagoudar, Qiang Bian, Kui Wu, Shilie Pan, Wu Li, and Zhihua Yang
  Prediction and Characterization of NaGaS2, A High Thermal Conductivity Mid-Infrared Nonlinear Optical Material for High-Power Laser Frequency Conversion
  Inorg. Chem. (2018)
 68. Zhao Liu, Yan Liu, Da Li, Shuli Wei, Gang Wu, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Hongyu Yu, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Insights into Antibonding Induced Energy Density Enhancement and Exotic Electronic Properties for Germanium Nitrides at Modest Pressures
  Inorg. Chem. 57, 10416 (2018)
 69. Chunye Zhu, Wenjun Zhu ,and Yanqiang Yang
  Stability, Elastic Properties, and Deformation of LiBN2: A Potential High-Energy Material
  Inorg. Chem. 57, 6333 (2018)
 70. Lingbiao Meng, Yingjuan Zhang, Minjie Zhou, Jicheng Zhang, Xiuwen Zhou, Shuang Ni, and Weidong Wu
  Unique Zigzag-Shaped Buckling Zn2C Monolayer with Strain-Tunable Band Gap and Negative Poisson Ratio
  Inorg. Chem. 57, 1958 (2018)
 71. Meng Ju, MingMin Zhong, Cheng Lu, and Yauyuen Yeung
  Deciphering the Microstructure and Energy-Level Splitting of Tm3+-Doped Yttrium Aluminum Garnet
  Inorg. Chem. (2018)
 72. LiHuan Zhang, XinXin Xia, WeiGuo Sun, Cheng Lu, XiaoYu Kuang, BoLe Chen, and George Maroulis
  Probing the Structural and Electronic Properties of Dirhenium Halide Clusters: A Density Functional Theory Study
  Sci. Rep. 8, 6702 (2018)
 73. Marc Ong, Quinn Campbell, Ismaila Dabo, Radi A.Jishi
  First-principles investigation of BiVO3 for thermochemical water splitting
  Int. J. Hydrogen. Energ. (2018)
 74. Emmanuel N. Koukaras
  Ab initio study of medium sized boron-doped silicon clusters SinBm, n = 11–13, m = 1–3†
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 18556 (2018)
 75. XueFeng Zhao, JiaJia Li, HaiRu Li, Caixia Yuan, Xinxin Tian, SiDian Li, YanBo Wu, JinChang Guo, and ZhiXiang Wang
  Viable aromatic BenHn stars enclosing a planar hypercoordinate boron or late transition metal
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 7217 (2018)
 76. Lingbiao Meng, Shuang Ni, Minjie Zhou, Yingjuan Zhang, Zhaoguo Li, and Weidong Wu
  Metal–semiconductor transition of two-dimensional Mg2C monolayer induced by biaxial tensile strain
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 32086 (2018)
 77. Ran Xiong, Dong Die, YongGen Xu, BenXia Zheng, and YaoChun Fu
  Probing the structural, electronic and magnetic properties of AgnSc (n = 1–16) clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 15824 (2018)
 78. Weiguo Sun, xinxin Xia, Cheng Lu, XiaoYu Kuang, and Andreas Hermann
  Probing the structural and electronic properties of zirconium doped boron clusters: Zr distorted B12 ligand framework
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23740 (2018)
 79. Hang Zhai, Zhen Qin, Dan Sun, Jianyun Wang, Chang Liu, Nan Min, and Quan Li
  Pressure-induced phase transition, metallization and superconductivity in ZrS2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23656 (2018)
 80. Hui Li, Kyeongjae Cho, Shunfang Li, and Weichao Wang
  Tuning Electronic and Magnetic Properties of Mn-mullite Oxide Sub-nanoclusters via MnOn Polyhedron Units
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 16151 (2018)
 81. Lingyu Liu, Meng Hu, Chao Liu, Xiaowei Liang, Yilong Pan, Pan Ying, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, Julong He, and Yongjun Tian
  Novel carbon polymorphs with cumulative double bonds in three-dimensional sp–sp2 hybrid framework
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 15022 (2018)
 82. Shijie Liu, Hui Du, Guoling Li, Liben Li, Xingqiang and Bingbing Li
  Two-dimensional carbon dioxide with high stability, a negative Poisson's ratio and a huge band gap
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 20615 (2018)
 83. Hongzhe Pan, Yin Han, Jianfu Li, Hongyu Zhang, Youwei Du, and Nujiang Tang
  Half-metallicity in a honeycomb–kagome-lattice Mg3C2 monolayer with carrier doping
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 14166 (2018)
 84. Zhixiao Liu, Huiqiu Deng, Wangyu Hu, Fei Gao, Shiguo Zhang, Perla B. Balbuena, and Partha P. Mukherjee
  Revealing reaction mechanisms of nanoconfined Li2S: implications for lithium–sulfur batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 11713 (2018)
 85. Tao Bo, PengFei Liu, Juping Xu, Junrong Zhang, Yuanbo Chen, Olle Eriksson, Fangwei Wang, and BaoTian Wang
  Hexagonal Ti2B2 monolayer: a promising anode material offering high rate capability for Li-ion and Na-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 22168 (2018)
 86. Rui Xu, Nan Gao, Hongdong Li, Dongchao Qiu, Qiliang Wang, and Shaoheng Cheng
  Two dimensional monolayer rhombic silicene on the diamond (111) surface
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 21699 (2018)
 87. Yuanzheng Chen, Xinyong Cai, Hongyan Wang, Hongbo Wang, and Hui Wang
  Novel triadius-like N4 specie of iron nitride compounds under high pressure
  Sci. Rep. 8, 10670 (2018)
 88. Zhixiong Kang, H. Y. He, Rui Ding, Junling Chen, and B. C. Pan
  Structures of WxNy Crystals and Their Intrinsic Properties: First-Principles Calculations
  Cryst. Growth Des. 18, 2270 (2018)
 89. Meng Hu, Xiao Dong, Yingju Wu, Lingyu Liu, Zhisheng Zhao, XiangFeng Zhou, Timothy A. Strobel, Guoying Gao, Yongjun Tian, and Julong He
  Low-energy 3D sp2 carbons with versatile properties beyond graphite and graphene
  Dalton Trans. 47, 6233 (2018)
 90. Bo-Le Chen, Weiguo Sun, Xiao-Yu Kuang, Cheng Lu, xinxin Xia, HongXiao Shi, and Gennady L. Gutsev
  Insights into the effects produced by doping of medium-sized boron clusters with Ruthenium
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 30376 (2018)
 91. Jurong Zhang, Ermiao Sun, Xiaolei Feng, Hanyu Liu, Simon A.T.Redfern, V.Kanchana, Guangtao Liu, and Hongbo Wang
  Phase transition and superconductivity in ReS2, ReSe2 and ReTe2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 29472 (2018)
 92. Kexian Zhao, Xiaoyin Li, Shuo Wang and Qian Wang
  2D planar penta-MN2 (M = Pd, Pt) sheets identified through structure search
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2018)
 93. Hao Tian, Xiao-Yu Kuang, Ai-Jie Mao, Yurong Yang, Changsong Xu, S. Omid Sayedaghaee and L. Bellaiche
  Structural phases arising from reconstructive and isostructural transitions in high-melting-point oxides under hydrostatic pressure: A first-principles study
  Phys. Rev. B 97, 020103 (2018)
 94. Guangtao Liu, Hanyu Liu, Xiaolei Feng, and Simon A. T. Redfern
  High-pressure phase transitions of nitinol NiTi to a semiconductor with an unusual topological structure
  Phys. Rev. B 97, 140104 (2018)
 95. Binbin Liu, Wenwen Cui, Jingming Shi, Li Zhu, Ju Chen, Shuyi Lin, Ruiming Su, Jiayu Ma, Kang Yang, Meiling Xu, Jian Hao, Artur P. Durajski, Jingshan Qi, Yanling Li and Yinwei Li
  Effect of covalent bonding on the superconducting critical temperature of the H-S-Se system
  Phys. Rev. B 98, 174101 (2018)
 96. Cheng Lu, Maximilian Amsler, and Changfeng Chen
  Unraveling the structure and bonding evolution of the newly discovered iron oxide FeO2
  Phys. Rev. B 98, 054102 (2018)
 97. Busheng Wang, Heng Gao, Qing Lu, WenHui Xie, Yanfeng Ge, Yong-Hong Zhao, Kaicheng Zhang, and Yong Liu
  Type-I and type-II nodal lines coexistence in the antiferromagnetic monolayer CrAs2
  Phys. Rev. B 98, 115164 (2018)
 98. Hanyu Liu, Ivan I. Naumov, Zachary M. Geballe, Maddury Somayazulu, John S. Tse, and Russell J. Hemley
  Dynamics and superconductivity in compressed lanthanum superhydride
  Phys. Rev. B 98, 100102 (2018)
 99. Xiaoyin Li and Qian Wang
  Prediction of a BeP2 monolayer with a compression-induced Dirac semimetal state
  Phys. Rev. B 97, 085418 (2018)
 100. Qunchao Tong , Lantian Xue , Jian Lv , Yanchao Wang and Yanming Ma
  Accelerating CALYPSO Structure Prediction by Data-driven Learning of Potential Energy Surface
  Faraday Discuss. 211, 31 (2018)
 101. Qi-Yan Zhang, Qin-Fu Zhao, Xi-Min Liang, Xiao-Li Wang, Feng-Xian Ma, Bing-Bing Suo, Wen-Li Zou, Hui-Xian Han, Qi Song, Qi Wu, Ya-Wei Li, Hai-Yan Zhu
  Computational studies of electrochemical CO2 reduction on chalcogen doped Cu4 cluster
  Int. J. Hydrogen Energ. 43, 9935 (2018)
 102. Ismail Harran, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang and Yuxiang Ni
  Pressure induced evolution of structures and properties of iron tetraboride
  Cryst. Eng. Comm. 20, 3928 (2018)
 103. XiBai, JinLv, Fu-QiangZhang, Jian-FengJia and Hai-Shun Wu
  Spin-orbit coupling effect on structural and magnetic properties of ConRh13−n (n = 0–13) clusters
  J. Magn. Magn. Mater. 451, 360 (2018)
 104. Pugeng Hou, Lili Lian, Yongmao Cai, Bao Liu, Bo Wang, Shuli Wei, and Da Li
  Structural phase transition and bonding properties of high-pressure polymeric CaN3
  Rsc. Adv. 8, 4314 (2018)
 105. Rongmei Yu, Ermiao Sun, Liguang Jiao, Yongmao Ca, Hongbo Wang and Yansun Yao
  Crystal structures of transition metal pernitrides predicted from first principles
  Rsc. Adv. 8, 36412 (2018)
 106. Qian Li, Jianyun Wang, and Hanyu Liu
  Theoretical research on novel orthorhombic tungsten dinitride from first principles calculations
  Rsc. Adv. 8, 9272 (2018)
 107. Feng Li, Urs Aeberhard, Hong Wu, Man Qiao, and Yafei Li
  Global minimum beryllium hydride sheet with novel negative Poisson's ratio: first-principles calculations
  Rsc. Adv. 8, 19432 (2018)
 108. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Bing Wei
  A new tetragonal superhard metallic carbon allotrope
  J. Alloy. Compd. 769, 347 (2018)
 109. Ning Gong, Chunxing Deng, Lailei Wu, Biao Wan, Zhibin Wang, Zhiping Li, Huiyang Gou, Faming Gao
  Predicted semiconducting beryllium sulfides in 3D and 2D configurations: Insights from first-principles calculations
  J. Alloy. Compd. 781, 371 (2018)
 110. Xiumei Li, Hengtao Li, JiaoChen, Xinyong Cai, Hongyan Wang, Zebin Lao, Bai Sun, Li Tao, Yuanzheng Chen
  Pressure induced structural phase of lithium disulfide with a close to intermediate product character of lithium-sulfur battery
  J. Alloy. Compd. 778, 588 (2018)
 111. Liang Zhao, Jiguang Du, Gang Jiang
  Stability, electronic and magnetic properties of small M-doped rhodium clusters
  J. Alloy. Compd. 745, 497 (2018)
 112. Yuhang Zhang, Xuecheng Shao, Yanbin Zheng, Limin Yan, Pinwen Zhu, Yan Li, Huailiang Xu
  Pressure-induced structural transitions and electronic topological transition of Cu2Se
  J. Alloy. Compd. 732, 280 (2018)
 113. Yang Xiao, Meng Ju, Xiaoyu Kuang, Yauyuen Yeung
  A systematic study of the microstructure and laser characteristics of Pr3+-doped lithium lutetium fluoride
  J. Alloy. Compd. 749, 391 (2018)
 114. Dan Zhou, Ying Xu, Ligang Bai, Bingjun Shen, Xingye Wang, Yonggang Zou, Jian Tian
  Evolution of crystal structures and electronic properties for TiS2 at high pressure
  J. Alloy. Compd. 757, 448 (2018)
 115. Mei Tang, ZhenWei Niu, XiuLu Zhang, LingCang Cai
  Structural stability of FeO2 in the pressure range of lower mantle
  J. Alloy. Compd.765, 271 (2018)
 116. Haijun Li, Ying Xu, Xiuping Sun, Sihan Wang
  Mg3X2 (X = C, Si) monolayer in a honeycomb-kagome lattice: A global Minimum structure
  J. Alloy. Compd. 765 969 (2018)
 117. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei
  Unexpected ground-state crystal structures and mechanical properties of transition metal pernitrides MN2 (M= Ti, Zr, and Hf)
  J. Alloy. Compd. 774, 918 (2018)
 118. Junyi Liu, Shuo Wang, Yu Qie, Cunzhi Zhang, and Qiang Sun
  High-pressure-assisted design of porous topological semimetal carbon for Li-ion battery anode with high-rate performance
  Phys. Rev. Materials 2, 025403 (2018)
 119. Venkata S. Bhadram, Hanyu Liu, Enshi Xu, Tianshu Li, Vitali B. Prakapenka, Rostislav Hrubiak, Stephan Lany, and Timothy A. Strobel
  Semiconducting cubic titanium nitride in the Th3P4 structure
  Phys. Rev. Materials 2, 011602 (2018)
 120. Jingming Shi, Wenwen Cui, Silvana Botti, and Miguel A. L. Marques
  Nitrogen-hydrogen-oxygen ternary phase diagram: New phases at high pressure form structural prediction
  Phys. Rev. Materials 2, 023604 (2018)
 121. Jianjun Ying, Hanyu Liu, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, and Viktor V. Struzhkin
  Synthesis of new nickel hydrides at high pressure
  Phys. Rev. Materials 2, 085409 (2018)
 122. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Yun Zhang, and Qun Wei
  Mechanical strength and origin of the strengthening effect of tantalum in superhard W0.5Ta0.5B monoboride
  Ceram. Int 44, 10463 (2018)
 123. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural evolution and bonding properties of Au2Sin−/0 (n = 1–7) clusters: Anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  J. Chem. Phys. 148, 244306 (2018)
 124. Adebayo A. Adeleke, and Yansun Yao
  B1-B2 phase transition mechanism and pathway of PbS under pressure
  J. Chem. Phys. 148, 104503 (2018)
 125. Dong Fan, Shaohua Lu, Andrey A. Golov, Artem A. Kabanov, and Xiaojun Hu
  D-carbon: Ab initio study of a novel carbon allotrope
  J. Chem. Phys. 149, 114702 (2018)
 126. Meng Tang, Yanmei Zhang, Siya Li, Xi Wu, Yan Jia, and Guochun Yang
  Mixed-valence Compounds: AuO2 and AuS
  ChemPhysChem 19, 1 (2018)
 127. Zhen Qin, Weiguang Gong, Xianqi Song, Menglong Wang, Hongbo Wang and Quan Li
  Effect of pressure on the structural, electronic and mechanical properties of ultraincompressible W2B
  RSC Adv. 8, 35664 (2018)
 128. Yuan liu, Shunbo Hu, Riccarda Caputo, Kaitong Sun, Yongchang Li, Guodong Zhao and Wei Ren
  Allotropes of tellurium from first-principles crystal structure prediction calculations under pressure
  RSC Adv. 8, 39650 (2018)
 129. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Guo-Jin Cao, Hong-Guang Xu, Wei-Jun Zheng
  Structural evolution and bonding properties of BSin-/0(n = 4-12) clusters:Size-selected anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  J. Chem. Phys. 149, 174314 (2018)
 130. Victor Naden Robinson, Miriam Marques, Yanchao Wang, Yanming Ma and Andreas Hermann
  Novel phases in ammonia-water mixtures under pressure
  J. Chem. Phys. 149, 234501 (2018)
 131. Bin Yang, Hong-Guang Xu, Xi-ling Xu, and Wei-Jun Zheng
  Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Study of CrnSi15-n- (n = 1-3):Effects of Doping Cr Atoms on the Structural and Magnetic Properties
  J. Phys. Chem. A 122, 9886 (2018)
 132. Meiguang Zhang, Rui Cao, Meijie Zhao, Juan Du, and Ke Cheng
  Unexpected Ground-State Structure and Mechanical Properties of Ir2Zr Intermetallic Compound
  Materials 11, 103 (2018)
 133. Yanfei Hu, Guangfu Ji, Yachuan Yao, Jiaonan Yuan, and Weisen Xu
  Geometrical Structures and Electronic Properties of Ga6 and Ga5X (X = B, C, N, O, F, Al, Si, P, S, Cl) Clusters
  Materials 11, 552 (2018)
 134. Meiye Jia, Johan van der Tol, Yejun Li, Valeriy Chernyy, Joost M Bakker, Le Nhan Pham, Minh Tho Nguyen and Ewald Janssens
  Structures and magnetic properties of small Con+ and Con−1Cr+ (n = 3–5) clusters
  J. Phys-Condens. Mat. 30, 474002 (2018)
 135. Panlong Kong, Jingjing Wang, Yuanyuan Jin, Chuanzhao Zhang, Cheng Lu, Yonghong Tian and Haihua Chen
  Exploration of high-pressure structural transition and electronic properties of BaFe2S3
  J. Phys-Condens. Mat. (2018)
 136. Lingbiao Meng, Yingjuan Zhang, Jicheng Zhang, and Weidong Wu
  Completely flat two-dimensional Zn3O2 monolayer with triangle and pentangle coordinated networks
  J. Phys-Condens. Mat. 30, 095301 (2018)
 137. Lingyu Liu, Meng Hu, Yilong Pan, Mei Xiong, Chao Liu, Yang Zhang, Kun Luo, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, Dongli Yu, and Julong He
  Mechanically ductile 3D sp–sp2 microporous carbon
  J. Mater. Sci. 53, 4316 (2018)
 138. Shiru Lin, Yanchao Wang, Zhongfang Chen
  Two-dimensional aluminum monoxide nanosheets: A computational study
  Front. Phys. 13, 138109 (2018)
 139. Qun Wei, Quan Zhang, MeiGuang Zhang, HaiYan Yan, LiXin Guo, Bing Wei
  A novel hybrid sp-sp2 metallic carbon allotrope
  Front. Phys. 13, 136105 (2018)
 140. Jian Lv, Xin Yang, Dan Xu, YuXin Huang, HongBo Wang, and Hui Wang
  High-pressure polymorphs of LiPN2: A first-principles study
  Front. Phys. 13, 136104 (2018)
 141. DongDong Pang, XueQian Huang, HanYu Xuea, Can Zhang, ZhenLong Lv, ManYi Duan
  Properties of a predicted tetragonal carbon allotrope: First principles study
  Diam. Relat. Mater. 82, 50 (2018)
 142. Yan Huang, Ziyu Hu, Kaiyue Li, Xiaohong Shao
  First principles investigation on pressure induced phase transition and photocatalytic properties in RbPbCl3
  Comp. Mater. Sci. 143, 403 (2018)
 143. Xueyan Zhu, DeYe Lin, Jun Fang, XingYu Gao, YaFan Zhao, HaiFeng Song
  Structure and thermodynamic properties of zirconium hydrides by structure search method and first principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 150, 77 (2018)
 144. Shihui Guo, Jiemin Wang, He Du, Cheng Lu, Chuanzhao Zhang, Zhiwen Lu
  Structural and electronic properties of MnSi under high pressure:A first-principles calculation
  Comp. Mater. Sci. 142, 285 (2018)
 145. Yufei Gao, Yingju Wu, Quan Huang, Mengdong Ma, Yilong Pan, Mei Xiong, Zihe Li, Zhisheng Zhao, Julong He, Dongli Yu
  First principles studies of superhard BC6N phases with unexpected 1D metallicity
  Comp. Mater. Sci. 148, 157 (2018)
 146. Junling Xue, Yongliang Guo, Changdong Liu, Xinjun Sun, Wujie Qiu, Shoutian Sun, Xuezhi Ke
  Structural phase transitions and superconductivity of YC2 from first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 159, 120 (2018)
 147. Dan Xu, Bingtan Li, Toshiaki Iitaka, Qiliang Cui, Hongbo Wang, Hui Wang
  Exotic high-pressure behavior of double nitride CuPN2
  Comp. Mater. Sci. 152, 217 (2018)
 148. Yantao Wang, Erjun Zhao, Judong Zhao, Lei Fu, Chun Ying, Lin Lin
  Prediction of novel ground state and high pressure phases for W2N3: Firstprinciples
  Comp. Mater. Sci. 156, 215 (2018)
 149. Sogol Lotfi, Jakoah Brgoch
  Predicting pressure-stabilized alkali metal iridides: A−Ir (A = Rb, Cs)
  Comp. Mater. Sci. 158, 124 (2018)
 150. Xin Zhong, Miao Zhang, Lili Yang, Xin Qu, Lihua Yang, Jinghai Yang, Hanyu Liu
  Novel high-pressure structure and superconductivity of titanium trisulfide
  Comp. Mater. Sci. 158, 192 (2018)
 151. Lingjuan Hao, Xiaochuan Li, Yang Zhang, Kun Luo, Yufei Gao, Feifei Ling, Yingju Wu, Zhisheng Zhao, Dongli Yu
  Prediction of Li2B novel phases and superconductivity under varying pressures
  Comp. Mater. Sci. 158, 255 (2018)
 152. Peifang Li, Tingting Mei, Zhiwen Lu, Lian Xiang, Xin Zhang, Xindi Du, Jingjing Wang, Haihua Chen
  New high pressure phase of yttrium metal under ultrahigh pressure
  Comp. Mater. Sci. 159, 428 (2018)
 153. Chun Ying, Tianhui Liu, Lin Lin, Erjun Zhao, Qingyu Hou
  New predicted ground state and high pressure phases of TcB3 and TcB4: First-principles
  Comp. Mater. Sci. 144, 154 (2018)
 154. Wenjing Li, Mingchun Lu, Lulu Chen, Xuedi Xu, Lili Gao, Jia Li, Xiaoming Zhou, Wenyan Liu, Xin Zhang, Miao Zhang
  Crystal structures of CsSi6 at high pressures
  Comp. Mater. Sci. 150, 144 (2018)
 155. Chao Liu, Mingwei Chen, Yi Yang, Jian Li, Cancan Shao, Penghui Li, Lingyu Liu, Julong He, Tongxiang Liang
  Theoretical exploring the mechanical and electrical properties of tI12-B6C4O2
  Comp. Mater. Sci. 150, 259 (2018)
 156. XiFu, YueE Xie, YuanPing Chen
  Predicting two-dimensional carbon phosphide compouds: C2P4 by the global optimization method
  Comp. Mater. Sci. 144, 70 (2018)
 157. Miaomiao Ma, Liren Liu, Hengjiang Zhu, Junzhe Lu and Guiping Tan
  Structural evolution and properties of small-size thiol-protected gold nanoclusters
  Mol. Phys. 14, 1804 (2018)
 158. Ai-Qin Hao, Bi-Zhi Xu and Jianfeng Jia
  An insight into the structures, stabilities and magnetic properties of Fe2Bn (n= 1–10) clusters
  Mater. Chem. Phys. 205, 1 (2018)
 159. Mohanad M.E.Ali, Jiao Chen, Ismail Harran, Bai Sun, Xinyong Cai, Hongyan Wang, Li Tao, Yuanzheng Chen
  The pressure-induced chemical structures and properties trend for compressed iron-boride compounds
  J. Phys. Chem. Solids. 127, 238 (2018)
 160. Yongliang Guo, Juncai Chen, Changying Wang, Zhaoyong Jiao, Xuezhi Ke, Ping Hua
  First-principles study on structural, mechanical and electronic properties of thorium dichalcogenides under high pressure
  J. Nucl. Mater. 508, 147 (2018)
 161. Da Li, Yan liu, Fubo Tian, Shuli Wei, Zhao Liu, Defang Duan, Bingbing Liu, Tian Cui
  Pressure-induced superconducting ternary hydride H3SXe: A theoretical investigation
  Front. Phys. 13, 137107 (2018)
 162. ZhaoQi Wang, HaiYan Wang, ZhaoYi Zeng, Cheng Yan
  Ab initio investigation of possible lower-energy candidate structure for cationic water cluster (H2O) 12+ via particle swarm optimization method
  Struct. Chem. (2018)
 163. Shuang Zheng, Shoutao Zhang, Yu Sun, Jing Zhang, Jianyan Lin, Guochun Yang, and Aitor Bergara
  Structural and Superconducting Properties of Tungsten Hydrides Under High Pressure
  Front. Phys. 6, 101 (2018)
 164. Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Qun Wei, Yun Zhang
  A new orthorhombic ground-state phase and mechanical strengths of ternary B2CO compound
  Chem. Phys. Lett. 701, 86 (2018)
 165. Xinjun Sun, Changdong Liu, Yongliang Guo, Deyan Sun, Xuezhi Ke
  First-principles study on the phase transitions, crystal stabilities and thermodynamic properties of TiN under high pressure
  Phys. Lett. A 382, 656 (2018)
 166. Qun Wei, Chenyang Zhao, Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Yingjiao Zhou, Ronghui Yao
  A new superhard carbon allotrope: Orthorhombic C20
  Phys. Lett. A 382, 1685 (2018)
 167. Xiaohui Wang, Menglei Li, Fawei Zheng, Ping Zhang
  Crystal structure prediction of uranium hydrides at high pressure: A new hydrogen-rich phase
  Phys. Lett. A 382, 2959 (2018)
 168. Wenjing Li, Mingchun Lu, Eva Zurek, Xuedi Xu, Lulu Chen, Miao Zhang, Lili Gao, Xin Zhong, Jia Li, Xiaoming Zhou, Wenyuan Liu
  Crystal structures of silicon-rich lithium silicides at high pressure
  Phys. Lett. A (2018)
 169. Chenggang Li, Jinhai Gao, Jie Zhang, Wanting Song, Shuiqing Liu, Sizhuo Gao, Baozeng Ren, and Yanfei Hu
  Structures, stabilities and electronic properties of boron-doped silicon clusters B3Sin (n=1–17) and their anions
  Mol. Phys. (2018)
 170. Lanhui Huang, Yaru Zhao, Gangtai Zhang, Meiguang Zhang, Peiying Li, and Yanfei Hu
  Prediction of HfB3 from first-principles calculations: crystal structures, stabilities, electronic properties and hardnesses
  Mol. Phys. (2018)
 171. Li Yunsheng, Gong Xu, Zhang Peihuan, Shao Xiaohong
  Structural, electronic and optical properties of RbSnCl3: A first-principles calculation
  Chem. Phys. Lett. 716, 76 (2018)
 172. ShengJie Lu
  Probing the structural evolution and bonding properties of PtnC2−/0 (n = 1–7) clusters by density functional calculations
  Chem. Phys. Lett. 699, 218 (2018)
 173. ShengJie Lu
  Probing the geometric structures and electronic properties of anionic and neutral Pt3C2 clusters by density functional calculations
  Chem. Phys. Lett. 694, 70 (2018)
 174. ShengJie Lu
  Structures and bonding properties of PdnC2−/0 (n = 1–7) clusters
  Chem. Phys. Lett. 705, 65 (2018)
 175. ShengJie Lu, LiShun Wu, Feng Lin
  Probing the geometric structures and bonding properties in Nb2Si20−/0 clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 709, 60 (2018)
 176. ShengJie Lu, Li-Shun Wu, and FengLin
  Probing the structures and properties of Ti2Si20−/0 clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 707, 108 (2018)
 177. ShengJie Lu
  Exploring the structural evolution and electronic properties of medium-sized Nb2Sin−/0 (n = 13–20) clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 713, 58 (2018)
 178. Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Yun Zhang, and Qun Wei
  Pressure-induced structural phase transformation of yttrium diborocarbide at high pressure
  EPL-Europhus. Lett. 122, 36004 (2018)
 179. Yan Qian, Zhengwei Du, Renzhu Zhu, Haiping Wu, Erjun Kan, and Kaiming Deng
  Atomically thin mononitrides SiN and GeN: New two-dimensional wide band gap semiconductors
  EPL-Europhus. Lett. 122, 47002 (2018)
 180. ShiruLin, Jinxing Gu, Haijun Zhang, Yu Wang and Zhongfang Chen
  Porous hexagonal boron oxide monolayer with robust wide band gap: A computational study
  FlatChem 9, 27 (2018)
 181. Aihua Cao, Wenjuan Zhao, Qiongyu Zhou, Songli Liu and Lihua Gan
  A superhard allotrope of carbon: Ibam-C and its BN phase
  Chem. Phy. Lett. 714, 16 (2018)
 182. Tie Ye, Changgeng Luo, Bo Xu, Shuai Zhang, Haizhen Song, Genquan Li
  Probing the geometries and electronic properties of charged Zr2Sinq (n = 1–12, q = ±1) clusters
  Struct. Chem. 29, 139 (2018)
 183. WenQi Chen, Min Fu, HaiYan Wang, ZhaoYi Zeng, BaiRu Yu
  Ab initio investigation of the lower-energy candidate structures for (H2O)10+ water cluster
  AIP J. Chem. Phys. (2018)
 184. Lingyu Liu, Meng Hu, Chao Liu, Cancan Shao, Yilong Pan, Mengdong Ma, Yingju Wu, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, and Julong He
  3D hybrid carbon composed of multigraphene bridged by carbon chains
  AIP Adv. 8, 015019 (2018)
 185. Changpeng Chen, Bin Huang, and Jinping Wu
 186. Be3N2 monolayer: A graphene-like two-dimensional material and its derivative nanoribbons
  AIP Adv. 8, 105105 (2018)
 187. Da Li, Yan Liu, Fubo Tian, Shuli Wei, Zhao Liu, Defang Duan, Bingbing Liu, Tian Cui
  High-pressure structures of helium and carbon dioxide from first-principles calculations
  Solid State Commum. 283, 9 (2018)
 188. Sihan Wang, Haijun Li, Xiuping Sun, Ying Xu
  Novel structure of AgInS2 compound under high pressure: First principles calculations
  Solid State Commum. 284, 20 (2018)
 189. Niloofar Zarifi, and John S. Tse
  Structural Search for High Pressure CS2 and Xe–Cl Compounds
  J. Phys. Soc. Jpn. 87, 041014 (2018)
 190. YingQin Zhao, Lei Liu, Cui-E Hu, and Yan Cheng
  Ab initio investigation of structure, stability, thermal behavior and infrared spectra of (BN)4 cluster
  Comput. Theor. Chem. 1141, 1 (2018)
 191. ShengJie Lu, LiShun Wu, and Feng Lin
  Probing the geometric structures and bonding mechanisms of Cu-I hybrid clusters: Cu4I4−/0
  Comput. Theor. Chem. 1139, 102 (2018)
 192. Guangtao Liu, and Hanyu Liu
  First principles study of LiAlO2: new dense monoclinic phase under high pressure
  J. Phys.: Condens. Matter 30, 115401 (2018)
 193. ChengGang Li, JinCheng Zhou, YanFei Hu, BaoZeng Ren, JunTao Bai, XianKe Hu, and Wen Yang
  Computational Studies on the ScnNm (n + m=10) Clusters: Structure, Electronic and Vibrational Properties
  J. Clust. Sci. 29, 459 (2018)
 194. Zhao Yang, Dan Han, Guohong Chen, and Shiyou Chen
  Structural and electronic properties of the V-V compounds isoelectronic to GaN and isostructural to gray arsenic
  Mater. Res. Express 5, 035904 (2018)
 195. HanYu Xue, Can Zhang, DongDong Pang, XueQian Huang, ZhenLong Lv, and ManYi Duan
  Studying the properties of a predicted tetragonal silicon by first principles
  Mater. Res. Express 5, 035910 (2018)
 196. HaiYan Wang, XiaoFeng Li, Lei Xu, XuSheng Li, and QianKu Hu
  Phase Transition and Physical Properties of InS
  Commun. Theor. Phys. 5, 035904 (2018)
 197. Dawei Zhou, Yangbing Zheng, Chunying Pu, Zhuo Wang, Xin Tang
  Computational Prediction to Two-Dimensional SnAs
  Chin. Phys. Lett. 35, 107101 (2018)
 198. Guo Zhang, YuXin Zhao, Jun Zhu, YanJun Hao, Lin Zhang
  Structural, elastic, electronic and thermodynamic properties of ZrB2 under high-pressure: First-principle study
  Int. J. Mod. Phys. B 32, 1850199 (2018)
 199. Xi Fu, Jiyuan Guo, and Liming Li
  Computational prediction of two-dimensional monolayer B6C2P2 by the global optimization method
  Mod. Phys. Lett. B 32, 1850370 (2018)
 200. Rui Shi, Dong Wang, LiHua Gan
  A Potential Superhard Material m-BCN
  J. Superhard Mater. 40, 164 (2018)
 201. Xiangpo Du, Ziwei Wang, Hongbo Wang, Toshiaki Iitaka, Yuanming Pan, Hui Wang, and John S Tse
  Structures and Stability of Iron Halides at the Earth’s mantle and core pressures: Implications for the missing halogen paradox
  ACS Earth Space Chem. 2, 711 (2018)
 202. Haijun Zhang, Yunlong Liao, Guang Yang, and Xiaomeng Zhou
  Theoretical Studies on the Electronic and Optical Properties of Honeycomb BC3 monolayer: A Promising Candidate for Metal-free Photocatalysts
  ACS Omega 3, 10517 (2018)

2017

 1. Feng Peng, Ying Sun, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, Qiang Wu, and Yanming Ma
  Hydrogen Clathrate Structures in Rare Earth Hydrides at High Pressures: Possible Route to Room-Temperature Superconductivity
  Phys. Rev. Lett. 119, 107001 (2017)
 2. Zhili Zhu, Xiaolin Cai, Seho Yi, Jinglei Chen, Yawei Dai, Chunyao Niu, Zhengxiao Guo, Maohai Xie, Feng Liu, Jun-Hyung Cho, Yu Jia, and Zhenyu Zhang
  Multivalency-Driven Formation of Te-Based Monolayer Materials: A Combined First-Principles and Experimental study
  Phys. Rev. Lett. 119, 106101 (2017)
 3. Xuelong Wang, Ruijuan Xiao, Hong Li, and Liquan Chen
  Oxysulfide LiAlSO: A Lithium Superionic Conductor from First Principles
  Phys. Rev. Lett. 118, 195901 (2017)
 4. Xigui Yang, Mingguang Yao, Xiangying Wu, Shijie Liu, Shuanglong Chen, Ke Yang, Ran Liu, Tian Cui, Bertil Sundqvist, and Bingbing Liu
  Novel Superhard sp3 Carbon Allotrope from Cold-Compressed C70 Peapods
  Phys. Rev. Lett. 118, 245701 (2017)
 5. Hanyu Liu, Ivan I. Naumov, Roald Hoffmann, N. W. Ashcroft, and Russell J. Hemley
  Potential high-Tc superconducting lanthanum and yttrium hydrides at high pressure
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, 6990 (2017)
 6. Victor Naden Robinson, Yanchao Wang, Yanming Ma, and Andreas Hermanna
  Stabilization of ammonia-rich hydrate inside icy planets
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, 9003 (2017)
 7. Yunwei Zhang, Weikang Wu, Yanchao Wang, Shengyuan A. Yang, and Yanming Ma
  Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides
  J. Am. Chem. Soc. 139, 13798 (2017)
 8. Martin Rahm, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Ternary Gold Hydrides: Routes to Stable and Potentially Superconducting Compounds
  J. Am. Chem. Soc. 139, 8740 (2017)
 9. Zhibin Gao, Xiao Dong, Nianbei Li, and Jie Ren
  Novel Two-Dimensional Silicon Dioxide with in-plane Negative Poisson's Ratio
  Nano Lett. 17, 772 (2017)
 10. Jie Liu, Tianshan Zhao, Shunhong Zhang, and Qian Wang
  A New Metallic Carbon Allotrope with High Stability and Potential for Lithium Ion Battery Anode Material
  Nano Energy 38, 263 (2017)
 11. Qisheng Wu, Wenwu Xu, Bingyan Qu, Liang Ma, Xianghong Niu, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Au6S2 Monolayer Sheets: Metallic and Semiconducting Polymorphs
  Mater. Horiz. 4, 1085 (2017)
 12. Cunzhi Zhang, Junyi Liu, Haoming Shen, Xin-Zheng Li, and Qiang Sun
  Identifying the Ground State Geometry of a MoN2 Sheet through a Global Structure Search and Its Tunable p-Electron Half-Metallicity
  Chem. Mater. 29, 8588 (2017)
 13. Ruiqi Zhang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang
  Two-Dimensional Stoichiometric Boron Oxides as a Versatile Platform for Electronic Structure Engineering
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 4347 (2017)
 14. Yunwei Zhang, Hui Wang, Yanchao Wang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Computer-Assisted Inverse Design of Inorganic Electrides
  Phys. Rev. X 7, 011017 (2017)
 15. Tong Yu, Fei Li, Chunyu Liu, Shoutao Zhang, Haiyang Xu and Guochun Yang
  Understanding the role of lithium sulfide clusters in lithium–sulfur batteries
  J. Mater. Chem. A 5, 9293 (2017)
 16. Fazel Shojaei, Jae Ryang Hahn, and Hong Seok Kang
  Electronic structure and photocatalytic band offset of few-layer GeP2
  J. Mater. Chem. A 5, 22146 (2017)
 17. Tong Yu, Shoutao Zhang, Fei Li, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  Stable and metallic two-dimensional TaC2 as an anode material for lithium-ion battery
  J. Mater. Chem. A 5, 18698 (2017)
 18. Shuo Wang, Junyi Liu, and Qiang Sun
  New allotropes of Li2MnO3 as cathode materials with better cycling performance predicted in high pressure synthesis
  J. Mater. Chem. A 5, 16936 (2017)
 19. Dashuai Wang, Yu Gao, Yanhui Liu, Yury Gogotsi, Xing Meng, Gang Chen and Yingjin Wei
  Investigation of chloride ion adsorption onto Ti2C MXene monolayers by first-principles calculations
  J. Mater. Chem. A 5, 24720 (2017)
 20. Zhi-Hao Cui, Elisa Jimenez-Izal, and Anastassia N. Alexandrova
  Prediction of Two-Dimensional Phase of Boron with Anisotropic Electric Conductivity
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 1124 (2017)
 21. Xiaoyin Li, Qian Wang, and Puru Jena
  ψ-Graphene: A New Metallic Allotrope of Planar Carbon with Potential Applications as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 3234 (2017)
 22. Chunsheng Liu, Haohao Zhu, Xiaojuan Ye, and Xiaohong Yan
  Prediction of a new BeC monolayer with perfectly planar tetracoordinate carbons
  Nanoscale 9, 5854 (2017)
 23. Bing Wang, Shijun Yuan, Yunhai Li, Li Shi, and Jinlan Wang
  A New Dirac Cone Material: A Graphene-like Be3C2 Monolayer
  Nanoscale 9, 5577 (2017)
 24. Xin Qu, Jinghai Yang, Yanchao Wang, Jian Lv, Zhongfang Chen, and Yanming Ma
  A two-dimensional TiB4 monolayer exhibits planar octacoordinate Ti
  Nanoscale 9, 17983 (2017)
 25. Meiling Xu, Sen Shao, Bo Gao, Jian Lv, Quan Li, Yanchao Wang, Hui Wang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Anatase (101)-like Structural Model Revealed for Metastable Rutile TiO2(011) Surface
  Acs Appl. Mater. Inter. 9, 7891 (2017)
 26. Chuan-Zhao Zhang, Guoliang Sun, Jingjing Wang, Cheng Lu, Yuan-Yuan Jin, Xiaoyu Kuang, and Andreas Hermann
  Prediction of Novel High-Pressure Structures of Magnesium Niobium Dihydride
  Acs Appl. Mater. Inter. 9, 26169 (2017)
 27. haidi wang, Xingxing Li, Jiuyu Sun, Zhao Liu and Jinlong Yang
  BP5 Monolayer with Multiferroicity and Negative Poisson's Ratio: A Prediction by Global Optimization Method
  2D Mater. 4, 4 (2017)
 28. Xiangying Wu, Xuhan Shi, Mingguang Yao, Shijie Liu, Xigui Yang, Luyao Zhu, Tian Cui, and Bingbing Liu
  Superhard three-dimensional carbon with metallic conductivity
  Carbon 123, 311 (2017)
 29. Shoutao Zhang, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, and Guochun Yang
  Pressure-induced stable BeN4 as a high-energy density material
  J. Power Sources 365, 115 (2017)
 30. Yun Zhang, Jingman Pang, Meiguang Zhang, Xiao Gu,and Li Huang
  Two-Dimensional Co2S2 monolayer with robust ferromagnetism
  Sci. Rep. 7, 15993 (2017)
 31. Yingxiang Cai, Yuqing Guo, Bo Jiang,and Yanan Lv
  Encapsulation of cathode in lithium-sulfur batteries with a novel two-dimensional carbon allotrope: DHP-graphene
  Sci. Rep. 7, 14948 (2017)
 32. Liping Ding, Peng Shao, Cheng Lu, Fanghui Zhang, and Liya Wang
  Iron-based magnetic superhalogens with pseudohalogens as ligands: An unbiased structure search
  Sci. Rep. 7, 45149 (2017)
 33. Jingyun Zhang, Cuihong Yang, Weifeng Rao, Jian Hao, and Yinwei Li
  Prediction of high-pressure phases of Weyl semimetal NbAs and NbP
  Sci. Rep.7, 13251 (2017)
 34. Tribhuwan Pandey, David S. Parker
  High potential thermoelectric figure of merit in ternary La3Cu3X4 (X = P, As, Sb and Bi) compounds
  Sci. Rep. 7, 14270 (2017)
 35. Yongliang Guo, Cun Yu, Jun Lin, Changying Wang, Cuilan Ren, Baoxing Sun, Ping Huai, Ruobing Xie, Xuezhi Ke, Zhiyuan Zhu, and Hongjie Xu
  Pressure-induced structural transformations and polymerization in ThC2
  Sci. Rep. 7, 45872 (2017)
 36. Chenggang Li, Zigang Shen, Yanfei Hu, Yanan Tang, Weiguang Chen, and Baozeng Ren
  Insights into the structures and electronic properties of Cun+1μ and CunSμ (n= 1–12; μ= 0, ±1) clusters
  Sci. Rep. 7, 1345 (2017)
 37. HaiRu Li, XinXin Tian, XueMei Luo, Miao Yan, YueWen Mu, HaiGang Lu and SiDian Li
  Heteroborospherene clusters Nin ∈ B40 (n = 1–4) and heteroborophene monolayers Ni2 ∈ B14 with planar heptacoordinate transition-metal centers in η7-B7 heptagons
  Sci. Rep. 7, 5701 (2017)
 38. Shijie Liu, Bo Liu, Xuhan Shi, Jiayin Lv, Shifeng Niu, Mingguang Yao, Quanjun Li, Ran Liu, Tian Cui and Bingbing Liu
  Two-dimensional Penta-BP5 Sheets: High-stability, Strain-tunable Electronic Structure and Excellent Mechanical Properties
  Sci. Rep. 7, 2404 (2017)
 39. Chenggang Li, Jie Zhang, Wuqin Zhang, Yanan Tang, Baozeng Ren, and YanFei Hu
  First-principle study of structural, electronic and magnetic properties of (FeC)n (n = 1–8) and (FeC)8TM (TM = V, Cr, Mn and Co) clusters
  Sci. Rep. 7, 17516 (2017)
 40. Feiyang Chen, Meng Ju, G. L. Gutsev, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, and Yauyuen Yeung
  Structure and luminescence properties of the Nd3+ doped Bi4Ge3O12 scintillation crystal: new insights from a comprehensive study
  J. Mater. Chem. C 5, 3079 (2017)
 41. Jia-Jia Li, Yuewen Mu, Xinxin Tian, Caixia Yuan, Yan-Bo Wu, Qiang Wang, Debao Li, Zhi-Xiang Wang and Si-Dian Li
  Zigzag double-chain C–Be nanoribbon featuring planar pentacoordinate carbons and ribbon aromaticity
  J. Mater. Chem. C 5, 408 (2017)
 42. Dong Fan, Shaohua Lu, Yundong Guo, and Xiaojun Hu
  Novel bonding patterns and optoelectronic properties of the two-dimensional SixCy monolayers
  J. Mater. Chem. C 5, 3561 (2017)
 43. Chenlong Xie, Mengdong Ma, Chao Liu, Yilong Pan, Julong He, Guoying Gao, Dongli Yu, Bo Xu, Yongjun Tian, and Zhisheng Zhao
  Superhard three-dimensional B3N4 with two-dimensional metallicity
  J. Mater. Chem. C 5, 5897 (2017)
 44. Meng Ju, Guo Liang Sun, Xiao-Yu Kuang, Cheng Lu, Yongsheng Zhu and Yau-yuen Yeung
  Theoretical investigation of the electronic structure and luminescence properties for NdxY1-xAl3(BO3)4 nonlinear laser crystal
  J. Mater. Chem. C 5, 7174 (2017)
 45. Fazel Shojaei, and Hong Seok Kang
  Partially Planar BP3 with High Electron Mobility as a Phosphorene Analog
  J. Mater. Chem. C 5, 11267 (2017)
 46. PengFei Liu , Liujiang Zhou, Sergei Tretiak, and LiMing Wu
  Two-dimensional Hexagonal M3C2 (M = Zn, Cd, Hg) Monolayer: Novel Quantum Spin Hall Insulators and Dirac Cone Materials
  J. Mater. Chem. C 5, 9181 (2017)
 47. Feng Li, Yu Wang, Hong Wu, Zhifa Liu, Urs Aeberhard and Yafei Li
  Benzene-like N6 Rings in Be2N6 Monolayer: a Stable 2D Semiconductor with High Carrier Mobility
  J. Mater. Chem. C 5, 11515 (2017)
 48. Yanchao Wang, Sheng Wang, Yunwei Zhang, Jian Lv, Yue Chen, Weitao Zheng, and Yanming Ma
  Ground-State Crystal Structure of Strontium Peroxide Predicted from First Principles
  Inorg. Chem. 56, 7545 (2017)
 49. Miao Zhang, Yanan Guo, Li Zhu, Xiaolei Feng, Simon A. T. Redfern, Jiuhua Chen, Hanyu Liu, and John S. Tse
  Crystal Structures of CaB3N3 at High Pressures
  Inorg. Chem. 56, 7449 (2017)
 50. Zhao Liu, Da Li, Shuli Wei, Wenjie Wang, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Hongyu Yu, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Bonding Properties of Aluminum Nitride at High Pressure
  Inorg. Chem. 56, 7494 (2017)
 51. Xiaofeng Li, and Feng Peng
  Superconductivity of Pressure-Stabilized Vanadium Hydrides
  Inorg. Chem. 56, 13759 (2017)
 52. Li-Ping Ding, Peng Shao, Cheng Lu, Fang-Hui Zhang, Yun Liu, and Qiang Mu
  Prediction of the Iron-Based Polynuclear Magnetic Superhalogens with Pseudohalogen CN as Ligands
  Inorg. Chem. 56, 7928 (2017)
 53. Weiguo Sun, Jingjing Wang, Cheng Lu, Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, and Andreas Hermann
  Evolution of the Structural and Electronic Properties of Medium-Sized Sodium Clusters: A Honeycomb-Like Na20 Cluster
  Inorg. Chem. 56, 1241 (2017)
 54. Yangmei Chen, Hua Y. Geng, Xiaozhen Yan, Yi Sun, Qiang Wu, and Xiangrong Chen
  Prediction of Stable Ground-State Lithium Polyhydrides under High Pressures
  Inorg. Chem. 56, 3867 (2017)
 55. Shoutao Zhang, Fei Li, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  Pressure-Induced Stable Beryllium Peroxide
  Inorg. Chem. 56, 5233 (2017)
 56. Bole Chen, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Xinxin Xia, Hongxiao Shi, and George Maroulis
  Structural Stability and Evolution of Medium-Sized Tantalum-Doped Boron Clusters: A Half-Sandwich-Structured TaB12– Cluster
  Inorg. Chem. 57, 343 (2017)
 57. Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Tong Yu, Guochun Yang, and Aitor Bergara
  Pressure-Induced Stable Li5P for High-Performance Lithium-Ion Batteries
  J. Phys. Chem. C 121, 21199 (2017)
 58. Chunying Pu, Dawei Zhou, Yafei Li, Hanyu Liu, Zhongfang Chen, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Two-Dimensional C4N Global Minima: Unique Structural Topologies and Nanoelectronic Properties
  J. Phys. Chem. C 121, 2669 (2017)
 59. Huaiyong Zhang, Feng Xi, Zhaoyi Zeng, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  First-Principles Predictions of Phase Transition and Mechanical Properties of Tungsten Diboride under Pressure
  J. Phys. Chem. C 121, 7937 (2017)
 60. Haisheng Li, Xingju Zhao, Donghui Wei, Liben Li, and Shunfang Li
  Unexpected Odd-Even Oscillation in the Enhanced Chemical Activities of the Run (n=2-14) Nanoclusters for H2O Adsorption and Splitting
  J. Phys. Chem. C 121, 7188 (2017)
 61. Hong-Xiao Shi, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Xin Xin Xia, Bole Chen, and Andreas Hermann
 62. Probing the Interactions of O2 with Small Gold Cluster AunQ (n = 2-10, Q = 0, -1): A Neutral Chemisorbed Complex Au5O2 Cluster Predicted
  J. Phys. Chem. C 121, 24886 (2017)
 63. Sheng Gong, Cunzhi Zhang, Shuo Wang, and Qian Wang
  Ground-State Structure of YN2 Monolayer Identified by Global Search
  J. Phys. Chem. C 121, 10258 (2017)
 64. Lei Zhao, Wencai Yi, Jorge Botana, Feng Long Gu, and Maosheng Miao
  Nitrophosphorene: A 2D Semiconductor with Both Large Direct Gap and Superior Mobility
  J. Phys. Chem. C 121, 28520 (2017)
 65. Sheng-Jie Lu, Hong-Guang Xu, Xi-Ling Xu and Wei-Jun Zheng
  Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Investigation on Nb2Sin–/0 (n = 2–12) Clusters
  J. Phys. Chem. C 121, 11851 (2017)
 66. Lulu Liu, Ziyuan Zhao, Shoutao Zhang, Tong Yu, and Guochun Yang
  Tetragonal Structure BC4 as a Superhard Material
  J. Phys. Chem. C 121, 10119 (2017)
 67. Shuli Wei, Da Li, Zhao Liu, Wenjie Wang, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  A Novel Polymerization of Nitrogen in Beryllium Tetranitride at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 121, 9766 (2017)
 68. Meiling Xu, Sheng Wang and Hui Wang
  A reconstructed anatase (001)-1 x 4 reconstructed surface and its reactivity
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16615 (2017)
 69. Johan van der Tol, Dewei Jia, Yejun Li, Valeriy Chernyy, Joost M Bakker, M T Nguyen, Peter Lievens and Ewald Janssens
  Structural assignment of small cationic silver clusters by far-infrared spectroscopy and DFT calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 19360 (2017)
 70. Peng Shao, BoLe Chen, LiPing Ding, DaoBin Luo, Cheng Lu, and XiaoYu Kuang
  Prediction of hypervalent molecules: investigation on MnC (M = Li, Na, K, Rb and Cs; n = 1–8) clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 25289 (2017)
 71. Dan Zhou, Quan Li, Wei Tao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Structural Metatransition of Energetically Tangled Crystalline Phases
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 4560 (2017)
 72. Meiling Xu, Xianqi Song, and Hui Wang
  Substrate and band bending effects on monolayer FeSe on SrTiO3(001)
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 7964 (2017)
 73. Jingjing Wang, Guoliang Sun, Panlong Kong, Weiguo Sun, Cheng Lu, Feng Peng, and Xiaoyu Kuang
  Novel structural phases and electrical properties of Si3B under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16206 (2017)
 74. Beizhou Wang, Ning Zhao, Youwei Wang, Wenqing Zhang, Wencong Lu, Xiangxin Guo, and Jianjun Liu
  Electrolyte-controlled discharge product distribution of Na–O2 batteries: a combined computational and experimental study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 2940 (2017)
 75. Shuli Wei, Da Li, Zhao Liu Xin Li, Fubo Tian, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Alkaline-Earth Metal (Mg) Polynitrides at High Pressure as Possible High-Energy Materials
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 9246 (2017)
 76. Rulong Zhou, Jun Dai, and XiaoCheng Zeng
  Structural, electronic and mechanical properties of sp3-hybridized BN phases
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 9923 (2017)
 77. Yanbin Ma, Defang Duan, Ziji Shao, Da Li, Liyuan Wang, Hongyu Yu, Fubo Tian, Hui, Xie, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Prediction of superconducting ternary hydride MgGeH6: from divergent high-pressure formation routes
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 27406 (2017)
 78. Jian Zhou, and Puru Jena
  Two-dimensional topological crystalline quantum spin Hall effect in transition metal intercalated compounds
  Phys. Rev. B 95, 081102 (2017)
 79. Yanbin Ma, Defang Duan, Ziji Shao, Hongyu Yu, Hanyu Liu, Fubo Tian, Xiaoli Huang, Da Li, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Divergent synthesis routes and superconductivity of ternary hydride MgSiH6 at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 144518(2017)
 80. Busheng Wang, Qing Lu, Yanfeng Ge, Kaicheng Zhang, Wenhui Xie, Wu-Ming Liu, and Yong Liu
  Magnetic diversity in stable and metastable structures of CrAs
  Phys. Rev. B 96, 134116 (2017)
 81. Guangtao Liu, Stanislav Besedin, Alla Irodova, Hanyu Liu, Guoying Gao, Mikhail Eremets, Xin Wang, and Yanming Ma
  Nb-H system at high pressures and temperatures
  Phys. Rev. B 95, 104110 (2017)
 82. Wei Luo, Ke Xu, and Hongjun Xiang
  Two-dimensional hyperferroelectric metals: A different route to ferromagnetic-ferroelectric multiferroics
  Phys. Rev. B 96, 235415 (2017)
 83. Shifeng Qian, Xiaowei Sheng, Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, and Bo Song
  Theoretical study of stability and superconductivity of ScHn (n = 4–8) at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 094513 (2017)
 84. Adebayo A. Adeleke, Michael J. Greschner, Arnab Majumdar, Biao Wan, Hanyu Liu, Zhiping Li, Huiyang Gou, and Yansun Yao
  Single-bonded allotrope of nitrogen predicted at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 224104 (2017)
 85. Jin Yu, Lihua Qu, Edo van Veen, Mikhail I. Katsnelson, and Shengjun Yuan
  Hyperhoneycomb boron nitride with anisotropic mechanical, electronic, and optical properties
  Phys. Rev. Materials 1, 045001 (2017)
 86. Yuwei Li, Lijun Zhang, and David J. Singh
  New stable ternary alkaline-earth metal Pb(II) oxides: Ca/Sr/BaPb2O3 and BaPbO2
  Phys. Rev. Materials 1, 055001 (2017)
 87. ChaoLiu, Mengdong Ma, Xiaohong Yuan, Hao Sun, Pan Ying, Bo Xu, Zhisheng Zhao and Julong He
  Metastable phases, phase transformation and properties of AlAs based on first-principle study
  Comput. Mater. Sci. 128, 337 (2017)
 88. Lin Si, and Chunmei Tang
  The reversible hydrogen storage abilities of metal Na (Li, K, Ca, Mg, Sc, Ti, Y) decorated all-boron cage B28
  Int. J. Hydrogen Energy 42, 16611 (2017)
 89. Fanhao Jia, Yuting Qi, Shunbo Hu, Tao Hu, Musen Li, Guodong Zhao, Jihua Zhang, Alessandro Stroppa and Wei Ren
  Structural properties and strain engineering of a BeB2 monolayer from first-principles
  Rsc. Adv. 7, 38410 (2017)
 90. Dandan Wang, ZhongHui Suna, DongXue Han, Lei Liu, and Li Niu
  Ti3BN monolayer: the MXene-like material predicted by first-principles calculations
  Rsc. Adv. 7, 11843 (2017)
 91. Pengyue Gao, Sheng Wang, Jian Lv, Yanchao Wang and Yanming Ma
  A database assisted protein structure prediction method via a swarm intelligence algorithm
  Rsc. Adv. 7, 39869 (2017)
 92. Fei Lia, Dashuai Wang, Henan Du, Dan Zhou, Yanming Ma, and Yanhui Liu
  Structural evolution of FeH4 under high pressure
  Rsc. Adv. 7, 12570 (2017)
 93. Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Shoutao Zhang, Tong Yu, Fei Li, and Guochun Yang
  Phase diagram, stability and electronic properties of an Fe–P system under high pressure: a first principles study
  Rsc. Adv. 7, 15986 (2017)
 94. Bo Zhang, Lailei Wu, and Zhihong Li
  Predicted structural evolution and detailed insight into configuration correlation, mechanical properties of silicon–boron binary compounds
  Rsc. Adv. 7, 16109 (2017)
 95. PeiFang Li, GuoLiang Sun, Jianping Bai, Weihua Wang, Gang Bao, and Cheng Lu
  A Detailed Investigation on the Geometric and Electronic Structures of CoBQn (n = 2-10, Q = 0, -1) Clusters
  New J. Chem. 41, 11208 (2017)
 96. Mei Xiong, Kun Luo, Yilong Pan, Lingyu Liu, Guoying Gao, Dongli Yu, Julong He, Bo Xu, and Zhisheng Zhao
  Hard three-dimensional BN framework with one-dimensional metallicity
  Journal of Alloys and Compounds 731, 364 (2017)
 97. Yanhua Li, Congzhong Cai, Yonghong Gu, Wende Cheng, Wen Xiong,and Chengjun Zhao
  Novel electronic properties of a new MoS2/TiO2 heterostructure and potential applications in solar cells and photocatalysi
  Appl. Surf. Sci. 414, 34 (2017)
 98. Zhongyu Wang, Yucai Li, Hengtao Li, Ismail Harrana, Mingzhen Jia, Hui Wang, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang, and Nannan Wu
  Prediction and characterization of the marcasite phase of iron pernitride under high pressure
  J. Alloy. Compd. 702, 132 (2017)
 99. Gangtai Zhang, Rui Gao, Yaru Zhao, Tingting Bai, and Yanfei Hu
  First-principles investigation on crystal structure and physical properties of HfB4
  J. Alloy. Compd. 723, 802 (2017)
 100. Ismail Harran, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang, Hengtao Li, Yucai Li, and Li Tao
  High-pressure induced phase transition of FeS2: Electronic, mechanical and thermoelectric properties
  J. Alloy. Compd. 710, 267 (2017)
 101. Bing Zhu, Dong Die, Rencai Li, Hui Lan, Benxia Zheng,and Zhiqin Li
  Insights into the structural, electronic and magnetic properties of Ni-doped gold clusters: Comparison with pure gold clusters
  J. Alloy. Compd. 696, 402 (2017)
 102. Yuhang Zhang, Liyan Song, Xuecheng Shao, Yan Li, Pinwen Zhu, Huailiang Xu, and Junyou Yang
  Pressure-induced electronic topological transitions in the chargedensity-wave material In4Se3
  J. Alloy. Compd. 715, 237 (2017)
 103. Jingyun Zhang, Qingfang Li, Cuihong Yang, Weifeng Rao
  Evolution of atomic and electronic structures of TaP under high pressure
  Comp. Mater. Sci. 142, 320 (2017)
 104. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan ,Meiguang Zhang ,Xiaofeng Shi ,Xuanmin Zhu
  Prediction of stable ground-state and pressure-induced phase transition of molybdenum monosulfide
  Mater. Sci. & Engineering B 226, 114 (2017)
 105. C.G.Tan, P.Zhou, J.G.Lin, and L.Z.Sun
  Prediction of two-dimensional BiSb with puckered structure
  Phys. Status Solidi RRL 11, 1700051 (2017)
 106. Dong Die, BenXia Zheng, XiaoYu Kuang, ZhengQuan Zhao, JianJun Guo and Quan Du
  Exploration of the Structural, Electronic and Tunable Magnetic Properties of Cu4M (M = Sc-Ni) Clusters
  Materials 10, 946 (2017)
 107. Lei Feng, Fei Wang, Wufeng Jiang, Chen Chen, Yuzhu Zhang, Jingbo Ren, and Zhenguo Wang
  The Study on the Structure of Pure Iron Under A High Pressure of 100GPa
  Adv. in Mater. 6, 7 (2017)
 108. Peifang Li, Tingting Mei, Linxia Lv, Cheng Lu, Weihua Wang, Gang Bao, and Gennady L. Gutsev
  Structure and Electronic Properties of Neutral and Negatively Charged RhBn Clusters (n = 3−10): A Density Functional Theory Study
  J. Phys. Chem. A 121, 6510 (2017)
 109. Ran Xiong, Dong Die, Lu Xiao, Yonggen Xu, and Xuying Shen
  Probing the Structural, Electronic, and Magnetic Properties of AgnV(n = 1–12) Clusters
  Nanoscale Res. Lett. 12, 625 (2017)
 110. Xinxin Zhang, Yu Zhao, Miao Zhang, Hanyu Liu, Yansun Yao, Taimin Cheng, and Hui Chen
  Novel boron channel-based structure of boron carbide at high pressures
  J. Phys. : Condens. Mat. 29, 455401 (2017)
 111. Lingquan Zhao, Xin Qu, Yanchao Wang, Jian Lv, Lijun Zhang, Ziyu Hu, Guangrui Gu, and Yanming Ma
  Effects of manganese doping on the structure evolution of small-sized boron clusters.
  J. Phys. Condens. Matter 29, 265401 (2017)
 112. Chao Liu, Zhisheng Zhao, Kun Luo, Meng Hu, Mengdong Ma,and Julong He
  Superhard orthorhombic phase of B2CO compound
  Diam. Relat. Mater. 73, 87 (2017)
 113. Guangzong Xing, Yuwei Li, Xiaofeng Fan, Lijun Zhang, Weitao Zheng, and David J. Singh
  Sn2Se3: A conducting crystalline mixed valent phase change memory compound
  J Appl. Phys. 121, 225106 (2017)
 114. Adebayo A. Adeleke, Ericmoore Jossou, and Yansun Yao
  Stable BaCl solid at high pressure: Prediction and characterization using first principles approach
  J Appl. Phys. 122, 235902 (2017)
 115. Zezhong Han, Yong Lu, Wei Wang, Zhiling Hou, and Xiaohong Shao
  The novel structure and superconductivity of zirconium hydride
  Comp. Mater. Sci. 134, 38 (2017)
 116. Qian Li, Lei Sha, Chunye Zhu, and Yansun Yao
  New multifunctional tungsten nitride with energetic N6 and extreme hardness predicted from first principles
  EPL (Europhysics Lett.) 118, 46001 (2017)
 117. Baobing Zheng, Meiguang Zhang and Shaomei Chang
  Structural, mechanical and electronic properties of CaB2C2 at high pressure
  EPL (Europhysics Lett.) 118, 66001 (2017)
 118. Zhen Liu, Jorge Botana, Maosheng Miao, and Dadong Yan
  Unexpected Xe anions in XeLin intermetallic compounds
  EPL (Europhysics Lett.) 117, 26002 (2017)
 119. Xu Zhang, Zihe Zhang, Xudong Zhao, Dihua Wu, and Zhen Zhou
  MnBx Monolayers with Quasi-Planar Hypercoordinate Mn Atoms and Unique Magnetic and Mechanical Properties
  FlatChem 4, 42 (2017)
 120. Junwei Jia, Dandan Liu, Aijie Mao, Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, and Yang Xiao
  A systematic investigation of the geometries, electronic and magnetic properties of AlnAsq (q = −1, 0, +1; n = 1–16) clusters: a DFT calculation
  Mol. Phys. 115, 3033 (2017)
 121. Yilong Pan, Chenlong Xie, Mei Xiong, Mengdong Ma, Lingyu Liu, Zihe Li, Shuangshuang Zhang, Guoying Gao, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, Bo Xu, and Julong He
  A superhard sp3 microporous carbon with direct bandgap
  Chem. Phys. Lett. 689, 68 (2017)
 122. Haiping Wu, Yan Qian, Zhengwei Du, Renzhu Zhu, Erjun Kan, and Kaiming Deng
  Prediction of another semimetallic silicene allotrope with Dirac fermions
  Physics Letters A 381, 3754 (2017)
 123. Bao-Juan Lu, Xiao-Tian Li, Yu-Jun Zhao, Zhao-Yi Wang, and Xiao-Bao Yang
  Structural stabilities and electronic properties of Mg28-nAln clusters: A firstprinciples study
  AIP Advances 7, 095023 (2017)
 124. Caihui Feng, Jingfeng Shan, Aoshu Xu, Yang Xu, Meiguang Zhang, Tingting Lin
  First-principle study of pressure-induced phase transitions and electronic properties of electride Y2C
  Solid State Commun. 266, 34 (2017)
 125. Qian Li Yanan Guo, Miao Zhang, and Xinlei Ge
  Pressure-induced structural phase transformation and superconducting properties of titanium mononitride
  Solid State Commun. 271, 16 (2017)
 126. Zhao-Qi Wang, Cui-E Hu, Xiang-Rong Chen, Yan Cheng, and Qi-Feng Chen
  Ab initio investigation of structure, spectrum, aromaticity and electronic properties of C10 carbon cluster
  Comput. Theor. Chem. 15, 1118 (2017)
 127. Lan-Ting Shia, Mei Tanga, Xiang-Rong Chena, Cui-E Hub, and Yan Cheng
  Ab initio study of cationic water cluster (H2O)9+ via particle swarm optimization algorithm
  Comput. Theor. Chem. 1120, 102 (2017)
 128. Guojun Li, Cuie Hu, Mei Tang, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  Ab initio investigation of possible candidate structures and properties of water cluster (H2O)7+ via particle swarm optimization method
  Comput. Theor. Chem. 1099, 123 (2017)
 129. Dawei Zhou, Yonghui Zhou, Chunying Pu, Xuliang Chen, Pengchao Lu, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Feng Miao, Ching-Hwa Ho, Jian Sun, Zhaorong Yang, and Dingyu Xing
  Pressure-induced metallization and superconducting phase in ReS2
  NPJ Quantum Materials 2, 19 (2017)
 130. Jianfei Zhang, Lixia Zhao, Xiaojuan Feng, Hongyu Zhang, Meng Zhang, and Youhua Luo
  First-Principles Investigation of Trimetallic Clusters: GaMnLin (n = 1–12)
  J. Clust. Sci. 28, 2323 (2017)
 131. Maosheng Miao, Jorge Botana, Michael Pravica, Daniel Sneed, and Changyong Park
  Inner-shell chemistry under high pressure
  Jpn. J. Appl. Phys. 56, 05FA10 (2017)
 132. Yang-Mei Chen, Hua-Yun Geng, Xiao-Zhen Yan, Zi-Wei Wang, Xiang-Rong Chen and Qiang Wu
  Predicted novel insulating electride compound between alkali metals lithium and sodium under high pressure
  Chin. Phys. B 26 (2017)
 133. Dong Chen, Ke Cheng, and BeiYing Qi
  The electronic, optical, and thermodynamical properties of tetragonal, monoclinic, and orthorhombic M3N4(M=Si, Ge, Sn):A first-principles study
  Chin. Phys. B 26, 046303 (2017)
 134. Dongmei Zhang, Lei Feng, Ce Li, Fei Wang, Li Dong, Lizhong Zhang, and Yunhua Qu
  A New Ternary Alloy of Cr2CuAl and its Structures
  J. Supercond. Nov. Magn. 30, 2921 (2017)
 135. Benxia Zheng, Die Dong, Qianqian Li, Mingliang Dai, Zhiqin Li, and Jixian Yang
  Comment on “the ground-state structures of Au10, Au8Ni and Au9Ni clusters”
  Int. J. Mod. Phys. B 1775001 (2017)
 136. Jinfeng Song, Xiaojiang Long, Yanjun Hao,Jun Zhu, and Yundong Guo
  Ab initio calculations on structural and electronic transport properties of six-atom GaN clusters
  Int. J. Mod. Phys. B 1750222 (2017)
 137. Jing Ya Zhang and Jin Lv
  Equilibrium geometries, electronic structure and magnetic properties of ConSn (n = 1–12) clusters from density functional calculations
  Mod. Phys. Lett. B. 31, 1750171 (2017)

2016

 1. Yu Wang, Feng Li, Yafei Li,and Zhongfang Chen
  Semi-metallic Be5C2 monolayer global minimum with quasi-planar pentacoordinate carbons and negative Poisson’s ratio
  Nature Commun. 7, 11488 (2016)
 2. Xin Zhong, Hui Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Shoutao Zhang, Haifeng Song, Guochun Yang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Tellurium Hydrides at High Pressures: High-Temperature Superconductors
  Phys. Rev. Lett. 116, 057002 (2016)
 3. Guochun Yang, Yanchao Wang, Feng Peng, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Gold as a 6p-Element in Dense Lithium Aurides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 4046 (2016)
 4. Haijun Zhang, Yafei Li, Jianhua Hou, Kaixiong Tu, and Zhongfang Chen
  FeB6 Monolayers: The Graphene-like Material with Hypercoordinate Transition Metal
  J. Am. Chem. Soc. 138, 5644 (2016)
 5. Yuta Tsuji, Prasad L. V. K. Dasari, S. F. Elatresh, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Structural Diversity and Electron Confinement in Li4N: Potential for 0‑D, 2‑D, and 3‑D Electrides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 14108 (2016)
 6. Wenmei Ming, Mina Yoon, Maohua Du, Kimoon Lee, and Sung Wng Kim
  First-principles Prediction of Thermodynamically Stable Two-Dimensional Electrides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 15336 (2016)
 7. Martin Rahm, Jonathan I. Lunine, David A. Usher, and David Shalloway
  Polymorphism and electronic structure of polyimine and its potential significance for prebiotic chemistry on Titan
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 8121 (2016)
 8. Xue Yong, Hanyu Liu, Min Wu, Yansun Yao, John S. Tse, Ranga Dias, and Choong-Shik Yoo
  Crystal structures and dynamical properties of dense CO2
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 11110 (2016)
 9. Andreas Hermann and Mainak Mookherjee
  High-pressure phase of brucite stable at Earth’s mantle transition zone and lower mantle conditions
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 13971 (2016)
 10. Fengxian Ma, Yalong Jiao, Guoping Gao, Yuantong Gu, Ante Blllc, Zhongfang Chen, and Aljun Du
  Graphene-like Two-Dimensional Ionic Boron with Double Dirac Cones at Ambient Condition
  Nano Lett. 16, 3022 (2016)
 11. Haijun Zhang, Yafei Li, Jianhua Hou, Aijun Du, and Zhongfang Chen
  Dirac State in the FeB2 Monolayer with Graphene-Like Boron Sheet
  Nano Lett. 16, 6124 (2016)
 12. Wei Luo and Hongjun Xiang
  Two‐Dimensional Phosphorus Oxides as Energy and Information Materials
  Angew. Chem. Int. Edit. 55, 8575 (2016)
 13. Yalong Jiao, Fengxian Ma, John Bell, Ante Bilic and Aijun Du
  Two-Dimensional Boron Hydride Sheets: High Stability, Massless Dirac Fermions, and Excellent Mechanical Properties
  Angew. Chem. Int. Edit. 55, 10292 (2016)
 14. Yuhao Fu, Xiangpo Du, Lijun Zhang, Feng Peng, Miao Zhang, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, David J. Singh, Weitao Zheng, and Yanming Ma
  High-Pressure Phase Stability and Superconductivity of Pnictogen Hydrides and Chemical Trends for Compressed Hydrides
  Chem. Mater. 28, 1746 (2016)
 15. Kun Luo, Zhisheng Zhao, Mengdong Ma, Shuangshuang Zhang, Xiaohong Yuan, Guoying Gao, Xiangfeng Zhou, Julong He, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Bo Xu, and Yongjun Tian
  Si10:A sp3 Silicon Allotrope with Spirally Connected Si5 Tetrahedrons
  Chem. Mater. 28, 6441 (2016)
 16. Qiaoling Xu, Yuwei Li, Lijun Zhang, Weitao Zheng, David J. Singh, and Yanming Ma
  Sn(II)-containing phosphates as optoelectronic materials
  Chem. Mater. 29, 2459 (2016)
 17. Liujiang Zhou, Zhufeng Hou, Bo Gao and Thomas Frauenheim
  Doped Graphene as Anodes with Large Capacity for Lithium-Ion Batteries
  J. Mater. Chem. A 4, 13407 (2016)
 18. Cunzhi Zhang and Qiang Sun
  A Honeycomb BeN2 Sheet with a Desirable Direct Band Gap and High Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 2664 (2016)
 19. Qisheng Wu, Junjie Zhang, Peipei Hao, Zhongyang Ji, Shuai Dong, Chongyi Ling, Qian Chen, and Jinlan Wang
  Versatile Titanium Silicide Monolayers with Prominent Ferromagnetic, Catalytic, and Superconducting Properties:Theoretical Prediction
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 3723 (2016)
 20. Hanyu Liu, Ivan I. Naumov, and Russell J. Hemley
  Dense Hydrocarbon Structures at Megabar Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4218 (2016)
 21. Feng Peng, Jorga Botana, Yanchao Wang, Yanming Ma and Maosheng Miao
  Unexpected Trend in Stability of Xe–F Compounds under Pressure Driven by Xe–Xe Covalent Bonds
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4562 (2016)
 22. Lailei Wu, Biao Wan, Hanyu Liu, Huiyang Gou, Yansun Yao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Faming Gao, and Ho-kwang Mao
  Coexistence of Superconductivity and Superhardness in Beryllium Hexaboride Driven by Inherent Multicenter Bonding
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4849 (2016)
 23. Fengxian Ma, Guoping Gao, Yalong Jiao, Yuantong Gu, Ante Bilic, Haijun Zhang, Zhongfang Chen and Aijun Du
  Predicting a new Phase (T") of two-dimensional Transition Metal Di-Chalcogenides and Strain-controlled Topological Phase Transition
  Nanoscale 8, 4969 (2016)
 24. Gaoxue Wang, Ravindra Pandey and Shashi P. Karna
  Carbon phosphide monolayers with superior carrier mobility
  Nanoscale 8, 8819 (2016)
 25. Xingju Zhao, Xinlian Xue, Zhengxiao Guo and Shunfang Li
  Relative edge energy in the stability of transition metal nanoclusters of different motifs
  Nanoscale 8, 12834 (2016)
 26. Lin Hu, Xiaojun Wu and Jinlong Yang
  Mn2C Monolayer: A 2D Antiferromagnetic Metal with High Néel Temperature and Large Spin-Orbit Coupling
  Nanoscale 8, 12939 (2016)
 27. Dongdong Li, Pengfei Li, Bingyan Qu, B.C.Pan, B. Zhang, H. Y. He and Rulong Zhou
  New structures of bilayer germanium nanosheets predicted by a particle swarm optimization method
  Nanoscale 8, 16467 (2016)
 28. Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Silicon Framework-based Lithium Silicides at High Pressures
  ACS Appl. Mater. Inter. 8, 16761 (2016)
 29. Meng Ju, Cheng Lu, Yauyuen Yeung, Xiaoyu Kuang, Jingjing Wang, and Yongsheng Zhu
  Structural Evolutions and Crystal Field Characterizations of Tm-Doped YAlO3: New Theoretical Insights
  ACS Appl. Mater. Inter. 8, 30422 (2016)
 30. Zihe Li, Meng Hu, Mengdong Ma, Yufei Gao, Bo Xu, Julong He, Dongli Yu, Yongjun Tian, Zhisheng Zhao
  Superhard superstrong carbon clathrate
  Carbon 105, 151 (2016)
 31. Xiaodong Xing, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Meng Ju, Cheng Lu, Yuanyuan Jin, Xinxin Xia, George Maroulis
  Insights into the geometries, electronic and magnetic properties of neutral and charged palladium clusters
  Sci. Rep. 6, 19656 (2016)
 32. Henan Du, Wanxiang Feng, Fei Li, Dashuai Wang, Dan Zhou, Yanhui Liu
  Nonmetallization and band inversion in beryllium dicarbide at high pressure
  Sci. Rep. 6, 26398 (2016)
 33. Yu Shu, Wentao Hu, Zhongyuan Liu, Guoyin Shen, Bo Xu, Zhisheng Zhao, Julong He, Yanbin Wang, Yongjun Tian, Dongli Yu
  Coexistence of multiple metastable polytypes in rhombohedral bismuth
  Sci. Rep. 6, 20337 (2016)
 34. Tingting Song, Ming Yang, Jianwei Chai, Martin Callsen, Jun Zhou, Tong Yang, Zheng Zhang, Jisheng Pan, Dongzhi Chi, YUanping Feng, and Shijie Wang
  The stability of aluminium oxide monolayer and its interface with two-dimensional materials
  Sci. Rep. 6, 29221 (2016)
 35. Cunzhi Zhang, Shunhong Zhang, Qian Wang
  Bonding-restricted structure search for novel 2D materials with dispersed C2 dimers
  Sci. Rep. 6, 29531 (2016)
 36. Yuanyuan Jin, Shengjie Lu, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Chuanzhao Zhang, Cheng Lu, Hongguang Xu and Weijun Zheng
  Probing the structural evolution of ruthenium doped germanium clusters: Photoelectron spectroscopy and density functional theory calculations
  Sci. Rep. 6, 30116 (2016)
 37. Yunkun Zhang, Lailei Wu, Biao Wan, Yangzheng Lin, Qingyang Hu, Yan Zhao, Rui Gao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Huiyang Gou
  Diverse ruthenium nitrides stabilized under pressure: a theoretical prediction
  Sci. Rep. 6, 33506 (2016)
 38. Qiang Bian, Zhihua Yang, Ying Wang, Chao Cao, and Shilie Pan
  Predicting Global Minimum in Complex Beryllium Borate System for Deep-ultraviolet Functional Optical Applications
  Sci. Rep. 6, 34839 (2016)
 39. Xin He, Yuhao Fu, David J. Singh and Lijun Zhang
  Stability, electronic structures and thermoelectric properties of binary Zn–Sb materials
  J. Mater. Chem. C 4,11305 (2016)
 40. Hanyu Liu, Yinwei Li, Guoying Gao, John S Tse, and Ivan Ivanovich Naumov
  Crystal Structures and Superconductivity of PH3 at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 120, 3458 (2016)
 41. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Gang Feng, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural and Electronic Properties of AuSin (n = 4–12) Clusters: Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations
  J. Phys. Chem. C 120, 25628 (2016)
 42. Xinxin Xia, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Yuanyuan Jin, Cheng Lu, and Xiaodong Xing
  Study of the Structural and Electronic Properties of Neutral and Charged Niobium-Doped Silicon Clusters: Niobium Encapsulated in Silicon Cages
  J. Phys. Chem. C 120, 677 (2016)
 43. Xiao Wang, Adebayo A. Adeleke, Wei Cao, Youhua Luo, Meng Zhang and Yansun Yao
  Structures of Nanoalloy Clusters AunAln (n = 1–10) and the Growth Patterns to the Bulk Phase
  J. Phys. Chem. C 120, 25588 (2016)
 44. Yuanyuan Jin, Yonghong Tian, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Jose Luis Cabellos, Sukanta Mondal, and Gabriel Merino
  Structural and Electronic Properties of Ruthenium Doped Germanium Clusters
  J. Phys. Chem. C 120, 8399 (2016)
 45. Jakoah Brgoch, and Martin Hermus
  Pressure-Stabilized Ir in a Superconducting Potassium Iridide
  J. Phys. Chem. C 120, 20033 (2016)
 46. U. Kushan Wijewardena, Shirnece E. Brown, and Xiaoqian Wang
  Epoxy-Carbonyl Conformation of Graphene Oxides
  J. Phys. Chem. C 120, 22739 (2016)
 47. Da Li, Fubo Tian, Yunzhou Lv, Shuli Wei, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Stability of Sulfur Nitrides: A First-Principles Study
  J. Phys. Chem. C 121,1515 (2016)
 48. Meng Ju, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Hui Li, Jingjing Wang, Chuanzhao Zhang, Yongsheng Zhu and Yanyuen Yeung
  Determination of the microstructure, energy levels and magnetic dipole transition mechanism for Tm3+ doped yttrium aluminum borate
  J. Mater. Chem. C 4, 1988 (2016)
 49. Yuwei Li, David J. Singh, Mao Hua Du, Qiaoling Xu, Lijun Zhang, Wei Tao Zheng and Yanming Ma
  Design of ternary alkaline-earth metal Sn(II) oxides with potential good p-type conductivity
  J. Mater. Chem. C 4, 4592 (2016)
 50. Yunkun Zhang, Lailei Wu, Biao Wan, Yan Zhao, Rui Gao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Huiyang Gou and Ho-kwang Mao
  Structural variety beyond appearance: high-pressure phases of CrB4 in comparison with FeB4
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 2361 (2016)
 51. Chuanxun Su, Jurong Zhang, Guangtao Liu, Xin Wang, Hui Wang, and Yanming Ma
  The Catenation of Carbon in LaC2 Predicted under High Pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 14286 (2016)
 52. Haixin Bi, Shoutao Zhang, Shubo Wei, Jianyun Wang, Dan Zhou, Quan Li and Yanming Ma
  Globally stable structures of LixZn(x=1-4)compounds at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 4437 (2016)
 53. Jingming Shi, Wenwen Cui, Jose A. Flores-Livas, Alfonso San-Miguel, Silvana Botti, and Miguel A.L.Marques
  Investigation of new phases in the Ba-Si phase diagram under high pressure using ab initio structural search
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 8108 (2016)
 54. Xiaofeng Li, Haiyan Wang, Jian Lv and Zhongli Liu
  Phase diagram and physical properties of iridium tetraboride from first principles
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 12569 (2016)
 55. Chunju Hou, Jorge Botana, Xu Zhang, Xianlong Wang, and Maosheng Miao
  Pressure-induced structural and valence transition in AgO
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 15322 (2016)
 56. Xiaodong Xing, Jingjing Wang, Xiaoyu Kuang, Xinxin Xia, Cheng Lu and George Maroulis
  Probing the Low-Energy Structures of Aluminum-Magnesium Alloy Clusters: A Detailed Study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 26177 (2016)
 57. Pengfei Liu, Liujiang Zhou, Thomas Frauenheim and Liming Wu
  A graphene-like Mg3N2 monolayer: high stability, desirable direct band gap and promising carrier mobility
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18,30379 (2016)
 58. Cheng Lu, Jing jing Wang, Ping Wang, Xinxin Xia, Yuanyuan Jin, Peifang Li and Gang Bo
  New insight into the structural evolution of PbTiO3: An unbiased structure search
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,1420 (2016)
 59. Xiaofeng Li, Hanyu Liu and Feng Peng
  Crystal structures and superconductivity of technetium hydrides under pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,28791 (2016)
 60. Xiaofeng Li and Ziyu Hu
  Phase diagram and Superconductivity of Compressed Zirconium Hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,3538 (2016)
 61. Haidi Wang, Xingxing Li, Zhao Liu and Jinlong Yang
  ψ-phosphorene: a new allotrope of phosphorene
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,2402 (2016)
 62. Yuanyuan Zhou, Hui Wang, Chunye Zhu, Hanyu Liu, John S. Tse, and Yanming Ma
  Prediction of Host–Guest Na–Fe Intermetallics at High Pressures
  Inorg. Chem. 55, 7026 (2016)
 63. Shuangshuang Zhu, Feng Peng, Hanyu Liu, Arnab Majumdar, Tao Gao, Yansun Yao
  Stable Calcium Nitrides at Ambient and High Pressures
  Inorg. Chem. 55, 7550 (2016)
 64. Jorge Botana, Jakoah Brgoch, Chunju Hou, and Maosheng Miao
  Iodine Anions beyond −1: Formation of LinI (n = 2–5) and Its Interaction with Quasiatoms
  Inorg. Chem. 55, 9377 (2016)
 65. Shoutao Zhang, Li Zhu, Hanyu Liu, and Guochun Yang
  Structure and Electronic Properties of Fe2SH3 Compound under High Pressure
  Inorg. Chem. 55,11434 (2016)
 66. Xiaofeng Li and Junyi Du
  Unexpected superhard phases of Niobium Triborides: first-principles calculations
  RSC Adv. 6, 49214 (2016)
 67. Yuanyuan Zhou, Qiang Xu, Chunye Zhu, Qian Li, Hanyu Liu, Hui Wang and John.S.Tse
  Predicted lithium–iron compounds under high pressure
  RSC Adv. 6, 66721 (2016)
 68. Gangtai Zhang, Yaru Zhao, Tingting Bai, Qun Wei and Yuquan Yuan
  A new hard phase and physical properties of Tc2C predicted from first principles
  RSC Adv. 6, 66066 (2016)
 69. Naihang Deng, Guochun Yang, Wenyong Wang and Yongqing Qiu
  Structural transitions and electronic properties of sodium superoxide at high pressures
  RSC Adv. 6, 67910 (2016)
 70. Changbo Chen, Ying Xu, Sihan Wang, Wanqiang Liu, Xiuping Sun, Haijun Li, Fubo Tian and Tian Cui
  Pressure-induced the formation of hydrogen bond in KNH2 studied by the first principles
  RSC Adv. 6, 78678 (2016)
 71. Lihua Yang, Yu Zhang, Jun Wang, Yiding Wang and William Yu
  Pressure-induced phase transitions of lead iodide
  RSC Adv. 6, 84604 (2016)
 72. Xin Li, Xiaoli Huang, Defang Duan, Gang Wu, Mingkun Liu, Quan Zhuang, Shuli Wei, Yanping Huang, Fangfei Li, Qiang Zhou, Bingbing Liu and Tian Cu
  The stability of B6 octahedron in BaB6 under high pressure
  RSC Adv. 6, 18077 (2016)
 73. Peng Lv, Zhansheng Lu, Shuo Li, Dongwei Ma, Wenjin Zhang, Yi Zhang and Zongxian Yang
  Tuning metal cluster catalytic activity with morphology and composition: a DFT study of O2 dissociation at the global minimum of PtmPdn (m+n=5) clusters
  RSC Adv. 6, 104388 (2016)
 74. Jinwen Shi, Ya Liu, Zhenxiong Huang, Zhaohui Zhou, Junkai Deng, Xu Liu, Mingtao Li
  Novel cubic-phase pyrochlore Sb(III)2Sn(IV)2O7 transformed from Sn(II)2Sb(V)2O7: First-principles calculation-based prediction and experimental evidence
  Mater. Design. 110, 207 (2016)
 75. Hongzhe Pan, Yuanyuan Sun, Yongping Zheng, Nujiang Tang, and Youwei Du
  B4CN3 and B3CN4 monolayers as the promising candidates for metal-free spintronic materials
  New. J. Phys. 18, 093021 (2016)
 76. Bo Gao, Jianyun Wang, Jian Lv, Xingyu Gao, Yafan Zhao, Yanchao Wang, Haifeng Song, Yanming Ma
  Novel structures of oxygen adsorbed on a Zr(0001) surface predicted from first principles
  Appl. Surf. Sci. 393, 422 (2016)
 77. Zhili Zhu, Xiaolin Cai, Chunyao Niu, Chongze Wang, and Yu Jia
  Computational prediction of the diversity of monolayer boron phosphide allotropes
  Appl. Phys. Lett. 109, 153107 (2016)
 78. Yinwei Li, Lin Wang, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Jian Hao, Chris J. Pickard, Joseph R. Nelson, Richard J. Needs, Wentao Li, Yanwei Huang, Ion Errea, Matteo Calandra, Francesco Mauri, and Yanming Ma
  Dissociation products and structures of solid H2S at high strong compression
  Phys. Rev. B 93, 020103 (2016)
 79. Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Shikai Xiang, Xiaoyu Kuang, Yan Bi, and Haiyan Chen
  High-temperature- and high-pressure-induced formation of the Laves-phase compound XeS2
  Phys. Rev. B 93, 214112 (2016)
 80. Yongliang Guo, Changying Wang, Wujie Qiu, Xuezhi Ke, Ping Huai, Cheng Cheng, Zhiyuan Zhu, and Changfeng Chen
  Structural and electronic phase transitions of ThS2 from first-principles calculations
  Phys. Rev. B 94, 134104 (2016)
 81. Xin Zhong, Andreas Hermann, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Monoclinic high-pressure polymorph of AlOOH predicted from first principles
  Phys. Rev. B 94, 224110 (2016)
 82. Lei Liu, Cui-E Hu, Mei Tang, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  Ab initio investigation of structure, stability, thermal behavior, bonding, and infrared spectra of ionized water cluster (H2O)6+
  J. Chem. Phys. 145 154307 (2016)
 83. Mei Tang, Cui-E Hu, Zhen-Long Lv, Xiang-Rong Chen and Ling-Cang Cai
  Ab Initio Study of Ionized Water Radical Cation (H2O)8+ in Combination with the Particle Swarm Optimization Method
  J. Phys. Chem. A 120, 9489 (2016)
 84. Michael J. Greschner, Meng Zhang, Arnab Majumdar, Hanyu Liu, Feng Peng, John S. Tse, and Yansun Yao
  A New Allotrope of Nitrogen as High-Energy Density Material
  J. Phys. Chem. A 120, 2920 (2016)
 85. Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Yuanyuan Jin, Xiaodong Xing, Gabriel Merino, and Andreas Hermann
  Deciphering the Structural Evolution and Electronic Properties of Magnesium Clusters: a New Aromatic Homonuclear Metal Mg17 Cluster
  J. Phys. Chem. A 120, 40 (2016)
 86. Mengjiang Xing, Binhua Li, Zhengtao Yu, Qi Chen
  Structural elastic and thermodynamic properties of the tetragonal structure of germanium carbonitride
  J. Phys. Chem. Solids. 91, 106 (2016)
 87. Feng Hong, Jian Lu, Heng Gao, Wei Ren, Run Xu, Fei Xu, Zhongquan Ma and Yanfa Yan
  Global structure search and physical properties of Os2C
  J. Phys.: Condens. Matter 28, 365502 (2016)
 88. Chenggang Li, Jie Zhang, Yuquan Yuan, Yanan Tang, Baozeng Ren, Weiguang Chen
  Geometries, stabilities and electronic properties of Copper and Selenium Doped Copper Clusters: Density functional theory study
  Physica E 86,303 (2016)
 89. Mihai Deng, Zihua Xin, Xiao Yan, Junxian Liu, M. Yu
  Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Bimetallic NimNbn(m + n ≤ 8) Clusters: First Principle Study
  J. Supercond. Nov. Magn. 30,251 (2016)
 90. Chao Liu, Meng Hu, Kun Luo, Lin Cui, Dongli Yu, Zhisheng Zhao, Julong He
  Novel high-pressure phases of AlN:A first-principles study
  Comp. Mater. Sci. 117, 496 (2016)
 91. Shu ai Zhang, Yu Zhang, Zhiwen Lu, Xianbo Shen, Genquan Li, Feng Peng, Xiaoning Bu
  Probing the structures, stabilities, and electronic properties of neutral and charged carbon-doped lithium CLin μ (n = 2–20, μ = 0, ±1) clusters from unbiased CALYPSO method
  J. Mater. Sci. 51, 9440 (2016)
 92. Mark J. Noordhoek, Theodore M. Besmann, David Andersson, Simon C. Middleburgh, Aleksandr Chernatynskiy
  Phase equilibria in the U-Si system from first-principles calculations
  J. Nucl. Mater. 479, 216 (2016)
 93. A. Li-Ta, Zhang Yu, Bai Jian-Ping, Zhang Shuai, Li Gen-Quan, Chen Shan-Jun, Tian Yong-Hong
  Theoretical Study of Geometries, Stabilities, and Electronic Properties of Cationic (FeS)n+(n=1-5)Clusters
  Zeitschrift für Naturforschung A 71, 45 (2016)
 94. Ying Xu, Changbo Chen, Sihan Wang, Xiuping Sun
  Novel structures and superconductivities of calcium-lithium alloys at high pressures: A first-principles study
  J. Alloy. Compd. 669, 101 (2016)
 95. Xiaofeng Li, Yaping Tao, Feng Peng
  Pressure and temperature induced phase transition in WB4: A first principles study
  J. Alloy. Compd. 687, 579 (2016)
 96. Ismail Harran, Hongyan Wang, Yuanzheng Chen, Mingzhen Jia, Nannan Wu
  Exploring high-pressure FeB2: Structural and electronic properties predictions
  J. Alloy. Compd. 678, 109 (2016)
 97. Yuhang Zhang, Yanmei Ma, Aihui Geng, Chunye Zhu, Guangtao Liu, Qiang Tao, Fangfei Li, Qinglin Wang, Yan Li, Xin Wang, Pinwen Zhu
  Pressure-induced electron phase transitions of α-As2Te3
  J. Alloy. Compd. 685, 551 (2016)
 98. Peng Shao, Liping Ding, Daobin Luo, Jiangtao Cai, Cheng Lu, Xiaofen Huang
  Structural, electronic and elastic properties of the shape memory alloy NbRu: First-principle investigations
  J. Alloy. Compd. 695, 3024 (2016)
 99. Yang Xiao, Zhijian Zhao, Jeffrey Greeley, Arvind Varma, Zhijian Zhao, Guomin Xiao
  An experimental and theoretical study of glycerol oxidation to 1,3-dihydroxyacetone over bimetallic Pt-Bi catalysts
  AIChE. J. 63, 705 (2016)
 100. Gangtai Zhang, Tingting Bai, Yaru Zhao and Yanfei Hu
  A New Superhard Phase and Physical Properties of ZrB3 from First-Principles Calculations
  Materials 9, 703 (2016)
 101. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan, and Meiguang Zhang
  Cubic C3N: A New Superhard Phase of Carbon-Rich Nitride
  Materials 9, 840 (2016)
 102. Haiyan Yan, Xingming Han and Baobing Zheng
  Pressure-Induced Phase Transition and Mechanical Properties of Mg2Sr Intermetallics
  Materials 9, 902 (2016)
 103. Mark J.Noordhoek, David Andersson and Theodore M.Besmann
  Structure determination and stability for Pa-Si, Np-Si and U-X-Si (X = Mo, Th, Np) phases from first-principles
  J Nucl Mater 479, 593 (2016)
 104. Chunying Pu, Xiaochao Xun, Haizhen Song, Feiwu Zhang, ZhiWen Lu, and Dawei Zhou
  Prediction of Pressure-Induced Structural Transition and Mechanical Properties of MgY from First-Principle Calculations
  Commun. Theor. Phys. 65, 92 (2016)
 105. Chao Liu, Meng Hu, Kun Luo, Dongli Yu, Zhisheng Zhao and Julong He
  Novel high-pressure phases of AlP from first principles
  J. Appl. Phys. 119, 185101 (2016)
 106. Ya-Ru Zhao, Gang-Tai Zhang, Hai-Yan Yan, Ting-Ting Bai, Bao-Bing Zheng, Yu-Quan Yuan
  First-principles investigations of the structure and physical properties for new TcN crystal structure
  Mol. Phys. 114, 1952 (2016)
 107. Cheng-Gang Li, Hai-Jie Sun, Bao-Zeng Ren, Ya-Nan Tang, Meng Ju
  Systematic theoretical investigation of structure and electronic properties of pure copper and lithium doped copper clusters
  Mol. Phys. 114, 1644 (2016)
 108. Li Wang, Feng Ke, Yuwei Li, Qinglin Wang, Cailong Liu, Jiejuan Yan, Hui Li, Yonghao Han, Yanzhang Ma and Chunxiao Gao
  Determination of the high pressure phases of CaWO4 by CALYPSO and X-ray diffraction studies
  Phys. Status. Solidi. B 253, 1947 (2016)
 109. Chenggang Li, Yuquan Yuan, Yanfei Hu, jie Zhang, Yanan Tang, Baozeng Ren
  Density functional theory study of the structures and electronic properties of copper and sulfur doped copper clusters
  Comput. Theor. Chem. 1080, 47 (2016)
 110. Mei Tang, Zhaoyi Zeng, Yan Cheng, Xiangrong Chen, Lingcang Cai
  Ab initio investigation of structure, stability, polarizability, and electronic structure of Ga4As4 cluster
  Comput. Theor. Chem. 10804, 109 (2016)
 111. Rende Miao, Guiqin Huang, Jun Yang
  First-principles prediction of MgB2-like NaBC: A more promising high-temperature superconducting material than LiBC
  Solid. State. Commun. 233, 30 (2016)
 112. Xiaolei Feng, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Toshiakl litaka, Ketao Yin, Hui Wang
  High pressure polyhydrides of molybdenum: A first-principles study
  Solid. State. Commun. 239, 14(2016)
 113. Mingchuan Lu, Yanan Guo, Miao Zhang, Hanyu Liu, John S. Tse
  High-pressure crystal structures of TaAs from first-principles calculations
  Solid. State. Commun. 240, 37 (2016)
 114. Radi A. Jishi and Marcus A. Lucas
  ZnSnS3: Structure Prediction, Ferroelectricity, and Solar Cell Applications
  Int. J. Photoenergy. 2016, 9 (2016)
 115. Hongman Ma, Jing Wang, Huiyan Zhao, Dongbo Zhang, Ying Liu
  Structural Prediction for Scandium Carbide Monolayer Sheet
  Chem. Phys. Lett. 660, 238 (2016)
 116. Meiguang Zhang
  The high-pressure semiconducting phase of LiBC
  Europhys. Lett. 114, 16001 (2016)
 117. Hao Huan, Yan Chen, Tao Wang, Xiang Ye, Xiao Gu
  Geometric, stability, and electronic properties of gold-doped Pd clusters (PdnAu, n = 3~20)
  J. Nanoparticle, Research 18, 349 (2016)
 118. Zhenjun Song
  First-principle investigation on growth patterns and properties of cobalt-doped lithium nanoclusters
  J. Mol. Model. 22, 133 (2016)
 119. Xiaofeng Li, Ligang Han, Yunshan Hou, Haiyan Yan, Ziyu Hu, Shengli Zhang
  New ultra-incompressible phases of NbB4 predicted from first principles
  Phys. Lett. A 381, 362 (2016)
 120. Peng Lv, Zhansheng Lu, Feng Yang, Yi Zhang, Xinwei Yang, Guoliang Xu, Zongxian Yang
  A theoretical study of the lowest-energy PtPd co-doped silicon clusters: Chirality and fluxional transformation
  Phys. Lett. A 381, 873 (2016)
 121. Meng Hu, Mengdong Ma, Zhisheng Zhao, Dongli Yu, and Julong He
  Superhard sp2–sp3 hybrid carbon allotropes with tunable electronic properties
  AIP Adv. 6, 055020 (2016)
 122. Yuwei Li, Guang Bian, and David J. Singh
  Identification and properties of the non-cubic phases of Mg2Pb
  AIP Adv. 6, 125108 (2016)
 123. Quan Li and Wei-Tao Zheng
  Theoretical design of diamondlike superhard structures at high pressure
  Chin. Phys. B. 25,7 (2016)
 124. Jin Lv, Jiang-Yan Zhang, Rui-Rui Liang and Hai-Shun Wu
  Structures, stabilities, and magnetic properties of the FenAu (n = 1−12) clusters
  Chin. Phys. B. 25,063103 (2016)
 125. Hongbo Wu, Yifeng Duan, Changming Zhao, Kun Liu, Lixia Qin
  First-Principles Investigations of Pb0.5Ba0.5TiO3 Alloys Based on Structure Predictions
  Chin. Phys. Lett. 33, 047701 (2016)
 126. Jinghe Wu and Changxin Liu
  Ground-State Structure and Physical Properties of NB2 Predicted from First Principles
  Chin. Phys. Lett. 33, 036202 (2016)
 127. Yanhua Li, CongZhong Cai, Chengjun Zhao, Yonghong Gu
  Structure determination of (Fe3O4)n+(n=1−3) clusters via DFT
  Mod. Phys. Lett. B 30, 1650239 (2016)

2015

 1. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Siyu Lu, and John S. Tse
  High-energy density and superhard nitrogen-rich B-N compounds
  Phys. Rev. Lett. 115, 105502 (2015)
 2. Yinwei Li, Yanchao Wang, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, Yi Wang, and Yanming Ma
  Metallic Icosahedron Phase of Sodium at Terapascal Pressures
  Phys. Rev. Lett. 114, 125501 (2015)
 3. Miao Zhang, Hanyu Liu, Quan Li, Bo Gao, Yanchao Wang, Hongdong Li, Changfeng Chen, and Yanming Ma
  Superhard BC3 in Cubic Diamond Structure
  Phys. Rev. Lett. 114, 015502 (2015)
 4. Ion Errea, Matteo Calandra, Chris J. Pickard, Joseph Nelson, Richard J. Needs, Yinwei Li, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Yanming Ma, and Francesco Mauri
  High-Pressure Hydrogen Sulfide from First Principles: A Strongly Anharmonic Phonon-Mediated Superconductor
  Phys. Rev. Lett. 114, 157004 (2015)
 5. Quan Li, Dan Zhou, Weitao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Anomalous Stress Response of Ultrahard WBn Compounds
  Phys. Rev. Lett. 115, 180502 (2015)
 6. Wei Luo and Hongjun Xiang
  Room Temperature Quantum Spin Hall Insulators with a Buckled Square Lattice
  Nano Lett. 15, 3230 (2015)
 7. Jorge Botana1, Xiaoli Wang, Chunju Hou, Prof. Dadong Yan, Haiqing Lin, Yanming Ma and Maosheng Miao
  Mercury under Pressure acts as a Transition Metal: Calculated from First Principles
  Angew. Chem. Int. Edit. 127, 9412 (2015)
 8. Dr. Zhuhua Zhang, Yang Yang, Guoying Gao, Prof. Boris I. Yakobson
  Two-Dimensional Boron Monolayers Mediated by Metal Substrates
  Angew. Chem. Int. Edit. 127, 13214 (2015)
 9. Mao-sheng Miao, Xiao-li Wang, Jakoah Brgoch, Frank Spera, Matthew G. Jackson, Georg Kresse, and Hai-qing Lin
  Anionic Chemistry of Noble Gases: Formation of Mg-NG (NG = Xe, Kr, Ar) Compounds under Pressure
  J. Am. Chem. Soc. 137, 14122 (2015)
 10. Li-Ming Yang, Vladimir Bačić, Ivan A. Popov, Alexander I. Boldyrev, Thomas Heine, Thomas Frauenheim, and Eric Ganz
  Two-Dimensional Cu2Si Monolayer with Planar Hexacoordinate Copper and Silicon Bonding
  J. Am. Chem. Soc. 137, 2757 (2015)
 11. Ziwei Wang, Hui Wang, John S. Tse, Toshiaki Iitakad and Yanming Ma
  Stabilization of H3+ in the high pressure crystalline structure of HnCl (n = 2–7)
  Chem. Sci. 6, 522 (2015)
 12. Zeng-Hua Cai, Prineha Narang, Harry A. Atwater, Shiyou Chen, Chun-Gang Duan, Zi-Qiang Zhu and Jun-Hao Chu
  Cation-Mutation Design of Quaternary Nitride Semiconductors Lattice-Matched to GaN
  Chem. Mater. 27, 7757 (2015)
 13. Guochun Yang, Shaoqing Shi, Jinghai Yang and Yanming Ma
  Insight into the role of Li2S2 in Li-S batteries: a first-principles study
  J. Mater. Chem. A 3, 8865 (2015)
 14. Ketao Yin, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Feng Peng and Lijun Zhang
  N2H: a novel polymeric hydronitrogen as a high energy density material
  J. Mater. Chem. A 3, 4188 (2015)
 15. Feng Peng, Yansun Yao, Hanyu Liu, and Yanming Ma
  Crystalline LiN5 Predicted from First-Principles as a Possible High-Energy Material
  J. Phys. Chem. Lett. 6, 2363 (2015)
 16. Jian Lv, Yanchao Wang, Lijun Zhang, Hai-Qing Lin, Jijun Zhao and Yanming Ma
  Stabilization of Fullerene-like Boron Cages by Transition Metal Encapsulation
  Nanoscale 7, 10482 (2015)
 17. Miao Zhang, Guoying Gao, Alex Kutana, Yanchao Wang, Xiaolong Zou, John S Tse, Boris I Yakobson, Hongdong Li, Hanyu Liu and Yanming Ma
  Two-Dimensional Boron-Nitrogen-Carbon Monolayers with Tunable Direct Band Gaps
  Nanoscale 7, 12023 (2015)
 18. Jian Zhou , Shunhong Zhang , Qian Wang , Yoshiyuki Kawazoe and Purusottam Jena
  Self-assembly of metal atoms (Na, K, Ca) on graphene
  Nanoscale 7, 2352 (2015)
 19. Chuan-Zhao Zhang, Xiaoyu Kuang, Yuan-Yuan Jin, Cheng Lu, Dawei Zhou, Peifang Li, Gang Bao, and Andreas Hermann
  Prediction of Stable Ruthenium Silicides from First-principles Calculations: Stoichiometries, Crystal Structures, and Physical Properties
  ACS Appl. Mater. Inter. 7, 26776 (2015)
 20. Pengfei Li, Rulong Zhou and Xiao Cheng Zeng
  Computational Analysis of Stable Hard Structures in the Ti–B System
  ACS Appl. Mater. Inter. 7, 15607 (2015)
 21. Meng Hu, Yilong Pan, Kun Luo, Julong He, Dongli Yu, Bo Xu
  Three dimensional graphdiyne polymers with tunable band gaps
  Carbon 91, 518 (2015)
 22. Feng Peng, Yunxia Han, Hanyu Liu, and Yansun Yao
  Exotic stable cesium polynitrides at high pressure
  Sci. Rep. 5, 16902 (2015)
 23. Dashuai Wang, Yan Yan, Dan Zhou and Yanhui Liu
  Evolution of crystal and electronic structures of magnesium dicarbide at high pressure
  Sci. Rep. 5, 17815 (2015)
 24. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Ning Xu, Hongyang Zhu, Ziyu Hu and Li Chen
  Layered polymeric nitrogen in RbN3 at high pressures
  Sci. Rep. 5, 16677 (2015)
 25. Ya Cheng, Chao Zhang, Tingting Wang, Guohua Zhong, Chunlei Yang, Xiao-Jia Chen and Hai-Qing Lin
  Pressure-induced superconductivity in H2-containing hydride PbH4(H2)2
  Sci. Rep. 5, 16475 (2015)
 26. Li Ping Ding, Fang Hui Zhang, Yong Sheng Zhu, Cheng Lu, Xiao Yu Kuang, Jian Lv and Peng Shao
  Understanding the structural transformation, stability of medium-sized neutral and charged silicon clusters Sci. Rep. 5, 15951 (2015)
 27. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Baobing Zheng, and Qun Wei
  Influences of carbon concentration on crystal structures and ideal strengths of B2CxO compounds in the B-C-O system
  Sci. Rep. 5, 15481 (2015)
 28. Yuhang Zhang, Yan Li, Yanmei Ma, Yuwei Li, Guanghui Li, Xuecheng Shao, Hui Wang, Tian Cui, Xin Wang and Pinwen Zhu
  Electronic Topological Transition in Ag2Te at High-pressure
  Sci. Rep. 5, 14681 (2015)
 29. Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Xin Zhong, Hai-Feng Song, Guochun Yang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Phase Diagram and High-Temperature Superconductivity of Compressed Selenium Hydrides
  Sci. Rep. 5, 15433 (2015)
 30. Shubo Wei, Jianyun Wang, Shiyu Deng, Shoutao Zhang and Quan Li
  Hypervalent Iodine with Linear Chain at High Pressure
  Sci. Rep. 5, 14393 (2015)
 31. Wenwen Cui, Jingming Shi, Hanyu Liu, Yansun Yao, Hui Wang, Toshiaki Iitaka and Yanming Ma
  Hydrogen segregation and its roles in structural stability and metallization: silane under pressure
  Sci. Rep. 5, 13039 (2015)
 32. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, John S. Tse, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Pressure-stabilized superconductive yttrium hydrides
  Sci. Rep. 5, 9948 (2015)
 33. Niloofar Zarifi, Hanyu Liu and John S. Tse
  Structures of the metallic and superconducting high pressure phases of solid CS2
  Sci. Rep. 5, 10458 (2015)
 34. Xinyu Zhang, Jiaqian Qin, Hanyu Liu, Shiliang Zhang, Mingzhen Ma, Wei Luo, Riping Liu and Rajeev Ahuja
  Pressure-induced zigzag phosphorus chain and superconductivity in boron monophosphide
  Sci. Rep. 4, 8761 (2015)
 35. Xiaofeng Li, Andreas Hermann, Feng Peng, Jian Lv, Yanchao Wang, Hui Wang and Yanming Ma
  Stable Lithium Argon compounds under high pressure
  Sci. Rep. 5, 16675 (2015)
 36. Yangfan Shao, Rui Pang, and Xingqiang Shi
  Stability of Two-Dimensional Iron Carbides Suspended across Graphene Pores: First-Principles Particle Swarm Optimization
  J. Phys. Chem. C 119, 22954 (2015)
 37. Changbo Chen, Ying Xu, Xiuping Sun, and Sihan Wang
  Novel Superconducting Phases of HCl and HBr under High Pressure: An Ab Initio Study
  J. Phys. Chem. C 119, 17039 (2015)
 38. Lailei Wu, Biao Wan, Yan Zhao, Yunkun Zhang, Hanyu Liu, Yachun Wang, Jingwu Zhang, and Huiyang Gou
  Unraveling Stable Vanadium Tetraboride and Triboride by First-Principles Computations
  J. Phys. Chem. C 119, 21649 (2015)
 39. Shoutao Zhang, Haixin Bi, Shubo Wei, Jianyun Wang, Quan Li, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Electronic Properties of Cesium Xenides at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 119, 24996 (2015)
 40. Qian Wang, Rui Pang, and Xingqiang Shi
  Molecular Precursor Induced Surface Reconstruction at Graphene/Pt(111) Interfaces
  J. Phys. Chem. C 119, 22534 (2015)
 41. Hanyu Liu, Guoying Gao, Yinwei Li, Jian Hao, and John S Tse
  Crystal Structures and Chemical Bonding of Magnesium Carbide at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 23168 (2015)
 42. Xiaoqiu Ye, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Theoretical Study of Phase Separation of Scandium Hydrides under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 5614 (2015)
 43. Yu Wang, Yafei Li and Zhongfang Chen
  Not your familiar two dimensional transition metal disulfide: structural and electronic properties of the PdS2 monolayer
  J. Mater. Chem. C 3, 9603 (2015)
 44. Gaoxue Wang, G. C. Loh, Ravindra Pandey and Shashi P. Karna
  Novel Two-Dimensional Silica Monolayers with Tetrahedral and Octahedral Configurations
  J. Phys. Chem. C 119, 15654 (2015)
 45. Chao Zhang, Shuping Guo, Hong Jiang, Guohua Zhong, and Yuehua Su
  Zero-Point Effects on Phase Transitions of Thorium Dihydride under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 13465 (2015)
 46. Defang Duan, Fubo Tian, Yunxian Liu, Xiaoli Huang, Da Li, Hongyu Yu, Yanbin Ma, Bingbing Liu and Tian Cui
  Enhancement of Tc in the atomic phase of iodine-doped hydrogen at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 32335 (2015)
 47. Yanchao Wang, Hui Wang, John S. Tse, Toshiaki Iitaka and Yanming Ma
  Structural morphologies of high-pressure polymorphs of strontium hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 19379 (2015)
 48. Yuanyuan Jin, George Maroulis, Xiaoyu Kuang, Liping Ding, Cheng Lu, Jingjing Wang, Jian Lv, Chuanzhao Zhang and Meng Ju
  Geometries, stabilities and fragmental channels of neutral and charged sulfur clusters: SnQ (n = 3–20, Q = 0, ±1)
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 13590 (2015)
 49. Weiwei Sun, Yunguo Li, Li Zhu, Yanming Ma, Igor Di Marco, Börje Johansson and Pavel Korzhavyi
  Gluing together metallic and covalent layers to form Ru2C under ambient conditions
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 9730 (2015)
 50. Meng Hu, Xu Dong, Bingchao Yang, Bo Xu, Dongli Yu and Julong He
  Three-dimensional sp2-hybridized carbons consisting of orthogonal nanoribbons of graphene and net C
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 13028 (2015)
 51. Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, and Puru Jena
  High-temperature superconductivity in heavily N- or B-doped graphene
  Phys. Rev. B 92, 064505 (2015)
 52. Yachun Wang, Lailei Wu, Yangzheng Lin, Qingyang Hu, Zhiping Li, Hanyu Liu, Yunkun Zhang, Huiyang Gou, Yansun Yao, Jingwu Zhang, Faming Gao, and Ho-kwang Mao
  Structures and stability of novel transition-metal (M=Co,Rh,Co and Ir) borides
  Phys. Rev. B 92, 174106 (2015)
 53. Ligang Bai, Quan Li, Serena A. Corr, Michael Pravica, Changfeng Chen, Yusheng Zhao, Stanislav V. Sinogeikin, Yue Meng, Changyong Park, and Guoyin Shen
  Pressure-induced cation-cation bonding in V2O3
  Phys. Rev. B 92, 134106 (2015)
 54. Hanyu Liu, Yansun Yao, and Dennis D. Klug
  Stable structures of He and H2O at high pressure
  Phys. Rev. B 91, 014102 (2015)
 55. Bing Huang, Houlong L. Zhuang, Mina Yoon, Bobby G. Sumpter, and Su-Huai Wei
  Highly stable two-dimensional silicon phosphides: Different stoichiometries and exotic electronic properties
  Phys. Rev. B 91, 121401 (2015)
 56. Feng Peng, Yanchao Wang, Hui Wang, Yunwei Zhang, and Yanming Ma
  Stable xenon nitride at high pressures
  Phys. Rev. B 92, 094104 (2015)
 57. Yang Han and Ming Hu
  Ground state of bilayer hα-silica: mechanical and electronic properties
  Nanotechnology 26, 505702 (2015)
 58. Yan Yan, Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Guochun Yang and Yanming Ma
  Pressure-induced structural changes and elemental dissociation of cadmium and mercury chalcogenides
  RSC Adv. 5, 104426 (2015)
 59. Naihang Deng, Wenyong Wang, Guochun Yang and Yongqing Qiu
  Structural and electronic properties of alkali metal peroxides at high pressures
  RSC Adv. 5, 104337 (2015)
 60. Bo Xiao, Jian-bo Cheng, Zhen-bo Liu, Qing-zhong Li, Wen-zuo Li, Xin Yang and Xue-fang Yu
  Beryllium decorated armchair BC2N nanoribbons: coexistence of planar tetracoordinate carbon and nitrogen moieties
  RSC Adv. 5, 73945 (2015)
 61. Xiaofeng Li, Lin Xue, Lijuan Tang and Ziyu Hu
  Pressure modulates the phase stability and physical properties of zinc nitride iodine
  RSC Adv. 5, 78754 (2015)
 62. Chunye Zhu, Haixin Bi, Shoutao Zhang, Shubo Wei and Quan Li
  Exploring the metallic phase of N2O under high pressure
  RSC Adv. 5, 65745 (2015)
 63. Jing-Jing Wang, Andreas Hermann, Xiao-Yu Kuang, Yuan-Yuan Jin, Cheng Lu, Chuan-Zhao Zhang, Meng Ju, Meng-Ting Si and Toshiaki Iitaka
  Exploration of stable stoichiometries, physical properties and hardness in the Rh–Si system: a first-principles study
  RSC Adv. 5, 53497 (2015)
 64. Xue Jiang and Jijun Zhao
  Evolution of boron clusters in iron tetraborides under high pressure: semiconducting and ferromagnetic superhard materials
  RSC Adv. 5, 48012 (2015)
 65. Xin Zhong, Jianyun Wang, Shoutao Zhang, Guochun Yang and Yanchao Wang
  Ten-fold coordinated polymorph and metallization of TiO2 under high pressure
  RSC Adv. 5, 54253 (2015)
 66. Qian Li, Jianyun Wang, Miao Zhang, Quan Li and Yanming Ma
  Superhard-Driven Search of the Covalent Network in B3NO System
  RSC Adv. 5, 35882 (2015)
 67. Siyu Lu, Min Wu, Hanyu Liu, John S. Tse and Bai Yang
  Prediction of novel crystal structures and superconductivity of compressed HBr
  RSC Adv. 5, 45812 (2015)
 68. Meng Ju, Jian Lv, yu xiao kuang, ping li ding, Cheng Lu, Jing Jing Wang, Yuan Yuan Jin and George Maroulis
  Systematic theoretical investigation of geometries, stabilities and magnetic properties of iron oxide clusters (FeO)nμ (n=1-8, μ=0,±1): Insights and Perspectives
  RSC Adv. 5, 6560 (2015)
 69. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei and Hanyu Liu
  A new high-pressure polymeric nitrogen phase in potassium azide
  RSC Adv. 5, 11825 (2015)
 70. Qian Yan, Yuanxu WANG, Bing Wang, jueming yang and Gui Yang
  The ground-state structure and physical properties of ReB3 and IrB3 predicted from first principles
  RSC Adv. 5, 25919 (2015)
 71. Pu He, Changzeng Fan, Jian Li
  Al3Pd2, a Novel Intermetallic Compound: a first-principles study
  J. Alloy. Compd. 649, 54 (2015)
 72. Dawei Zhou, Taichao Su, Haizhen Song, Cheng Lu, Zhiguo Zhong, Zhiwen Lu, Chunying Pu
  Ab-initio study of phase stability, elastic and thermodynamic properties of AlY alloy under pressure
  J. Alloy. Compd. 648. 67 (2015)
 73. X. J. Zhao, X. L. Xue, Z. X. Guo, Yu Jia, S. F. Li, Zhenyu Zhang and Y. F. Gao
  Intriguing structures and magic sizes of heavy noble metal nanoclusters around size 55 governed by relativistic effect and covalent bonding
  J. Chem. Phys. 143 174302 (2015)
 74. Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Xiaoyu Kuang and Shikai Xiang
  Structure, stability, and superconductivity of new Xe-H compounds under high pressure
  J. Chem. Phys. 143 124310 (2015)
 75. Defang Duan, Xiaoli Huang, Fubo Tian, Yunxian Liu, Da Li, Hongyu Yu, Bingbing Liu, Wenjing Tian, and Tian Cui
  Predicted Formation of H3+ in Solid Halogen Polyhydrides at High Pressures
  J. Phys. Chem. A 119, 11059 (2015)
 76. Meng Zhang, Jianfei Zhang, Teng Gu, Hongyu Zhang, Youhua Luo and Wei Cao
  First-Principles Investigations of Chirality in Trimetallic Alloy Clusters: AlMnAun (n=1-7)
  J. Phys. Chem. A 119, 3458 (2015)
 77. Yuanyuan Jin, Yonghong Tian, Xiaoyu Kuang, Chuanzhao Zhang, Cheng Lu, Jingjing Wang, Jian Lv, Liping Ding, and Meng Ju
  Ab Initio Search for Global Minimum Structures of Pure and Boron Doped Silver Clusters
  J. Phys. Chem. A 119, 6738 (2015)
 78. Shuai Zhang, Yu Zhang, Xingqiang Yang, Cheng Lu, Genquan Li, Zhiwen Lu
  Systematic theoretical investigation of structures, stabilities, and electronic properties of rhodium-doped silicon clusters: Rh2Sinq (n=1-10, q=0, ±1)
  J. Mater. Sci. 50, 6180 (2015)
 79. Jian Lu, Feng Hong, Wenjun Lin, Wei Ren, Yinwei Li, and Yanfa Yan
  Novel ultra-incompressible phases of Ru2C
  s27, 175505 (2015)
 80. Chad Priest, Qing Tang and Deen Jiang
  Structural Evolution of Tcn(n=4-20) Clusters from First-Principles Global Minimization
  J. Phys. Chem. A 119, 8892 (2015)
 81. Lin Cui, Meng Hu, Qianqian Wang, Bo Xu, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Julong He
  Prediction of novel hard Phases of Si3N4: First-principles calculations
  J. Solid State Chem. 228, 20 (2015)
 82. Haiyan Yan
  Pressure-induced structural phase transition in iron phosphide
  Comp. Mater. Sci. 107, 204 (2015)
 83. Xiaofeng Li, Yaping Tao, Jian Lv, Ziyu Hu and Zhong-Li Liu
  Pressure-induced phase transition of zinc nitride chlorine
  Comp. Mater. Sci. 106, 175 (2015)
 84. Zhen-Long Lv, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen, Ling-Cang Cai
  Structural exploration and properties of (H2O)4+ cluster via ab initio in combination with particle swarm optimization method
  Chem. Phys. 452, 25 (2015)
 85. Linan Zhang, Jianfeng Jia and Haishun Wu
  Structural and electronic properties of V2Bn (n = 1–10) clusters
  Chem. Phys. 459, 131 (2015)
 86. Gangxu Gu, Gang Xiang, Jia Luo, Zhijie Tang, Xi Zhang
  The structural, electronic and magnetic properties of Ga8−xMnxAs8 clusters
  J. Magn. Magn. Mater 384, 155 (2015)
 87. Hui-Ru Lei, Jun Zhu, Yan-Jun Hao, Lin Zhang, Yu-Xin Zhao, Guo-Fu Zhan
  Pressure-induced structural phase transition, elastic and thermodynamic properties of ReC under high pressure
  Solid State Sci. 48, 49 (2015)
 88. Yanchao Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Guochun Yang
  Prediction of the Xe-He binary phase diagram at high pressures
  Chem. Phys. Lett. 640, 115 (2015)
 89. Chunying Pu, Dawei Zhou, Yuling Song, Zhuo Wang, Feiwu Zhang, Zhiwen Lu
  Phase transition and thermodynamic properties of YAg alloy from first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 102, 21 (2015)
 90. Zhang Gang-Tai, Bai Ting-Ting, Yan Hai-Yan and Zhao Ya-Ru
  New crystal structure and physical properties of TcB from first-principles calculations
  Chinese. Phys. B (2015)
 91. Mingchun Lu, Miao Zhang and Hanyu Liu
  Predicted two-dimensional electrides: Lithium–carbon monolayer sheet
  Phy. Lett. A 379, 2511 (2015)
 92. Haiyan Lu, Ruizhi Qiu, Li Huang and TaoTang
  Novel R-3m phase of beryllium under high pressure
  Phy. Lett. A, 379, 2479 (2015)
 93. Cheng-Gang Li, Xiao-Wei Zhou, Ya-Nan Tang, Wei-Guang Chen, Li-Jun Pan and Xiao-Yu Kuang
  Structures, stabilities and electronic properties of CunNa (n = 1–8) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1055, 51 (2015)
 94. Yanxing Zhang, Zongxian Yang
  Tuning the catalytic activity of Ag-Pd alloy cluster for hydrogen dissociation by controlling the Pd ratio
  Comput. Theor. Chem. 1071, 39 (2015)
 95. Jin Zhang, Jun Ren, Huixia Fu, Zijing Ding, Hui LI, Sheng Meng
  Two-dimensional silicon-carbon hybrids with a honeycomb lattice: New family for two-dimensional photovoltaic materials
  Sci. China. Phys. Mech. 58, 106801 (2015)
 96. Cai Yang, Song Hao Jia, Mao Fen Ma, Shuai Zhang , Cheng Lu , Gen Quan Li
  A density functional study of small sized silver-doped silicon clusters: Ag2Sin (n = 1-13)
  Eur. Phys. J. D 69, 244 (2015)
 97. Shao-feng Wang and Xiao-jun Wu
  First-Principles Study on Electronic and Optical Properties of Graphene-Like Boron Phosphide Sheets
  Chin. J. Chem. Phys. 28, 588 (2015)
 98. Jinghe Wu, changxin Liu, Ping Wang, Shuai Zhang, Gui Yang, Cheng Lu
 99. Structures, Stabilities, and Electronic Properties of Small-Sized Zr2Sin (n=1–11) Clusters: A Density Functional Study
  Zeitschrift für Naturforschung A 70, 805 (2015)
 100. Lei Li, Pengfei Li, Ning Lu, Jun Dai and Xiaocheng Zeng
  Simulation Evidence of Hexagonal-to-Tetragonal ZnSe Structure Transition: A Monolayer Material with a Wide-Range Tunable Direct Bandgap
  Adv. Sci. 2, 1500290 (2015)
 101. Pu Chun-Ying, Wang Li, Lü Lin-Xia, Yu Rong-Mei, He Chao-Zheng, Lu Zhi-Wen, Zhou Da-Wei
  Pressure-induced structural transition and thermodynamic properties of NbSi2 from first-principles calculations
  Acta Physica Sinica. 64, 087103(2015)
 102. Yu-Xin Zhao
  Electronic Structure, Phase Transition, and Elastic Properties of ScC under High Pressure
  J Korean Phys. Soc 67, 2070 (2015)

2014

 1. Li Zhu, Hanyu Liu, Chris J. Pickard, Guangtian Zou and Yanming Ma
  Reactions of xenon with iron and nickel are predicted in the Earth's inner core
  Nature Chem. 6, 644 (2014)
 2. Jorge Botana and Mao-Sheng Miao
  Pressure-stabilized lithium caesides with caesium anions beyond the −1 state
  Nature Commun. 5, 4861 (2014)
 3. Shaohua Lu, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Mao-sheng Miao and Yanming Ma
  Self-assembled ultrathin nanotubes on diamond (100) surface
  Nature Commun. 5, 3666 (2014)
 4. Wei Luo, Yanming Ma, Xingao Gong, and Hongjun Xiang
  Prediction of Silicon-Based Layered Structures for Optoelectronic Applications
  J. Am. Chem. Soc. 136, 15992 (2014)
 5. Qianqian Wang, Bo Xu, Jian Sun, Hanyu Liu, Zhisheng Zhao, Dongli Yu, Changzeng Fan, and Julong He
  Direct Band Gap Silicon Allotropes
  J. Am. Chem. Soc. 136, 9826 (2014)
 6. Xin Zhong, Yanchao Wang, Feng Peng, Hanyu Liu, Hui Wang, and Yanming Ma
  Pressure stabilization of the long-missing bare C6 hexagonal rings in the Binary Sesquicarbides
  Chem. Sci. 5, 3936 (2014)
 7. Guochun Yang, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  A Stable, Magnetic, and Metallic Li3O4 Compound as a Discharge Product in a Li–Air Battery
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 2516 (2014)
 8. Yafei Li, Yunlong Liao and Zhongfang Chen
  Be2C Monolayer with Quasi-Planar Hexacoordinate Carbons: A Global Minimum Structure
  Angew. Chem. Int. Edit. 53, 7248 (2014)
 9. Bing Huang, Hui-Xiong Deng, Hoonkyung Lee, Mina Yoon, Bobby G. Sumpter, Feng Liu, Sean C. Smith, and Su-Huai Wei
  Exceptional Optoelectronic Properties of Hydrogenated Bilayer Silicene
  Phys. Rev. X 4, 021029 (2014)
 10. Bin Li, Guiqin Huang, Jian Sun and Zhongwen Xing
  Novel structural phases and superconductivity of iridium telluride under high pressures
  Sci. Rep. 4, 6433 (2014)
 11. Shunhong Zhang, Yawei Li, Tianshan Zhao and Qian Wang
  Robust ferromagnetism in monolayer chromium nitride
  Sci. Rep. 4, 5241 (2014)
 12. Jun Dai, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  AlxC Monolayer Sheets: Two-Dimensional Networks with Planar Tetracoordinate Carbon and Potential Applications as Donor Materials in Solar Cell
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 2058 (2014)
 13. Jun Dai, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Porous Boron Nitride with Tunable Pore Size
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 393 (2014)
 14. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu and Yanming Ma
  B38: An All-boron Fullerene Analogue
  Nanoscale 6, 11692 (2014)
 15. Pengfei Li , Rulong Zhou and Xiao Cheng Zeng
  The search for the most stable structures of silicon–carbon monolayer compounds
  Nanoscale 6, 11685 (2014)
 16. Yafei Li, Yunlong Liao, Paul von Ragué Schleyer and Zhongfang Chen
  Al2C monolayer: the planar tetracoordinate carbon global minimum
  Nanoscale 6, 10784 (2014)
 17. Li-chun Xu, Ruzhi Wang, Mao-Sheng Miao, Xiao-Lin Wei, Yuan-Ping Chen, Hui Yan, Woon-Ming Lau, Limin Liu and Yanming Ma
  Two Dimensional Dirac Carbon Allotropes from Graphene
  Nanoscale 6, 1113 (2014)
 18. Guoying Gao, N. W. Ashcroft, Maosheng Miao and Roald Hoffmann
  Novel Si Networks in the Ca/Si Phase Diagram under Pressure
  J. Phys. Chem. C 118, 25167 (2014)
 19. Changbo Chen, Ying Xu, Xiuping Sun, Sihang Wang and Fubo Tian
  The stability, electronic properties, and hardness of SiN2 under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 4, 55023 (2014)
 20. Shubo Wei, Chunye Zhu, Qian Li, Yuanyuan Zhou, Quan Li and Yanming Ma
  High-Pressure Phase Transition of Cesium Chloride and Cesium Bromide
  Phys. Chem. Chem. Phys. 16 17924 (2014)
 21. Meng Hu, Yu Shu, Lin Cui, Bo Xu, Dongli Yu and Julong He
  Theoretical two-atom thick semiconducting carbon sheet
  Phys. Chem. Chem. Phys. 16 18118 (2014)
 22. Qianqian Wang, Qian Zhang, Meng Hu, Mengdong Ma,Bo Xu and Julong He
  A semiconductive superhard FeB4 phase from first-principles calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 16 22008 (2014)
 23. Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, and Puru Jena
  Tailoring Li adsorption on graphene
  Phys. Rev. B 90, 205427 (2014)
 24. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Hongyang Zhu, Li Chen and Haiqing Lin
  Polymerization of nitrogen in cesium azide under modest pressure
  J. Chem. Phys. 141, 044717 (2014)
 25. Zhen-Long Lv, Kai Xu, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen and Ling-Cang Cai
  Ab initio investigation of the lower energy candidate structures for (H2O)5+ water cluster
  J. Chem. Phys. 141, 054309 (2014)
 26. Chun-Sheng Liu, Xiaojuan, Xiangfu Wang, Xiaohong Yan and Zhi Zeng
  Quantum-size effect on the electronic and optical properties of hybrid TiO2/Au clusters
  J. Chem. Phys. 141, 054301 (2014)
 27. Ziwei Wang, Yansun Yao, Li Zhu, Hanyu Liu, Toshiaki Iitaka, Hui Wang and Yanming Ma
  Metallization and superconductivity of BeH2 under high pressure
  J. Chem. Phys. 140, 124707 (2014)
 28. De Yu Wang, Qian Yan, Bing Wang, Yuan Xu Wang, Jueming Yang and Gui Yang
  Predicted boron-carbide compounds: A first-principles study
  J. Chem. Phys. 140, 224704 (2014)
 29. Hui Wang, K. A. LeBlanc, Bo Gao and Yansun Yao
  Thermodynamic ground state of MgB6 predicted from first principles structure search methods
  J. Chem. Phys. 140, 044710 (2014)
 30. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Yanling Li, and Yanming Ma
  The metallization and superconductivity of dense hydrogen sulfide
  J. Chem. Phys. 140, 174712 (2014)
 31. Xin Tan, Fengyu Li, and Zhongfang Chen
  Metallic BSi3 Silicene and Its One-Dimensional Derivatives: Unusual Nanomaterials with Planar Aromatic D6h Six-Membered Silicon Rings
  J. Phys. Chem. C 118, 15825 (2014)
 32. Chunye Zhu, Qian Li, Yuanyuan Zhou, Miao Zhang, Shoutao Zhang and Quan Li
  Exploring High-Pressure Structures of N2CO
  J. Phys. Chem. C 118, 27252 (2014)
 33. Yi Ding and Yanli Wang
  Geometric and Electronic Structures of Two-dimensional SiC3 Compound
  J. Phys. Chem. C 118, 4509 (2014)
 34. Hui Wang, Yansun Yao, Yanling Si, Zhijian Wu, and G. Vaitheeswaran
  Hidden Thermodynamic Ground State of Calcium Diazenide
  J. Phys. Chem. C 118, 650 (2014)
 35. Meiguang Zhang, Qun Wei, Haiyan Yan, Yaru Zhao, and Hui Wang
  A Novel Superhard Tetragonal Carbon Mononitride
  J. Phys. Chem. C 118, 3202 (2014)
 36. Hong Jiang, Wei Wang, Chao Zhang, Xue-Ning Hu, Guo-Hua Zhong, Xiao-Qing Lu and Yue-Hua Su
  Phase transitions of actinium dihydride: Pressure-induced charge transfer driving effect
  Int. J. Hydrogen. Energy 39, 15827 (2014)
 37. Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G Gurtubay and Aitor Bergara
  Structural characterization of slightly boron-deficient LiB, LiB0.9 and LiB0.8, under pressure
  J. Phys.: Condens. Matter 26 475402 (2014)
 38. Meng Hu, Xiao Dong, Yilong Pan, Bo Xu, Dongli Yu and Julong He
  A metallic carbon consisting of helical carbon triangle chains
  J. Phys.: Condens. Matter 26, 235402 (2014)
 39. Bo Xiao, Xuefang Yu, Hong Hu, Yihong Ding
  Beryllium decorated armchair boron nitride nanoribbon: A new planar tetracoordinate nitride containing system with enhanced conductivity
  Chem. Phys. Lett. 608, 277 (2014)
 40. Xu Ying, Chen Changbo, Sun Xiuping
  First-principles study of high-pressure crystal structures and superconductivity of Li3Be alloy
  Comp. Mater. Sci. 88, 45 (2014)
 41. Wenwen Cui, Jingming Shi, Hanyu Liu, Cheng Lu, Hui Wang
  Novel High-pressure Crystal Structures of Boron Trifluoride
  J. Phys. Chem. Solids. 75, 1094 (2014)
 42. Jianfeng Jia, Xiaorong Li, Yanan Li, Lijuan Ma, Hai-Shun Wu
  Density functional theory investigation on the structure and stability of Sc2Bn (n = 1–10) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1027, 128 (2014)
 43. Zhongli Liu, Lingcang Cai and Xiulu Zhang
  Novel high pressure structures and superconductivity of niobium disulfide
  J. Alloy. Compd. 610, 472 (2014)
 44. Yuehui Wang, Yachun Wang, Tiankai Yao, Hui Li, Lailei Wu, Meng Yang, Jingwu Zhang, Huiyang Gou
  Metallization and softening of B6O at high pressure
  J. Alloy. Compd. 600, 71 (2014)
 45. Gui Yang, Bao Feng Chen
  Predicted a Novel High-Pressure Superhard Boron Nitride Phase
  J. Alloy Compd. 598, 54 (2014)
 46. Zhiguo Zhang, Hanyu Liu and Miao Zhang
  Density functional theory study of neutral and singly-charged (NaBH4)n (n = 1–6) nanoclusters
  Chem. Phys. 443, 45 (2014)
 47. Yongpeng Yang, Xiangming Wu, Chuan Liu, Shiping Huang
  Superhard sp3 carbon allotrope: Ab initio calculations
  EPL 108, 46006 (2014)
 48. Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G. Gurtubay and Aitor Bergara
  High pressure phases of different tetraboranes
  High Pressure Res. 34, 59 (2014)
 49. Yan Qian, Haiping Wua, Erjun Kan, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Kaiming Deng
 50. A theoretical study on the structural and physical properties of the ground-state CaC Solid State Commun. 203, 10 (2014)
 51. Jing He Wu and Gui Yang
  Phase stability and physical properties of technetium borides: A first-principles study
  Comput. Mater. Sci. 82, 86 (2014)
 52. Chen Yuan-Zheng, Zhou Mi, Sun Mei-Jiao, Li Zuo-Wei, Sun Cheng-Lin
  High-pressure-activated carbon tetrachloride decomposition
  Chin. Phys. B 23, 023302 (2014)
 53. Pu Chun-Ying, Zhou Da-Wei, Bao Dai-Xiao, Lu Cheng, Jin Xi-Lian, Su Tai-Chao, Zhang Fei-Wu
  Elastic and thermodynamic properties of vanadium nitride under pressure and effect of metallic bonding on its hardness
  Chin. Phys. B 23, 026201 (2014)
 54. Dongxu Li, Jiancheng Shi, Mengling Lai, Rongkai Li, Dongli Yu
  First-principle calculations on the structural and electronic properties of hard C11N4
  Physica B: Condens Matter 449, 90 (2014)
 55. Cai Cheng, Zhen-Long Lv, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen, Ling-Cang Cai
  A possible superhard orthorhombic carbon
  Diam. Relat. Mater. 43, 49 (2014)

2013

 1. Mao-sheng Miao
  Caesium in high oxidation states and as a p-block element
  Nature Chem. 5, 846 (2013)
 2. S. F. Li, X. J. Zhao, X. S. Xu, Y. F. Gao, and Zhenyu Zhang
  Stacking Principle and Magic Sizes of Transition Metal Nanoclusters Based on Generalized Wulff Construction
  Phys. Rev. Lett. 111, 115501 (2013)
 3. Quan Li, Dan Zhou, Weitao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Global structural optimization of tungsten borides
  Phys. Rev. Lett. 110, 136403 (2013)
 4. Cheng Lu, Maosheng Miao, and Yanming Ma
  Structural Evolution of Carbon Dioxide under High Pressure
  J. Am. Chem. Soc. 135, 14167 (2013)
 5. Guoying Gao, N. W. Ashcroft and Roald Hoffmann
  The Unusual and the Expected in the Si/C Phase Diagram
  J. Am. Chem. Soc. 135, 11651 (2013)
 6. Liu-Jiang Zhou, Yong-Fan Zhang, and Li-Ming Wu
  SiC2 Siligraphene and Nanotubes: Novel Donor Materials in Excitonic Solar Cells
  Nano Lett. 13, 5431 (2013)
 7. Jun Dai, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Unusual Metallic Microporous Boron Nitride Networks
  J. Phys. Chem. Lett. 4, 3484 (2013)
 8. Jun Dai, Yu Zhao, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Exploration of Structures of Two-Dimensional Boron–Silicon Compounds with sp2 Silicon
  J. Phys. Chem. Lett. 4, 561 (2013)
 9. Guoying Gao, Roald Hoffmann, N. W. Ashcroft, Hanyu Liu, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Theoretical study of the ground-state structures and properties of niobium hydrides under pressure
  Phys. Rev. B 88, 184104 (2013)
 10. Thomas Scheler, Feng Peng, Christophe L. Guillaume, Ross T. Howie, Yanming Ma, and Eugene Gregoryanz
  Nanocrystalline tungsten hydrides at high pressures
  Phys. Rev. B 87, 184117 (2013)
 11. Hong X. Song, Lei Liu, Hua Y. Geng, and Q. Wu
  First-principle study on structural and electronic properties of CeO2 and ThO2 under high pressures
  Phys. Rev. B 87, 184103 (2013)
 12. Xinxin Zhang, Yanchao Wang, Jian Lv, Chunye Zhu, Qian Li, Miao Zhang, Quan Li and Yanming Ma
  First-principles structural design of superhard materials
  J. Chem. Phys. 138, 114101 (2013)
 13. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Jorge Botana, Meiguang Zhang, Hongyang Zhu, Li Chen, Hongmei Liu, Tian Cui and Maosheng Miao
  Polymerization of nitrogen in lithium azide
  J. Chem. Phys. 139, 164710 (2013)
 14. Lin Cui, Qianqian Wang, Bo Xu, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, and Julong He
  Prediction of Novel SiCN Compounds: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 117, 21943 (2013)
 15. Chen Yuanzheng, Feng Peng, Yan Yan, Wang Ziwei, Chenglin Sun, and Yanming Ma
  Exploring High Pressure Lithium Beryllium Hydrides: A New Chemical Perspective
  J. Phys. Chem. C 117, 13879 (2013)
 16. Guangtao Liu, Li Zhu, Yanmei Ma, Chuanlong Lin, Jing Liu, and Yanming Ma
  Stabilization of 9/10-Fold Structure in Bismuth Selenide at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 117, 10045 (2013)
 17. Yexin Feng, Xiaolong Yao, Mei Wang, Zhenpeng Hu, Xiaoguang Luo, Hui-Tian Wang, and Lixin Zhang
  The atomic structures of carbon nitride sheets for cathode oxygen reduction catalysis
  J. Chem. Phys. 138, 164706 (2013)
 18. Maosheng Miao, Jakoah Brgoch, Aditi Krishnapriyan, Abby Goldman, Joshua A. Kurzman, and Ram Seshadri
  On the Stereochemical Inertness of the Auride Lone Pair: Ab Initio Studies of AAu (A = K, Rb, Cs)
  Inorg. Chem. 52, 8183 (2013)
 19. Xinyu Zhang, Jiaqian Qin, Xiaowei Sun, Yanan Xue, Mingzhen Ma and Riping Liu
  First-principles structural design of superhard material of ZrB4
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 20894 (2013)
 20. Miao Zhang, Hanyu Liu, Yonghui Du, Xinxin Zhang, Yanchao Wang and Quan Li
  Orthorhombic C32: a novel superhard sp3 carbon allotrope
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 14120 (2013)
 21. Bing Wang, De Yu Wang, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, Yuan Xu Wang
  Phase Stability and Elastic Properties of Chromium Borides with Various Stoichiometries
  ChemPhysChem 14, 1245 (2013)
 22. Dan Zhou, Quan Li, Yanming Ma, Qiliang Cui, and Changfeng Chen
  Unraveling Convoluted Structural Transitions in SnTe at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 117, 5352 (2013)
 23. Yuanzheng Chen, Xiaoxiang Xi, Wai-Leung Yim, Feng Peng, Yanchao Wang, Hui Wang, Yanming Ma, Guangtao Liu, Chenglin Sun, Chunli Ma, Zhiqiang Chen, and H. Berger
  High-Pressure Phase Transitions and Structures of Topological Insulator BiTeI
  J. Phys. Chem. C 117, 25677 (2013)
 24. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, and Hui Wang
  Exploration on pressure-induced phase transition of cerium mononitride from first-principles calculations
  Appl. Phys. Lett. 102, 231901 (2013)
 25. Yachun Wang, Tiankai Yao, Limin Wang, Jinlei Yao, Hui Li, Jingwu Zhang and Huiyang Gou
  Structural and Relative Stabilities, Electronic Properties and Possible Reactive Routing of Osmium and Ruthenium Borides from First-principles Calculations
  Dalton Trans. 42, 7041 (2013)
 26. Yachun Wang, Tiankai Yao, Jinlei Yao, Jingwu Zhang and Huiyang Gou
  Does the real ReN2 with MoS2 structure?
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 183 (2013)
 27. Xiaoli Wang and Jianfu Li
  The new phase of HgF2 at high pressure
  Europhys. Lett. 102, 36002 (2013)
 28. Guoying Gao, Aitor Bergara, Guangtao Liu, and Yanming Ma
  Pressure Induced Phase Transitions in TiH2
  J. Appl. Phys. 113, 103512 (2013)
 29. Haiyan Yan, Chunsheng Dou, Meiguang Zhang, and Hui Wang
  Hexagonal high-pressure phase of tantalum mononitride predicted from first principles
  J. Appl. Phys. 113, 083502 (2013)
 30. Bing Wang, De Yu Wang, Yuan Xu Wang
  A new hard phase of ReB4 predicted from first principles
  J. Alloy Compd. 573, 20 (2013)
 31. Yufeng Zhang and Lei Wang
  Prediction of a Superhard Material: B4C4
  J. Phys. Soc. Jpn. 82, 073702 (2013)
 32. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, Hui Wang
  Universal ground state hexagonal phases and mechanical properties of stoichiometric transition metal tetraborides: TMB4 (TM = W, Tc, and Re)
  Comp. Mater. Sci. 68, 371 (2013)
 33. Jianfu Li, Xiaoli Wang, Ning Xu, Daoyong Li, Dongchao Wang and Li Chen
  Pressure-induced polymerization of nitrogen in potassium azides
  Europhys. Lett. 104, 16005 (2013)
 34. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, Hui Wang and Zhijian Wu
  Novel high-pressure phase with pseudo-benzene "N6" molecule of LiN3
  Europhys. Lett. 101, 26004 (2013)
 35. Meiguang Zhang, Ketao Yin, Xinxin Zhang, Hui Wang, Quan Li, Zhijian Wu
  Structural and electronic properties of sodium azide at high pressure: A first principles study
  Solid State Commun. 161, 13 (2013)
 36. Xiao-Lin Wei, Li-Chun Xu, Yuan-Ping Chen, Li-Min Liu
  Structural and electronic properties of BaCrO4 at high-pressures
  Solid State Commun. 155, 45 (2013)
 37. Yan Qian, Haiping Wu, Yuzhen Liu, Jian Lu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Kaiming Deng, Chuanyun Xiao, Gang Lu
  Tuning the physical properties of antiferromagnetic perovskite oxide NiCrO3 by high-pressure from density-functional calculations
  Solid State Commun. 170, 24 (2013)
 38. Bing Wang, Guang Biao Zhang, Yuan Xu Wang
  Predicted crystal structures of molybdenum under high pressure
  J. Alloy Compd. 556, 116 (2013)
 39. Gang-Tai Zhang, Ting-Ting Bai, Ya-Ru Zhao and Cheng Lu
  Ground-state structure determination and mechanical properties of palladium seminitride
  Chinese Phys. B 22, 116104 (2013)

2012

 1. Xiaoli Wang, Yanchao Wang, Maosheng Miao, Xin Zhong, Jian Lv, Tian Cui, Jianfu Li, Li Chen, Chris J. Pickard, and Yanming Ma
  Cagelike Diamondoid Nitrogen at High Pressures
  Phys. Rev. Lett. 109, 175502 (2012)
 2. Feng Peng, Maosheng Miao, Hui Wang, Quan Li, and Yanming Ma
  Predicted lithium-boron compounds under high pressure
  J. Am. Chem. Soc. 134, 18699 (2012)
 3. Xiaojun Wu, Jun Dai, Yu Zhao, Zhiwen Zhuo, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Two-Dimensional Boron Monolayer Sheets
  ACS Nano 6, 7443 (2012)
 4. Zhisheng Zhao, Fei Tian, Xiao Dong, Quan Li, Qianqian Wang, Hui Wang, Xin Zhong, Bo Xu, Dongli Yu, Julong He, Hui-Tian Wang, Yanming Ma, and Yongjun Tian
  Tetragonal Allotrope of Group 14 Elements
  J. Am. Chem. Soc. 134, 12362 (2012)
 5. Hui Wang, John S. Tse, Kaori Tanaka, Toshiaki Iitaka, and Yanming Ma
  Superconductive sodalite-like clathrate calcium hydride at high pressures
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 6463 (2012)
 6. Li Zhu, Ziwei Wang, Yanchao Wang, Guangtian Zou, Ho-kwang Mao, and Yanming Ma
  Spiral chain O4 form of dense oxygen
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 751 (2012)
 7. Andreas Hermann, Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G. Gurtubay, Li-Ming Yang, Aitor Bergara, N. W. Ashcroft, and Roald Hoffmann
  LiB and its boron-deficient variants under pressure
  Phys. Rev. B 86, 144110 (2012)
 8. Xiao Yu, Lanlan Li, Xue-Wen Xu, and Cheng-Chun Tang
  Prediction of Two-Dimensional Boron Sheets by Particle Swarm Optimization Algorithm
  J. Phys. Chem. C 116, 20075 (2012)
 9. Quan Li, Hanyu Liu, Dan Zhou, Weitao Zheng, Zhijian Wu and Yanming Ma
  A novel low compressible and superhard carbon nitride: Body-centered tetragonal CN2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 13081 (2012)
 10. Xiaoli Wang
  Polymorphic phases of sp3-hybridized superhard CN
  J. Chem. Phys. 137, 184506 (2012)
 11. Peifang Li, Guoying Gao, and Yanming Ma
  Modulated structure and molecular dissociation of solid chlorine at high pressures
  J. Chem. Phys. 137, 064502 (2012)
 12. Hanyu Liu, Hui Wang, and Yanming Ma
  Quasi-Molecular and Atomic Phases of Dense Solid Hydrogen
  J. Phys. Chem. C 116, 9221 (2012)
 13. Hua Y. Geng, Hong X. Song, J. F. Li, Q. Wu
  High-pressure behavior of dense hydrogen up to 3.5 TPa from density functional theory calculations
  J. Appl. Phys. 111, 063510 (2012)
 14. Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, Kaiming Deng, Yan Qian
  S doping effect on the properties of double perovskite La2FeMoO6
  Appl. Phys. Lett. 100, 132404 (2012)
 15. H. J. Xiang, B. Huang, Z. Y. Li, S.-H. Wei, J. L. Yang, and X. G. Gong
  Ordered Semiconducting Nitrogen-Graphene Alloys
  Phys. Rev. X 2, 011003 (2012)
 16. Hong X. Song, Hua Y. Geng, and Q. Wu
  Pressure-induced group-subgroup phase transitions and post-cotunnite phases in actinide dioxides
  Phys. Rev. B 85, 064110 (2012)
 17. Xinxin Zhang , Yanchao Wang and Yanming Ma
  High pressure structures of '111' type iron-based superconductors predicted from first-principles
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 15029 (2012)
 18. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang, Hui Wang
  Ultra-incompressible Orthorhombic Phase of Osmium Tetraboride (OsB4) Predicted from First Principles
  J. Phys. Chem. C 116, 4293 (2012)
 19. De Yu Wang, Bing Wang, and Yuan Xu Wang
  New Crystal Structures of IrB and IrB2: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 116, 21961 (2012)
 20. Xiaoguang Luo, Li-Min Liu, Zhenpeng Hu, Weihua Wang, Wen-Xiong Song, Feifei Li, Shi-jin Zhao, Hui Liu, Hui-Tian Wang, and Yongjun Tian
  2D Superlattice: Modulation of Band Gaps in Graphene-Based Monolayer Carbon Superlattices
  J. Phys. Chem. Lett. 3, 3373 (2012)
 21. Yunlong Liao, Clara Leticia Cruz, Paul von Ragué Schleyer and Zhongfang Chen
  Many M©Bn boron wheels are local, but not global minima
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 14898 (2012)
 22. Meng Hu, Fei Tian, Zhisheng Zhao, Quan Huang, Bo Xu, Li-Min Wang, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian, and Julong He
  Exotic Cubic Carbon Allotropes
  J. Phys. Chem. C 116, 24233 (2012)
 23. Guoying Gao, Hui Wang, Li Zhu, and Yanming Ma
  Pressure-Induced Formation of Noble Metal Hydrides
  J. Phys. Chem. C 116, 1995 (2012)
 24. Xin Chen and Yanming Ma
  High-Pressure Structures and Metallization of Sodium Chloride
  Europhys. Lett. 100, 26005 (2012)
 25. Yinwei Li, Jian Hao, Ying Xu
  Predicting hard metallic osmium–carbon compounds under high pressure
  Phys. Lett. A 376, 3575 (2011)
 26. Daisuke Nishio-Hamane, Meiguang Zhang, Takehiko Yagi, and Yanming Ma
  High-pressure and high-temperature phase transitions in FeTiO3 and a new dense FeTi3O7 structure
  Am. Mineral. 97, 568 (2012)
 27. Yan Qian, Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, and Kaiming Deng
  Effect of high-pressure on the electronic and magnetic properties in double perovskite oxide Sr2FeMoO6
  J. Appl. Phys. 112, 103712 (2012)
 28. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, and Hui Wang
  Pressure-induced phase transition and mechanical properties of molybdenum diboride: First principles calculations
  J. Appl. Phys. 112, 013522 (2012)
 29. Fei Tian, Xiao Dong, Zhisheng Zhao, Julong He, Hui-Tian Wang
  Superhard F-carbon predicted by ab initio particle-swarm optimization methodology
  J. Phys.: Condens. Matter 24, 165504 (2012)
 30. Yanmei Ma, Guangtao Liu, Pinwen Zhu, Hui Wang, Xin Wang, Qiliang Cui, Jing Liu, and Yanming Ma
  Determinations of the high-pressure crystal structures of Sb2Te3
  J. Phys.: Condens. Matter 24, 475403 (2012)
 31. Quan Li, Dan Zhou, Hui Wang, Wanjin Chen, Baojia Wu, Zhijian Wu and Weitao Zheng
  Crystal and electronic structures of superhard B2CN : An ab initio study
  Solid State Commun. 152, 71 (2012)
 32. Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, Kaiming Deng, Yan Qian
  Theoretical search for half-metallic material: YMnS3
  Solid State Commun. 152, 288 (2012)
 33. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang, Qun Wei, Hui Wang
  Tetragonal high-pressure phase of InI predicted from first principles
  Physica B 407, 398 (2012)
 34. Huan-Huan Liu, Yan-Hui Liu
  High-pressure structures of InBi predicted by particle swarm optimization algorithm
  Chinese Phys. B 21, 026102 (2012)
 35. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang and Hui Wang
  The ground-state structure and physical properties of RuC: first-principles calculations
  Chinese Phys. B 21, 76103 (2012)

2010-2011

 1. Yanchao Wang, Hanyu Liu, Jian Lv, Li Zhu, Hui Wang and Yanming Ma
  High pressure partially ionic phase of water ice
  Nature Commun. 2, 563 (2011)
 2. Zhisheng Zhao, Bo Xu, Xiang-Feng Zhou, Li-Min Wang, Bin Wen, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, and Yongjun Tian
  Novel Superhard Carbon: C-Centered Orthorhombic C8
  Phys. Rev. Lett. 107, 215502 (2011)
 3. Li Zhu, Hui Wang, Yanchao Wang, Jian Lv, Yanmei Ma, Qiliang Cui, Yanming Ma and Guangtian Zou
  Substitutional Alloy of Bi and Te at High Pressure
  Phys. Rev. Lett. 106, 145501 (2011)
 4. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu, and Yanming Ma
  Predicted novel high-pressure phases of lithium
  Phys. Rev. Lett. 106, 015503 (2011)
 5. Xinyu Luo, Jihui Yang, Hanyu Liu, Xiaojun Wu, Yanchao Wang, Yanming Ma, Su-Huai Wei, Xingao Gong, and Hongjun Xiang
  Predicting Two-Dimensional Boron-Carbon Compounds by the Global Optimization Method
  J. Am. Chem. Soc. 133, 16285 (2011)
 6. Zhisheng Zhao, Bo Xu, Li-Min Wang, Xiang-Feng Zhou, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian
  Three Dimensional Carbon-Nanotube Polymers
  ACS Nano 5, 7226 (2011)
 7. Guoying Gao, Hui Wang, Aitor Bergara, Yinwei Li, Guangtao Liu, and Yanming Ma
  Metallic and superconducting gallane under high pressure
  Phys. Rev. B 84, 064118 (2011)
 8. Qianqian Wang, Zhisheng Zhao, Lifang Xu, Li-Min Wang, Dongli Yu, Yongjun Tian, Julong He
  Novel High-Pressure Phase of RhB: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 115, 19910 (2011)
 9. Zhisheng Zhao, Xiang-Feng Zhou, Li-Min Wang, Bo Xu, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian
  Universal Phase Transitions of B1-Structured Stoichiometric Transition Metal Carbides
  Inorg. Chem. 50, 9266 (2011)
 10. Hanyu Liu, Quan Li, Li Zhu, Yanming Ma
  Superhard and superconductive polymorphs of diamond-like BC3
  Phys. Lett. A 375, 771 (2011)
 11. Lifang Xu, Zhisheng Zhao, Qianqian Wang, Li-Min Wang, Bo Xu, Julong He, Yongjun Tian
  Prediction of a superconductive superhard material: Diamond-like BC7
  J. Appl. Phys. 110, 013501 (2011)
 12. Yinwei Li, Quan Li, Yanming Ma
  B2CO: A potential superhard material in the B-C-O system
  Europhys. Lett. 95, 66006 (2011)
 13. Hanyu Liu, Quan Li, Li Zhu, Yanming Ma
  Superhard polymorphs of diamond-like BC7
  Solid State Commun. 115, 716 (2011)
 14. Guangtao Liu, Hui Wang, Yanmei Ma, Yanming Ma
  Phase transition of cadmium fluoride under high pressure
  Solid State Commun. 151, 1899 (2011)
 15. Peifang Li, Guoying Gao, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Exotic Behavior of Magnesium under Pressure
  J. Phys. Chem. C 114, 21745 (2010)